Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-2c8e6176-468e-43fa-b122-96edefbd25de

Czasopismo

Acta Energetica

Tytuł artykułu

Hydroelectricity and ecological considerations. Falsification of the environmental reality by the opponents of hydropower

Autorzy Giziński, J. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
PL Energetyka wodna a uwarunkowania ekologiczne. Fałszowanie przyrodniczej rzeczywistości przez przeciwników energetyki wodnej
Języki publikacji EN, PL
Abstrakty
EN Opponents of hydroelectricity claim falsely that hydrotechnical development of the Lower Vistula River constitutes implementation of Edward Gierek’s concept of bringing only environmental damage1. Statements on the negative environmental impact of constructing small hydroelectric power stations (SHPS) are equally groundless. Permanent protests against the construction of dams and river damming, regardless of the motivations and will of protesters, increase energy dependence on Russia, and preserves the poor, post-Bierut hydrological situation2. The main fallacy made by hydropower opponents is the alternative treatment of power and environmental purposes. Environmental errors consist in continuous omission of even the most obvious positive ecological effects of constructing river dams and – what is especially reprehensible – inventing non-existent threats, e.g. lethal concentration of toxic heavy metals in deposits of the Włocławek Reservoir or the detrimental impact of warming up water in stage of falls on the fish population below the dam.
PL Przeciwnicy energetyki wodnej bezpodstawnie twierdzą, że hydrotechniczna zabudowa dolnej Wisły to realizacja koncepcji Edwarda Gierka, przynosząca wyłącznie szkody przyrodnicze. Równie bezpodstawne są twierdzenia o negatywnych skutkach środowiskowych budowy małych elektrowni wodnych (MEW). Permanentne protesty przeciwko budowie zapór i podpiętrzaniu rzek, niezależnie od motywacji i woli protestujących, zwiększają energetyczną zależność od Rosji i utrwalają fatalną, pobierutowską sytuację hydrologiczną. Głównym błędem logicznym adwersarzy energetyki wodnej jest alternatywne traktowanie celów energetycznych i środowiskowych, a błędy przyrodnicze polegają na uporczywym pomijaniu nawet najbardziej oczywistych, pozytywnych skutków ekologicznych budowy zapór na rzekach oraz – co jest szczególnie naganne – wymyślaniu zagrożeń nieistniejących, np. śmiercionośnego stężenia toksycznych metali ciężkich w osadach zbiornika włocławskiego lub zgubnego wpływu podgrzania wody w podpiętrzeniach na populacje ryb poniżej zapory.
Słowa kluczowe
PL zbiornik włocławski   stopień Siarzewo   małe elektrownie wodne   korytarz ekologiczny   dolna Wisła   bioróżnorodność   Natura 2000   zasada przezorności  
EN Włocławek Reservoir   Siarzewo stage of fall   small hydroelectric power stations   ecological corridor   Lower Vistula River   biodiversity   Natura 2000   precautionary principle  
Wydawca ENERGA SA
Czasopismo Acta Energetica
Rocznik 2013
Tom nr 3
Strony 32--44
Opis fizyczny Bibliogr. 22 poz.
Twórcy
autor Giziński, J.
Bibliografia
1. Bałazy S., Ryszkowski L., Strategia ochrony żywych zasobów w Polsce [Strategy of Protecting Living Resources in Poland], Institute for Agricultural and Forest Environment Research, Poznań, 1991.
2. Błędzki L.A., Ekologia zooplanktonu Zbiornika Włocławskiego [The Ecology of Zooplankton in the Włocławek Reservoir], Doctoral thesis, in litt., Institute of Hydrobiology at the Nicolaus Copernicus University in Toruń, 1989.
3. Bohr R., Giziński A., Wstępne studia hydrobiologiczne nad niektórymi elementami flory i fauny Brdy oraz jeziora Stoczek jako terenu przyszłego zbiornika zaporowego pod Koronowem [Initial Hydrobiological Studies of Some Elements of Flora and Fauna of the Brda River and Stoczek Lake as the Area of Future Dam Reservoir near Koronowo], Przyroda Polski Zachodniej 1960 [Nature of Western Poland], Vol. 4, issue 3–4, pp. 47–69.
