Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-2d34575a-627a-44a2-bcca-b7a56a9fcf64

Czasopismo

Budownictwo i Architektura

Tytuł artykułu

Zależność parametrów konsystencji od uziarnienia gruntów madowych

Autorzy Wilk, K. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Relationship between consistency parameters and granulation of fen soils
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Określenie nośności podłoża gruntowego wymaga znajomości jego parametrów wytrzymałościowych. Najlepszym sposobem właściwego rozpoznania gruntu jest wykorzystanie bezpośrednich metod badawczych. W przypadku budowli mniej odpowiedzialnych, projektowanych na podłożu o nieskomplikowanej budowie często uzasadnione wydaje się ostrożne przyjęcie parametrów gruntu bez przeprowadzania kompleksowych analiz. Podstawą ustalenia wartości parametrów geotechnicznych jest wtedy ich szacowanie w oparciu o ustalone korelacje pomiędzy właściwościami mechanicznymi i fizycznymi gruntu. Trudność w ustaleniu wspomnianych korelacji wynika z mnogości czynników mogących wpływać na charakterystykę materiału gruntowego. W pracy przedstawione zostaną korelacje pomiędzy uziarnieniem (zawartością frakcji iłowej) oraz parametrami konsystencji gruntu (granicą plastyczności, granicą płynności, wskaźnikiem plastyczności, stopniem plastyczności). Analizowane wielkości zostały ustalone w wyniku badań podłoża aluwialnego, powstałego w wyniku akumulacji rzecznej, z terenu Rzeszowa. Znalezione relacje, opisane równaniami liniowymi, porównano z badaniami prezentowanymi w literaturze geotechnicznej. Wspomniane porównania ukazują często istotny wpływ regionalnych warunków powstawania podłoża gruntowego na parametry konsystencji.
EN Determination of bearing capacity requires knowledge of the ground strength parameters. The best way to appreciate soil properties is the use of the direct research methods. In the case of less responsible buildings, projected on the simple ground structure, it often seems reasonable to adopt conservative soil parameters without performing a complex analysis. The base for determination the values of the geotechnical parameters is the estimation based on the correlation between the mechanical and geotechnical parameters of soil. It is important not only for the new building design, but also to facilitate the verification of the substrate quality during the execution of the work. This paper presents the relationship between granulation (clay fraction content) and soil consistency parameters (plastic limit, liquid limit, plasticity index and liquidity index). The analyzed values are determined as a result of alluvial ground studies. These soils were consequent upon the accumulation of river. The founded relationships were described by linear equations and were compared with the results presented in the geotechnical literature. These comparisons often show a significant effect of regional ground forming conditions on the parameters of consistency.
Słowa kluczowe
PL grunty madowe   granica konsystencji   stopień plastyczności   uziarnienie gruntu   frakcja iłowa  
EN fen soil   consistency limits   liquidity index   soils granulation   clay fraction  
Wydawca Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej
Czasopismo Budownictwo i Architektura
Rocznik 2013
Tom Vol. 12, nr 3
Strony 121--128
Opis fizyczny Bibliogr. 10 poz., rys.
Twórcy
autor Wilk, K.
  • Katedra Geodezji i Geotechniki im. Kaspra Weigla, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, kwilk@prz.edu.pl
Bibliografia
1 PN-81/B-03020, Grunty budowlane, Posadowienie bezpośrednie budowli, Obliczenia statyczne i projektowanie.
2 Myślińska E. Grunty organiczne i laboratoryjne metody ich badania. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2001.
3 Myślińska E. Engineering-geological problems in investigations on soft soils in river valleys. 6th International IAEG Congress, Balkema, Rotterdam, 1990.
4 Jaremski J., Wilk K. Analiza wpływu zmian zawilgocenia gruntów madowych wywołanych stanami powodziowymi na parametry geotechniczne. Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, nr 208, Budownictwo i Inżynieria Środowiska, z. 36, Rzeszów, 2004.
5 Jaremski J., Wilk K. Influence of fen soils moisture changes on the strength parameters and applied foundation solutions. Procedings of the 10th International Congress of the IAEG, Nottingham, 2006.
6 Davidson D.T., Sheeler, J.B. Clay Fraction in Engineering Soils: Influence of Amount on Properties. Proceedings of the Highway Research Board, Vol. 31, 1952, 558-563.
7 Yin J-H. Properties and Behaviour of Hong Kong Marine Deposits with Different Clay Contents. Canadian Geotechnical Journal, Vol. 36, 1999, 1085-1095.
8 Sridharan A. Engineering Behaviour of Marine Clays. Proceedings of the International Conference on Offshore and Nearshore Geotechnical Engineering, Keynote Lecture 3, 1999, 49-64.
9 Sękowski J. Zależności korelacyjne cech plastyczności gruntów spoistych. Inżynieria i Budownictwo, Nr 10, 1993.
10 Nagaraj T. S., Miura N. Soft Clay Behaviour: Analysis and Assessment. A. A. Balkema, 2001.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-2d34575a-627a-44a2-bcca-b7a56a9fcf64
Identyfikatory