PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Evaluation of heavy metal contamination in sediments of the Seybouse River, Guelma – Annaba, Algeria

Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
PL
Ocena zanieczyszczenia metalami ciężkimi osadów w rzece Seybouse, Guelma – Annaba, Algieria
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The surface sediments of Seybouse River and its affluents have been studied and assessed to determine their degree of heavy metal contamination (Cd, Pb, Cu, Ni, Zn and Fe). The contamination factor (CF), the contamination degree (CD) and statistical tools (correlation and APC) has been used in assessing: metal contamination, sediment toxicity and to identify the origin of metals which have enriched the sediments. Heavy metals concentrations of sediments are generally heterogeneous and vary according to the metal and the sampling site. The results have been compared to the reference values of the unpolluted sediments and have shown that Seybouse River sediments are more contaminated by Pb, Cd and Zn respectively. CF values indicate moderate to considerable contamination for most stations. CD values show that the most toxic sediments are located mainly at the estuary and downstream of large agglomerations. The matrix correlation between the metallic elements shows a very strong correlation between Pb, Cd, Cu and Zn indicating that they have a similar source. These different metallic elements appear as traces of anthropogenic pollution. Despite using wastewater treatment plants as protective measures, Seybouse River pollution is remaining a big issue and more efforts has to be done by local authorities.
PL
Analizowano powierzchniowe osady rzeki Seybouse i jej dopływów, aby określić stopień ich zanieczyszczenia metalami ciężkimi (Cd, Pb, Cu, Ni, Zn i Fe). Do oceny zanieczyszczenia metalami osadów i ich toksyczności oraz do identyfikacji pochodzenia metali, które wzbogaciły osady, wykorzystano współczynnik zanieczyszczenia (CF), stopień zanieczyszczenia (CD) oraz narzędzia statystyczne (korelacja i analiza głównych składowych). Zawartość metali ciężkich była zróżnicowana zarówno między metalami, jak i między stanowiskami badawczymi. Wyniki porównane z wartościami referencyjnymi z niezanieczyszczonych osadów wykazały, że osady rzeki Seybouse są zanieczyszczone ołowiem, kadmem i cynkiem. Wartości CF wskazują umiarkowane do znaczącego zanieczyszczenia większości stanowisk. Wartości CD świadczą, że najbardziej toksyczne osady zlokalizowane są głównie w estuarium i poniżej dużych aglomeracji miejskich. Wykazano silną korelację między zawartością Pb, Cd, Cu i Zn, co sugeruje wspólne pochodzenie tych metali. Analizowane pierwiastki metaliczne stanowią ślad zanieczyszczeń antropogenicznych. Pomimo ochrony wód przez oczyszczalnie ścieków, zanieczyszczenie rzeki Seybouse pozostaje nadal poważnych problemem, z którym powinny się zmierzyć lokalne władze.
Wydawca
Rocznik
Tom
Strony
81--86
Opis fizyczny
Bibliogr. 15 poz., rys., tab.
Twórcy
autor
 • University 8 may 1945, Faculty of Nature and Life Sciences and Earth and Universe Sciences, Department of Biology, P.O Box 401, 24000 Guelma, Algeria, t_hanane@yahoo.com
 • University 8 may 1945, Faculty of Nature and Life Sciences and Earth and Universe Sciences, Department of Biology, P.O Box 401, 24000 Guelma, Algeria, skachidz@yahoo.fr
Bibliografia
 • AMINOT A., CHAUSSEPIED M. 1983. Manuel des analyses chimiques en milieu marin [Manual of chemical analyzes in marine environment]. Brest. CNEXO. ISBN 2902721102 pp. 396.
 • ATTOUI B., TOUMI N., MESSAOUDI S., BENRABAH S. 2016. Degradation of water quality: The case of plain west of Annaba (northeast of Algeria). Journal of Water and Land Development. No. 31 p. 3–10. DOI 10.1515/jwld2016-0031.
