PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Absorpcja wsparcia w zarządzaniu rozwojem mikro, małych i średnich przedsiębiorstw – podejście strategiczne

Autorzy
Identyfikatory
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
EN
The main scientific objective of the study was determined as development of a conceptual model of the basic rules, determinants and effects of the strategic approach to support absorption in managing the development of micro, small and medium-sized enterprises (SMEs). The following were devoted to implementation of the objectiveof the study: 1. Expert studies performed using 3-round Delphi method whose aim was operationalization of the variables of the conceptual model and its preliminary verification based on expert knowledge and intuition. 2. A survey on a sample of 1,741 micro, small and medium-sized enterprises, including the 1217 Polish entities and 524 companies from 21 other selected countries in the European Union. The primary objective of this part of the study was quantitative empirical verification of the proposed conceptual model. 3. Research in the form of a case study in 6 deliberately selected SME sector companies operating in Poland. The goal was qualitative (descriptive) presentation and comparison of the standard and anti-standard solutions used within the conceptual model developed. The paper is divided into five main parts. The first one was devoted to the possibilities and directions of application of the potential of the environment in managing the development of SMEs. The second part of the paper focuses on theoretical grounds for support absorption in the development processes of the smallest operators. The third section presents the research methods used and defines the scope of empirical work carried out. The next part of the paper presents the results of a survey conducted on a sample of the SME sector companies in the European Union, and the last part presents the report on the empirical studies carried out in the form of a case study. The issues undertaken in the paper are significant for those entrepreneurs who implement development plans through acquisition and exploitation (absorption) of the external support. Studies have shown that the SME sector companies pursue absorption activity with varying intensity. For companies with a strong commitment to this type of activity, it is recommended to adopt the proposed strategic approach to the absorption of support (along with the development of specific resources and skills shaping its level). According to the model, the orientation allows for significant intensification of the benefits which can be used in the processes of managing the development of the SME sector companies. The facilitation also includes the course of absorption activity without the necessity of a significant increase in its scope. The appointment of rules and factors influencing the strategic approach to support absorption should be considered to be a particularly important result of the project for the development of management sciences, together with an indication and empirical verification of the effects of this approach for the development processes of the SMEs. The proposed approach is embedded in the framework of quantitative and qualitative specificity of SMEs and associated with the evolution of strategic thinking in the direction of a dynamic and proactive approach based on occasions and contextual analysis of the internal and external conditions of functioning of these entities. This is a contribution to the development of the concepts and models of management of development of micro, small and medium enterprises, which emphasize the importance of the interaction between the organization and its environment. The analyses allowed for verification of 7 research hypotheses, thus significantly contributing to implementation of the objectives of the paper and to the answers to the research questions. The detailed findings and weaknesses (limitations) of research carried out and directions for further research are presented in the conclusion of the dissertation.
Rocznik
Tom
Strony
1--515
Opis fizyczny
Bibliogr. 917 poz., 1 mapa kolor., wykr.
Twórcy
autor
 • Katedra Zarządzania, Politechnika Łódzka
Bibliografia
 • 1. A Plan for Australian Jobs. The Australian Government’s Industry and Innovation Statement, Department of Industry, Innovation, Science, Research and Tertiary Education, Commonwealth of Australia 2013.
 • 2. Acevedo G.L., Tan H. (red.), Impact Evaluation of SME Programs in Latin America and the Caribbean, The International Bank for Reconstruction and Development, The World Bank, Washington 2010.
 • 3. Acs Z., Szerb L., The Global Entrepreneurship and Development Index (GEDI), Proceedings of the Druid Summer Conference, Imperial College, London Business School, London 2010.
 • 4. Aczel A.D., Statystyka w zarządzaniu, PWN, Warszawa 2000.
 • 5. Adamczyk-Łojewska G., Problemy konwergencji i dywergencji ekonomicznej na przykładzie krajów Unii Europejskiej, w tym Polski, „Ekonomia”, nr 4(16)/2011.
 • 6. Adamik A., Matejun M., Organizacja i jej miejsce w otoczeniu, [w:] Zakrzewska-Bielawska A. (red.), Podstawy zarządzania. Teoria i ćwiczenia, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2012.
 • 7. Adamik A., Nowicki M., Budowa konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw, [w:] Matejun M. (red.), Zarządzanie małą i średnią firmą w teorii i w ćwiczeniach, Difin, Warszawa 2012.
 • 8. Addison T., Mavrotas G., McGillivray M., Aid, Debt Relief and New Sources of Finance for Meeting the Millennium Development Goals, “Research Paper no. 2005/09”, World Institute for Development Economics Research, Helsinki 2005.
 • 9. Adizes I., Corporate Lifecycles. How and Why Corporations Grow and What to Do About It, Prentice-Hall, Englewood Cliffs 1988.
 • 10. Adizes I., Organizational Passages – Diagnosing and Treating Lifecycle Problems of Organizations, “Organizational Dynamics”, vol. 8, no. 1/1979.
 • 11. Aftyka W., Chmielewski A., Małe i średnie przedsiębiorstwa w Unii Europejskiej, Wydawnictwo M.M., Warszawa 2005.
 • 12. Ahmad N., A Proposed Framework for Business Demographic Statistics, OECD Statistics Working Paper Series, STD/DOC(2006)3, Paris 2006.
 • 13. Aitken R.C., Measurement of Feelings Using Visual Analogue Scales, „Proceedings of the Royal Society of Medicine”, vol. 62, no. 10/1969.
 • 14. Aldehayyat J.S., Twaissi N., Strategic Planning and Corporate Performance Relationship in Small Business Firms: Evidence from a Middle East Country Context, “International Journal of Business and Management”, vol. 6, no. 8/2011.
 • 15. Alińska A., Grzywacz J., Latoszek E., Proczek M., Zawiślińska I., Finansowanie MSP w Polsce ze środków finansowych UE jako czynnik wpływający na konkurencyjność przedsiębiorstwa, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2008.
 • 16. Alpkan L., Yilmaz C., Kaya N., Market Orientation and Planning Flexibility in SMEs. Performance Implications and an Empirical Investigation, “International Small Business Journal”, vol. 25, no. 2/2007.
 • 17. Amitabh M., Sahay A., Strategic Thinking: Is Leadership the Missing Link. An Exploratory Study, Referat przygotowany na 11th Annual Convention of the Strategic Management Forum, Indian Institute of Technology Kanpur, 8-10 May, Kanpur, India, 2008.
 • 18. Amorós J.E., Bosma N., Global Entrepreneurship Monitor 2013. Global Report: Fifteen Years of Assessing Entrepreneurship Across the Globe, Global Entrepreneurship Research Association, 2014.
 • 19. Andrews P.W.S., A Reconsideration of the Theory of the Individual Business, “Oxford Economic Papers”, vol. 1, no. 1/1949.
 • 20. Andruszkiewicz K., Strategiczne zarządzanie marketingowe w polskich przedsiębiorstwach w warunkach kryzysu, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2007.
 • 21. Ansoff H.I., Strategies for Diversification, “Harvard Business Review”, vol. 35, no. 5/1957.
 • 22. Ansoff I., The New Corporate Strategy, John Wiley & Sons, New York 1988.
 • 23. Antczak R., Nowe ujęcie wskaźnika rozwoju społecznego HDI, „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów”, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Zeszyt Naukowy 117/2012.
 • 24. Antoszkiewicz J.D., Habiera-Antoszkiewicz D.E., Kierunki wprowadzania zmiany a przedsiębiorczość i kreatywność, [w:] Adamczyk J., Bartkowiak P. (red.), Determinanty rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, WNT, Warszawa 2004.
 • 25. Apanowicz J., Metodologia nauk, Wydawnictwo Dom Organizatora, Toruń 2003.
 • 26. Apanowicz J., Metodologiczne elementy procesu poznania naukowego w teorii organizacji i zarządzania, Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu, Gdynia 2000.
 • 27. Aragón-Sánchez A., Sánchez-Marín G., Strategic Orientation, Management Characteristics, and Performance: A Study of Spanish SMEs, “Journal of Small Business Management”, vol. 43, no. 3/2005.
 • 28. Arasa R., K'Obonyo P., The Relationship between Strategic Planning and Firm Performance, “International Journal of Humanities and Social Science”, vol. 2, no. 22/2012.
 • 29. Ardic O.P., Mylenko N., Saltane V., Access to Finance by Small and Medium Enterprises: A Cross-Country Analysis with a New Data Set, “Pacific Economic Review”, vol. 17, no. 4/2012.
 • 30. Armstrong M., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2011.
 • 31. Asheim B.T., Isaksen A., Nauwelaers C., Todtling F., Regional Innovation Policy for Small-Medium Enterprises, Edward Elgar Publishing, Cheltenham 2003.
 • 32. Autio E., Cleevely M., Hart M., Levie J., Acs Z., Szerb L., Entrepreneurial Profile of the UK in the Light of the Global Entrepreneurship and Development Index, Imperial College Business School, The Global Entrepreneurship and Development Institute, London 2012.
 • 33. Ayyagari M., Beck T., Demirgüç-Kunt A., Small and Medium Enterprises Across the Globe, “Small Business Economics”, vol. 29, no. 4/2007.
 • 34. Babbie E., Podstawy badań społecznych, PWN, Warszawa 2013.
 • 35. Bagieńska A., Polityka państwa wobec małych i średnich przedsiębiorstw, [w:] Otto J., Stanisławski R. (red.), Szanse rozwoju polskiego sektora MSP na Jednolitym Rynku Europejskim, Tom II, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2006.
 • 36. Baker T., Pollock T.G., Making the Marriage Work: the Benefits of Strategy’s Takeover of Entrepreneurship For Strategic Organization, “Strategic Organization” vol. 5, no. 3/2007.
 • 37. Balcerowicz L., Rzońca A., Systemy instytucjonalne a siły napędowe gospodarki, [w:] Balcerowicz L., Rzońca A. (red.), Zagadki wzrostu gospodarczego, C.H. Beck, Warszawa 2010.
 • 38. Balicki A., Makać W., Metody wnioskowania statystycznego, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2006.
 • 39. Bannier C.E., Zahn S., Are SMEs Large Firms in Miniature? Evidence from the Growth of German SMEs, “International Journal of Entrepreneurship and Small Business”, vol. 17, nr 2/2012.
 • 40. Bansal R., Corley K., The Coming of Age for Qualitative Research: Embracing the Diversity of Qualitative Methods, “Academy of Management Journal”, vol. 54, nr 2/2011.
 • 41. Barabasz A., Rozwój i zmiany w małej firmie, [w:] Skalik J. (red.), Zmiana warunkiem sukcesu. Rozwój i zmiany w małych i średnich przedsiębiorstwach, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 49/2009.
 • 42. Barney J.B., Firm Resources and Sustained Competitive Advantage, “Journal of Management”, vol. 17, no. 1/1991.
 • 43. Barre X., Problems of SME Financing in Russia, Russian-European Centre for Economic Policy, Moscow 2005.
 • 44. Barrett R., Mayson S., Human Resource Management in Growing Small Firms, “Journal of Small Business and Enterprise Development”, vol. 14, no. 2/2007.
 • 45. Barry B., Organization Design in The Smaller Enterprise, [w:] Bryault D.T., Niehaus R.J. (red.), Manpower, Planning and Organization, PlenumPress, New York 1978.
 • 46. Bartkowiak B., Flejterski S., Pluskota P., Fundusze i usługi pożyczkowe dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, Difin, Warszawa 2006.
 • 47. Bartkowiak P., Kielesińska A., Kierunki rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce i w krajach Unii Europejskiej, [w:] Zachorowska A., Kościelniak H. (red.), Ekonomiczne i pozaekonomiczne determinanty rozwoju, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2003.
 • 48. Bartniczak B., Jadach Sepioło A., Klimczak T., Kornecki J., Marszałek J., Miller A., Rumińska P., Ocena ex-ante instrumentów inżynierii finansowej w ramach RPO WP 2014-2020. Raport końcowy, Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, Rzeszów 2014.
 • 49. Basu A., Blavy R., Yulek M., Microfinance in Africa: Experience and Lessons from Selected African Countries, IMF Working Paper WP/04/174, International Monetary Fund, 2004.
 • 50. Baum M., Schwens C., Kabst R., A Typology of International New Ventures: Empirical Evidence from High-Technology Industries, “Journal of Small Business Management”, vol. 49, no. 3/2011.
 • 51. Baxter P., Jack S., Qualitative Case Study Methodology: Study Design and Implementation for Novice Researchers, “The Qualitative Report”, vol. 13, no. 4/2008.
 • 52. Bąk M., Kulawczuk P., Szcześniak S., Wspieranie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw o zaawansowanych technologiach. Rozwiązania światowe i polskie programy regionalne, Fundacja „Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym”, Warszawa 2002.
 • 53. Bąkowski A., Mażewska M. (red.), Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce. Raport 2012, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2012.
 • 54. Beckinsale M., Levy M., SMEs and Internet Adoption Strategy: Who Do SMEs Listen To?, Proceedings of the 12th European Conference on Information Systems, Turku School of Economics and Business Administration, Turku 2004.
 • 55. Bednarczyk M., Otoczenie i przedsiębiorczość w zarządzaniu strategicznym organizacją gospodarczą, Zeszyty Naukowe, seria Monografie nr 128, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków 1996.
 • 56. Bedyńska S., Książek M., Statystyczny drogowskaz 3. Praktyczny przewodnik wykorzystania modeli regresji oraz równań strukturalnych, Wydawnictwo Akademickie Sedno, Warszawa 2012.
 • 57. Begg D., Fischer S., Dornbusch R., Makroekonomia, PWE, Warszawa 2007.
 • 58. Benelli C., Maffioli A., A Microeconometric Analysis of Public Support to R&D in Argentina, ”International Review of Applied Economics”, vol. 21, no. 3/2007.
 • 59. Bennett R.J., Robson P.J.A., Changing Use of External Business Advice and Government Supports by SMEs in the 1990s, “Regional Studies”, vol. 37, no. 8/2003.
 • 60. Bennett R.J., Robson P.J.A., The Role of Trust and Contract in the Supply of Business Advice, “Cambridge Journal of Economics”, vol. 28, no. 4/2004.
 • 61. Bennett R.J., Robson P.J.A., The Use of External Business Advice by SMEs in Britain, “Entrepreneurship and Regional Development”, vol. 11, no. 2/1999.
 • 62. Bensoussan B.E., Fleisher C.S., Analysis Without Paralysis: 12 Tools to Make Better Strategic Decisions, FT Press, New Jersey 2012.
 • 63. Berliński L., Gralak H., Sitkiewicz F., Przedsiębiorstwo. Zarządzanie w otoczeniu. Tom II, Oficyna Wydawnicza AJG, Bydgoszcz 2004.
 • 64. Berliński L., Zarządzanie strategiczne małym przedsiębiorstwem, OPO, Bydgoszcz 2002.
 • 65. Bernardi L., Bolzonello P., Tuzzi A., University League Tables, [w:] Attanasio M., Capursi V. (red.), Statistical Methods for the Evaluation of University Systems, Springer-Verlag, Berlin-Heidelberg 2011.
 • 66. Berney R.E., Owens E., A Model for Contemporary Small Business Policy Issues, [w:] Judd R.J., Greenwood W.T. (red.), Small Business in a Regulated Economy: Issues and Policy Implications, Quorum Books, New York 1988.
 • 67. Besant J., Tsekouras G., Rush H., Getting the Tail to Wag – Developing Innovation Capability in SMEs, Proceedings of 10th International CINet Conference: Enhancing the Innovation Environment, Brisbane, Australia 2009.
 • 68. Beyene A., Enhancing the Competitiveness and Productivity of Small and Medium Scale Enterprises (SMEs) in Africa: An Analysis of Differential Roles of National Governments Through Improved Support Services, “Africa Development”, vol. 27, no. 3/2002.
 • 69. Białasiewicz M. (red.), Rozwój przedsiębiorstw. Modele, czynniki, strategie, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2002.
 • 70. Biczkowski M., Jezierska-Thole A., Wpływ absorpcji środków unijnych na rozwój rolnictwa regionu kujawsko-pomorskiego na przykładzie PROW, „Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego”, vol. 10(25), nr 1/2010.
 • 71. Biczyński S., Miedziński B. (red.), Słownik ekonomiki i organizacji przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 1991.
 • 72. Bielawska A., Znaczenie małych firm dla rozwoju regionalnego, „Ekonomista”, nr 3/1992.
 • 73. Bielski M., Podstawy teorii organizacji i zarządzania, C.H. Beck, Warszawa 2002.
 • 74. Bieniok H., Rokita J., Struktura organizacyjna przedsiębiorstwa, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1984.
 • 75. Bieńkowska B., Instytucje wspierające funkcjonowanie małych i średnich przedsiębiorstw w powiecie bielskim, [w:] Otto J., Stanisławski R. (red.), Szanse rozwoju polskiego sektora MSP na Jednolitym Rynku Europejskim, Tom II, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2006.
 • 76. Birch D.L, Haggerty A., Parsons W., Who’s Creating Jobs?, Cognetics Inc, Boston 1995.
 • 77. Birch D.L., Job creation in America: How Our Smallest Companies Put the Most People to Work, Free Press, New York 1987.
 • 78. Birch D.L., Who Creates Jobs? “The Public Interest”, no. 65/1981.
 • 79. Bjuggren C.M., Daunfeldt S-O., Johansson D., Ownership and High-Growth Firms, “Ratio Working Papers”, no. 147, The Ratio Institute 2010.
 • 80. Blili S., Raymond L., Information Technology: Threats and Opportunities for Small and Medium-Sized Enterprises, “International Journal of Information Management”, vol. 13, no. 6/1993.
 • 81. Bluhm D.J., Harman W., Lee T.W., Mitchell T.R., Qualitative Research in Management: A Decade of Progress, “Journal of Management Studies”, vol. 48, no. 8/2011.
 • 82. Błaszczuk A., Brdulak J.J., Guzik M., Pawluczuk A., Zarządzanie wiedzą w polskich przedsiębiorstwach, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2004.
 • 83. Bogdanienko J., Etyka w badaniach naukowych, [w:] Lachiewicz S., Nogalski B. (red.), Osiągnięcia i perspektywy nauk o zarządzaniu, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2010.
 • 84. Bogdanienko J., Zarys koncepcji, metod i problemów zarządzania, Wydawnictwo „Dom Organizatora”, Toruń 2005.
 • 85. Bogus A., Kredyty dla przedsiębiorstw a koniunktura gospodarcza, “Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica”, no. 203/2007.
 • 86. Boje D.M., Murnighan J.K., Group Confidence Pressures in Iterative Decisions, “Management Science”, vol. 28, no. 10/1982.
 • 87. Boje D.M., Narrative Methods for Organizational & Communication Research, SAGE, London 2001.
 • 88. Boje D.M., Tourani N., Storytelling, czyli o materialności praktyk opowiadania, [w:] Jemielniak D. (red.), Badania jakościowe. Podejścia i teorie, tom 1, PWN, Warszawa 2012.
 • 89. Bojewska B., Dąbrowska A., Pomoc publiczna oraz inne formy wspierania sektora MSP, [w:] Misiąg F. (red.), Pomoc publiczna dla małych i średnich przedsiębiorstw. Mity i rzeczywistość, PWE, Warszawa 2005.
 • 90. Bojewska B., Dąbrowska A., Postrzeganie pomocy publicznej przez sektor MSP, [w:] Misiąg F. (red.), Pomoc publiczna dla małych i średnich przedsiębiorstw. Mity i rzeczywistość, PWE, Warszawa 2005.
 • 91. Bolesta-Kukułka K., Jak patrzeć na świat organizacji, PWN, Warszawa 1993.
 • 92. Bolton J.E., Report of the Committee of Inquiry on Small Firms, HMSO, Londyn 1971.
 • 93. Bono J.E., McNamara G., Publishing in AMJ-Part 2: Research Design, “Academy of Management Journal”, vol. 54, no. 4/2011.
 • 94. Boot L., de Vet J.M., Feekes F., Absorption Capacity for Structural Funds in the Regions of Slovenia, Final Report, Netherland Economic Institute, Rotterdam 2002.
 • 95. Borkowska S., CSR – wyzwaniem dla zarządzania zasobami ludzkimi; podejście unijne, „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi”, nr 6/2005.
 • 96. Borowiecki R., Restrukturyzacja przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji, [w:] Borowiecki R., Jaki A. (red.), Globalizacja i integracja gospodarcza a procesy restrukturyzacji i rozwoju przedsiębiorstw, AE w Krakowie, TNOiK, Europejskie Stowarzyszenie Zarządzania „Cecios”, Warszawa–Kraków 2003.
 • 97. Borowiecki R., Siuta-Tokarska B., Problemy funkcjonowania i rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Synteza badań i kierunki działania, Difin, Warszawa 2008.
 • 98. Borowski J., Teoria przedsiębiorstwa w świetle teorii ekonomii i zarządzania, „Optimum. Studia Ekonomiczne”, nr 3(63)/2013.
 • 99. Bosnjak M., Tuten T.L., Prepaid and Promised Incentives in Web Surveys, “Social Science Computer Review”, vol. 21, no. 2/2003.
 • 100. Bowman E.H., Singh H., Thomas H., The Domain of Strategic Management: History and Evolution, [w:] Pettigrew A., Thomas H., Whittington R. (red.), Handbook of Strategy & Management, Sage Publications, London 2002.
