Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-33c80601-983d-4034-a012-d11776335b31

Czasopismo

Karbo

Tytuł artykułu

Prognozowane zmiany legislacyjne na rynku kotłów c.o. o mocy do 500 kW w Polsce

Autorzy Matuszek, K.  Sobolewski, A.  Hrycko, P.  Żeliński, J.  Telenga-Kopyczyńska, J.  Nowak, Z. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN The projected legislative changes in Poland in the market of boilers with a capacity up to 500 kW
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Jakość powietrza w Polsce pozostawia wiele do życzenia. Ponieważ wzrost stężeń monitorowanych zanieczyszczeń w powietrzu odnotowywany jest w czasie trwania tzw. sezonu grzewczego, winą za przekroczenia dopuszczalnych stężeń np. PM10 czy B(a)P obarcza się sektor ogrzewnictwa indywidualnego, oparty na spalaniu paliw stałych - głównie węgla kamiennego. Pomimo wydatkowania znacznych kwotowo funduszy na modernizację infrastruktury grzewczej, od kilkunastu już lat sytuacja nie ulega satysfakcjonującej poprawie. Taki stan, prócz narastającego niezadowolenia polskiego społeczeństwa dotkliwie odczuwającego skutki złej jakości powietrza, zaczyna być również istotny w związku z możliwością nałożenia przez UE na Polskę kar pieniężnych. W celu rozwiązania problemu złej jakości powietrza w Polsce, od kilku lat podejmowane są wzmożone działania na poziomie samorządów. Można przyjąć, że od około 2015 roku działania te są również wspierane legislacyjnie na szczeblach rządowych. W niniejszej pracy przedstawiono najnowsze rozwiązania prawne, które już weszły w życie lub osiągnęły szczebel konsultacji społecznych - w tym m.in. projekt 2016/09/23 Rozporządzenia Ministra Rozwoju „W sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe o mocy nie większej niż 500 kW”, który być może zostanie wprowadzony w 2017r. Przedstawiono również pewne wnioski dotyczące wpływu proponowanych rozwiązań na szybkość poprawy jakości powietrza w kraju oraz zasugerowano co jeszcze powinno zostać doprecyzowane prawnie, aby jakość powietrza w Polsce odpowiadała standardom europejskim.
EN The air quality in Poland is remains far from satisfactory. Because the increase of the monitored pollutants concentration in the air is recorded during heating season ,the individual heating sector, based on the combustion of solid fuels, mainly coal, is blamed for exceeding of allowable emission standards of ,for instance, PM 10 and B(a)P. Despite substantial expenditure of significant funds for the modernization of the heating infrastructure, the situation has not been satisfactorily improving for several years now. Such a situation, irrespective of growing discontent of Polish society who feels severely the effects of poor air quality, is also gaining importance because of the possibility of imposing penalty payments for Poland by the UE. In order to solve the problem of bad air quality in Poland some intensified actions have been undertaken at the local self-government level. We can also assume, that since 2015 these activities are also supported by legislation at the central government level. This paper presents the latest legal solutions, that are already in force or reached the level of public consultation, including 2016/09/23 draft of the Regulation of the Minister of Development “On the requirements for solid fuel boilers with a capacity not greater than 500 kW”, which may be introduced in 2017. It also presents some conclusions about the impact of the proposed solutions on the rate of improvement of air quality in the country and suggestions about what else should be clarified by law in order that, the air quality in Poland corresponds to European standards.
Słowa kluczowe
PL kocioł c.o.   paliwo stałe   emisja zanieczyszczeń   ekoprojekt  
EN central heating boiler   solid fuel   emissions   ecoproject  
Wydawca Wydawnictwo Górnicze Sp. z o.o.
Czasopismo Karbo
Rocznik 2016
Tom Nr 3-4
Strony 65--70
Opis fizyczny Bibliogr. 18 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Matuszek, K.
autor Sobolewski, A.
  • Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla, 41-803 Zabrze, ul. Zamkowa 1
autor Hrycko, P.
  • Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla, 41-803 Zabrze, ul. Zamkowa 1
autor Żeliński, J.
  • Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla, 41-803 Zabrze, ul. Zamkowa 1
autor Telenga-Kopyczyńska, J.
  • Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla, 41-803 Zabrze, ul. Zamkowa 1
autor Nowak, Z.
  • Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla, 41-803 Zabrze, ul. Zamkowa 1
Bibliografia
1. Kubica K., Czyste ciepło z paliw stałych dla sektora komunalno-bytowego - techniczne i pozatechniczne działania w aspekcie tzw. ustawy antysmogowej oraz KPOP, materiały konferencyjne PIE Paliwa stałe w programach PONE w świetle tzw. ustawy antysmogowej, 28.01.2016.
2. Kubica K., Techniczne i pozatechniczne działania na rzecz ochrony powietrza i przeciwdziałania zmianom klimatu w rozproszonych źródłach spalania małej mocy, materiały konferencyjne PIE Czyste niebo nad Polską. Polityka klimatyczno-energetyczna oraz działania na rzecz ochrony powietrza, 2016.
3. Matuszek K., Hrycko P., Przyszłość kotłów c.o. zasilanych paliwem stałym. Rynek Instalacyjny 2015, nr 7-9, s. 32.
4. Matuszek K., Hrycko P., Stelmach S., Sobolewski A., Węglowe paliwo niskoemisyjne i nowoczesne konstrukcje kotłów małej mocy ograniczające „niską emisję”, Przemysł Chemiczny 2016.
5. Trzopek K., Parametry jakościowe kotłów na paliwa stałe – węgiel i biomasę; stan aktualny i przyszłość w aspekcie spełnienia wymagań programów PONE, materiały konferencyjne PIE Paliwa stałe w programach PONE w świetle tzw. ustawy antysmogowej, 28.01.2016.
6. Matuszek K., Hrycko P., Praca kotła c.o. w warunkach laboratoryjnych i w warunkach rzeczywistej eksploatacji. CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA. 2013, nr 5.
7. Matuszek K., Hrycko P., Możliwości poprawy parametrów energetyczno-emisyjnych kotła c.o. z automatycznym podawaniem paliwa w warunkach rzeczywistej eksploatacji. Karbo, nr 2013, nr 2.
8. http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/maps/air/quality.
9. Air quality in Europe – 2015 report.pdf http://www.eea.europa.eu/publications/air-quality-in-europe-2015.
10. Uchwała nr XLIV/703/13 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie określenia rodzajów paliw dopuszczonych do stosowania na obszarze Gminy Miejskiej Kraków.
11. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. 1997 nr 78 poz. 483).
12. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2001 nr 62 poz. 627).
13. II SA/Kr 490/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-08-22.
14. II OSK 255/15 - Wyrok NSA z 2015-09-25.
15. Ustawa z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2015 poz. 1593).
16. Uchwała nr XVIII/243/16 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 15 stycznia 2016 r. - w sprawie wprowadzenia na obszarze Gminy Miejskiej Kraków ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw).
17. Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/1189 w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe.
18. Projekt 2016/09/23 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z 2017r. pt.: W sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe o mocy nie większej niż 500 kW.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-33c80601-983d-4034-a012-d11776335b31
Identyfikatory