 • BOURHANE-EDDINE B. 2010. La pollution par les métaux lourds dans la région d’Annaba «Sources de contamination des écosystèmes aquatiques» [Heavy metals pollution in the Annaba region “Contamination sources of aquatic ecosystems”]. PhD Thesis. Annaba. Université Badji Mokhtar pp. 176.
 • BUGGY C.J., TOBIN J.M. 2008. Seasonal and spatial distribution of metals in surface sediment of an urban estuary. Environmental Pollution. Vol. 155. Iss. 2 p. 308–319.
 • COOK J.A., ANDREW S.M., JOHNSON M.S. 1990. Lead, zinc, cadmium and fluoride in small mammals from contaminated grass-land established on fluorspar tailings. Water, Air and Soil Pollution. Vol. 51. Iss. 1–2 p. 43–54.
 • DEBIECHE T.H. 2002. Évolution de la qualité des eaux (salinité, azote et métaux lourds) sous l’effet de la pollution saline, agricole et industrielle. Application à la basse plaine de la Seybouse, Nord-Est Algérie [Evolution of water quality (salinity, nitrogen and heavy metals) as a result of salt, agricultural and industrial pollution. Application to the low plain of Seybouse, North-East Algeria]. PhD Thesis. Besançon. Université de Franche-Comté pp. 199.
 • DENISEGER J., ERICKSON L.J., AUSTIN A., ROCH M., CLARK M.J.R. 1990. The effects of decreasing heavy metal concentrations on the biota of Buttle Lake, Vancouver Island, British Columbia. Water Resources. Vol. 24. Iss. 4 p. 403–416.
 • FÖRSTNER U., SALOMONS W. 1980. Trace metal analysis on polluted sediments. P. 1: Assessment of sources and intensities. Environmental Technology Letters. Vol. 1 p. 494–505.
 • HAKANSON L. 1980. Ecological risk index for aquatic pollution control. A sedimentological approach. Water Research. Vol. 14. Iss. 5 p. 975–1001. DOI 10.1016/0043-1354(80)90143-8.
 • KHALED-KHODJA S., SAMAR M.H., DURAND G. 2016. Contamination métallique de l’eau et du sédiment d’Oued Bouhamra [Metal contamination of water and sediment from Wadi Bouhamra]. Synthèse: Revue des Sciences et de la Téchnologie. No. 32 p. 135–146.
 • LARABA A., HADJ ZOBIR S. 2009. Pollution organique des eaux d’oued Seybouse (Plaine alluviale de Guelma, Nord-Est Algérien) [Organic pollution of Seybouse River (Alluvial Plain of Guelma, North-East Algeria]. Bulletin des sciences géographiques. No. 23 (1er semestre 2009) p. 2–6.
 • MASSON M., BLANC G., SCHAFER J. 2006. Geochemical signals and source contributions to heavy metal (Cd, Zn, Pb, Cu) fluxes into the Gironde Estuary via its major tributaries. Science of the Total Environment.Vol. 370 p. 133–146.
 • Ministère de l'Aménagement du Territoire et de l'Environnement 2007. Rapport National sur l’état et l’avenir de l’environnement (RNEAE) [National Report on the state and future of the environment ]. Algeria pp. 482.
 • N’GUESSAN Y.M. 2008. Dynamique des éléments traces dans les eaux de surface des bassins versants agricoles de Gascogne [Dynamics of trace elements in surface waters of agricultural catchment areas of Gascony]. PhD Thesis. Toulouse. INPTENSAT-Ecolab pp. 253.
 • SIN S.N., CHUA H., Lo W., NG L.M. 2001. Assessment of of heavy metal cations in sediments of Shing Mun River, Hong Kong. Environmental International. Vol. 26. Iss. 5–6 p. 297–301.
Uwagi
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2019).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-370e70a3-8966-4ee7-929b-151ebacf2518
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.