 • 101. Bozeman B., Technology Transfer and Public Policy: a Review of Research and Theory, “Research Policy”, no. 29/2000.
 • 102. Bożek J., Typologia krajów Unii Europejskiej pod względem podobieństwa struktury agrarnej, „Acta Scientiarum Polonorum – Oeconomia”, nr 9(3)/2010.
 • 103. Braduţan S., Sârbu A., Advantages and Disadvantages of the Strategic Management in the Current Economic Context, “Management of Sustainable Development Journal”, vol. 4, no. 1/2012.
 • 104. Bratnicki M., Dyduch W., Przedsiębiorczość – element kultury organizacyjnej, „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi”, nr 3-4/2002.
 • 105. Bratnicki M., Gabryś B.J., Strategiczna istota przedsiębiorczości organizacyjnej, [w:] Knosala R. (red.), Komputerowo zintegrowane zarządzanie, Wydawnictwo WNT, Warszawa 2008.
 • 106. Bratnicki M., Kulikowska M., Kształtowanie przedsiębiorczego rozwoju w małej i średniej firmie, [w:] Skalik J. (red.), Zmiana warunkiem sukcesu. Rozwój i zmiany w małych i średnich przedsiębiorstwach, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 49/2009.
 • 107. Bratnicki M., Model przedsiębiorczego rozwoju organizacji: konstrukt i jego wymiary, „Współczesne Zarządzanie”, nr 3/2011.
 • 108. Bratnicki M., Podstawy współczesnego myślenia o zarządzaniu, Wyższa Szkoła Biznesu, Dąbrowa Górnicza 2000.
 • 109. Bratnicki M., Zarządzanie zmianami w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo AE w Katowicach, Katowice 1998.
 • 110. Bratnicki M., Zarządzanie zmianą jako czynnik graniczny powodzenia przedsiębiorczości organizacyjnej, [w:] Skalik J. (red.), Zmiana warunkiem sukcesu. Rozwój i zmiany w małych i średnich przedsiębiorstwach, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 49/2009.
 • 111. Bratnicki M., Zbierowski P., Kozłowski R., Czynniki wpływające na kształtowanie przedsiębiorczości w kontekście badań Global Entrepreneurship Monitor, [w:] Wachowiak P., Dąbrowski M., Majewski B. (red.), Kształtowanie postaw przedsiębiorczych a edukacja ekonomiczna, Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, Warszawa 2007.
 • 112. Bratnicki M., Zbierowski P., Orientacje strategiczne przedsiębiorstwa jako ważny kierunek przyszłych badań zarządzania strategicznego, [w:] Krupski R. (red.), Zarządzanie strategiczne Quo vadis? „Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości”, tom. 22, nr 2/2013.
 • 113. Brdulak J.J., Zarządzanie wiedzą a proces innowacji produktu. Budowanie przewagi konkurencyjnej firmy, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2005.
 • 114. Brilman J., Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa 2002.
 • 115. Brinkley I., Knowledge Economy and Enterprise, A Knowledge Economy Working Paper, The Work Foundation, Londyn 2008.
 • 116. Brislin R.W., Back-Translation for Cross-Cultural Research, “Journal of Cross-Cultural Psychology”, vol. 1, no. 3/1970.
 • 117. Brockhoff K., The Performance of Forecasting Groups in Computer Dialogue and Face-to-Face Discussion, [w:] H.A. Linstone, M. Turoff (red.), The Delphi Method. Techniques and Applications, Murray Turoff and Harold A. Linstone, 2002.
 • 118. Brodowska-Szewczuk J., Absorpcja środków z Sektorowego Programu Operacyjnego a konku-rencyjność małych i średnich przedsiębiorstw, „Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego”, nr 4/1/2010.
 • 119. Bryła P., Strategie wykorzystania środków unijnych przez polskich producentów z branży mleczarskiej. Cz. 2. Absorpcja wsparcia inwestycyjnego, „Przegląd Mleczarski”, nr 6/2010.
 • 120. Bućko J., Rosmańska E., Sitkowska R., Narzędzia wspierające kształtowanie regionalnej polityki stymulowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji, Radom 2004.
 • 121. Burdecka W., Instytucje otoczenia biznesu, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2004.
 • 122. Burns R.B., Burns R.A., Business Research Methods and Statistics Using SPSS, SAGE Publications, London 2008.
 • 123. Cabała P., Zastosowanie współczynnika konkordancji w pomiarze zgodności ocen ekspertów, „Przegląd Statystyczny”, vol. LVII, nr 2-3/2010.
 • 124. Cace C., Cace S., Nicolăescu V., Absorption of the Structural Funds in Romania, “Romanian Journal of Economic Forecasting”, no. 2/2011.
 • 125. Caloghirou Y., Kastelli I., Tsakanikas A., Internal Capabilities and External Knowledge Sources: Complements or Substitutes for Innovative Performance?, “Technovation”, vol. 24, no. 1/2004.
 • 126. Cardon M.S., Gregoire D.A., Stevens C.E., Patel P.C., Measuring Entrepreneurial Passion: Conceptual Foundations and Scale Validation, “Journal of Business Venturing”, vol. 28, no. 3/2013.
 • 127. Carlisle S., Kunc M., Jones E., Tiffin S., Supporting Innovation for Tourism Development Through Multi-Stakeholder Approaches: Experiences from Africa, “Tourism Management”, vol. 35/2013.
 • 128. Carnap R., The Methodological Character of Theoretical Concepts, [w:] Feigl H., Scriven M. (red.), Minnesota Studies in the Philosophy of Science, Vol. I: The Foundations of Science and the Concepts of Psychology and Psychoanalysis, University of Minnesota Press, Minneapolis 1956.
 • 129. Carr D.K., Hard K.J., Trahant W.J., Managing the Change Process: A Field Book for Change Agents, Consultants, Team Leaders and Reengineering Managers, McGraw-Hill Professional, New York 1996.
 • 130. Cassia L., Minola T., Hyper-Growth of SMEs. Toward a Reconciliation of Entrepreneurial Orientation and Strategic Resources, “International Journal of Entrepreneurial Behaviour & Research”, vol. 18, no. 2/2012.
 • 131. Castle N.G., Engberg J., Response Formats and Satisfaction Surveys for Elders, “Gerontologist”, vol. 44, no. 3/2004.
 • 132. Chakravarthy B., Henderson J., From a Hierarchy to a Heterarchy of Strategies: Adapting to a Changing Context, “Management Decision”, vol. 45, no. 3/2007.
 • 133. Chang L., Krosnick J.A., Comparing Oral Interviewing with Self-Administered Computerized Questionnaires. An Experiment, “Public Opinion Quarterly”, vol. 74, no. 1/2010.
 • 134. Chang L., Krosnick J.A., National Surveys via RDD Telephone versus the Internet: Comparing Sample Representativeness and Response Quality, “Public Opinion Quarterly”, vol. 73, no. 4/2009.
 • 135. Chernukha A., Country Report – Russian Federation: The Overview of Developing SMEs in Russia, Eastern European Regional Forum on Using Intellectual Property Panorama FOR Building Capacity of Small and Medium-Sized Enterprises for Strategic Intellectual Property Management, Warsaw 2009.
 • 136. Chodorek M., Pozytywny potencjał organizacji w małych i średnich przedsiębiorstwach, [w:] S. Lachiewicz, M. Matejun (red.), Zarządzanie rozwojem małych i średnich przedsiębiorstw, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2011.
 • 137. Choroszczak J., Mikulec M., Pomoc publiczna a rozwój firmy. Szanse i zagrożenia, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2009.
 • 138. Churchil N., Lewis V., The Five Stages of Small Business Growth, “Harvard Business Review”, vol. 61, no. 3/1983.
 • 139. Chybalski F., Matejun M. Organizacja jako przedmiot badań – od zbierania danych do analizy wyników, [w:] Adamik A. (red.), Nauka o organizacji. Ujęcie dynamiczne, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2013.
 • 140. Chybalski F., Zakrzewska-Bielawska A., Strategia i prognozowanie działalności małej i średniej firmy, [w:] Matejun M. (red.), Zarządzanie małą i średnią firmą w teorii i w ćwiczeniach, Difin, Warszawa 2012.
 • 141. Ciepiela K., Istota innowacji i konkurencyjności w rozwoju społeczno‐gospodarczym regionów, [w:] Zieliński Z.E. (red.), Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych. Innowacje i implikacje interdyscyplinarne, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej, Kielce 2011.
 • 142. Cieślak M., Prognozowanie gospodarcze. Metody i zastosowania, PWN, Warszawa 2002.
 • 143. Cieślik J., Nikk K., Wsparcie internacjonalizacji młodych innowacyjnych firm przez instytucje otoczenia biznesu, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2011.
 • 144. Ciuk S., Latusek-Jurczak D., Etyka w badaniach jakościowych, [w:] Jemielniak D. (red.), Badania jakościowe. Podejścia i teorie, tom 1., PWN, Warszawa 2012.
 • 145. Clarke P., Spear F., Reliability and Sensitivity in the Self-Assessment of Well Being, “Bulletin of the British Psychological Society”, vol. 17, no. 55/1964.
 • 146. Clemens M., Radelet S., Absorptive Capacity: How Much Is Too Much? [w:] Radelet S. (red.), Challenging Foreign Aid: A Policymaker's Guide to the Millennium Challenge Account, Center for Global Development, Washington 2003.
 • 147. Coad A., The Growth of Firms: a Survey of Theories and Empirical Evidence, Edward Elgar Publishing, Cheltenham 2009.
 • 148. Coase R.H., The Nature of the Firm, “Economica”, New Series, vol. 4, no. 16/1937.
 • 149. Cohen J., A Power Primer, “Psychological Bulletin”, vol. 112, no. 1/1992.
 • 150. Cohen J., Statistical Power Analysis for the Behavioral Sciences. Second Edition, Lawrence Erlbaum Associates, Hillsdale, NJ, 1988.
 • 151. Cohen W.M., Levinthal D.A., Absorptive Capacity: A New Perspective on Learning and Innovation, “Administrative Science Quarterly”, vol. 35, no. 1/1990.
 • 152. Cohen W.M., Levinthal D.A., Innovation and Learning: The Two Faces of R&D, “The Economic Journal”, vol. 99, no. 397/1989.
 • 153. Commission Recommendation 2003/361/EC of 6 May 2003 Concerning the Definition of Small and Medium-Sized Enterprises, “Official Journal of the European Union”, L 124, 20.5.2003.
 • 154. Commission Recommendation 96/280/EC of 3 April 1996 Concerning the Definition of Small and Medium-Sized Enterprises, “Official Journal of the European Union”, L 107, 30.04.1996.
 • 155. Competitiveness and Private Sector Development New Entrepreneurs and High Performance Enterprises in the Middle East and North Africa, OECD, International Development Research Center, 2013.
 • 156. Corder G.W., Foreman D.I., Nonparametric Statistics for Non-Statisticians: A Step-by-Step Approach, John Wiley & Sons, Hoboken 2009.
 • 157. Couper M.P., Baker R.P., Bethlehem J., Clark C.Z.F., Martin J., Nicholls II W.L., O'Reilly JM. (red.), Computer Assisted Survey Information Collection, John Wiley & Sons, New York 1998.
 • 158. Couper M.P., Tourangeau R., Conrad F.G., Singer E., Evaluating the Effectiveness of Visual Analog Scales. A Web Experiment, “Social Science Computer Review”, vol. 24, no. 2/2006.
 • 159. Covin J.G., Slevin D.P., Strategic Management of Small Firms in Hostile and Benign Environments, “Strategic Management Journal”, vol. 10, no. 1/1989.
 • 160. Craig B.R., Jackson III W.E., Thomson J.B., The Economic Impact of the Small Business Administration's Intervention in the Small Firm Credit Market: A Review of the Research Literature, “Journal of Small Business Management”, vol 47, no. 2/2009.
 • 161. Crespi G., Maffioli A., Melendez M., Public Support to Innovation: the Colombian Colciencias’ Experience, Technical Notes No. IDB-TN-264, Inter-American Development Bank 2011.
 • 162. Cronbach L.J., Coefficient Alpha and the Internal Structure of Tests, “Psychometrika”, vol. 16, no. 3/1951.
 • 163. Cui Y., Zha L., Zhang F., Financial Support System and Strategy of SMEs in the Incubation Based on Business Life Cycle, “International Business Research”, vol. 3, no. 4/2010.
 • 164. Cumming D.J., Government Policy Towards Entrepreneurial Finance: Innovation Investment Funds, “Journal of Business Venturing”, vol. 22, no. 2/2007.
 • 165. Cummings T., Organizational Development and Change, [w:] Boonstra J.J. (red.), Dynamics of Organizational Change and Learning, John Wiley & Sons, Chichester 2004.
 • 166. Cummings T.G., Worley Ch.G., Organization Development & Change, Cengage Learning, Mason 2008.
 • 167. Curran J., Blackburn R.A., Researching the Small Enterprise, Sage, London 2001.
 • 168. Curran J., Burrows R., Shifting the Focus: Problems and Approaches in Studying the Small Enterprise in the Services Sector, [w:] Atkin R., Chell E., Mason C. (red.), New Directions in Small Business Research, Ashgate Publishing, Aldershot 1993.
 • 169. Cyfert S., Rozszerzanie granic małych przedsiębiorstw, [w:] Skalik J. (red.), Zmiana warunkiem sukcesu. Rozwój i zmiany w małych i średnich przedsiębiorstwach, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 49/2009.
 • 170. Cyganek S., Izby przemysłowo-handlowe w Polsce i w Niemczech, Wydawnictwo WSB w Poznaniu, Poznań 2004.
 • 171. Cygler J., Kooperencja przedsiębiorstw. Czynniki sektorowe i korporacyjne, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2009.
 • 172. Czakon W., Dynamika więzi międzyorganizacyjnych przedsiębiorstwa, Wydawnictwo AE im. K. Adamieckiego w Katowicach, Katowice 2007.
 • 173. Czakon W., Łabędzie Poppera – case studies w badaniach nauk o zarządzaniu, „Przegląd Organizacji”, nr 9/2006.
 • 174. Czakon W., Metodyka systematycznego przeglądu literatury, „Przegląd Organizacji”, nr 3/2011.
 • 175. Czakon W., Sieci w zarządzaniu strategicznym, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2012.
 • 176. Czakon W., Więzi rekurencyjne a więzi sieciowe przedsiębiorstwa. [w]: Pyka J. (red.), Nowoczesność przemysłu i usług. Współczesne koncepcje i metody zarządzania przedsiębiorstwami, TNOiK, Katowice, 2005.
 • 177. Czakon W., Zastosowanie studiów przypadku w badaniach nauk o zarządzaniu, [w:] Czakon W. (red.), Podstawy metodologii badań w naukach o zarządzaniu, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2011.
 • 178. Czarecki J., Faktoring jako instrument finansowania działalności MSP, PWN, Warszawa 2007.
 • 179. Czekaj J., Dziedzic D., Kafel T., Martyniak Z., Benchmarking – nowa metoda doskonalenia organizacji, „Organizacja i Kierowanie”, nr 1/1996.
 • 180. Czerska M., Nogalski B., Kierowanie zmianą w organizacji, [w:] Nogalski B., Apanowicz J., Rutka R., Czermiński A., Czerska M., Zarządzanie organizacjami, Wydawnictwo „Dom Organizatora”, Toruń 2002.
 • 181. Czerska M., Organizacja przedsiębiorstw. Metodologia zmian organizacyjnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1996.
 • 182. Czerska M., Rola i znaczenie metafor w naukach o organizacji i zarządzaniu, [w:] Czerska M., Szpitter A.A. (red.), Koncepcje zarządzania, C.H. Beck, Warszawa 2010.
 • 183. Czerska M., Rutka R., Wykorzystanie „prawa dołka” w kierowaniu zmianą, „Zarządzanie i Finanse”, vol. 11, nr 4-1/2013.
 • 184. Czerska M., Szpitter A.A. (red.), Koncepcje zarządzania, C.H. Beck, Warszawa 2010.
 • 185. Czternasty W., Mikołajczak P., Rodzaje i zakres innowacyjnych przedsięwzięć niewielkich firm w Wielkopolsce, “Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis. Oeconomica”, nr 65/2011.
 • 186. Czyszkiewicz R., Durka W., Molewicz M., Absorpcja środków UE przez samorządy oraz ich jednostki w województwie zachodniopomorskim w latach 2007-2012. Suplement, Centrum Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Szczecin 2013.
 • 187. Ćwik K., Zachowania strategiczne małych przedsiębiorstw i ich uwarunkowania w aspekcie teoretycznym, [w:] Lachiewicz S., Matejun M., (red.), Zarządzanie rozwojem małych i średnich przedsiębiorstw, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2011.
 • 188. Dalkey N.C., Predicting the Future, The RAND Corporation, Santa Monica, 1968.
 • 189. d'Amboise G., Muldowney M., Management Theory for Small Business: Attempts and Requirements, “Academy of Management Review”, vol. 13, no. 2/1988.
 • 190. Dandridge T.C., Children are not Little Grown-ups: Small Business Needs its Own Organizational Theory, “Journal of Small Business Management”, vol. 17, no. 2/1979.
 • 191. David F.R., Strategic Management. Concepts and Cases, Prentice Hall, New Jersey 2011.
 • 192. Davidsson P., Achtenhagen L., Naldi L., Research on Small Firm Growth: A Review, Referat przygotowany na 35. Konferencję European Institute of Small Business, Barcelona, Spain 2005.
 • 193. Davidsson P., Achtenhagen L., Naldi L., Small Firm Growth, Now Publishers Inc., Hanover 2010.
 • 194. Davidsson P., Continued Entrepreneurship: Ability, Need, and Opportunity as Determinants of Small Firm Growth, “Journal of Business Venturing”, vol. 6, no. 6/1991.
 • 195. Davidsson P., Kirchhoff B., Hatemi-J A., Gustavsson H., Empirical Analysis of Business Growth Factors Using Swedish Data, “Journal of Small Business Management”, vol. 40, no. 4/2002.
 • 196. Davis J.A., Elementary Survey Analysis, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, NJ, 1971.
 • 197. Dąbrowska-Gruszczyńska K., Gruszczyński M., Introdukcja euro w perspektywie akcesji i wyzwań absorpcji, „Ekonomia”, nr 22/2009.
 • 198. De Leeuw E.D., Collins M., Data Collection Methods and Survey Quality: an Overview, [w:] Lyberg L.E., Biemer P.P., Collins M., De Leeuw E.D., Dippo C., Schwarz N., Trewin D. (red.), Survey Measurement and Process Quality, John Wiley & Sons, New York 1997.
 • 199. De Wit B., Meyer R., Synteza strategii, PWE, Warszawa 2007.
 • 200. Debroux P., Famale Entrepreneurship in Asia: The Case of Japan, South-Corea and Vietnam, “The Review of Business Administration”, vol. 37, no. 1-2-3/2013.
 • 201. Deeks J., The Small Firm – Asset Or Liability?, “Journal of Management Studies”, vol. 10, no. 1/1973.
 • 202. Definicja małych i średnich przedsiębiorstw, Załącznik nr 1 do Rozporządzenia Komisji Wspólnot Europejskich nr 364/2004 z dnia 25 lutego 2004 r.
 • 203. Delmar F., Davidsson P., Gartner W., Arriving at the High Growth Firm, “Journal of Business Venturing”, vol. 18, no. 2/2003.
 • 204. Dębniewska M., Skorwider J., Instrumenty wsparcia rozwoju mikroprzedsiębiorstw wykorzystywane przez gminy, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa”, nr specjalny/2007.
 • 205. Dilger R.J., Small Business Administration and Job Creation, Congressional Research Service, Washington 2013.
 • 206. Dilger R.J., Small Business Size Standards: A Historical Analysis of Contemporary Issues, Congressional Research Service, Washington, 2013.
 • 207. Dobryniewska M., Latos M., Fundusze venture capital w Polsce – uwarunkowania rozwoju, [w:] Gabryelczyk K. (red.), Nowe usługi finansowe, CeDeWu.pl, Warszawa 2006.
 • 208. Doing Business 2014. Understanding Regulations for Small and Medium-Size Enterprises, International Bank for Reconstruction and Development/The World Bank, Washington 2013.
 • 209. Dolderen J., Blok J., Kemp R., Omta O., Assessing Entrepreneurship and performance of Microcredit Clients in Ghana, “Academy of Management Proceedings”, vol. 1, no. 1/2013.
 • 210. Domańska A., Zajkowski R., Percepcja wpływu IOB na rozwój przedsiębiorczości w opinii beneficjentów wsparcia w województwie lubelskim, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego”, nr 766 „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia”, nr 62/2013.
 • 211. Dominiak P., Sektor MSP we współczesnej gospodarce, PWN, Warszawa 2005.
 • 212. Dorożyński T., Fundusze strukturalne UE jako instrument wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw w świetle perspektywy finansowej 2007-2013, [w:] Otto J., Stanisławski R. (red.), Szanse rozwoju polskiego sektora MSP na Jednolitym Rynku Europejskim, Tom II, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2006.
 • 213. Douglas S.P., Craig C.S., Collaborative and Iterative Translation: An Alternative Approach to Back Translation, “Journal of International Marketing”, vol. 15, no. 1/2007.
 • 214. Douma S., Schreuder H., Economic Approaches to Organizations, Pearson Education Limited, London 2013.
