Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-382ff012-ff0f-47ca-b13c-5580108a1322

Czasopismo

Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska

Tytuł artykułu

Stereotypy jako bariera rozwoju zrównoważonego (w poszukiwaniu innych rozwiązań)

Autorzy Dworak, J. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Stereotypes as a barrier to sustainable growth (in search of other solutions)
Języki publikacji EN
Abstrakty
PL Zmiana stereotypów hamujących rozwój gospodarczy jest zadaniem trudnym do wykonania, ponieważ społeczeństwo nie zdaje sobie sprawy z tego, jak głęboko tkwią one w mentalności ludzi od wielu pokoleń. Do najbardziej zakorzenionych należą te, za którymi stoi matematyka i głębokie przekonanie, że demokracja chociaż jest najgorszym z ustrojów, to jako jedyna zapewnia wolność obywatelom i wzrost gospodarczy kraju. Nad stereotypami w matematyce nikt w zasadzie nie dyskutuje, ponieważ przynoszą one wymierne korzyści społeczeństwu i ich zmiana wydaje się niemożliwa do zrealizowania. Podobnie stereotypy dotyczące demokracji na stałe zakorzeniły się w umysłach obywateli większości krajów. Lecz w tym przypadku korzyści z ich pielęgnowania nie są już tak oczywiste. Destruktywny charakter stereotypów przejawia się tym, że niektórzy będą opowiadali się za starymi wartościami, mimo że postęp cywilizacyjny czyni z nich hamulec dalszego wzrostu gospodarczego. W pracy wykorzystano metodę teorii ugruntowanej, która przez swoją elastyczność umożliwia odkrywanie nowych relacji w kontekście wzrostu gospodarczego.
EN Changing the stereotypes that hinder economic growth is a difficult task, as the society does not realise how deeply they have been rooted in people's mentality for many generations. The most deeply rooted are those which are backed by mathematics and the profound conviction that democracy – even though it is the worst of political systems – is the only one that guarantees freedom to citizens and economic growth of the country. In principle, stereotypes are not put to discussion in mathematics, as they bring substantial benefits to the society and it seems impossible to change them. Similarly, stereotypes regarding democracy have taken permanent hold in minds of citizens of most countries. However, in this case benefits resulting from cultivating such stereotypes are not so obvious. The destructive nature of stereotypes is shown by the fact that some people will be supporting the old values even though in view of civilisation development they act as a brake on further economic growth. This paper applies the grounded theory method whose flexibility enables discovering new relations in the contexts of economic growth.
Słowa kluczowe
PL stereotyp   rozwój zrównoważony   prawda   matematyka   demokracja  
EN stereotype   sustainable growth   truth   mathematics   democracy  
Wydawca Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
Czasopismo Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
Rocznik 2017
Tom z. 104
Strony 193--207
Opis fizyczny Bibliogr. 18 poz.
Twórcy
autor Dworak, J.
Bibliografia
1. Aron R.: Esej o wolności, [w:] Słownik myśli społeczno-politycznej. PARK Sp. z o.o., Warszawa 1997.
2. Babbie E.: Podstawy badań społecznych. PWN, Warszawa 2008.
3. Charmaz K.: Teoria ugruntowana. Praktyczny przewodnik po analizie jakościowej. PWN, Warszawa 2009.
4. Cialdini R.: Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka. Gdańskie Towarzystwo Psychologiczne, Gdańsk 1999, s. 197.
5. Einaudi L.: Fragment wykładu inauguracyjnego w roku akademickim 1949/1950 w Turynie. Za: Sotto A., Einaudi L.: „Economia Internazionale” XV, luty 1962, s. 35, [w:] Buchanan J.M.: Finanse publiczne w warunkach demokracji. PWN, Warszawa 1997.
6. Galbraith J.G.: Ekonomia a cele społeczne. PWN, Warszawa 1979.
7. Kaczmarczyk S.: Badania marketingowe, metody i techniki. PWE, Warszawa 1995.
8. Kołodko G.: Wędrujący świat. Wydawnictwo Prószyński i Spółka, Warszawa 2010.
9. Konecki K.: Studia a metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana. PWN, Warszawa 2000.
10. Lyotard J.F.: Odpowiedzi na pytanie; co to jest postmodernizm?, [w:] Postmodernizm Antologia przekładów, Kraków 1997, [w:] Słownik myśli społeczno-politycznej. PARK Sp. z o.o., Bielsko-Biała 2004.
11. Pascal B.: Myśli, 102 [232]. Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1998.
12. Rousseau J.J.: Umowa społeczna, [w:] Derek J., Kaute W., Kaute-Porębska M., Małek R., Puszkow A., Surzyn J., Świercz P.: Słownik myśli społeczno-ekonomicznej. PARK Sp. z o.o., Bielsko-Biała 2004.
13. Szymura-Tyc M.: Marketing w procesie innowacji wartości, [w:] Sobczak G. (red.): Współczesny marketing. Trendy działania. PWE, Warszawa 2008.
14. Wilson R.J.: Wprowadzenie do teorii grafów. PWN, Warszawa 2008.
15. http://www.wirtschaftslexikon24.com/e/schwerin-test/schwerin-test.htm.
16. http://portalwiedzy.onet.pl/17752,,,,stereotyp,haslo.html.
17. http://www.math.edu.pl/liczby-zespolone.
18. https://www.bryk.pl/lektury/george_orwell/folwark_zwierz%C4%99cy.poka%C5%BC_ca%C5%82e_opracowanie.html.
Uwagi
PL Opracowanie w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2018)
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-382ff012-ff0f-47ca-b13c-5580108a1322
Identyfikatory
DOI 10.29119/1641-3466.2017.104.14