Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-3309bf19-2035-4a78-8339-946b149714c3

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Bezpieczeństwo techniczne w przedsiębiorstwie produkcyjnym

Autorzy Siudak, K.  Smal, T. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Technical safety in manufacturing company
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule rozważono kwestie bezpieczeństwa technicznego w przedsiębiorstwie produkującym podzespoły i części samochodowe. W pierwszej kolejności przedstawiono uwarunkowania prawne dotyczące bezpieczeństwa, a następnie dane statystyczne i finansowe, które determinują kształtowanie bezpieczeństwa technicznego w zakładzie produkcyjnym. Następnie, na przykładzie wybranego zakładu produkcyjnego, postanowiono przeanalizować zabezpieczenia techniczne stosowane w tego typu zakładach. Badanym przedsiębiorstwem był zakład produkujący części i podzespoły samochodowe. W badanym zakładzie dział produkcyjny zawiera 3 sekcje: Obróbka, Czysty Montaż i Montaż Ostateczny. W niniejszej pracy przegląd technicznych środków ochronnych stosowanych na maszynach został zrealizowany na podstawie informacji z działu Montażu Ostatecznego. Niniejszy artykuł stanowi swoistego rodzaju wprowadzenie i analizę stanu zagadnienia do kolejnego artykułu pt. „Audyt bezpieczeństwa technicznego w przedsiębiorstwie produkcyjnym”, w którym przeanalizowano i oceniono ryzyko w odniesieniu do prasy hydraulicznej stosowanej w rozpatrywanym zakładzie.
EN The paper presents the issues of technical security in an enterprise manufacturing components and car parts. The first part presents the legal requirements regarding safety, and statistical and financial data, which determine the development of technical security at the factory. Then, on the example of the chosen factory it was decided to analyze the technical safety precautions used in this type of plants. The selected factory was an one manufacturing parts and components for cars. In the audited factory the production department includes 3 sections: Machining, Clean Installation and Final Assembly. In the paper, a research on technical measures applied on the machines was implemented on the basis of information from the Final Assembly Department. This article is a kind of introduction to the next article entitled "Audit of technical safety in manufacturing company" which will analyzed and evaluated the risk in relation to the hydraulic press used at the relevant facility.
Słowa kluczowe
PL bezpieczeństwo techniczne   przedsiębiorstwo produkcyjne   zabezpieczenia techniczne  
EN technical safety   manufacturing company   the use of machinery   engineering  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2016
Tom R. 17, nr 12
Strony 423--429
Opis fizyczny Bibliogr. 16 poz., il., tab., wykr., pełen tekst na CD
Twórcy
autor Siudak, K.
  • Wydział Nauk o Bezpieczeństwie, Katedra Inżynierii Bezpieczeństwa, Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych we Wrocławiu, k.siudak3@wp.pl
autor Smal, T.
  • Wydział Zarządzania, Katedra Logistyki, Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych we Wrocławiu, t.smal@wso.wroc.pl
Bibliografia
1. Chojnicki J., Jarosiewicz G., ABC BHP Informator dla pracodawców., Państwowa Inspekcja Pracy Główny Inspektorat Pracy, Warszawa 2014.
2. Duhigg Ch., Siła nawyku - Dlaczego robimy to, co robimy i jak można to zmienić w życiu codziennym i biznesie. PWN 2013.
3. Dyrektywa 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie maszyn, zmieniająca dyrektywę 95/16/WE (przekształcenie).
4. Dyrektywa 2009/104/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 września 2009r. dotycząca minimalnych wymagań w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny użytkowania sprzętu roboczego przez pracowników podczas pracy.
5. Gierasimiuk J., Obowiązki i działania producentów i użytkowników maszyn dla zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania maszyn zgodnie z dyrektywami 2006/42/WE i 2009/104/ WE., „Napędy i sterowanie” 2015, nr 5.
6. Hickiewicz I., Sprawozdanie z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2014 r., Państwowa Inspekcja Pracy, Warszawa 2015.
7. Internetowy słownik bezpieczeństwa maszyn i procesów, http://www.elokon.pl/slowniczek-bezpieczenstwa-maszyn.htm. (dostęp 17.09.2015).
8. Kowalewski S., Kusiak M., Zatrzymanie awaryjne maszyn. “Atest” 2005 nr 4.
9. Lis T., Nowacki K., Zarzadzanie bezpieczeństwem i higieną pracy w zakładzie przemysłowym., Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2005.
10. Łabanowski W., Bezpieczeństwo użytkowania maszyn., Państwowa Inspekcja Pracy Główny Inspektorat Pracy, Warszawa 2013.
11. Materiały korporacyjne badanego przedsiębiorstwa.
12. Oficjalna strona Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego. https://www.ciop.pl (dostęp 02.12.2015).
13. Pawłowska Z., Wypadki przy pracy według oszacowań Międzynarodowej Organizacji Pracy. „Bezpieczeństwo Pracy” 2005, nr 3.
14. Serwis archiwalny Centralnego Instytutu Ochrony Pracy- Państwowej Inspekcji Pracy. http://archiwum.ciop.pl/6564.html (dostęp 04.11.2015).
15. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502). Dział X- Bezpieczeństwo i higiena pracy, rozdział I: Podstawowe obowiązki pracodawcy.
16. Żółtowski B., Landowski B., Przybyliński B., Projektowanie eksploatacji maszyn., Instytut Technologii Eksploatacji - PIB w Radomiu, Radom- Bydgoszcz 2012.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-3309bf19-2035-4a78-8339-946b149714c3
Identyfikatory