 • 215. Downie J., The Competitive Process, Duckworth, Londyn 1958.
 • 216. Drab-Kurowska A., Sokół A., Małe i średnie przedsiębiorstwa wobec wyzwań rozwoju technologii XXI wieku, Wydawnictwa Fachowe CeDeWu, Warszawa 2010.
 • 217. Drew S., Strategic Uses of E-Commerce by SMEs in the East of England, “European Management Journal”, vol. 21, no. 1/2003, s. 81.
 • 218. Drucker P.F., Społeczeństwo pokapitalistyczne, PWN, Warszawa 1999.
 • 219. Drucker P.F., Zarządzanie XXI wieku – wyzwania, MT Biznes, Warszawa 2009.
 • 220. Dworzecki Z., Krejner-Nowecka A., Sposoby tworzenia organizacji sieciowych, [w:] Dworzecki Z. (red.), Przedsiębiorstwo kooperujące, Grupa Doradcza Euroexpert, Warszawa 2002.
 • 221. Dyduch W., Ilościowe badanie i operacjonalizacja zjawisk w naukach o zarządzaniu, [w:] Czakon W. (red.), Podstawy metodologii badań w naukach o zarządzaniu, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2011.
 • 222. Dziemianowicz W., Mackiewicz M., Malinowska E., Misiąg W., Tomalak M., Wspieranie przedsiębiorczości przez samorząd terytorialny, Polska Fundacja Promocji i Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Warszawa 2000.
 • 223. Earle-Chaffee E., Three Models of Strategy, “Academy of Management Review”, vol. 10, no. 1/1985.
 • 224. Easterby-Smith M., Lyles M.A., Tsang E.W.K., Inter-Organizational Knowledge Transfer: Current Themes and Future Prospects, “Journal of Management Studies”, vol. 45, no. 4/2008.
 • 225. Edwards P., Sengupta S., Tsai Ch., The Context-Dependent Nature of small firms' Relations with Support Agencies: A Three-Sector Study in the UK, “International Small Business Journal”, vol. 28, no. 6/2010.
 • 226. Effective Policies for Small Business: A Guide for the Policy Review Process and Strategic Plans for Micro, Small and Medium Enterprise Development, OECD 2004.
 • 227. Egan T.M., Organizational Development: An Examination of Definitions and Dependent Variables, “Organizational Development Journal”, vol. 20, no. 2/2002.
 • 228. Ellinger A.D., Watkins K.E., Marsick V.J., Case Study Research Methods, [w:] Swanson R.A., Holton E.F. (red.), Research in Organizations: Foundations and Methods of Inquiry, Berrett-Koehler Publishers, San Francisco 2005.
 • 229. Ellis P.D., The Essential Guide to Effect Sizes: Statistical Power, Meta-Analysis, and the Interpretation of Research Results, Cambridge University Press, Cambridge 2010.
 • 230. Epure D.T., Cuşu D., Business Incubators. Effective Means to Support Private Initiative, “The Annals of The University of Suceava”, vol. 10, no. 2/2010.
 • 231. Escribano A., Fosfuri A., Tribó J.A., Managing External Knowledge Flows: The Moderating Role of Absorptive Capacity, “Research Policy”, vol. 38, no. 1/2009.
 • 232. Europejska Karta Małych Przedsiębiorstw, Komisja Europejska, Bruksela 2000.
 • 233. Evans M., Avery S., Wallace D., Lipson K., Essential Advanced General Mathematics. Third Edition, Cambridge University Press, Port Melbourn, 2011.
 • 234. Evans V., Key Strategy Tools: The 80+ Tools for Every Manager to Build a Winning Strategy, Pearson Education Limited, Edinburgh Gate 2013.
 • 235. Fabiańska K., Rokita J., Planowanie rozwoju przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 1986.
 • 236. Fabryczewska J., Efektywność wykorzystania technik CADAC w badaniach rynku, „Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej, seria: Ekonomia i Zarządzanie”, nr 10/2005.
 • 237. Famielec J., Układy kooperacyjne w gospodarce rynkowej. Doświadczenia, strategie, Wydawnictwo Secesja, AE w Krakowie, Kraków 1992.
 • 238. Fan W., Yan Z., Factors Affecting Response Rates of the Web Survey: A Systematic Review, “Computers in Human Behavior”, vol. 26, no. 2/2010.
 • 239. Farjoun M., Towards an Organic Perspective on Strategy, “Strategic Management Journal”, vol. 23, no. 7/2002.
 • 240. Farvaque N., Voss E., Guide for Training in SMEs, DG Employment, Social Affairs and Equal Opportunities, European Commission, Lille/Hamburg 2009.
 • 241. Federal Law, no. 209-FZ of July 24, 2007 on Developing Small and Medium Scale Entrepreneurship in the Russian Federation.
 • 242. Felsenstein D., Swartz D., Constraints to Small Business Development Across the Life Cycle. Some Evidence from Peripheral Areas in Israel, Hebrew University of Jerusalem, Jerusalem 1993.
 • 243. Ferreira J., Azevedo S., Entrepreneurial Orientation as a Main Resource and Capability on Small Firm’s Growth, “Munich Personal RePEc Archive”, Working Paper, no. 5682/2007.
 • 244. Ferreira N., Menezes R., Bentes S., Cointegration and Structural Breaks in the PIIGS Economies, “International Journal of Latest Trends in Finance & Economic Sciences”, vol. 3, no. 4/2013.
 • 245. Filipiak B., Ruszała J., Instytucje otoczenia biznesu. Rozwój, wsparcie, instrumenty, Difin 2009.
 • 246. Filley A.C., Aldag R.J., Characteristics and Measurement of an Organizational Typology, “Academy of Management Journal”, vol. 21, no. 4/1978.
 • 247. Final Report of the Expert Group on Supporting the Internationalisation of SMEs, European Commission, Brussels 2007.
 • 248. Financing SMEs and Entrepreneurs 2013: An OECD Scoreboard. Final Report, Centre for Entrepreneurship, SMEs and Local Development, OECD 2013.
 • 249. Fink A., How to Conduct Surveys: A Step-by-Step Guide, Sage Publications, Thousand Oaks 2013.
 • 250. Firlej K., Absorpcja funduszy strukturalnych w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw, „Prace Wydziału Nauk Przyrodniczych. Seria B. Prace Komisji Nauk Rolniczych i Biologicznych”, nr 41(54)/2004.
 • 251. Fischer E., Reuber A.R., Support for Rapid-Growth Firms: a Comparison of the Views of Founders, Government Policymakers, and Private Sector Resource Providers, “Journal of Small Business Management”, vol. 41, no. 1/2003.
 • 252. Fischer R.G., The Delphi Method: A Description, Review, and Criticism, “Journal of Academic Librarianship”, vol. 4, no. 2/1978.
 • 253. Flaszewska S., Zakrzewska-Bielawska A., Organizacja z perspektywy zasobów – ewolucja w podejściu zasobowym, [w:] Adamik A. (red.), Nauka o organizacji. Ujęcie dynamiczne, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2013.
 • 254. Floyd D., McManus J., The Role of SMEs in Improving the Competitive Position of the European Union, “European Business Review”, vol. 17, no. 2/2005.
 • 255. Forin A. (red.), Przedsiębiorco skorzystaj, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2010.
 • 256. Fowler Jr. F.J., Survey Research Methods, Sage Publications, Thousand Oaks 2009.
 • 257. Freeman R.E., Strategic Management: A Stakeholder Approach, Cambridge University Press, Cambridge 2010.
 • 258. Froud J., Johal S., Leaver A., Williams K., Financialization and Strategy: Narrative and Numbers, Routledge, Taylor and Francis, New York 2006.
 • 259. Fu-Lai Yu T., An Entrepreneurial Perspective of Institutional Change, “Constitutional Political Economy”, vol. 12, no. 3/2001.
 • 260. Funke F., Reips U.-D., Why Semantic Differentials in Web-Based Research Should Be Made from Visual Analogue Scales and not from 5-Point Scales, “Field Methods”, vol. 24, no. 3/2012.
 • 261. Gabrusewicz W., Rozwój przedsiębiorstw przemysłowych i jego ocena w gospodarce rynkowej, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 1992.
 • 262. Gailmard S., Statistical Modeling and Inference for Social Science, Cambridge University Press, New York 2014.
 • 263. Gajdka J., Walińska E., Zarządzanie finansowe. Teoria i praktyka. Tom I i II, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 2000.
 • 264. Gajewska M., Sokół A., Staśkiewicz A., Fundusze Unii Europejskiej dla przedsiębiorców 2007-2013. Dotacje i środki pomocowe, CeDeWu.pl, Warszawa 2012.
 • 265. Galata S., Strategiczne zarządzanie organizacjami. Wiedza, intuicja, strategie, etyka, Difin, Warszawa 2004.
 • 266. Galtung J., Theory and Methods of Social Research, George Allen & Unwin Ltd., London 1967.
 • 267. Gancarczyk M., Wsparcie publiczne dla MSP. Podstawy teoretyczne a praktyka gospodarcza, C.H. Beck, Warszawa 2010.
 • 268. Garengo P., Bernardi G., Organizational Capability in SMEs: Performance Measurement as a Key System in Supporting Company Development, “International Journal of Productivity and Performance Management”, vol. 56, no. 5/6/2007.
 • 269. Gartner W.B., Mitchell T.R., Vesper K.H., A Taxonomy of New Business Ventures, “Journal of Business Venturing”, vol. 4, no. 3/1989.
 • 270. Gault F., Innovation Strategies for a Global Economy: Development, Implementation, Measurement and Management, Edward Elgar Publishing, Cheltenham 2010.
 • 271. Geletkanycz M., Tepper B.J., Publishing in AMJ-Part 6: Discussing the Implications, “Academy of Management Journal”, vol. 55, no. 2/2012.
 • 272. Gélinas R., Bigras Y., The Characteristics and Features of SMEs: Favorable or Unfavorable to Logistics Integration?, “Journal of Small Business Management”, vol. 42, no. 3/2004.
 • 273. Gibbons P.T., O'Connor T., Influences on Strategic Planning Processes among Irish SMEs, “Journal of Small Business Management”, vol. 43, no. 2/2005.
 • 274. Gierszewska G., Romanowska M., Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2009.
 • 275. Glinka B., Gudkova S., Przedsiębiorczość, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2011.
 • 276. Glińska-Neweś A., Godziszewski B., Zarządzanie zasobami, [w:] Lachiewicz S., Nogalski B. (red.), Osiągnięcia i perspektywy nauk o zarządzaniu, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2010.
 • 277. Glueck W.F., Business Policy and Strategic Management, McGraw-Hill, New York 1980.
 • 278. Głodek P., Pietras P., Źródła finansowania dla komercjalizacji technologii i wiedzy, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Łódź 2011.
 • 279. Gold A.H., Malhotra A., Segars A.H., Knowledge Management: An Organizational Capabilities Perspective, “Journal of Management Information Systems”, vol. 18, no. 1/2001.
 • 280. Goldberg M., Palladini E., Chile: A Strategy to Promote Innovative Small and Medium Enterprises, “Policy Research Working Paper”, no. 4518, The World Bank, 2008.
 • 281. Golonka M., Konwergencja, konsolidacja, koopetycja – jak zmienia się branża technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT), „Przegląd Organizacji”, nr 3/2012.
 • 282. Goritz A.S., Incentives in Web Studies: Methodological Issues and a Review, “International Journal of Internet Science”, vol. 1, no. 1/2006.
 • 283. Gorman G.G., McCarthy S., Business Development Support and Knowledge-Based Businesses, “Journal of Technology Transfer”, vol. 31, no. 1/2006.
 • 284. Gospodarek T., Aspekty złożoności i filozofii nauki w zarządzaniu, Wydawnictwo Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, Wałbrzych 2012.
 • 285. Gospodarek T., Strategia jako struktura naukowa zarządzania, [w:] Krupski R. (red.), Zarządzanie strategiczne. Strategie organizacji, Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, Seria Zarządzanie, Wałbrzych 2010.
 • 286. Górniewicz G., Dług publiczny Włoch na tle pozostałych krajów grupy PIIGS, „Studia z Zakresu Prawa, Administracji i Zarządzania Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy”, Tom 2/2012.
 • 287. Górniewicz G., Kryzys finansów publicznych w krajach grupy PIIGS, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Nr 686 – Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia”, 47/2011.
 • 288. Grajewski P., Procesowe zarządzanie organizacją, PWE, Warszawa 2012.
 • 289. Gray C., Entrepreneurship, Resistance to Change and Growth in Small Firms, “Journal of Small Business and Enterprise Development”, vol. 9, no. 1/2002.
 • 290. Green C.H., The SBA Loan Book: The Complete Guide to Getting Financial Help Through the Small Business Administration, Adams Media, Avon, MA 2010.
 • 291. Greiner L.E., Evolution and Revolution as Organizations Grow, “Harvard Business Review”, vol. 50, no. 4/1972.
 • 292. Groves R.M., Fowler Jr. F.J., Couper M.P., Lepkowski J.M., Singer E., Tourangeau R., Survey Methodology, John Wiley & Sons, Hoboken 2009.
 • 293. Grudzewski W., Hejduk I., Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, Difin, Warszawa 2004.
 • 294. Gruszczyńska-Malec G., Rutkowska M., Strategie zarządzania wiedzą. Modele teoretyczne i praktyczne, PWE, Warszawa 2013.
 • 295. Gruszecki T., Współczesne teorie przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa 2002.
 • 296. Grzeszczyk T.A., Absorpcja funduszy strukturalnych przez polskie małe i średnie przedsiębiorstwa, „Współczesne Zarządzanie”, nr 2/2005.
 • 297. Gudkova S., Rozwój małych przedsiębiorstw. Wiedza, sieci osobistych powiązań, proces uczenia się, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.
 • 298. Guerras-Martín L.A., Madhok A., Montoro-Sánchez A., The Evolution of Strategic Management Research: Recent Trends and Current Directions, “Business Research Quarterly”, vol. 17, no. 2/2014.
 • 299. Gupta A.K., Govindarajan V., Knowledge Flows within Multinational Corporations, “Strategic Management Journal”, vol. 21, no. 4/2000.
 • 300. Guth W.D., Ginsberg A., Corporate Entrepreneurship, “Strategic Management Journal”, vol. 11, no. 5/1990.
 • 301. Gwarda-Gruszczyńska E., Modele procesu komercjalizacji nowych technologii w przedsiębiorstwach. Uwarunkowania wyboru – kluczowe obszary decyzyjne, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2013.
 • 302. Haber L.H., Management. Zarys zarządzania małą firmą, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1993.
 • 303. Hafer R.W., Jones G., IQ and Entrepreneurship: International Evidence, “GMU Working Paper in Economics”, no. 12-19/2012.
 • 304. Hahn D., Wachstumspolitik industriellen Unternehmen [w:] Betriebswirtschaftliche Forschung und Praxis, 11/1970, [za:] J. Kortan, Sytuacje i decyzje konstytutywne w zarządzaniu przedsiębiorstwem, [w:] Kortan J. (red.), Podstawy ekonomiki i zarządzania przedsiębiorstwem, C.H. Beck, Warszawa 1997.
 • 305. Hair J.F., Black W.C., Babin B.J., Anderson R.E., Tatham R.L., Multivariate Data Analysis, 6th Edition, Pearson Prentice Hall. New Jersey 2006.
 • 306. Haire M., Biological Models and Empirical Histories of the Growth of Organizations, [w:] Haire M. (red.), Modern Organization Theory, John Wiley, Nowy Jork 1959.
 • 307. Hall B.H., Maffioli A., Evaluating the Impact of Technology Development Funds in Emerging Economies: Evidence from Latin-America, “European Journal of Development Research”, vol. 20, no. 2/2008.
 • 308. Haltiwanger J., Jarmin R., Krizan C.J., Mom-and-Pop meet Big-Box: Complements or Substitutes? “Journal of Urban Economics”, vol. 67, no. 1/2010.
 • 309. Haltiwanger J., Jarmin R.S., Miranda J., Who Creates Jobs? Small vs. Large vs. Young, “NBER Working Paper”, no. 16300, National Bureau of Economic Research, Cambridge 2010.
 • 310. Hasson D., Arnetz B.B., Validation and Findings Comparings VAS vs. Likert Scales for Psychosocial Measurement, “International Journal of Health Education”, vol. 8, no. 1/2005.
 • 311. Haycock K., Cheadle A., Bluestone K.S., Strategic Thinking. Lessons for Leadership from the Literature, “Library Leadership and Management”, vol. 26, no. 3-4/2012.
 • 312. Hedeker D., Gibbons R.D., Longitudinal Data Analysis, John Wiley & Sons, Hoboken 2006.
 • 313. Helfat E., Finkelstein S., Mitchell W., Peteraf M., Singh H., Teece D., Winter S.G., Dynamic Capabilities: Understanding Strategic Change in Organizations, Blackwell Publishing, Oxford 2007.
 • 314. Henrekson M., Johansson D., Gazelles as Job Creators: a Survey and Interpretation of the Evidence, “Small Business Economics”, vol. 35, no. 2/2010.
 • 315. Henry M., Kneller R., Milner C., Trade, Technology Transfer and National Efficiency in Developing Countries, “European Economic Review”, vol. 53, no. 2/2009.
 • 316. Hernández-Cánovas G., Koëter-Kant J., SME Financing in Europe: Cross-Country Determinants of Bank Loan Maturity, “International Small Business Journal”, vol. 29, no. 5/2011.
 • 317. Herrle E., The Promotion of Small and Medium-Sized Enterprises in the EU, GRIN Verlag, Norderstedt 2007.
 • 318. Hjorth D., Steyaert C. (red.), Narrative and Discursive Approaches in Entrepreneurship: A Second Movements in Entrepreneurship Book, Edward Elgar, Cheltenham 2004.
 • 319. Hmieleski K.M., Baron R.A., Entrepreneurs’ Optimism and New Venture Performance: A Social Cognitive Perspective, “Academy of Management Journal”, vol. 52, no. 3/2009.
 • 320. Hoerl R., Snee R., Statistical Thinking: Improving Business Performance, John Wiley & Sons, Hoboken 2012.
 • 321. Hoffmann T., Absorpcja funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w Polsce, „Przegląd Zachodni”, nr 2/2007.
 • 322. Holcombe R.G., Entrepreneurship and Economic Growth, “Quarterly Journal of Austrian Economics”, vol. 1, no. 2/1998.
 • 323. Honig B., Samuelsson M., Planning and the Entrepreneur: A Longitudinal Examination of Nascent Entrepreneurs in Sweden, “Journal of Small Business Management”, vol. 50, no. 3/2012.
 • 324. Howard D., Hine D., The Population of Organisations Life Cycle (POLC): Implications for Small Business Assistance Programs, “International Small Business Journal”, vol. 15, no. 3/1997.
 • 325. Hübner D., Wpływ członkostwa w Unii Europejskiej na wzrost gospodarczy w Polsce, [w:] Kołodko G.W. (red.), Strategia szybkiego wzrostu gospodarczego w Polsce, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa 2004.
 • 326. Hunt B., Publishing Qualitative Research in Counseling Journals, “Journal of Counseling & Development”, vol. 89, no. 3/2011.
 • 327. Huppert R., Stratégies de développement des P.M.I. françaises, “Revue d'économie industrielle”, vol. 17, 3e trimestre/1981.
 • 328. Ibarrarán P., Maffioli A., Stucchi R., SME Policy and Firms’ Productivity in Latin America, IZA Discussion Paper no. 4486, The Institute for the Study of Labor, Bonn 2009.
 • 329. ICT, E-Business and SMEs, “OECD Digital Economy Papers”, no. 88, OECD Publishing, Paris 2005.
 • 330. Ilashchuk O., Public Support for Start-Ups of Small and Medium Enterprises, VDM Verlag Publishing, Saarbrücken 2011.
 • 331. Innovation Infrastructures Croatia, Work Package 8: Innovation Support, Western Balkan Countries Inco-Net, Centre for Social Innovation 2011.
 • 332. Ireland R.D., Webb J.W., Strategic Entrepreneurship: Creating Competitive Advantage through Streams of Innovation, “Business Horizons”, vol. 50, no. 1/2007.
 • 333. Jackson J.H., Morgan C.P., Organization Theory. A Macro Perspective for Management, Prentice Hall, 1982.
 • 334. Jacobs D., Kotzé P., van der Merwe A., Gerber A., Enterprise Architecture for Small and Medium Enterprise Growth, [w:] Albani A., Dietz J.L.G., Verelst J. (red.), Advances in Enterprise Engineering V: First Enterprise Engineering Working Conference Proceedings, LNBIP 79, Springer-Verlag, Berlin-Heidelberg 2011.
 • 335. Jakubiak M., Transfer wiedzy i innowacji do Polski. Rola bezpośrednich inwestycji zagranicznych i wymiany handlowej, „Zeszyty BRE Bank – Case”, Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych, Fundacja Naukowa, Warszawa 2002.
 • 336. Jakubów L., Społeczne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstw, Wydawnictwo AE im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław 2000.
 • 337. Janiuk I., Strategiczne dostosowanie polskich małych i średnich przedsiębiorstw do konkurencji europejskiej, Difin, Warszawa 2004.
 • 338. Jankiewicz S., Wspieranie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw jako priorytet polityki gospodarczej, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 2004.
 • 339. Jankowska A., Marek M., Dopuszczalność pomocy publicznej. Uregulowania wspólnotowe i krajowe, C.H.Beck, Warszawa 2009.
