Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-2f0f3afe-ba28-4685-b636-04c8d16c4646

Czasopismo

Izolacje

Tytuł artykułu

Przykłady minimalizacji wpływu mostków cieplnych na izolacyjność przegrody

Autorzy Pawłowski, K.  Dybowska, M.  Józefiak, K. 
Treść / Zawartość http://www.izolacje.com.pl/archiwum
Warianty tytułu
EN Examples of minimisation of the influence of thermal bridges on the insulating properties of walls
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule przedstawiono charakterystykę mostków cieplnych w świetle obowiązujących przepisów i wymagań. Określono podstawowe parametry cieplne wybranych złączy budowlanych przy zastosowaniu programu komputerowego. Dokonano analizy parametrów wybranych mostków cieplnych pod kątem poprawnego projektowania układów materiałowych w złączach.
EN The article presents the characteristics of thermal bridges in view of the provisions and requirements in force. It specifies basic thermal parameters of selected construction joints using a computer program. The article also contains an analysis of parameters of selected thermal bridges against the correct design of material systems in joints.
Słowa kluczowe
PL mostki cieplne   mostki termiczne   izolacyjność cieplna   izolacja ściany   izolacja stropu  
EN thermal bridges   thermal insulation   wall insulation   insulation of ceiling  
Wydawca Grupa MEDIUM Sp. z o.o. Sp.k.-a.
Czasopismo Izolacje
Rocznik 2014
Tom R. 19, nr 3
Strony 15--21
Opis fizyczny Bibliogr. 12 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Pawłowski, K.
  • Katedra Budownictwa Ogólnego i Fizyki Budowli na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska UTP w Bydgoszczy
autor Dybowska, M.
  • Katedra Budownictwa Ogólnego i Fizyki Budowli na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska UTP w Bydgoszczy
autor Józefiak, K.
Bibliografia
1. A. Dylla, „Praktyczna fizyka cieplna budowli. Szkoła projektowania złączy budowla-nych”, Wydawnictwo Uczelniane UTP, Bydgoszcz 2009.
2. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU z 2013 r., poz. 926).
3. PN-EN ISO 13788:2003, „Cieplno-wilgotnościowe właściwości komponentów bu-dowlanych i elementów budynku. Temperatura powierzchni wewnętrznej konieczna do uniknięcia krytycznej wilgotności powierzchni i kondensacja międzywarstwowa. Metody obliczania”.
4. PN-EN ISO 10211:2008, „Mostki cieplne w budynkach. Strumienie ciepła i tempera-tury powierzchni. Obliczenia szczegółowe”.
5. K. Pawłowski, „Efektywność zewnętrznych przegród budowlanych i ich złączy w aspekcie cieplno-wilgotnościowym” [rozprawa doktorska], Uniwersytet Technologiczno¬ Przyrodniczy w Bydgoszczy.
6. K. Pawłowski, „Wpływ liniowych mostków cieplnych na parametry fizykalne ścian zewnętrznych budynku”, „IZOLACJE”, nr 10/2008, s. 30–32.
7. K. Pawłowski, „Kryteria oceny ścian zewnętrznych”, „IZOLACJE”, 3/2009, s. 44–47.
8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie meto-dologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej (DzU z 2008 r. nr 201, poz. 1240).
9. Wytyczne określające podstawowe wymogi niezbędne do osiągnięcia oczekiwanych standardów energetycznych dla budynków mieszkalnych oraz sposób weryfikacji projektów i sprawdzania wykonanych domów energooszczędnych, strona internetowa: www.nfosigw.gov.pl.
10. K. Pawłowski, „Projektowanie przegród zewnętrznych w świetle nowych warunków technicznych dotyczących budynków”, wydanie specjalne miesięcznika IZOLACJE „IZOLACJE prezentują”, nr 2/2013, GRUPA MEDIUM, Warszawa 2013.
11. PN-EN ISO 6946:2008, „Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania”.
12. K. Józefiak, „Analiza numeryczna wybranych złączy budowlanych w zakresie wy-magań wilgotnościowych”, praca magisterska napisana pod kierunkiem dr. inż. K. Pawłowskiego w Katedrze Budownictwa Ogólnego i Fizyki Budowli, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2012.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-2f0f3afe-ba28-4685-b636-04c8d16c4646
Identyfikatory