Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-37e2eb28-874c-4902-a4f5-1d181b788b26

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Wpływ eksploatacji oznakowania poziomego dróg na wartość szorstkości nawierzchni

Autorzy Warguła, Ł.  Waluś, K. J.  Polasik, J. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Impact of operation of horizontal road marking the surface roughness value
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Bezpieczeństwo w ruchu drogowym zależy od wielu czynników, podstawowe trzy to: zachowanie kierującego pojazdem, stan techniczny pojazdu, oraz droga i warunki atmosferyczne panujące na niej. Stan techniczny nawierzchni drogi, jej właściwości przeciwpoślizgowe to z punktu widzenia infrastruktury drogowej najważniejszy parametr. Nawierzchnia o wysokich właściwościach przeciwpoślizgowych, umożliwia nie tylko poruszanie się pojazdu według zadanej trajektorii ale również w dużym stopniu wpływa na skrócenie procesu hamowania [3, 12]. W Polskiej infrastrukturze drogowej znajduje się szereg zróżnicowanych nawierzchni dróg charakteryzowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Dodatkowo liczba tych nawierzchni jest zwiększona o powierzchnie znaków poziomych, których struktura materiałowa różni się od jezdni na której są naniesione. W artykule przedstawiono badania szorstkości nawierzchni drogowych oraz znaków poziomych. Przeprowadzono analizę właściwości przeciwpoślizgowych badanych nawierzchni (asfalt, kostka brukowa) oraz znaków poziomych umieszczonych na nich (przejścia dla pieszych, miejsca parkingowe dla rodzin z dziećmi). Wykazano zmiany właściwości nawierzchni znaków poziomych w skutek ich eksploatacji.
EN Traffic safety depends on many factors, basic three are: the behavior of driving a vehicle, the technical condition of the vehicle and the road and weather conditions prevailing on it. The technical condition of the road surface, the competent skid-Justice from the point of view of road infrastructure the most important parameter. Surface high anti-skid properties, makes it possible not only to move the vehicle according to the trajectory but also greatly shortens the braking process [3, 12]. The Polish road infrastructure is a broad variety of road surfaces characterized by the General Directorate for National Roads and Motorways. In addition, the number of these conditions is increased by the horizontal surfaces of the characters whose structure is different from the material of the road on which they are applied. The article presents a study on the roughness of road surfaces and horizontal characters. Re-analysis was conducted anti-slip properties of the tested surfaces (asphalt, paving stones) and of signs placed on them (pedestrian crossings, parking spaces for families with children). It has been shown to change the properties of surface-character horizontal as a result of their operation.
Słowa kluczowe
PL drogownictwo   znaki drogowe   oznakowanie poziome dróg i ulic   nawierzchnia drogowa   szorstkość nawierzchni   antypoślizgowość  
EN road construction   road signs   surface marking of roads and streets   road surface   surface roughness   slip resistance  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2016
Tom R. 17, nr 12
Strony 1433--1438
Opis fizyczny Bibliogr. 13 poz., il., tab., pełen tekst na CD
Twórcy
autor Warguła, Ł.
autor Waluś, K. J.
autor Polasik, J.
  • Poznan University of Technology, Chair of Basic of Machine Design, Piotrowo street 3, 60-965 Poznan, Poland, plasik@interia.eu
Bibliografia
1. Ahadi M. R., Development an alternative test procedure BS812 accelerated polishing roadstones, 2005, [http://www.nzta.govt.nz/resources/surface-friction-conference2005/6/docs/development-an-alternative-test-procedureBS812-accelerated-polishing-roadstones.pdf]
2. Dz. U. z 2003 nr 220 poz. 2181, Brzmienie od 30 czerwca 2015, załącznik nr 2, szczegółowe warunki techniczne dla znaków drogowych poziomych i warunki ich umieszczania na drogach.
3. Kosiń M., Pietrzak A.: Analiza oceny wskaźnika szorstkości nawierzchni drogowych wahadłem angielskim na drodze krajowej DK-43 w okresie ujemnej I dodatniej temperatury, Budownictwo 20, Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej, 2014, s. 89-97, ISSN 0860-7214
4. LABORATORY - PAVEMENT MATERIALS, SKID RESISTANCE TEST, NANYANG TECHNOLOGICAL UNIVERSITY, School of Civil and Structural Engineering, [http://www3.ntu.edu.sg/cts/tlab/006.pdf]
5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących autostrad płatnych
6. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie
7. Symon E., Wypadki drogowe w Polsce w 2015 roku, Komenda Głowna Policji Biuro Ruchu Drogowego, Agencja Wydawnicza ARGIsc, Warszawa 2016.
8. Urząd Bezpieczeństwa Ruchu: Oznaczenia poziome, Tychy DK-1 i DK-86, D.07.01.01 ftp://kancelariapremium.pl/dk1/3_pytania/wyjasnienia_10_05_2 011/Wyjasnienia_10_05_2011r_zal/Poz.4/D.07.01.01%20%20Oznakowanie%20poziome%20-%20poprawa.pdf
9. Waluś K. J.: Zmiany cech antypoślizgowych nawierzchni bitumicznej wybranych odcinków badawczych, Logistyka, Instytut Logistyki i Magazynowania - 2014, nr. 3, s. 6575-7583, - CDROM 1, ISSN:1231-5478
10. Warunki techniczne. Poziome znakowanie dróg. POD-97. Seria „I” -Informacje, Instrukcje. Zeszyt nr 55. IBDiM, Warszawa, 1997.
11. Wasilewska M.: Wpływ charakterystyko kruszywa na właściwości przeciwpoślizgowe nawierzchni drogowych, Autoreferat rozprawy doktorskiej, Białystok 2011
12. www.termoznak.pl dostęp (12.10.2016 r.)
13. www.sklepdrogowy.pl dostęp (12.10.2016 r.)
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-37e2eb28-874c-4902-a4f5-1d181b788b26
Identyfikatory