 • 340. Jashapara A., Zarządzanie wiedzą. Zintegrowane podejście, PWE, Warszawa 2006.
 • 341. Jay L., Schaper M., Which Advisers do Micro-Firms Use? Some Australian Evidence, “Journal of Small Business and Enterprise Development”, vol. 10, no. 2/2003.
 • 342. Jełowicki M., Kieżuń W., Leoński Z., Ostapczuk B., Teoria organizacji i kierownictwa, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1979.
 • 343. Jemielniak D., Kostera M., Narratives of Irony and Failure in Ethnographic Work, “Canadian Journal M. of Administrative Sciences”, vol. 27, no. 4/2010.
 • 344. Jeżak J., Piorunowska-Kokoszko J., Fuzje i przejęcia jako strategia rozwoju małego i średniego przedsiębiorstwa (studium przypadku GK Komandor SA), [w:] Skalik J. (red.), Zmiana warunkiem sukcesu. Rozwój i zmiany w małych i średnich przedsiębiorstwach, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 49/2009.
 • 345. Jeżak J., Strategie firm rodzinnych, [w:] Jeżak J., Popczyk W., Winnicka-Popczyk A. (red.), Przedsiębiorstwo rodzinne. Funkcjonowanie i rozwój, Difin, Warszawa 2004.
 • 346. Jeżak J., Zarządzanie strategiczne – rosnące znaczenie podejścia organicznego, „Organizacja i Kierowanie”, nr 3/2002.
 • 347. Jones G., Wadhwani R.D., Entrepreneurship and Business History: Renewing the Research Agenda, Harvard Business School Working Paper, nr 07-007/2006.
 • 348. Jones N., SME’s Life Cycle – Steps to Failure or Success? “AU-GSB e-Journal”, vol. 2, no. 2/2009.
 • 349. Jones O., The Persistence of Autocratic Management in Small Firms: TCS and Organisational Change, “International Journal of Entrepreneurial Behaviour and Research”, vol. 9, no. 6/2003.
 • 350. Jooste C., Fourie B., The Role of Strategic Leadership in Effective Strategy Implementation: Perceptions of South African Strategic Leaders, “Southern African Business Review”, vol. 13, no. 3/2009.
 • 351. Julien P.A., Introduction, [w:] Julien P.A. (red.), The State of the Art in Small Business and Entrepreneurship, Ashgate Publishing, Brookfield 2000.
 • 352. Julien P.A., Vers une Typologie Multicritères des PME, “Revue Internationale P.M.E.”, vol. 3, no. 3-4/1990.
 • 353. Kaczmarek B., Sikorski Cz., Podstawy zarządzania. Zachowania organizacyjne, Absolwent, Łódź 1995.
 • 354. Kaczmarek B., Współdziałanie przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2000.
 • 355. Kaczmarek B., Współpraca przedsiębiorstw jako instrument konkurencyjnego rozwoju regionalnego na przykładzie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, [w:] Adamik A. (red.), Współpraca małych i średnich przedsiębiorstw w regionie, Difin, Warszawa 2012.
 • 356. Kaleta A., Tendencje rozwojowe zarządzania strategicznego, [w:] Zakrzewska-Bielawska A. (red.), Koncepcje i metody zarządzania strategicznego oraz nadzoru korporacyjnego. Doświadczenia i wyzwania, C.H. Beck, Warszawa 2010.
 • 357. Karpacz J., Determinanty odnowy strategicznej potencjału małych i średnich przedsiębiorstw. Aspekty teoretyczne i wyniki badań empirycznych, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2011.
 • 358. Kasemets K., Kriisa R., Reiljan A., SME Support Policy in European Union and Baltic States: Principles and Problems, European Regional Science Association, ERSA conference paper nr ersa01p213/2001.
 • 359. Kauffmann C., Financing SMEs in Africa, “Policy Insights”, no. 7/2005.
 • 360. Kazmi A., Strategic Management And Business Policy, Tata McGraw-Hill Education, New Delhi 2008.
 • 361. Kazuyuki M., Shingo M., Examining the University Industry Collaboration Policy in Japan: Patent analysis, RIETI Discussion Paper Series 11-E-008, The Research Institute of Economy, Trade and Industry, 2011.
 • 362. Keh H.T., Mai Nguyen T.T., Ng H.P., The Effects of Entrepreneurial Orientation and Marketing Information on the Performance of SMEs, “Journal of Business Venturing”, vol. 22, no. 4/2007.
 • 363. Kelemen M.L., Bansal P., The Conventions of Management Research and their Relevance to Management Practice, “British Journal of Management”, vol. 13, no. 2/2002.
 • 364. Kelliher F., Reinl L., A Resource‐Based View of Micro‐Firm Management Practice, “Journal of Small Business and Enterprise Development”, vol. 16, no. 3/2009.
 • 365. Kerlinger F.N., Foundations of Behavioral Research, Holt, Rinehart and Winston, New York 1986.
 • 366. Khan A.M., Manopichetwattana V., Innovative and Noninnovative Small Firms: Types and Characteristics, “Management Science”, vol. 35, no. 5/1989.
 • 367. Kielesińska A., Formy wspierania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w perspektywie roku 2020, „Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego”, nr 12/2014.
 • 368. Kieżun W., Sprawne zarządzanie organizacją, Wydawnictwo Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 1997.
 • 369. Kim C., Zhan W., Erramilli M.K., Resources and Performance of International Joint Ventures: the Moderating Role of Absorptive Capacity, “Journal of Asia Business Studies”, vol. 5, no. 2/2011.
 • 370. Klat K., Matejun M., Identification and Role of Organizational Culture in Small Enterprises, [w:] Chodorek M. (red.), Organizational Relations as a Key Area of Positive Organizational Potential, Nicolaus Copernicus University Press, Torun 2012.
 • 371. Kliesen K.L., Maués J.S., Are Small Businesses the Biggest Producers of Jobs? “The Regional Economist”, no. 04/2011.
 • 372. Klimek J., Pracownicy małych i średnich przedsiębiorstw – ich rola i znaczenie, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2007.
 • 373. Kogut-Jaworska M., Instrumenty interwencjonizmu lokalnego w stymulowaniu rozwoju gospodarczego, CeDeWe, Warszawa 2008.
 • 374. Kokocińska M., Małe i średnie przedsiębiorstwa w gospodarkach europejskich, Wydawnictwo UE w Poznaniu, Poznań 2012.
 • 375. Koller M., Salzberger T., Benchmarking in Service Marketing – a Longitudinal Analysis of the Customer, “Benchmarking: An International Journal”, vol. 16, no. 3/2009.
 • 376. Kołodziejczak M., Sobczyk J.R., Metodologiczne aspekty ogólnej charakterystyki organizacji i zarządzania jako odrębnej dyscypliny naukowej, [w:] Błaszczyk W. (red.), Nurt metodologiczny w naukach o zarządzaniu, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2006.
 • 377. Komunikat: Przegląd programu “Small Business Act” dla Europy, Rada Unii Europejskiej, COM(2011) 78, Bruksela 2011.
 • 378. Koncerewicz B., Inkubatory przedsiębiorczości w północno-wschodniej Polsce, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa”, nr 6/1998.
 • 379. Kopiński D., Pomoc rozwojowa. Teoria i polityka, Difin, Warszawa 2011.
 • 380. Korpysa J., Kompetencje przedsiębiorcze właścicieli MSP, [w:] Marjański A. (red.), Przedsiębiorczy menedżer przedsiębiorczej organizacji. Nowoczesne tendencje w nauce oraz w praktyce organizacji i zarządzania, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie”, tom 14, zeszyt 3/2013.
 • 381. Kortan J., Sytuacje i decyzje konstytutywne w zarządzaniu przedsiębiorstwem, [w:] Kortan J. (red.), Podstawy ekonomiki i zarządzania przedsiębiorstwem, C.H. Beck, Warszawa 1997.
 • 382. Kostera M., Antropologia organizacji. Metodologia badań terenowych, PWN, Warszawa 2003.
 • 383. Koszałka J., Sluismans R.H.J., Doradztwo dla strategii rozwoju innowacyjnego w MSP, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Gdańsk/Blizen 2011.
 • 384. Kot S.M., Jakubowski J., Sokołowski A., Statystyka, Difin, Warszawa 2011.
 • 385. Kotabe M., Jiang C.X., Murray J.Y., Managerial Ties, Knowledge Acquisition, Realized Absorptive Capacity and New Product Market Performance of Emerging Multinational Companies: A Case of China, “Journal of World Business”, vol. 46, no. 2/2011.
 • 386. Kotarbiński T., Traktat o dobrej robocie, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1982.
 • 387. Kowalczyk A., Nogalski B., Zarządzanie wiedzą. Koncepcja i narzędzia, Difin, Warszawa 2007.
 • 388. Kozan M.K., Oksoy D., Ozsoy O., Owner Sacrifice and Small Business Growth, “Journal of World Business”, vol. 47, no. 3/2012.
 • 389. Kozłowska M., Europejskie kraje postsocjalistyczne – kraje zakończonej transformacji systemowej, [w:] Swadźba S. (red.), Systemy gospodarcze. Analiza porównawcza, Wydawnictwo UE w Katowicach, Katowice 2011.
 • 390. Kozłowski R., Przeobrażenia struktur organizacyjnych przedsiębiorstw zaawansowanych technologii (na przykładzie operatorów telefonii stacjonarnej), Wydawnictwo UŁ, Łódź 2006.
 • 391. Koźmiński A.K., Jemielniak D., Zarządzanie od podstaw, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.
 • 392. Koźmiński A.K., Zarządzanie w warunkach niepewności, PWN, Warszawa 2004.
 • 393. Kraciuk J., Kryzys finansowy strefy euro, „Optimum. Studia Ekonomiczne”, nr 4(64)/2013.
 • 394. Kraska-Miller M., Nonparametric Statistics for Social and Behavioral Sciences, CRC Press, Boca Raton 2013.
 • 395. Kraśnicka T., Koncepcja rozwoju przedsiębiorczości ekonomicznej i pozaekonomicznej, Wydawnictwo AE w Katowicach, Katowice 2002.
 • 396. Kraus S., Kauranen I., Conceptualizing a Configuration Approach-Based Model of Strategic Entrepreneurship, International Journal of Strategic Management, vol. 9, no. 2/2009.
 • 397. Kraus S., Kauranen I., Reschke C.H., Identification of Domains for a New Conceptual Model of Strategic Entrepreneurship Using the Configuration Approach, “Management Research Review”, vol. 34, no. 1/2011.
 • 398. Kraus S., Kauranen I., Strategic Management and Entrepreneurship: Friends or Foes? “International Journal of Business Science and Applied Management”, vol. 4, no. 1/2009.
 • 399. Kraus S., Reiche B.S., Resche C.H., Implications of Strategic Planning in SMEs for International Entrepreneurship Research and Practice, [w:] Terziovski M. (red.), Energizing Management through Innovation and Entrepreneurship: European Research and Practice, Routledge, London 2007.
 • 400. Kraus S., Reiche B.S., Reschke C.H., The Role of Strategic Planning in SMEs: Literature Review and Implications, materiały konferencyjne Annual Meeting of the British Academy of Management, British Academy of Management, Oxford 2005.
 • 401. Krawiec F., Zasadnicza zmiana drogą do sukcesu przedsiębiorstwa XXI wieku, Difin, Warszawa 2007.
 • 402. Kreikebaum H., Strategiczne planowanie w przedsiębiorstwie, PWN, Warszawa 1997.
 • 403. Kreitner R., Principles of Management, Houghton Mifflin Harcourt Publishing, Boston 2008.
 • 404. Krupski R., Elastyczność organizacji, [w:] Krupski R. (red.), Zarządzanie przedsiębiorstwem w turbulentnym otoczeniu. Ku superelastycznej organizacji, PWE, Warszawa 2005.
 • 405. Krupski R., Identyfikacja ważnych strategicznie zasobów przedsiębiorstwa w świetle badań empirycznych, [w:] Przybyła M. (red.), Zarządzanie – kontekst strategiczny, kulturowy i zasobowy, Wydawnictwo AE im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław 2007.
 • 406. Krupski R., Niemczyk J., Stańczyk-Hugiet E., Koncepcje strategii organizacji, PWE, Warszawa 2009.
 • 407. Krupski R., Osbert-Pociecha G., Elementy teorii elastycznej organizacji, [w:] Krupski R. (red.), Elastyczność organizacji, Wydawnictwo UE we Wrocławiu, Wrocław 2008.
 • 408. Krupski R., Planowanie strategiczne z okazją w tle, [w:] Rokita J., Grudzewski W. (red.), Zarządzanie strategiczne w warunkach nowej gospodarki, Wydawnictwo Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej, Katowice 2007.
 • 409. Krupski R., Planowany czy nieplanowany rozwój małych firm, „Przegląd Organizacji”, nr 3/2005.
 • 410. Krupski R., Rozwój małych i średnich firm w świetle badań empirycznych. Kontekst strategiczny, [w:] Lachiewicz S., Matejun M., (red.), Zarządzanie rozwojem małych i średnich przedsiębiorstw, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2011.
 • 411. Krupski R., Strategie elastyczne, [w:] R. Krupski, J. Niemczyk, E. Stańczyk-Hugiet, Koncepcje strategii organizacji, PWE, Warszawa 2009.
 • 412. Krupski R., Strategie małych i średnich firm w języku zasobów, [w:] Skalik J. (red.), Zmiana warunkiem sukcesu. Rozwój i zmiany w małych i średnich przedsiębiorstwach, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 49/2009.
 • 413. Krupski R., Struktura strategii i cechy strategii, [w:] Krupski R. (red.), Zarządzanie strategiczne. Koncepcje. Metody, Wydawnictwo AE im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław 1998.
 • 414. Krzakiewicz K., Stańda A., Kultura przedsiębiorczości małych i średnich przedsiębiorstw, [w:] Bieniok H. (red.), Przedsiębiorczość, konkurencyjność oraz kondycja małych i średnich przedsiębiorstw w obliczu integracji z Unią Europejską, Wydawnictwo AE w Katowicach, Katowice 2003.
 • 415. Krzos G., Analiza wpływu funduszy strukturalnych na wzrost konkurencyjności mikroprzedsiębiorstw w Polsce, [w:] Skalik J. (red.), Zmiana warunkiem sukcesu. Rozwój i zmiany w małych i średnich przedsiębiorstwach, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 49/2009.
 • 416. Krzyminiewska G., Nierówności a rozwój społeczny świata, [w:] Wolska G. (red.), Współczesne problemy ekonomiczne. Polityka państwa a proces globalizacji, „Studia Ekonomiczne”, Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2013.
 • 417. Krzyżanowski L., Podstawy nauk o organizacji i zarządzaniu, PWN, Warszawa 1994.
 • 418. Kubera P., Pomoc inwestycyjna dla przedsiębiorców w Unii Europejskiej, CeDeWu.pl, Warszawa 2010.
 • 419. Kubera P., Z badań nad recepcją pomocy inwestycyjnej UE dla MŚP, [w:] Otto J., Stanisławski R. (red.), Szanse rozwoju polskiego sektora MSP na Jednolitym Rynku Europejskim, Tom II, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2006.
 • 420. Kuciński K., Przedmiot nauk ekonomicznych, [w:] Kuciński K. (red.), Metodologia nauk ekonomicznych, Difin, Warszawa 2010.
 • 421. Kuczewska L., Pomoc publiczna dla sektora MSP w Europie Zachodniej, [w:] Misiąg F. (red.), Pomoc publiczna dla małych i średnich przedsiębiorstw. Mity i rzeczywistość, PWE, Warszawa 2005.
 • 422. Kunkel S.W., Toward a Typology of Entrepreneurial Activities, “Academy of Entrepreneurship Journal”, vol. 7, no. 1/2001.
 • 423. Kuratko D.F., Ireland R.D., Covin J.G., Hornsby J.S., A Model of Middle-Level Managers’ Entrepreneurial Behavior, “Entrepreneurship Theory & Practice”, vol. 29, no. 6/2005.
 • 424. Kurnal J. (red.), Twórcy naukowych podstaw organizacji. Wybór pism, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1972.
 • 425. Kurowska M., Matejun M., Szymańska K., Zewnętrzne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości technologicznej, [w:] Lachiewicz S., Matejun M., Walecka A. (red.), Przedsiębiorczość techno-logiczna w małych i średnich firmach. Czynniki rozwoju, Wydawnictwo WNT, Warszawa 2013.
 • 426. Kutllovci E., Shala V., The Role of Strategic Management on Small Business Growth in Kosovo, “International Journal of Business and Social Research”, vol. 3, no. 4/2013.
 • 427. Kuura A., Entrepreneurship Policy in Estonia, MPRA Paper No. 676, Munich Personal RePec Archive, Munich 2006.
 • 428. Kwieciński L., Parki technologiczne jako element polityki badawczo-rozwojowej w Polsce i w krajach Unii Europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2005.
 • 429. Lachiewicz S., Firkowski M., Zdrajkowska H., Cykl życia małego przedsiębiorstwa, [w:] Lewandowski J. (red.), Zarządzanie organizacjami gospodarczymi w warunkach globalizacji, Wydawnictwo „Elipsa”, Łódź 2000.
 • 430. Lachiewicz S., Matejun M., Ewolucja nauk o zarządzaniu, [w:] Zakrzewska-Bielawska A. (red.), Podstawy zarządzania, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2012.
 • 431. Lachiewicz S., Matejun M., Mosińska S., Zarządzanie wiedzą, projektami i współpracą w procesie przedsiębiorczości technologicznej, [w:] Lachiewicz S., Matejun M., Walecka A. (red.), Przedsiębiorczość technologiczna w małych i średnich firmach. Czynniki rozwoju, Wydawnictwo WNT, Warszawa 2013.
 • 432. Lachiewicz S., Matejun M., Specyfika zarządzania małymi i średnimi przedsiębiorstwami, [w:] Matejun M. (red.), Zarządzanie małą i średnią firmą w teorii i w ćwiczeniach, Difin, Warszawa 2012.
 • 433. Lachiewicz S., Matejun M., Studia przypadków karier menedżerskich absolwentów Politechniki Łódzkiej, [w:] Staniec I. (red.), Kształcenie menedżerów na uczelni technicznej, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2010.
 • 434. Lachiewicz S., Matejun M., Zakres i skutki identyfikacji funkcji właścicielskich i menedżerskich w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, [w:] Rudolf S. (red.), Ekonomiczne i społeczne problemy nadzoru korporacyjnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2004.
 • 435. Lachiewicz S., Menedżerowie w strukturach władzy organizacji gospodarczych, PWE, Warszawa 2007.
 • 436. Lachiewicz S., Załęczny L., Małe firmy w gospodarce rynkowej, [w:] Lachiewicz S. (red.), Małe firmy w regionie łódzkim, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2003.
 • 437. Lachiewicz S., Zdrajkowska H., Cykl życia małej firmy, [w:] Lachiewicz S. (red.), Małe firmy w regionie łódzkim, Wydawnictwo PŁ, Łódź 2003.
 • 438. Lambries D., Computerized Self-Administered Questionnaires (CSAQ), [w:] Lavrakas P.J. (red.), Encyclopedia of Survey Research Methods, Sage Publications, Thousand Oaks 2008.
 • 439. Lane P.J., Koka B.R., Pathak S., The Reification of Absorptive Capacity: A Critical Review and Rejuvenation of the Construct, “Academy of Management Review”, vol. 31, no. 4/2006.
 • 440. Lane P.J., Lubatkin M., Relative Absorptive Capacity and Interorganizational Learning, “Strategic Management Journal”, vol. 19, no. 5/1998.
 • 441. Lange O., Całość i rozwój w świetle cybernetyki, PWN, Warszawa 1962.
 • 442. Lans T., Hulsink W., Baert H., Mulder M., Entrepreneurship Education and Training in a Small Business Context: Insights from the Competence-Based Approach, “Journal of Enterprising Culture”, vol. 16, no. 4/2008.
 • 443. Latusek-Jurczak D., Zarządzanie międzyorganizacyjne, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2011.
 • 444. Le Chȃtelier H., Filozofia systemu Taylora, Instytut Naukowej Organizacji, Warszawa 1926.
 • 445. LeBrasseur R., Zanibbi L., Zinger T.J., Growth Momentum in the Early Stages of Small Business Start-Ups, “International Small Business Journal”, vol. 21, no. 3/2003.
 • 446. Lech M., Wszołek-Lech D., Jak prawidłowo rozliczyć projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk 2011.
 • 447. Lee S., Park G., Yoon B., Park J., Open Innovation in SMEs – An Intermediated Network Model, “Research Policy”, vol. 39, no. 2/2010.
 • 448. Leitner K-H., Güldenberg S., Generic Strategies and Firm Performance in SMEs: a Longitudinal Study of Austrian SMEs, “Small Business Economics”, vol. 35, no. 2/2010.
 • 449. Lenny Koh S.C., Demirbag M., Bayraktar E., Tatoglu E., S. Zaim, The Impact of Supply Chain Management Practices on Performance of SMEs, “Industrial Management & Data Systems”, vol. 107, no. 1/2007.
 • 450. Leszczyńska A., Absorpcja innowacji ekologicznych w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2011.
 • 451. Levie J., Lichtenstein B.B., From “Stages” of Business Growth to a Dynamic States Model of Entrepreneurial Growth and Change, “Working Paper” nr WP08-02, Hunter Centre for Entrepreneurship, University of Strathclyde, Glasgow 2008.
 • 452. Levy M., Powell P., Exploring SME Internet Adoption: Towards a Contingent Model, “Electronic Markets”, vol. 13, no. 2/2003.
 • 453. Levy M., Powell P., Strategies for Growth in SMEs: The Role of Information and Information Systems, Elsevier Butterworth-Heinemann, Oxford 2005.
 • 454. Lewin K., Frontiers in Group Dynamics: Concept, Method and Reality in Social Science; Social Equilibria and Social Change, “Human Relations”, vol. 1, no. 1/1947.
 • 455. Lewis L.K., Organizational Change: Creating Change Through Strategic Communication, John Wiley & Sons, Chichester 2011.
 • 456. Liao J., Welsch H., Stoica M., Organizational Absorptive Capacity and Responsiveness: An Empirical Investigation of Growth-Oriented SMEs, “Entrepreneurship Theory and Practice”, vol. 28, no. 1/2003.
 • 457. Lichtarski J., Haus B., Współpraca przedsiębiorstwa z innymi podmiotami gospodarczymi, [w:] L. Lichtarski (red.), Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, Wydawnictwo AE im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław 2001.
 • 458. Lichtenthaler U., Absorptive Capacity, Environmental Turbulence, and the Complementarity of Organizational Learning Processes, “Academy of Management Journal”, vol. 52, no. 4/2009.
 • 459. Likert R., A Technique for the Measurement of Attitudes, “Archives of Psychology”, vol. 22, no. 140/1932.
 • 460. Limère A., Laveren E., Van Hoof K., A Classification Model for Firm Growth on the Basis of Ambitions, External Potential and Resources by Means of Decision Tree Induction, materiały konferencyjne RENT XVII: Research in Entrepreneurship and Small Business, EIASM, Łódź 2003.
 • 461. Lindič J., Bavdaž M., Kovačič H., Higher Growth Through the Blue Ocean Strategy: Implications for Economic Policy, “Research Policy”, vol. 41, no. 5/2012.
 • 462. Linstone H.A., Turoff M., Introduction, [w:] H.A. Linstone, M. Turoff (red.), The Delphi Method. Techniques and Applications, Murray Turoff and Harold A. Linstone, 2002.
 • 463. Lipczyński T., Wiedza jako narzędzie budowy przewagi konkurencyjnej małych i średnich przedsiębiorstw, „Informatyka Ekonomiczna”, nr 1(31)/2014.
 • 464. Lipieta A., Analiza i prognozowanie rozwoju społecznego Polski w porównaniu z krajami Unii Europejskiej, „Zeszyty Naukowe UE w Krakowie”, nr 813/2010.
 • 465. Lisiński M., Analiza organicznego modelu zarządzania strategicznego, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie”, nr 774/2008.
 • 466. Lisiński M., Metody planowania strategicznego, PWE, Warszawa 2004.
 • 467. Lisiński M., Przegląd paradygmatów zarządzania strategicznego, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie”, nr 856/2011.
 • 468. Lisowska R., Stanisławski R., Obszary i instrumenty wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw w świetle badań na przykładzie województwa łódzkiego, [w:] Matejun M. (red.), Wspomaganie i finansowanie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, Difin, Warszawa 2011.
 • 469. Lisowska R., Zarządzanie rozwojem małych i średnich przedsiębiorstw w obszarach zmarginali-zowanych, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2013.
 • 470. Lissowski O., Instrumenty finansowe wspierania małych i średnich przedsiębiorstw w Unii Europejskiej i w Polsce: wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 1998.
 • 471. Listwan T., Strategiczne zarządzanie kadrami w małych i średnich przedsiębiorstwach, [w:] Listwan T., Mruk H. (red.), Zarządzanie małymi i średnimi przedsiębiorstwami, Wydawnictwo Forum Naukowe, Poznań 2009.
 • 472. Liu X., SME Development in China: A Policy Perspective on SME Industrial Clustering, [w:] Lim H. (eed.), SME in Asia and Globalization, ERIA Research Project Report 2007, no. 5, ERIA, Bangkok 2008.
 • 473. Lomash S., Mishra P.K., Business Policy and Strategic Management, Vikas Publishing House Pvt Ltd, New Delhi 2003.
 • 474. Lomax R.G., Hahs-Vaughn D.L., An Introduction to Statistical Concepts, Third Edition, Routledge, Taylor & Francis Group, New York 2013.
 • 475. Lopriore M., Supporting Enterprise Development and SME in Europe, “Eipascope”, no. 2/2009.
 • 476. Lorenz E., Lundvall B.A., Arundel A., Valeyre A., How Europe's Economies Learn, “Industrial and Corporate Change”, vol. 16, no. 6/2007.
 • 477. Lukács E., The Economic Role of SMEs in World Economy, Especially in Europe, “European Integration Studies”, vol. 4, no. 1/2005.
 • 478. Lyons T.S., The Entrepreneurial League System: Transforming Your Community’s Economy Through Enterprise Development, The Appalachian Regional Commission, Washington 2002.
 • 479. Łobejko S., Przedsiębiorstwo sieciowe. Zmiany uwarunkowań i strategii w XXI wieku, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2010.
 • 480. Łuczka T., Kapitał jako przedmiot gospodarki finansowej małego i średniego przedsiębiorstwa prywatnego, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 1997.
 • 481. Łuczka T., Kapitał obcy w małym i średnim przedsiębiorstwie, PWN, Warszawa–Poznań 2001.
 • 482. Łuczka T., Lachiewicz S., Stawasz E., Rozwój badań w zakresie zarządzania małymi i średnimi przedsiębiorstwami w polskich ośrodkach akademickich, [w:] Lachiewicz S., Nogalski B. (red.), Osiągnięcia i perspektywy nauk o zarządzaniu, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2010.
 • 483. Łuczka T., Makro- i mikroekonomiczne determinanty struktury kapitału w małych i średnich przedsiębiorstwach, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2013.
 • 484. Łuczka T., Pojęcie klasy średniej a kategoria małego i średniego przedsiębiorstwa prywatnego, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, nr 3/1995.
 • 485. Łuczyszyn A., Absorpcja środków unijnych przez podmioty sektora finansów publicznych na wybranym przykładzie, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu”, nr 31/2010.
 • 486. Łunarski J., Zarządzanie technologiami. Ocena i doskonalenie, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2009.
 • 487. Machaczka J., Zarządzanie rozwojem organizacji, PWN, Warszawa-Kraków 1998.
 • 488. Machel W., Paradoksy strategiczne, [w:] Zakrzewska-Bielawska A. (red.), Koncepcje i metody zarządzania strategicznego oraz nadzoru korporacyjnego. Doświadczenia i wyzwania, C.H. Beck, Warszawa 2010.
 • 489. Macias J., Przedsiębiorczość strategiczna – kluczowy czynnik konkurencyjności przedsiębiorstwa w czasach burzliwych, „Przegląd Organizacji”, nr 2/2010.
 • 490. Maeda K. (red.), 2012 White Paper on Small and Medium Enterprises in Japan, Ministry of Economy, Trade and Industry, Japan Small Business Research Institute, Tokyo 2012.
 • 491. Maik R., Gołoś A., Szczerbacz K., Walkiewicz P., Strategiczne źródła informacji w działalności przedsiębiorstw, PARP, Warszawa 2010.
 • 492. Majchrzak J., Zarządzanie zmianami w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 2002.
 • 493. Majewski R., Ewolucja definiowania małych i średnich przedsiębiorstw w Unii Europejskiej, [w:] Winiarski M. (red.), Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, Acta Universitatis Wratislaviensis, no. 2756, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2005.
 • 494. Majumdar S., Growth Strategy in Small Entrepreneurial Business Organisations: A Conceptual Model, “Journal of Entrepreneurship“, vol. 17, no. 2/2008.
 • 495. Makać W., Urbanek-Krzysztofiak D., Metody opisu statystycznego, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2003.
 • 496. Malara Z., Pajkert A., Bezpieczeństwo i ochrona wiedzy w praktyce organizacyjnej małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Doświadczenia z badań, [w:] Skalik J. (red.), Zmiana warunkiem sukcesu. Rozwój i zmiany w małych i średnich przedsiębiorstwach, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 49/2009.
 • 497. Malhotra A., Gosain S., El Sawy O.A., Absorptive Capacity Configurations in Supply Chains: Gearing for Partner-Enabled Market Knowledge Creation, “MIS Quarterly“, vol. 29, no. 1/2005.
 • 498. Man T.W.Y., Lau T., Chan K.F., The Competitiveness of Small and Medium Enterprises – A Conceptualization with Focus on Entrepreneurial Competencies, “Journal of Business Venturing”, vol. 17, no. 2/2002.
 • 499. Marcati A., Guidoa G., Pelusob A.M., The Role of SME Entrepreneurs’ Innovativeness and Personality in the Adoption of Innovations, “Research Policy”, vol. 37, no. 9/2008.
 • 500. Marchesnay M., Small Firms and Growth: a French “Hyper-Modern” View, [w:] Fueglistaller U., Volery T., Weber W. (red.), Value Creation in Entrepreneurship and SMEs, Rencontres de St-Gall 2004, KMU Verlag HSG, 2004.
 • 501. Marjański A., Strategie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w regionie, [w:] Adamik A. (red.), Współpraca małych i średnich przedsiębiorstw w regionie. Budowanie konkurencyjności firm i regionu, Difin, Warszawa 2012.
 • 502. Markman G.D., Baron R.A., Person–Entrepreneurship Fit: Why Some People are More Successful as Entrepreneurs than Others, “Human Resource Management Review”, vol. 13, no. 2/2003.
 • 503. Marris R., A Model of the “Managerial” Enterprise, “The Quarterly Journal of Economics”, vol. 77, no. 2/1963.
 • 504. Marris R., The Economic Theory of 'Managerial' Capitalism, McMillan, Londyn 1964.
 • 505. Marshall A., Principles of Economics, Macmillan, New York 1948.
 • 506. Masłyk-Musiał E., Badawcze wyzwania w naukach o zarządzaniu, [w:] Lachiewicz S., Nogalski B. (red.), Osiągnięcia i perspektywy nauk o zarządzaniu, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2010.
 • 507. Masłyk-Musiał E., Organizacja w zmianach. Perspektywa konsultanta, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2014.
 • 508. Masłyk-Musiał E., Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2011.
 • 509. Masłyk-Musiał E., Zarządzanie zmianami w firmie, Centrum Informacji Menedżera, Warszawa 1996.
 • 510. Mason C.M., Public Policy Support for the Informal Venture Capital Market in Europe: A Critical Review, “International Small Business Journal”, vol. 27, no. 5/2009.
 • 511. Masurel E., Van Montfort K., Life Cycle Characteristics of Small Professional Service Firms, “Journal of Small Business Management”, vol. 44, no. 3/2006.
 • 512. Matejun M., Analiza zewnętrznych prawno-podatkowych barier rozwoju firm sektora MŚP, „Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej, seria: Organizacja i Zarządzanie”, nr 43/2007.
 • 513. Matejun M., Barriers to Development of High-Technology Small and Medium-Sized Enterprises, Technical University of Lodz Press, Lodz 2008.
 • 514. Matejun M., Instruments Supporting Development in the Life Cycle of Small and Medium-Sized Enterprises, “International Journal of Economic Sciences”, vol. 2, no. 1/2013.
 • 515. Matejun M., Kompetencje menedżerów w procesie internacjonalizacji małych i średnich firm technologicznych, [w:] Potocki A. (red.), Globalizacja a społeczne aspekty przeobrażeń i zmian organizacyjnych, Difin, Warszawa 2009.
 • 516. Matejun M., Metoda badania przypadków w naukach o zarządzaniu, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa”, nr 10/2011.
 • 517. Matejun M., Metoda delficka w naukach o zarządzaniu, [w:] Kuczmera-Ludwiczyńska E. (red.), Zarządzanie w regionie. Teoria i praktyka, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2012.
 • 518. Matejun M., Metoda studium przypadku – egzemplifikacja wykorzystania w naukach o zarządzaniu, „Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego”, nr 7/2012.
 • 519. Matejun M., Metoda studium przypadku w pracach badawczych młodych naukowców z zakresu nauk o zarządzaniu, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 666 – Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu”, nr 19/2011.
 • 520. Matejun M., Metody i zakres prowadzonych badań empirycznych, [w:] Lachiewicz S., Matejun M., Walecka A. (red.), Przedsiębiorczość technologiczna w małych i średnich firmach. Czynniki rozwoju, Wydawnictwo WNT, Warszawa 2013.
 • 521. Matejun M., Miller M., Wpływ integracji europejskiej na rozwój i wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw, [w:] Matejun M., Szczepańczyk M. (red.), Aktualne problemy zarządzania małymi i średnimi przedsiębiorstwami, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2010.
 • 522. Matejun M., Nowicki M., Organizacja w otoczeniu – od analizy otoczenia do dynamicznej lokalizacji, [w:] Adamik A. (red.), Nauka o organizacji. Ujęcie dynamiczne, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2013.
 • 523. Matejun M., Przepióra P., Absorpcja wsparcia w procesach rozwojowych przedsiębiorstw – studium przypadku małej firmy, [w:] Bielawska A. (red.), Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 752 – Ekonomiczne Problemy Usług”, nr 102/2013.
 • 524. Matejun M., Regionalne instrumenty wspierania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, [w:] Adamik A. (red.), Współpraca małych i średnich przedsiębiorstw w regionie. Budowanie konkurencyjności firm i regionu, Difin, Warszawa 2012.
 • 525. Matejun M., Rola sektora MSP w rozwoju dużych organizacji gospodarczych, [w:] Lachiewicz S., Staniec I. (red.), Sytuacja ekonomiczna organizacyjna i kadrowa dużych organizacji gospodarczych w aglomeracji łódzkiej, Wydawnictwo Media Press, Łódź 2007.
 • 526. Matejun M., Strategiczna orientacja firm sektora MŚP w procesie wykorzystania zewnętrznych instrumentów wspierania rozwoju, [w:] Urbanowska-Sojkin E. (red.), Wybory strategiczne w przedsiębiorstwach – ujęcie sektorowe, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu”, nr 171/2011.
 • 527. Matejun M., Szczepańczyk M., Strategic Determinants of the Use of Development-Support Instruments in the Management of SMEs, “Mediterranean Journal of Social Sciences”, vol. 4, no. 3/2013.
 • 528. Matejun M., Szymańska K., Walecka A., Przykłady rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw opartego na koncepcji przedsiębiorczości technologicznej, [w:] Lachiewicz S., Matejun M., Walecka A. (red.), Przedsiębiorczość technologiczna w małych i średnich firmach. Czynniki rozwoju, Wydawnictwo WNT, Warszawa 2013.
 • 529. Matejun M., The Role of Flexibility in Building the Competitiveness of Small and Medium Enterprises, “Management”, vol.18, no. 1/2014.
 • 530. Matejun M., Wewnętrzne bariery rozwoju firm sektora MSP, [w:] Lachiewicz S. (red.), Zarządzanie rozwojem organizacji, Tom II, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2007.
 • 531. Matejun M., Wykorzystanie instrumentów wspierania rozwoju MSP na poziomie strategicznym – założenia do modelu, “Management”, vol. 16, no. 1/2012.
 • 532. Matejun M., Zewnętrzne bariery rozwoju w cyklu życia małych i średnich przedsiębiorstw, [w:] Kaleta A., Moszkowicz A. (red.), Zarządzanie strategiczne w praktyce i teorii, „Prace Naukowe UE we Wrocławiu”, nr 116, Wrocław 2010.
 • 533. Mathé J.Ch., Politique générale de l’entreprise. Analyse et management stratégiques, Economica, Paris 1987.
 • 534. Matkowski Z., Próchniak M., Rapacki R., Nowe i stare kraje Unii Europejskiej: konwergencja czy dywergencja? [w:] Walczyk K. (red.), Badania koniunktury – zwierciadło gospodarki. Część II, „Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH”, nr 91/2013.
 • 535. Matkowski Z., Próchniak M., Zbieżność rozwoju gospodarczego Polski i innych krajów Europy Środkowo-Wschodniej w stosunku do Unii Europejskiej, „Zarządzanie Ryzykiem”, nr 30/2009.
 • 536. Matusiak K.B., Guliński J. (red.), System transferu technologii i komercjalizacji wiedzy w Polsce – siły motoryczne i bariery, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2010.
 • 537. Mazzarol T.W., Reboud S., Clark D., In Search of the ‘SME Ordinaire’ – Towards a Taxonomy, Referat przygotowany na konferencję: “Back to the Future: Changes in Perspectives of Global Entrepreneurship and Innovation”, 56th Annual ICSB World Conference, 15-18 June, Stockholm, Sweden 2011.
 • 538. McDermott D.R., Stock J.R., An Application of the Project Delphi Forecasting Method to Logistics Management, “Journal of Business Logistics”, vol. 2, no. 1/1980.
 • 539. McIlquham-Schmidt A., Strategic Planning and Corporate Performance. What is the Relationship? Aarhus School of Business at Aarhus University, Department of Management, Working Paper, no. 2010-02.
 • 540. McLean G.N., Organization Development: Principles, Processes, Performance, Berrett-Koehler Publishers, San Francisco 2005.
 • 541. McMahon R.G.P., Stage Models of SME Growth Reconsidered, “Small Enterprise Research: Journal of SEAANZ”, vol. 6, no. 2/1998.
 • 542. Michalak J.M., Cultural Catalysts and Barriers of Organizational Change Management: a Preliminary Overview, “Journal of Intercultural Management”, vol. 2, no. 2/2010.
 • 543. Michnik J., Przegląd metod decyzyjnych w procesie wdrażania innowacji w organizacjach gospodarczych, [w:] Trzaskalik T. (red.), Badania operacyjne. Metody i zastosowania, „Studia Ekonomiczne – Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, nr 62/2011.
 • 544. Mika S., Psychologia społeczna, PWN, Warszawa 1981.
 • 545. Mikołajczyk B., Infrastruktura finansowa MSP w krajach Unii Europejskiej, Difin, Warszawa 2007.
 • 546. Mikołajczyk B., Krawczyk M., Aniołowie biznesu w sektorze MSP, Difin, Warszawa 2007.
 • 547. Mikołajczyk Z., Zarządzanie procesami zmian w organizacjach, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego, Katowice 2003.
 • 548. Mikosik S., Teoria rozwoju gospodarczego Josepha A. Schumpetera, PWN, Warszawa 1993.
 • 549. Mikuła B., Geneza, przesłanki i istota zarządzania wiedzą, [w:] Perechuda K. (red.), Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, PWN, Warszawa 2005.
 • 550. Mikuła B., Istota zarządzania wiedzą w organizacji, [w:] Potocki A. (red.), Komunikacja w procesach zarządzania wiedzą, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2011.
 • 551. Mikuła B., Makowiec M., Strategiczne zarządzanie wiedzą w małych i średnich przedsiębiorstwach, „Zeszyty Naukowe nr 801”, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 2009.
 • 552. Mikuła B., Organizacje oparte na wiedzy, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków 2006.
 • 553. Mikuła B., Potocki A., Metody wspomagające rozwój wiedzy w organizacji, [w:] Mikuła B., Pietruszka-Ortyl A., Potocki A., Zarządzanie przedsiębiorstwem XXI wieku, Difin, Warszawa 2002.
 • 554. Miles R.E., Snow C.C., Meyer A.D., Coleman H.J., Organizational Strategy, Structure and Process, “Academy of Management Review”, vol. 3, no. 3/1978.
 • 555. Miller D., The Genesis of Configuration, “Academy of Management Review”, vol. 12, no. 4/1987.
 • 556. Millward H., Byrne Ch., Walters A., Lewis A., New Product Development within Small And Medium-Sized Enterprises: Analysis Through Technology Management Maps, “International Journal of Innovation and Technology Management”, vol. 3, no. 3/2006.
 • 557. Millward H., Dorrington P., Lewis A., Challenges in Implementing Design-Led Technologies in Small Manufacturing Companies, “Industry and Higher Education”, vol. 18, no. 6/2004.
 • 558. Minbaeva D., Pedersen T., Björkman I., Fey C.F., Park H.J., MNC Knowledge Transfer, Subsidiary Absorptive Capacity, and HRM, “Journal of International Business Studies”, vol. 34, no. 6/2003.
 • 559. Mintzberg H., Ahlstrand B., Lampel J., Strategy Safari: A Guided Tour Through The Wilds of Strategic Management, Free Press, New York 2005.
 • 560. Mintzberg H., Rise and Fall of Strategic Planning, Pearson Education Limited, Harlow 2000.
 • 561. Mintzberg H., The Strategy Concept I: Five Ps For Strategy, “California Management Review”, vol. 30, no. 1/1987.
 • 562. Mintzberg H., The Strategy Concept II: Another Look at Why Organizations Need Strategies, “California Management Review”, vol. 30, no. 1/1987.
 • 563. Mintzberg H., The Structuring of Organizations. A Synthesis of the Research, Prentice Hall, Englewood Cliffs, NJ, 1979.
 • 564. Miszczak T., „Horyzont 2020” a rozwój małych firm technologicznych, „Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego”, nr 12/2014.
 • 565. Mitchell M., J. Jolley, Research Design Explained, Wadsworth – Cengage Learning, Belmont 2013.
 • 566. Mitchelmore S., Rowley J., Entrepreneurial Competencies: A Literature Review and Development Agenda, “International Journal of Entrepreneurial Behaviour and Research”, vol. 16, no. 2/2010.
 • 567. Moczulska M., Bezpośrednia partycypacja pracowników w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Możliwości, przesłanki, uwarunkowania, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2011.
 • 568. Moczydłowska J.M., Przedsiębiorczość – perspektywa behawioralna, [w:] Kulawczuk P., Poszewiecki A. (red.), Behawioralne determinanty rozwoju przedsiębiorczości w Polsce. Behawioralny wymiar przedsiębiorczości, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2010.
 • 569. Monette D.R., Sullivan T.J., DeJong C.R., Hilton T.P., Applied Social Research: A Tool for the Human Services, Brooks/Cole, Cengage Learning, Belmont 2014.
 • 570. Moos B., Beimborn D., Wagner H-T., Weitzel T., Knowledge Management Systems, Absorptive Capacity, and Innovation Success, Proceedings of 19th European Conference on Information Systems, ECIS 2011, Helsinki, Finland, 06/2011.
 • 571. Morawski M., Ilościowe zarządzanie wiedzą – podejście zachodnie, [w:] Perechuda K. (red.), Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, PWN, Warszawa 2005.
 • 572. Morgan G., Obrazy organizacji, PWN, Warszawa 2002.
 • 573. Morle P., Kitschke Z., Jones A., Tanchel J., Silicon Beach Building Momentum, A Study of the Australian Startup Ecosystem, Deloitte Private, Startup Genome, Sydney 2012.
 • 574. Moszkowicz M., Luki strategiczne – statyczna i dynamiczna, „Przegląd Organizacji”, nr 9/1999.
 • 575. Moszkowicz M., Podmiotowe ujęcie strategii – kluczowe wybory strategiczne, [w:] Moszkowicz M. (red.), Zarządzanie strategiczne. Systemowa koncepcja biznesu, PWE, Warszawa 2005.
 • 576. Mu J., Tang F., MacLachlan D.L., Absorptive and Disseminative Capacity: Knowledge Transfer in Intra-Organization Networks, “Expert Systems with Applications”, vol. 37, no. 1/2010.
 • 577. Mugler J., The Configuration Approach to the Strategic Management of Small and Medium-Sized Enterprises, materiały konferencyjne Science in Engineering, Economics and Education, Budapest Tech International Jubilee Conference, Budapest 2004.
 • 578. Murphy G.B., Trailer J.W., Hill R.C., Measuring Performance in Entrepreneurship Research, “Journal of Business Research”, vol. 36, no. 1/1996.
 • 579. Musangu L.M., Kekwaletswe R.M., Comparison of Likert Scale with Visual Analogue Scale for Strategic Information Systems Planning Measurements: A Preliminary Study, [w:] Nunes M.B., Isaías P., Powell P. (red.), Proceedings of the IADIS International Conference Information Systems, Berlin 2012.
 • 580. Muscio A., The Impact of Absorptive Capacity on SMEs' Collaboration, “Economics of Innovation and New Technology”, vol. 16, no. 8/2007.
 • 581. Myers M.D., Qualitative Research in Business and Management, Sage Publications, Thousand Oaks 2013.
 • 582. Nag R., Hambrick D.C., Chen M.-J., What is Strategic Management, Really? Inductive Derivation of a Consensus Definition of the Field, “Strategic Management Journal”, vol. 28, no. 9/2007.
 • 583. Navarro J.L.B., Casillas J.C., Barringer B., Forms of Growth: How SMEs Combine Forms of Growth to Achieve High Growth, “Journal of Management & Organization”, vol. 18, no. 1/2012.
 • 584. Neculiţă V., Neculiţă M., EU Regional Policy. Realities and Perspectives on the Absorption of European Funds, “Annals of ‘Dunarea de Jos’ University of Galati”, vol. 18, no. 2/2012.
 • 585. Nicolescu O., Main Features of SMEs Organisation System, “Review of International Comparative Management”, vol. 10, no. 3/2009.
 • 586. Niedzielski P., Jaźwiński I., Polityka regionalna i innowacje w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa zachodniopomorskiego, [w:] Pangsy-Kania S. (red.), Wiedza i innowacje w rozwoju polskich regionów: siły motoryczne i bariery, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot 2007.
 • 587. Niemczyk J., Filozofie i szkoły strategii, [w:] Krupski R., Niemczyk J., Stańczyk-Hugiet E., Koncepcje strategii organizacji, PWE, Warszawa 2009.
 • 588. Niemczyk J., Metodologia nauk o zarządzaniu, [w:] Czakon W. (red.), Podstawy metodologii badań w naukach o zarządzaniu, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2011.
 • 589. Niemczyk J., Możliwości funkcjonowania mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw w sieciach międzyorganizacyjnych, [w:] Listwan T., Mruk H. (red.), Zarządzanie małymi i średnimi przedsiębiorstwami, Wydawnictwo Forum Naukowe, Poznań 2009.
 • 590. Niemczyk J., Strategia. Od planu do sieci, Wydawnictwo UE we Wrocławiu, Wrocław 2013.
 • 591. Noga A., Teorie przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2009.
 • 592. Nogalski B., Karpacz J., Wójcik-Karpacz A., Funkcjonowanie i rozwój małych i średnich przedsiębiorstw. Od czego to zależy? Oficyna Wydawnicza AJG, Bydgoszcz 2004.
 • 593. Nogalski B., Machel W., Paradoksy strategiczne na rynku dealerów samochodów osobowych, [w:] Pyka J. (red.), Nowoczesność przemysłu i usług. Konkurencja i kooperacja w strategiach zarządzania organizacjami, TNOiK, Katowice 2009.
 • 594. Nogalski B., Macinkiewicz H., Zarządzanie antykryzysowe przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2004.
 • 595. Nogalski B., Ronkowski R., Współczesne przedsiębiorstwo, problemy funkcjonowania i zatrudniania, „Dom Organizatora”, Toruń 2007.
 • 596. Nogalski B., Rozważania o modelach biznesowych przedsiębiorstw jako ciekawym poznawczo kierunku badań problematyki zarządzania strategicznego, [w:] Krupski R. (red.), Zarządzanie strategiczne. Problemy, kierunki badań, Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, Wałbrzych 2009.
 • 597. Nogalski B., Stan i perspektywy rozwoju problematyki zarządzania strategicznego w polskich ośrodkach akademickich, [w:] Krupski R. (red.), Zarządzanie strategiczne Quo vadis? „Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości”, t. 22, nr 2/2013.
 • 598. Nogalski B., Szpitter A., Wójcik-Karpacz A., Karpacz J., Problemy zarządzania strategicznego małymi i średnimi przedsiębiorstwami. Orientacja na okazje, [w:] Krupski R. (red.), Zarządzanie strategiczne. Problemy, kierunki badań, Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, Wałbrzych 2009.
 • 599. Nogalski B., Szpitter A., Wójcik-Karpacz A., Karpacz J., Wiedza jako kluczowa determinanta strategicznej orientacji przedsiębiorstwa na okazje – studium przypadku, [w:] Skalik J. (red.), Zmiana warunkiem sukcesu. Rozwój i zmiany w małych i średnich przedsiębiorstwach, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 49/2009.
 • 600. Nogalski B., Szpitter A., Zarządzanie wiedzą – wyzwania i realia badawcze, [w:] Lachiewicz S., Nogalski B. (red.), Osiągnięcia i perspektywy nauk o zarządzaniu, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2010.
 • 601. Nogalski B., Wójcik-Karpacz A., Karpacz J., Identyfikacja form zatrudnienia w małych i średnich przedsiębiorstwach budowlanych w świetle wyników badań empirycznych, [w:] Matejun M. (red.), Wyzwania i perspektywy zarządzania w małych i średnich przedsiębiorstwach, C.H. Beck, Warszawa 2010.
 • 602. Nogalski B., Wójcik-Karpacz A., Karpacz J., Wiedza o otoczeniu a innowacyjność małego przedsiębiorstwa, [w:] Lachiewicz S., Adamik A., Matejun M. (red.), Zarządzanie innowacjami w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2008.
 • 603. Nonaka I., Toyama R., Konno N., SECI, Ba and Leadership: a Unified Model of Dynamic Knowledge Creation, “Long Range Planning”, vol. 33, no. 1/2000.
 • 604. Nordlöf K., Wijk K., Lindberg P., A Comparison of Managers' and Safety Delegates' Perceptions of Work Environment Priorities in the Manufacturing Industry, “Human Factors and Ergonomics in Manufacturing & Service Industries”, vol. 22, no. 3/2012.
 • 605. North D., Smallbone D., Vickers I., Public Sector Support for Innovating SMEs, “Small Business Economics”, vol. 16, no. 4/2001.
 • 606. Nowak M., Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce i w Niemczech, [w:] Fic M. (red.), Polityka regionalna i lokalna w aspekcie wejścia Polski do UE, PWSZ, Sulechów 2004.
 • 607. Nowak S., Metodologia badań społecznych, PWN, Warszawa 2008.
 • 608. Nowak S., Pojęcia i wskaźniki, [w:] Nowak S. (red.), Studia z metodologii badań społecznych, PWN, Warszawa 1965.
 • 609. O’Farrell P.N., Hitchens D.M.W.N., Alternative Theories of Small-Firm Growth: a Critical Review, “Environment and Planning” A, vol. 20, no. 10/1988.
 • 610. Obłój K., Pasja i dyscyplina strategii. Jak z marzeń i decyzji zbudować sukces firmy, Poltext, Warszawa 2010.
 • 611. Obłój K., Strategia organizacji. W poszukiwaniu trwałej przewagi konkurencyjnej, PWE, Warszawa 1999.
 • 612. OECD SME and Entrepreneurship Outlook – 2005 Edition, OECD Publishing, 2005.
 • 613. Okoli C., Pawlowski S.D., The Delphi Method as a Research Tool: An Example, Design Considerations and Applications, “Information & Management”, vol. 42, no. 1/2004.
 • 614. Oleksyn T., Granice zarządzania, [w:] Kowalczewski W. (red.), Współczesne paradygmaty nauk o zarządzaniu, Difin, Warszawa 2008.
 • 615. Orczyk J., Wokół pojęć kwalifikacji i kompetencji, „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi”, nr 3-4/2009.
 • 616. O'Regan N., Kling G., Ghobadian A., Perren L., Strategic Positioning and Grand Strategies for High-Technology SMEs, “Strategic Change”, vol. 21, no. 5-6/2012.
 • 617. Orłowski W., Pasternak R., Flaht K., Szubert D., Procesy inwestycyjne i strategie przedsiębiorstw w czasach kryzysu, PARP, Warszawa 2010.
 • 618. Osarenkhoe A., A Study of Inter-Firm Dynamics Between Competition and Cooperation – A Coopetition Strategy, “Journal of Database Marketing & Customer Strategy Management”, vol. 17, no. 3-4/2010.
 • 619. Osiadacz J., Proces audytu technologicznego w przedsiębiorstwach, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Wrocław 2011.
 • 620. Ostasiewicz S., Rusnak Z., Siedlecka U., Statystyka. Elementy teorii i zadania, Wydawnictwo AE im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław 1997.
 • 621. Otoliński E., Istota i kreowanie przedsiębiorczości, „Przegląd Organizacji”, nr 9/1996.
 • 622. Oviatt B.M., McDougall P.P., Toward a Theory of International New Ventures, “Journal of International Business Studies”, vol. 36, no. 1/2005.
 • 623. Paliszkiewicz J., Zarządzanie wiedzą w małych i średnich przedsiębiorstwach – koncepcja, oceny i modele, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2007.
 • 624. Paliwoda S.J., Predicting the Future Using Delphi, “Management Decision”, vol. 21, no. 1/1983.
 • 625. Panfiluk E., Absorpcja wydatków inwestycyjnych z funduszy strukturalnych na rozwój turystyki w województwie podlaskim, “Economy and Management”, no. 1/2010.
 • 626. Paniagua J.S., Sapena J.B., Tamarit C., Public Solvency of PIIGS: a Matter of Discipline or Mostly Confidence? Referat przygotowany na konferencję XVII Applied Economics Meeting, 5-6 June, Gran Canaria, 2014.
 • 627. Parnell J.A., Uncertainty, Generic Strategy, Strategic Clarity, and Performance of Retail SMEs in Peru, Argentina, and the United States, “Journal of Small Business Management”, vol. 51, no. 2/2013.
 • 628. Paulos J.A., Once Upon a Number: The Hidden Mathematical Logic of Stories, Basic Books, New York 1998.
 • 629. Pell A., Fogelman K., Analysing Quantitative Data, [w:] Briggs A.R.J, Coleman M. (red.), Research Methods in Educational Leadership and Management, Sage Publications, London 2007.
 • 630. Penc J., Innowacje i zmiany w firmie. Transformacja i sterowanie rozwojem przedsiębiorstwa, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1999.
 • 631. Penc J., Leksykon biznesu, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1997.
 • 632. Penrose E., Pitelis Ch., The Theory of the Growth of the Firm, Oxford University Press, 2009.
 • 633. Pera J., Kryzys strefy euro a dychotomia jej mechanizmów systemowych – próba oceny, „Acta Universitatis Lodziensis – Folia Oeconomica”, nr 273/2012.
 • 634. Perechuda K., Jakościowe kreowanie wiedzy – podejście japońskie. [w:] Perechuda K. (red.), Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, PWN, Warszawa 2005.
 • 635. Peszko A., Podstawy zarządzania organizacjami, Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków 2002.
 • 636. Phelps R., Adams R., Bessant J., Life Cycles of Growing Organizations: A Review with Implications for Knowledge and Learning, “International Journal of Management Reviews”, vol. 9, no. 1/2007.
 • 637. Piasecki B., Mała firma w teoriach ekonomicznych, [w:] Piasecki B. (red.), Ekonomika i zarządzanie małą firmą, PWN, Warszawa-Łódź 2001.
 • 638. Piasecki B., Małe i średnie przedsiębiorstwa w gospodarce narodowej, [w:] Piasecki B. (red.), Ekonomika i zarządzanie małą firmą, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Łódź 2001.
 • 639. Piasecki B., Przedsiębiorczość i mała firma. Teoria i praktyka, Wydawnictwo UŁ, Łódź 1998.
 • 640. Piasecki B., Rogut A., Foresight i obserwatoria technologiczne jako dobre praktyki wspierania firm w zakresie zarządzania i zmianą technologiczną, [w:] Tarnawa A., Zadura-Lichota P. (red.), Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2010-2011, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2012.
 • 641. Piasecki B., Wstęp, [w:] Piasecki B. (red.), Ekonomika i zarządzanie małą firmą, PWN, Warszawa-Łódź 2001.
 • 642. Piech K., „Tradycyjne” metody heurystyczne – przegląd i zastosowania, „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów SGH”, nr 40/2003.
 • 643. Piech K., Wprowadzenie do heurystyki, „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów SGH”, nr 39/2003.
 • 644. Piecuch T., Przedsiębiorczość. Podstawy teoretyczne, C.H. Beck, Warszawa 2010.
 • 645. Pierścionek Z., Strategie konkurencji i rozwoju przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa 2003.
 • 646. Pierścionek Z., Strategie rozwoju firmy, PWN, Warszawa 1996.
 • 647. Pietras P., Głodek P., Finansowanie przedsięwzięć innowacyjnych w MSP, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Łódź 2011.
 • 648. Pietrobelli C., Rabellotti R. (red.), Upgrading to Compete: Global Value Chains, Clusters, and SMEs in Latin America, Inter-American Development Bank, Washington 2006.
 • 649. Platonoff A.L., Sysko-Romańczuk S., Dynamiczne modelowanie funkcjonowania przedsiębiorstwa, „Organizacja i Kierowanie”, nr 2/2003.
 • 650. Plummer R., Armitage D.R., Charting the New Territory of Adaptive Co-management: A Delphi Study, “Ecology and Society”, vol. 12, no. 2/2007.
 • 651. Pluta W., Strategiczne zarządzanie finansami, Ekspert Wydawnictwo i Doradztwo, Wrocław 1996.
 • 652. Płoszaj A., Instytucje wsparcia biznesu i promowania innowacji w województwie lubelskim, Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych EUROREG, Warszawa 2012.
 • 653. Pokorski J. (red.), Ocena instrumentów wsparcia bezpośredniego przedsiębiorstw. Podsumowanie wyników ewaluacji wybranych Działań SPO WKP, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2010.
 • 654. Popper K.R., Logika odkrycia naukowego, Fundacja Aletheia, Warszawa 2002.
 • 655. Porter M.E., Strategie konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów, PWE, Warszawa 2010.
 • 656. Poutziouris P., Hadjielias E., Marinova M., Restructuring in SMEs: Cyprus, European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, Dublin 2012.
 • 657. Poznańska K., Cykle życia przedsiębiorstw a instytucjonalna infrastruktura ich funkcjonowania, [w:] Mączyńska E. (red.), Bankructwa przedsiębiorstw. Wybrane aspekty instytucjonalne, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2008.
 • 658. Poznańska K., Schulte-Zurhausen M., Kryteria klasyfikacji małych i średnich przedsiębiorstw, „Przegląd Organizacji”, nr 2/1994.
 • 659. Poznańska K., Współpraca przedsiębiorstw w teorii i polityce gospodarczej, [w:] Niedzielski P., Guliński J., Matusiak K.B. (red.), Kreatywność – innowacje – przedsiębiorczość, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 579 – Ekonomiczne Problemy Usług”, nr 47/2010.
 • 660. Poździk R., Fundusze unijne. Zasady finansowania projektów ze środków unijnych w Polsce w latach 2007-2013, Oficyna Wydawnicza Verba, Lublin 2009.
 • 661. Probst G., Raub S., Romhardt K., Zarządzanie wiedzą w organizacji, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.
 • 662. Program „Small Business Act” dla Europy: „Najpierw myśl na małą skalę”, Komunikat Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, KOM(2008) 394, Bruksela 2008.
 • 663. Przedsiębiorczość w Polsce 2012, Raport Ministerstwa Gospodarki, Warszawa 2012.
 • 664. Przepióra P., Income Taxes and their Influence on the Finance of Small and Medium-Sized Enterprises in Poland, Publishing House of Poznan University of Technology, Poznan 2010.
 • 665. Pszczołowski T., Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1978.
 • 666. Pueyo A., Mendiluce M., Sanchez Naranjo M., Lumbreras J., How to Increase Technology Transfers to Developing Countries: a Synthesis of the Evidence, “Climate Policy”, no. 12/2012.
 • 667. Pugh D.S., Hickson D.J., Hinings C.R., An Empirical Taxonomy of Structure of Work Organizations, “Administrative Science Quarterly”, vol. 14, no. 1/1969.
 • 668. Pugh D.S., Hickson D.J., Hinings C.R., Turner C., Dimensions of Organization Structure, “Administrative Science Quarterly”, vol. 13, no. 1/1968.
 • 669. Pümpin C., Prange J., Management der Unternehmensentwicklung. Phasengerechte Führung und der Umgang mit Krisen, Campus-Verlag, Frankfurt 1991.
 • 670. Rae D., Carswell M., Using a Life-Story Approach in Researching Entrepreneurial Learning: the Development of a Conceptual Model and Its Implications in the Design of Learning Experiences, “Education + Training”, vol. 42, no. 4-5/2000.
 • 671. Raju P.S., Loniala S.C., Crum M.D., Market Orientation in the Context of SMEs: A Conceptual Framework, “Journal of Business Research”, vol. 64, no. 12/2011.
 • 672. Rakićević Z., Omerbegovic-Bijelović J., Lazić-Rašović G., Improvement of SMEs Environmental Support Planning Based on New Structure of Support Determination, [w:] Jakšić M.L., Rakočević S.B. (red.), Proceedings of the XIII International Symposium SymOrg 2012: Innovative Management and Business Performance, University of Belgrade, Belgrade 2012.
 • 673. Ratner C., Cultural Psychology and Qualitative Methodology: Theoretical and Empirical Considerations, Plenum Press, New York 1997.
 • 674. Raymond L., Cadieux L., St-Pierre J., Implications of the SME Owner-Manager’s Business Venturing Mode: Comparing Founders, Acquirers and Successors, “Journal of Enterprising Culture”, vol. 20, no. 1/2012.
 • 675. Regmi K., Naidoo J., Pilkington P., Understanding the Processes of Translation and Transliteration in Qualitative Research, “International Journal of Qualitative Methods”, vol. 9, no. 1/2010.
 • 676. Reips U.-D., Funke F., Interval-Level Measurement with Visual Analogue Scales in Internet-Based Research: VAS Generator, “Behavior Research Methods”, vol. 40, no. 3/2008.
 • 677. Report on Training and Support Structures for Young SMEs in Bulgaria, European Management Centre, 2009.
 • 678. Reschke C.H., Psychology in Entrepreneurship and Economic Evolution, materiały konferencyjne 18th Annual High Technology Small Firms Conference, University of Twente, Enschede 2010.
 • 679. Rębacz H., Przedsiębiorczość we współczesnej gospodarce i społeczeństwie, „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów SGH”, Zeszyt nr 12/1999.
 • 680. Riddell R.C., Does Foreign Aid Really Work? Oxford University Press, Oxford 2007.
 • 681. Ridder H., Hoon Ch., McCandless A., The Theoretical Contribution of Case Study Research to the Field of Strategy and Management, [w:] Bergh D.D., Ketchen D.J. (red.), Research Methodology in Strategy and Management, vol. 5, Emerald Group Publishing, Bingley 2009.
 • 682. Rizzoni A., Technological Innovation and Small Firms: A Taxonomy, „International Small Business Journal”, vol. 9, no. 3/1991.
 • 683. Robson P.J.A., Bennett R.J., SME Growth: The Relationship with Business Advice and External Collaboration, “Small Business Economics”, vol. 15, no. 3/2000.
 • 684. Rocha R., Farazi S., Khouri R., Pearce D., The Status of Bank Lending to SMEs in the Middle East and North Africa Region: the Results of a Joint Survey of the Union of Arab Banks and the World Bank, The World Bank, The Union of Arab Banks, 2010.
 • 685. Rogers E.M., Diffusion of Innovations, Free Press, New York 1962.
 • 686. Rogowski W., Bauer K., Groele B., Kopczewska K., Wędzki D., Usługi doradcze oraz instrumenty wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorstw w ramach polityki II szansy, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2011.
 • 687. Rogut A., Piasecki B., Innowacyjność firm włókienniczo-odzieżowych. Poznawanie potrzeb. Przełamywanie barier, Instytut Badań nad Przedsiębiorczością i Rozwojem Ekonomicznym, SWSPiZ, Łódź 2007.
 • 688. Rokita J., Zarządzanie strategiczne. Tworzenie i utrzymywanie przewagi konkurencyjnej, PWE, Warszawa 2005.
 • 689. Romanowska M. (red.), Leksykon zarządzania, Difin, Warszawa 2004.
 • 690. Romanowska M., Krupski R., Rozwój i perspektywy nauki zarządzania strategicznego w Polsce. Przegląd badań i podstawowych publikacji, [w:] Lachiewicz S., Nogalski B. (red.), Osiągnięcia i perspektywy nauk o zarządzaniu, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2010.
 • 691. Romanowska M., Planowanie strategiczne w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2009.
 • 692. Ronda-Pupo G.A., Guerras-Martin L.A., Dynamics of the Evolution of the Strategy Concept 1962-2008: a Co-Word Analysis, “Strategic Management Journal”, vol. 33, no. 2/2012.
 • 693. Ropęga J., Ścieżki niepowodzeń gospodarczych. Redukcja zagrożenia niepowodzeniem jako element strategii małej firmy, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2013.
 • 694. Roszyk-Kowalska G., Stańda A., Kulturowoorganizacyjny kontekst przedsiębiorczości w małych i średnich przedsiębiorstwach, [w:] Skalik J. (red.), Zmiana warunkiem sukcesu. Rozwój i zmiany w małych i średnich przedsiębiorstwach, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 49/2009.
 • 695. Rowe G., Wright G., The Delphi Technique as a Forecasting Tool: Issues and Analysis, “International Journal of Forecasting”, vol. 15, no. 4/1999.
 • 696. Rowley J., The Wisdom Hierarchy: Representations of the DIKW Hierarchy, “Journal of Information Science”, vol. 33, no. 2/2007.
 • 697. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych (Dz.U. 2011, nr 179, poz. 1065).
 • 698. Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE), nr 1260/1999, Dz.U. L 210 z 31.7.2006.
 • 699. Rozporządzenie Rady (WE) nr 1085/2006 z dnia 17 lipca 2006 r. ustanawiające instrument pomocy przedakcesyjnej (IPA), Dz.U. L 210 z 31.7.2006.
 • 700. Różański J., Gwarda-Gruszczyńska E., Rekomendacje dla regionu łódzkiego w zakresie kształtowania współpracy między sferą nauki a biznesem, [w:] Współpraca nauki i biznesu jako czynnik wzmacniający innowacyjność regionu łódzkiego, Wydawnictwo Biblioteka, Łódź 2013.
 • 701. Różański J., Inwestycje rzeczowe w procesach rozwojowych przedsiębiorstw, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1998.
 • 702. Rubin A., Babbie E., Essential Research Methods for Social Work, Brooks/Cole, Cengage Learning, Belmont 2013.
 • 703. Rudawska I., Trendy epidemiologiczno-demograficzne jako wyzwanie dla europejskich systemów ochrony zdrowia, „Problemy Zarządzania”, vol. 11, nr 1(41)/2013, t. 2.
 • 704. Rutka R., Czerska M., Kunc L., Koncepcja wykorzystania pracowników w wieku przedemerytalnym w procesie dzielenia się wiedzą w małych i średnich przedsiębiorstwach, [w:] Skalik J. (red.), Zmiana warunkiem sukcesu. Rozwój i zmiany w małych i średnich przedsiębiorstwach, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 49/2009.
 • 705. Rutka R., Kształtowanie zachowań przez kierownika, [w:] Rutka R., Wróbel P. (red.), Organizacja zachowań zespołowych, PWE, Warszawa 2012.
 • 706. Saadani Y., Arvai Z., Rocha R., Assessing Credit Guarantee Schemes in the Middle East and North Africa Region, “Policy Research Working Paper”, nr 5612, The World Bank, Washington 2011.
 • 707. Safin K., Ciągłość i zmiana w zarządzaniu małym i średnim przedsiębiorstwem, [w:] Romanowska M., Cygler J. (red.), Granice zarządzania, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa 2014.
 • 708. Safin K., Pabjan B., Pluta J., Strategie sukcesyjne polskich przedsiębiorstw rodzinnych, Difin, Warszawa 2014.
 • 709. Safin K., Przedsiębiorczość, przedsiębiorca, mała firma – zagadnienia podstawowe, [w:] Safin K. (red.), Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem, Wydawnictwo AE im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław 2008.
 • 710. Safin K., Uwarunkowania rozwoju MSP, [w:] Safin K. (red.), Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem, Wydawnictwo AE im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław 2008.
 • 711. Safin K., Wybór 1: strategia rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, [w:] Safin K. (red.), Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem, Wydawnictwo AE im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław 2008.
 • 712. Safin K., Zarządzanie małą firmą, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 2003.
 • 713. Sakieva Z., The Use of Intellectual Property by Small and Middle-sized Enterprises, GRIN Verlag, Norderstedt 2009.
 • 714. Samecki P., Zagraniczna pomoc ekonomiczna: wybrane kwestie teorii i polityki pomocy dla krajów rozwijających się, PECAT, Warszawa 1997.
 • 715. Särndal C.E., Swensson B., Wretman J., Model Assisted Survey Sampling, Springer-Verlag, New York 2003.
 • 716. Sarstedt M., Mooi E., A Concise Guide to Market Research, Springer-Verlag, Berlin-Heidelberg 2014.
 • 717. Sawicki J., Dynamika zmian w bilansie płatniczym krajów Unii Gospodarczej i Walutowej – wnioski dla Polski, „Gospodarka Narodowa”, nr 1(269)/2014.
 • 718. Schallenkamp K., Smith W.L., Entrepreneurial Skills Assessment: the Perspective of SBDC Directors, “International Journal of Management and Enterprise Development”, vol. 5, no. 1-2/2008.
 • 719. Schermerhorn J.R., Zarządzanie, kluczowe koncepcje, PWE, Warszawa 2008.
 • 720. Schmalzer T., Frech B., Wenzel R., Mahajan L., Global Entrepreneurship Monitor 2012. Bericht zur Lage des Unternehmertums in Österreich, FH Joanneum, Graz 2013.
 • 721. Schmieman M., Enterprises by Size Class – Overview of SMEs in the EU, “Statistics in Focus”, no. 31/2008.
 • 722. Schmitt-Degenhardt S., Stamm A., Zehdnicker M., The Growth Gap: A Small Enterprise Phenomenon, German Agency for Technical Cooperation (GTZ), San Salvador 2002.
 • 723. Schumpeter J.A., Kapitalizm, socjalizm, demokracja, PWN, Warszawa 2009.
 • 724. Schumpeter J.A., Teoria rozwoju gospodarczego, PWN Warszawa 1960.
 • 725. Schwab K. (red.), The Global Competitiveness Report 2014-2015, World Economic Forum, Geneva 2014.
 • 726. Scott M., Bruce R., Five Stages of Growth in Small Business, “Long Range Planning”, vol. 20, no. 3/1987.
 • 727. Scribner S., Introduction to Strategic Management, [w:] Policy Toolkit for Strengthening Health Sector Reform, U.S. Agency for International Development, Washington 2000.
 • 728. Šebestová J., Nowáková K., Dynamic Strategy for Sustainable Business Development: Mania or Hazard? “The Amfiteatru Economic Journal”, vol. 15, no. 34/2013.
 • 729. Seruga M., Zasady korzystania z usług proinnowacyjnych KSU świadczonych przez Krajową Sieć Innowacji KSU, [w:] A. Forin (red.), Przedsiębiorco skorzystaj, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2011.
 • 730. Sethi A.K., Sethi S.P., Flexibility in Manufacturing: a Survey, “International Journal of Flexible Manufacturing Systems”, vol. 2, no. 4/1990.
 • 731. Shane S., A General Theory of Entrepreneurship: The Individual-Opportunity Nexus, Edward Elgar Publishing, Cheltenham 2003.
 • 732. Shane S., Venkataraman S., The Promise of Entrepreneurship as a Field of Research, “Academy of Management Review”, vol. 25, no. 1/2000.
 • 733. Shin E., Johnson T.P., Rao K., Survey Mode Effects on Data Quality: Comparison of Web and Mail Modes in a U.S. National Panel Survey, “Social Science Computer Review”, vol. 30, no. 2/2012.
 • 734. Siemiatkowski P., Jankowska E., Financial Dependence of the PIIGS Countries, “Journal of World Economic Research”, vol. 2, no. 5/2013.
 • 735. Simon H.A., Administrative Behavior, 4th Edition, The Free Press, New York 1997.
 • 736. Skalik J., Wzmacnianie potencjału do zmian w małych i średnich przedsiębiorstwach, [w:] Skalik J. (red.), Zmiana warunkiem sukcesu. Rozwój i zmiany w małych i średnich przedsiębiorstwach, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 49/2009.
 • 737. Skokan K., Pawliczek A., Piszczur R., Strategic Planning and Business Performance of Micro, Small and Medium-Sized Enterprises, “Journal of Competitiveness”, vol. 5, no. 4/2013.
 • 738. Skorvagova S., Pasztorova J., The Global Crisis and Small- and Medium-Sized Enterprises: Threat or Challenge? “European Scientific Journal”, vol. 1/2014.
 • 739. Skowronek-Mielczarek A., Małe i średnie przedsiębiorstwa: źródła finansowania, C.H. Beck, Warszawa 2003.
 • 740. Skowronek-Mielczarek A., Regionalne uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, [w:] Matejun M. (red.), Wspomaganie i finansowanie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, Difin, Warszawa 2011.
 • 741. Skrzypek E., Zarządzanie wiedzą i jego rola we współczesnym zarządzaniu, [w:] Lachiewicz S., Zakrzewska-Bielawska A. (red.), Zarządzanie wiedzą i innowacjami we współczesnych organizacjach, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź, 2010.
 • 742. Skubis W., Problemy kształcenia i zatrudnienia kadr z wykształceniem wyższym na Dolnym Śląsku, „Polityka Społeczna”, nr 2 (383)/2006.
 • 743. Small and Medium-Sized Enterprises in the Caucasian Countries in Transition: Experience in Armenia, Azerbaijan and Georgia, United Nations Economic Commission for Europe, Geneva 2006.
 • 744. Smallbone D., Welter F., The Role of Government in SME Development in Transition Economies, “International Small Business Journal”, vol. 19, no. 4/2001.
 • 745. SME and Entrepreneurship Financing: The Role of Credit Guarantee Schemes and Mutual Guarantee Societies in Supporting Finance for Small and Medium-Sized Enterprises, Centre for Entrepreneurship, SMEs and Local Development, OECD 2013.
 • 746. SME Report 2013, European Investment Bank, European Investment Fund, Luxembourg 2014.
 • 747. Smid W., Leksykon menedżera, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 2000.
 • 748. Smith A.C.T., Graetz F., Philosophies of Organizational Change, Edward Elgar Publishing, Cheltenham 2011.
 • 749. Smith P., Langston R., Vangas S., Corporation Tax Reform: The Taxation of Innovation and Intellectual Property, Grant Thornton 2011.
 • 750. Smith W.L., Schallenkamp K., Entrepreneurs vs. Experts: Which Skills are Critical to Success? 49th Proceedings of Annual Conference “Leading and Learning: What's Ahead for Management Education”, Midwest Academy of Management, Louisville 2006.
 • 751. Sobka M., Zmiany organizacyjne w teorii i praktyce, Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, Lublin 2014.
 • 752. Sobotka B., Tworzenie polskiego systemu pomocy rozwojowej, CeDeWu.pl, Warszawa 2012.
 • 753. Solymossy E., Entrepreneur and Organization: Symbiotic Change and Transition, [w:] M-A. Galindo, J. Guzman, D. Ribeiro (red.), Entrepreneurship and Business: a Regional Perspective, Springer, Berlin-Heidelberg 2009.
 • 754. Sopińska A., Mierzejewska W., Ewolucja zarządzania strategicznego w świetle badań polskich i zagranicznych, [w:] Krupski R. (red.), Zarządzanie strategiczne. Rozwój koncepcji i metod, Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, t. 27, Wałbrzych 2014.
 • 755. Sopińska A., Rozważania dotyczące formułowania strategii w języku zasobów, [w:] Krupski R. (red.), Zarządzanie strategiczne. Strategie organizacji, Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, seria: Zarządzanie, Wałbrzych 2010.
 • 756. Sopińska A., Wachowiak P., Modele zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie, „E-mentor”, nr 1(14)/2006.
 • 757. Sopińska A., Wiedza jako strategiczny zasób przedsiębiorstwa. Analiza i pomiar kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2008.
 • 758. Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2014 r., Główny Urząd Statystyczny, Urząd Statystyczny w Szczecinie, Warszawa 2014.
 • 759. Stabryła A., Zarządzanie rozwojem firmy, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków 1996.
 • 760. Stabryła A., Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy, PWN, Warszawa-Kraków 2000.
 • 761. Stankiewicz M.J. (red.), Pozytywny potencjał organizacji. Wstęp do użytecznej teorii zarządzania, TNOiK, Toruń 2010.
 • 762. Stankiewicz M.J., Konkurencyjność przedsiębiorstwa: budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji, „Dom Organizatora”, Toruń 2005.
 • 763. Stańczyk J., Polska w procesie integracji europejskiej – osiągnięcia, potrzeby i wyzwania, „Studia Europejskie”, nr 4(28)/2003.
 • 764. Stańczyk S., Triangulacja – łączenie metod badawczych i urzetelnienie badań, [w:] Czakon W. (red.), Podstawy metodologii w naukach o zarządzaniu, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2011.
 • 765. Stańczyk-Hugiet E., Sieć międzyorganizacyjna – alternatywa strategiczna dla sektora MSP, [w:] Skalik J. (red.), Zmiana warunkiem sukcesu. Rozwój i zmiany w małych i średnich przedsiębiorstwach, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 49/2009.
 • 766. Stańczyk-Hugiet E., Strategiczny kontekst zarządzania wiedzą, Wydawnictwo AE im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław 2007.
 • 767. Stańczyk-Hugiet E., Strategie ogólne i strategie domen organizacji, [w:] R. Krupski, J. Niemczyk, E. Stańczyk-Hugiet, Koncepcje strategii organizacji, PWE, Warszawa 2009.
 • 768. Stańczyk-Hugiet E.I., Dynamika strategiczna w ujęciu ewolucyjnym, Wydawnictwo UE we Wrocławiu, Wrocław 2013.
 • 769. Stawasz D., Sikora-Fernandez D., Polityka miejska a rozwój sektora MSP, [w:] Lachiewicz S., Matejun M. (red.), Zarządzanie rozwojem małych i średnich przedsiębiorstw, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2011.
 • 770. Stawasz E., Innowacje a mała firma, Wydawnictwo UŁ, Łódź 1999.
 • 771. Stawasz E., Innowacje i Regionalne Systemy Innowacji, [w:] Stawasz E., Mertl J. (red.), Instrumenty transferu technologii i pobudzania innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw, Wydawnictwo UŁ, Fundacja Inkubator w Łodzi, Łódź 2005.
 • 772. Stawasz E., Pojęcie i źródła finansowania MSP, [w:] Bilski J., Stawasz E. (red.), Bariery w korzystaniu z usług bankowych w finansowaniu działalności małych i średnich przedsiębiorstw, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2006.
 • 773. Stawasz E., Wybrane problemy funkcjonowania i zarządzania wzrostem przedsiębiorstw z sektora MSP, [w:] Stawasz E. (red.), Zarządzanie wzrostem małych i średnich przedsiębiorstw w kontekście szarej strefy, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2008.
 • 774. Stawińska A., Key Figures on European Business with a Special Feature on SMEs, Publications Office of the European Union, Luxembourg 2011.
 • 775. Steczkowski J., Metoda reprezentacyjna w badaniach zjawisk ekonomiczno-społecznych, PWN, Warszawa-Kraków 1995.
 • 776. Steenkamp N., Kashyap V., Importance and Contribution of Intangible Assets: SME Managers' Perceptions, “Journal of Intellectual Capital”, vol. 11, no. 3/2010.
 • 777. Stefański M., Wstęp, [w:] Stefański M. (red.), Możliwości absorpcji instrumentów pomocowych Unii Europejskiej przez samorządy lokalne i podmioty gospodarcze województwa kujawsko-pomorskiego, Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku, Włocławek 2004.
 • 778. Steiner G.A., Strategic Planning, The Free Press – Simon and Schuster Inc., New York 2010.
 • 779. Sternberg R., Wennekers S., Determinants and Effects of New Business Creation Using Global Entrepreneurship Monitor Data, “Small Business Economics”, vol. 24, no. 3/2005.
 • 780. Stevens S.S., On the Theory of Scales of Measurement, “Science”, vol. 103, no. 2684/1946.
 • 781. Stevenson H.H., Roberts M.J., Grousbeck H.I., New Business Ventures and the Entrepreneur, Irwin 1994.
 • 782. Stewart R., van Rooyen C., Dickson K., Majoro M., de Wet T., What is the Impact of Microfinance on Poor People? A Systematic Review of Evidence from Sub-Saharan Africa, Social Science Research Unit, London 2010.
 • 783. Stitt-Gohdes W.L., Crews T.B., The Delphi Technique: a Research Strategy for Career and Technical Education, “Journal of Career and Technical Education”, vol. 20, no. 2/2004.
 • 784. Stonehouse G., Pemberton J., Strategic Planning in SMEs – Some Empirical Findings, “Management Decision”, vol. 40, no. 9/2002.
 • 785. Storey D.J., Understanding the Small Business Sector, Thomson Learning, Londyn 1994.
 • 786. Stosik A., Zarządzanie wiedzą i kapitałem intelektualnym w małych firmach, [w:] Perechuda K. (red.), Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, PWN, Warszawa 2005.
 • 787. Strumińska-Kutra M., Koładkiewicz I., Studium przypadku, [w:] Jemielniak D. (red.), Badania jakościowe. Metody i narzędzia. Tom 2, PWN, Warszawa 2012.
 • 788. Strużycki M. (red.), Małe i średnie przedsiębiorstwa w gospodarce regionu, PWE, Warszawa 2004.
 • 789. Strużyna J., Doskonalenie jakości zarządzania zasobami ludzkimi w małych przedsiębiorstwach, Wydawnictwo AE w Katowicach, Katowice 2002.
 • 790. Strużyna J., Orman D., Zarządzanie strategiczne w małych firmach, [w:] Krupski R. (red.), Metody zarządzania strategicznego, Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, Wałbrzych 2000.
 • 791. Strzyżewska M., Współpraca między przedsiębiorstwami – odniesienie do polskiej praktyki, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2011.
 • 792. Studer R., Does it Matter How Happiness is Measured? Evidence from a Randomized Controlled Experiment, Department of Economics, University of Zurich, “Working Paper Series”, no. 49/2011.
 • 793. Sudoł S., Nauki o zarządzaniu, PWE, Warszawa 2012.
 • 794. Sułkowski Ł., Epistemologia i metodologia zarządzania, PWE, Warszawa 2012.
 • 795. Sułkowski Ł., Knowledge and Belief as Dialectics of Strategic Management, “Management”, vol. 11, no. 1/2007.
 • 796. Sułkowski Ł., Rozwój metodologii w naukach o zarządzaniu, [w:] W. Czakon (red.), Podstawy metodologii w naukach o zarządzaniu, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2011.
 • 797. Sułkowski Ł., Struktura teorii naukowej w zarządzaniu, [w:] Czakon W. (red.), Podstawy metodologii w naukach o zarządzaniu, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2011.
 • 798. Šumpíková M., Pavel J., Klazar S., EU Funds: Absorption Capacity and Effectiveness of Their Use, with Focus on Regional Level in the Czech Republic, Referat przygotowany na konferencję “Central and Eastern European Countries inside and outside the European Union: Avoiding a new divide”, 12th NISPAcee Annual Conference, 13-15 May, Vilnius, Lithuania 2004.
 • 799. Survey on the Access to Finance of Small and Medium-Sized Enterprises in the Euro Area, European Central Bank, Frankfurt am Main 2014.
 • 800. Suszyński C., Rozdroża zarządzania strategicznego. Ewolucja szkół, postępująca rekapitulacja, czy nowa wiedza? [w:] Krupski R. (red.), Zarządzanie strategiczne. Rozwój koncepcji i metod, „Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości”, t. 27, Wałbrzych 2014.
 • 801. Švárová M., Vrchota J., Strategic Management in Micro, Small and Medium-Sized Businesses in Relation to Financial Success of the Enterprise, “Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis”, vol. LXI, no. 7/2013.
 • 802. Sysko-Romańczuk S., Rozwój przedsiębiorstwa jako rezultat jego wzrostu i sprawności procesów zarządzania, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2005.
 • 803. Szabo Z.K., Herman E., Innovative Entrepreneurship for Economic Development in EU, “Procedia Economics and Finance”, vol. 3/2012.
 • 804. Szerb L., Aidis R., Acs Z., The Comparison of the Global Entrepreneurship Monitor and the Global Entrepreneurship and Development Index Methodologies, “Foundations and Trends in Entrepreneurship”, vol. 9, no. 1/2013.
 • 805. Szołno-Kogus J., Misterek W., Bariery finansowe dla pozyskiwania środków z funduszy strukturalnych, [w:] J. Węcławski, W. Misterek (red.), Uwarunkowania wykorzystania funduszy Unii Europejskiej przez jednostki samorządu terytorialnego w województwie lubelskim, Difin, Warszawa 2011.
 • 806. Szpitter A., Model biznesowy jako determinanta sukcesu na rynku, „Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego”, nr 4/3/2011.
 • 807. Szpitter A.A., Zarządzanie wiedzą w tworzeniu innowacji: model dojrzałości projektowej organizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2013.
 • 808. Szpitter A.A., Zarządzanie wiedzą w tworzeniu innowacji: model tercji organizacji – ujęcie fraktalne, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2014.
 • 809. Szplit A., Fudaliński J., Markiewicz P., Smutek H., Strategie rozwoju organizacji, Antykwa, Kraków 2002.
 • 810. Szreder M., Losowe i nielosowe próby w badaniach statystycznych, „Przegląd Statystyczny”, nr 4/2010.
 • 811. Szymanek V. (red.), Społeczeństwo Informacyjne w Liczbach 2014, Departament Społeczeństwa Informacyjnego, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Warszawa 2014.
 • 812. Szymoniuk B., Walkiewicz S., Lokalne systemy produkcyjne jako stymulatory innowacyjności, [w:] Brdulak H., Gołębiewski T. (red.), Wspólna Europa – Przedsiębiorstwo wobec globalizacji, SGH-PWE, Warszawa 2001.
 • 813. Światowiec J., Więzi partnerskie na rynku przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2006.
 • 814. Światowiec-Szczepańska J., Strategiczne kierunki rozwoju przedsiębiorstwa, [w:] Urbanowska-Sojkin E. (red.), Podstawy wyborów strategicznych w przedsiębiorstwach, PWE, Warszawa 2011.
 • 815. Świeczewska I., Realizacja celów rozwoju krajów Unii Europejskiej opartego na wiedzy i innowacjach, „Wiadomości Statystyczne”, nr 1/2014.
 • 816. Świrska-Czałbowska K., Wykorzystanie funduszy strukturalnych dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej, „Studia i Materiały Wydziału Zarządzania UW”, nr 1/2007.
 • 817. Tamowicz P., Business angels. Pomocna dłoń kapitału, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Gdańsk 2007.
 • 818. Targalski J., Przedsiębiorczość i zarządzanie, C.H. Beck, Warszawa 2003.
 • 819. Tarnawa A., Dostęp do finansowania a perspektywy rozwoju przedsiębiorstw, [w:] Tarnawa A., Zadura-Lichota P. (red.), Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2010-2011, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2012.
 • 820. Tatar M., Estonian Local Government Absorption Capacity of European Union Structural Funds, “Halduskultuur – Administrative Culture”, vol. 11, no. 2/2010.
 • 821. Tavani S.N., Sharifi H., Soleimanof S., Najmi M., An Empirical Study of Firm’s Absorptive Capacity Dimensions, Supplier Involvement and New Product Development Performance, “International Journal of Production Research”, vol. 51, no. 11/2013.
 • 822. Taylor R.G., Pease J., Reid W.M., A Study of Survivability and Abandonment of Contributions in a Chain of Delphi Rounds, “Psychology: A Journal of Human Behavior”, vol. 27, no. 1/1990.
 • 823. The Programming Period 2014-2020. Guidance Document on Monitoring and Evaluation. Concepts and Recommendations. European Commission, Brussels 2013.
 • 824. Thematic Evaluation of Structural Fund Impacts on SMEs, Synthesis Report, European Commission, Brussels 1999.
 • 825. Thevenard-Puthod C., Picard Ch., How Do Craft Firm Owner-Managers Profiles Influence the Type of Network their Firms Belong to? Proceedings of 5th International Conference on Economics and Management of Networks, EMNet 2011.
 • 826. Thompson C., Bounds M., Goldman G.A., The Status of Strategic Planning in Small and Medium Enterprises: Priority or Afterthought? “Southern African Journal of Entrepreneurship and Small Business Management”, vol. 5/2012.
 • 827. Thompson J.L., A Strategic Perspective of Entrepreneurship, “International Journal of Entrepreneurial Behaviour & Research”, vol. 5, no. 6/1999.
 • 828. Thorn K., Science, Technology and Innovation in Argentina. A Profile of Issues and Practices, World Bank Working Paper, Washington 2005.
 • 829. Tidd J., Innovation Management in Context: Environment, Organization and Performance, “International Journal of Management Reviews”, vol. 3, no. 3/2001.
 • 830. Tkaczyński J.W., Świstak M., Sztorc E., Projekty europejskie. Praktyczne aspekty pozyskiwania i rozliczania dotacji unijnych, C.H. Beck, Warszawa 2011.
 • 831. Tłoczyński D., Charakterystyka małych i średnich przedsiębiorstw, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa”, nr 6/1998.
 • 832. Tomczyk D., Lee J., Winslow E., Entrepreneurs' Personal Values, Compensation, and High Growth Firm Performance, “Journal of Small Business Management”, vol. 51, no. 1/2013.
 • 833. Torkkeli M.T., Podmetina D., Yla-Kojola A-M., Vaatanen J., Knowledge Absorption in an Emerging Economy – the Role of Foreign Investments and Trade Flows in Russia, “International Journal of Business Excellence”, vol. 2, no. 3-4/2009.
 • 834. Torrès O., A French Perspective of Research on Small Business: Denaturation and Proximity, materiały konferencyjne RENT XVII: Research in Entrepreneurship and Small Business, EIASM, Łódź 2003.
 • 835. Torrès O., Delmar F., Smallness of Firm and HRM: the Key Role Played by Proximity, materiały konferencyjne RENT XX: Research in Entrepreneurship and Small Business, EIASM, Bruksela 2006.
 • 836. Torrès O., Julien P.A., Specificity and Denaturing of Small Business, “International Small Business Journal”, vol. 23, no. 4/2005.
 • 837. Torrès O., The Proximity Law of Small Business Management: Between Closeness and Closure, materiały konferencyjne 49th International Congress of Small Business (ICSB), Johannesburg 2004.
 • 838. Torrès O., The SME Concept of Pierre-André Julien: An Analysis in Terms of Proximity, “Piccola Impresa, Small Business”, vol. 17, no. 2/2004.
 • 839. Torrès O., Thirty Years of Research into SMEs: A Field of Trends and Counter-trends, “Cahiers de Recherché”, EM Lyon, no. 6/2003.
 • 840. Tourangeau R., Conrad F.G., Couper M.P., The Science of Web Surveys, Oxford University Press, Oxford 2013.
 • 841. Tourangeau R., Rips L.J., Rasinski K., The Psychology of Survey Response, Cambridge University Press, Cambridge 2000.
 • 842. Treiblmaier H., Filzmoser P., Benefits from Using Continuous Rating Scales in Online Survey Research, Forschungsbericht SM-2009-4, Institut f. Statistik u. Wahrscheinlichkeitstheorie, Technische Universität Wien, Wien 2009.
 • 843. Trocki M., Kształtowanie struktur działalności gospodarczej, „Organizacja i Kierowanie”, nr 4/2000.
 • 844. Trocki M., Sońta-Drączkowska E. (red.), Strategiczne zarządzanie projektami, Wydawnictwo Bizarre, Warszawa 2009.
 • 845. Urbanek G., Kompetencje a wartość przedsiębiorstwa. Zasoby niematerialne w nowej gospodarce, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2011.
 • 846. Urbanowska-Sojkin E., Banaszyk P., Witczak H., Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem, PWE, Warszawa 2007.
 • 847. Urbanowska-Sojkin E., Banaszyk P., Wybory strategiczne przedsiębiorstw, [w:] Urbanowska-Sojkin E. (red.), Podstawy wyborów strategicznych w przedsiębiorstwach, PWE, Warszawa 2011.
 • 848. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, Dz.U. 2004, nr 54, poz. 535.
 • 849. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz.U. 1994, nr 121, poz. 591.
 • 850. van den Bosch F.A.J., van Wijk R., Volberda H.W., Absorptive Capacity: Antecedents, Models and Outcomes, “ERIM Report Series Research in Management”, no. ERS-2003-035-STR, Rotterdam School of Management, Rotterdam 2003.
 • 851. van Stel A.J., Storey D.J., Thurik A.R., The Effect of Business Regulations on Nascent and Young Business Entrepreneurship, “Small Business Economics”, vol. 28, no. 2-3/2007.
 • 852. Vaughan D., Theory Elaboration: the Heuristics of Case Analysis, [w:] Ragin C.C., Becker H.S. (red.), What is a Case? Exploring the Foundations of Social Inquiry, Cambridge University Press, Cambridge 1992.
 • 853. Vehovar V., Manfreda K.L., Koren G., Internet Surveys, [w:] Donsbach W., Traugott M.W. (red.), The SAGE Handbook of Public Opinion Research, SAGE Publications Ltd., London 2008.
 • 854. Venkataraman S., Sarasvathy S.D., Strategy and Entrepreneurship: Outlines of an Untold Story, [w:] Hitt M.A., Freeman R.E., Harrison J.S. (red.), Handbook of Strategic Management, Blackwell Publishers Ltd, Oxford 2001.
 • 855. Verdú-Jover A.J., Lloréns-Montes F.J., García-Morales V., Environment–Flexibility Coalignment and Performance: An Analysis in Large versus Small Firms, “Journal of Small Business Management”, vol. 44, no. 3/2006.
 • 856. Vinding A.L., Absorptive Capacity and Innovative Performance: A Human Capital Approach, “Economics of Innovation and New Technology”, vol. 15, no. 4-5/2006.
 • 857. Vissak T., Recommendations for Using the Case Study Method in International Business Research, “The Qualitative Report”, vol. 15, no. 2/2010.
 • 858. Volberda H.W., Building Flexible Organizations for Fast-Moving Markets, “Long Range Planning”, vol. 30, no. 2/1997.
 • 859. Volberda H.W., Building the Flexible Firm: How to Remain Competitive, Oxford University Press, Oxford 1999.
 • 860. Wach K., Nowe kryteria klasyfikacji małego i średniego przedsiębiorstwa w ustawodawstwie unijnym, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa”, nr 5/2004.
 • 861. Wach K., Otoczenie biznesu a fazy rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie”, nr 769/2008.
 • 862. Wachowiak P., Kreowanie wiedzy w przedsiębiorstwie, [w:] Borkowska S. (red.), Inwestowanie w kapitał ludzki, Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa 2007.
 • 863. Walentynowicz P., Uwarunkowania skuteczności wdrażania Lean Management w przedsiębiorstwach produkcyjnych w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2013.
 • 864. Walkowski M., Unia Europejska – rozpad czy powrót do równowagi makroekonomicznej i finansowej? Rozważania na temat kryzysu w strefie euro z perspektywy europejskiej i światowej, „Środkowoeuropejskie Studia Polityczne”, nr 3/2012.
 • 865. Wang Y., Financing Difficulties and Structural Characteristics of SMEs in China, “China & World Economy”, vol. 12, no. 2/2004.
 • 866. Warma J., Venture Capital Investment on SME: Potential of SME, VDM Publishing 2011.
 • 867. Wasilczuk J., Czynniki związane z osobą właściciela-menedżera, [w:] Bławat F. (red.), Przetrwanie i rozwój małych i średnich przedsiębiorstw, Scientific Publishing Group, Gdańsk 2004.
 • 868. Wasilczuk J.E., Wzrost małych i średnich przedsiębiorstw. Aspekty teoretyczne i badania empiryczne, Politechnika Gdańska, Gdańsk 2005.
 • 869. Wawrzyniak B., Szkoła zarządzania, PWE, Warszawa 1987.
 • 870. Wąsowska A., Myślenie strategiczne w małych i średnich organizacjach, „Problemy Zarządzania”, vol. 12, no. 1(45)/2014.
 • 871. Weinberg S.L., Abramowitz S.K., Data Analysis for the Behavioral Sciences Using SPSS, Cambridge University Press, Cambridge 2002.
 • 872. Weisberg H.F., The Total Survey Error Approach: A Guide to the New Science of Survey Research, University of Chicago Press, Chicago 2005.
 • 873. Weiss E., Pozyskiwanie środków unijnych przez przedsiębiorstwa innowacyjne. Podejście procesowe, C.H. Beck, Warszawa 2011.
 • 874. Weiss L.A., Start-up Businesses: A Comparison of Performance, “Sloan Management Review”, vol. 23, no. 1/1981.
 • 875. Welsh J.A., White J.F., A Small Business Is Not a Little Big Business, “Harvard Business Review”, vol. 59, no. 4/1981.
 • 876. Wennekers S., Thurik R., Linking Entrepreneurship and Economic Growth, “Small Business Economics”, vol. 13, no. 1/1999.
 • 877. Wesołowski W.J., Metodyka badań w dziedzinie nauk o zarządzaniu, Wyższa Szkoła Handlowa, Warszawa 1996.
 • 878. Węcławski J., Venture capital. Nowy instrument finansowania przedsiębiorstw, PWN, Warszawa 1997.
 • 879. Węziak-Białowolska D., Operacjonalizacja i skalowanie w ilościowych badaniach społecznych, „Zeszyty Naukowe Instytut Statystyki i Demografii SGH”, nr 16/2011.
 • 880. Wiaterek K., Zarządzanie oparte na wiedzy, „Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria Organizacja i Zarządzanie”, nr 29/2006.
 • 881. Wiesner R., Millett B., Strategic approaches in Australian SMEs: Deliberate or emergent?, “Journal of Management & Organization”, vol. 18, no. 1/2012.
 • 882. Wiklund J., Patzelt H., Shepherd D.A., Building an Integrative Model of Small Business Growth, “Small Business Economics”, vol. 32, no. 4/2009.
 • 883. Winston E.R., Dologite D.G., Achieving IT Infusion: A Conceptual Model for Small Businesses, “Information Resources Management Journal”, vol. 12, no. 1/1999.
 • 884. Witkowski K., Czynniki konkurencyjności regionu: uwarunkowania rozwoju gospodarczego i społecznego, „Ekonomia”, nr 5/2002.
 • 885. Wojciechowski E., Zarządzanie w samorządzie terytorialnym, Difin, Warszawa 2003.
 • 886. Wojtach A., Uwarunkowania zdolności absorpcyjnej funduszy unijnych w administracji publicznej, „Zarządzanie i Finanse”, nr 3/1/2012.
 • 887. Wong P.K., Ho Y.P., Autio E., Entrepreneurship, Innovation and Economic Growth: Evidence from GEM Data, “Small Business Economics”, vol. 24, no. 3/2005.
 • 888. Woodforde J.M., Merskey H., Some Relationships Between Subjective Measures of Pain, “Journal of Psychosomatic Research”, vol. 16, no. 3/1972.
 • 889. Wostner P., The Micro-Efficiency of EU Cohesion Policy, “European Policy Research Paper”, no. 64, European Policies Research Centre, Glasgow 2008.
 • 890. Woźniak M., System wspierania małych i średnich przedsiębiorstw Polsce, Wydawnictwa AGH, Kraków 2012.
 • 891. Wright K.B., Researching Internet-Based Populations: Advantages and Disadvantages of Online Survey Research, Online Questionnaire Authoring Software Packages, and Web Survey Services, “Journal of Computer‐Mediated Communication”, vol. 10, no. 3/2005.
 • 892. Wu Z., Chua J.H., Chrisman J.J., Effects of Family Ownership and Management on Small Business Equity Financing, “Journal of Business Venturing”, vol. 22, no. 6/2007.
 • 893. Wymenga P., Spanikova V., Barker A., Konings J., Canton E., EU SMEs in 2012: at the Crossroads. Annual Report on Small and Medium-Sized Enterprises in the EU, 2011/12, Ecorys Nederland BV, Rotterdam 2012.
 • 894. Wyszkowska Z., Rola inkubatorów przedsiębiorczości w regionie, [w:] Woźniak M.G. (red.), Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego”, nr 18/2011.
 • 895. Xinhua B., Cuiling Y., Absorptive Capacity of Information Technology and Its Conceptual Model, “Tsinghua Science & Technology”, vol. 13, no. 3/2008.
 • 896. Yudanov A.Yu., High-Growth Firms in Russia: Experimental Data and Prospects for the Econophysical Simulation of Economic Modernization, “Physics-Uspekhi”, vol. 54, no. 7/2011.
 • 897. Zahra S.A., George G., Absorptive Capacity: A Review, Reconceptualization, and Extension, “Academy of Management Review”, vol. 27, no. 2/2002.
 • 898. Zając Cz., Społeczne i organizacyjne problemy przejęć i fuzji przedsiębiorstw, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 2006.
 • 899. Zając Cz., Źródła powstawania więzi personalnych w grupach kapitałowych jako ważnego elementu kapitału społecznego, „Acta Universitatis Nicolai Copernici”, Ekonomia XLII, z. 403/2011.
 • 900. Zając J., Absorpcja wybranych środków pomocowych UE dla rolnictwa i obszarów wiejskich, „Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu”, nr 10/2008.
 • 901. Zając J.M., Batorski D., Metody zwiększania zwrotności w badaniach internetowych, [w:] Haber A., Szałaj M. (red.), Ewaluacja wobec wyzwań stojących przed sektorem finansów publicznych, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2009.
 • 902. Zajdel M., Przemiany trójsektorowej struktury zatrudnienia w Polsce w kontekście integracji z Unią Europejską, [w:] Manikowski A., Psyk A. (red.), Unifikacja gospodarek europejskich: szanse i zagrożenia, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW, Warszawa 2004.
 • 903. Zakrzewska-Bielawska A., Ewolucja szkół strategii: przegląd głównych podejść i koncepcji, [w:] Krupski R. (red.), Zarządzanie strategiczne. Rozwój koncepcji i metod, Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, t. 27, Wałbrzych 2014.
 • 904. Zakrzewska-Bielawska A., Istota procesu zarządzania, [w:] Zakrzewska-Bielawska A. (red.), Podstawy zarządzania. Teoria i ćwiczenia, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2012.
 • 905. Zakrzewska-Bielawska A., Relacje między strategią a strukturą organizacyjną w przedsiębiorstwach sektora wysokich technologii, Zeszyty Naukowe nr 1095, Wydawnictwo PŁ, Łódź 2011.
 • 906. Zakrzewska-Bielawska A., Strategia przedsiębiorstwa, [w:] Zakrzewska-Bielawska A. (red.), Podstawy zarządzania. Teoria i ćwiczenia, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2012.
 • 907. Zarębska A., Zmiany organizacyjne w przedsiębiorstwie. Teoria i praktyka, Difin, Warszawa 2002.
 • 908. Zawadzki K.M., NewConnect – alternatywny system obrotu na polskim rynku, „Pieniądze i Więź”, vol. 11, no. 1/2008.
 • 909. Zbierowski P., Węcławska D., Tarnawa A., Zadura-Lichota P., Bratnicki M., Global Entrepreneurship Monitor Polska, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2012.
 • 910. Zelek A., Jakość zarządzania strategicznego w MSP a odporność firm na kryzys, „Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego”, nr 7/2012.
 • 911. Zelek A., Maniak G., Polskie MSP wobec dekoniunktury gospodarczej 2007-2010 – studium przedsiębiorstw Pomorza Zachodniego, [w:] Zakrzewska-Bielawska A. (red.), Wyzwania rozwojowe małych i średnich przedsiębiorstw. Innowacje, technologie, kryzys, Difin, Warszawa 2011.
 • 912. Zhang C., Goldberg I., Kaplan D., Kuriakose S., Policy Options for Greater Technology Absorption, [w:] Fostering Technology Absorption in Southern African Enterprises, World Bank Publications, Washington 2011.
 • 913. Zieleniewski J., Organizacja i zarządzanie, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1975.
 • 914. Żebrowski M., Waćkowski K., Strategiczne zarządzanie innowacjami. Strategie małych i średnich przedsiębiorstw IT, Difin, Warszawa 2011.
 • 915. Żelazny R., Nowa gospodarka: mity i rzeczywistość. Od fascynacji do naukowego poznania, [w:] Bernat T. (red.), Problemy globalizacji gospodarki, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Szczecin 2003.
 • 916. Żołnierski A., Innowacyjność polskich mikro przedsiębiorstw, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2005.
 • 917. Żuber R., Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa 2008.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-2f790ad7-52ac-4caf-892c-9ed9dc91c3f1
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.