4. Bukowski Z., Zadania samorządu powiatowego i gminnego w zakresie ochrony środowisk, wynikające z dostosowania do prawodawstwa Wspólnoty Europejskiej [Tasks of Poviat and Commune Government Within the Scope of Environmental Protection Resulting from Adjustment to Legislation of the European Community], [in:] Harmonizacja polskiego prawa ochrony środowiska ze standardami europejskimi. Zadania organów administracji w zakresie ochrony środowiska [Harmonisation of the Polish Environmental Protection Law With European Standards. Tasks of Government Authorities Within the Scope of Environmental Protection] pp. 43–59, Przysiek near Toruń, 2004.
5. Churski Z. (ed.), Uwarunkowania przyrodnicze i społeczno-ekonomiczne zagospodarowania dolnej Wisły [Environmental and Socio-Economic Considerations of Development of the Lower Vistula River], Toruń, 1993.
6. Dembowska E., Fitoplankton Zbiornika Włocławskiego w latach 1994–2000 [Phytoplankton of the Włocławek Reservoir 1994–2000], doctoral thesis, Institute of Hydrobiology of the Nicolaus Copernicus University in Toruń, 2002.
7. Giziński A., Kentzer A., Żytkowicz R., Ekologiczne skutki kaskadowej zabudowy dolnej Wisły (prognoza oparta na wynikach badań zbiornika włocławskiego) [Ecological Consequences of Cascade Development of the Lower Vistula River (Forecast Based on Findings of Research of the Włocławek Reservoir], [in:] Churski Z. (ed.), Uwarunkowania przyrodnicze i społeczno-ekonomiczne zagospodarowania dolnej Wisły [Environmental and Socio-Economic Considerations of Development of the lower Vistula River], Pub. TNT 1993, pp. 179–188.
8. Giziński A., Paliwoda A., The Bottom Fauna of the Water Reservoirs Which Newly Came into Being in the Neighbourhood of the Koronowo Dam Reservoir, Research Bulletin of the NCU in Toruń, Limnological Papers 1993, issue 7, pp. 95–108.
9. Giziński A., Wolnomiejski N., Fauna denna Zbiornika Koronowskiego w pierwszych latach po zalaniu [The Bottom Fauna of the Koronowo Reservoir in the First Years After Flooding] Research Bulletin of the Nicolaus Copernicus University in Toruń, Biology 1966, issue 9, pp. 117–128.
10. Giziński A., Wolnomiejski N., Zoobenthos of Koronowo Dam Reservoir in its 10th and 15th year of existence. AUNC Toruń, Limnological Papers 1982, issue 13, pp. 35–50.
11. Giziński A., Żytkowicz R., Wstępna hydrobiologiczna charakterystyka zbiornika włocławskiego [Initial Hydrobiological Characteristics of the Włocławek Reservoir], XII Congress of Polish Hydrobiologists in Lublin, summarises of papers, pp. 67–68, 1983.
12. Kakareko T., Ekologia leszcza (Abramis brama L.) w zbiorniku włocławskim [Ecology of Bream (Abramis brama L.) in the Włocławek Reservoir], doctoral thesis, Institute of Hydrobiology at the Nicolaus Copernicus University in Toruń, 2000.
13. Kentzer A., Giziński A., Zmiany jakości wód dolnej Wisły w latach 1986–2009 [Change in Water Quality in the Lower Vistula River 1986–2009], Acta Energetica 2013, issue 2/15, pp. 91–101.
14. Lessard J.I., Hayes D.B., Effects of Elevated Water Temperature of on Fish and Macroinvertebrate Communities below Small Dams. River Res. Applic 19, 7, pp. 721–732.
15. Mastalerz P. 2005. Ekologiczne kłamstwa ekowojowników [Ecological Lies of Eco-Warriors], edition II, Pub. Chemiczne, Wrocław 2005, p. 196.
16. Matuszkiewicz J.M., W. Wiśniewolski., in litt, Zmiany środowiska przyrodniczego obserwowane w okresie funkcjonowania zbiornika [Changes in the Environment Observed in the Period of Reservoir Activity], Vol. II, Attachment 1, Warszawa, December 2002.
17. Napiórkowski P., in litt., Zooplankton dolnej Wisły na odcinku od Wyszogrodu do Torunia, 2002. Wpływ zbiornika włocławskiego na strukturę tego zgrupowania [Zooplankton of the Lower Vistula River on the Section from Wyszogród to Toruń, 2002. Impact of the Włocławek Reservoir on the Structure of This Grouping] Doctoral thesis, Institute of Hydrobiology at the Nicolaus Copernicus University in Toruń, 2002.
18. Półtorak T., Zooplankton of the Postgravel Pitponds of Rzeszów Dam Reservoir Covering Their Area Now, Part II, Zooplankton of the Dam Reservoir, AUNC Toruń, Limnological Papers 1922, issue 17, pp. 73–89.
19. Wolnomiejski N., Giziński A., Bottom fauna of the Koronowo Dam Reservoir in its fifth and sixth year of existence, AUNC Toruń, Limnological Papers 1976, issue 9, pp. 125–137.
20. Zauke G.P., Bohlke J., Żytkowicz R. et al, Trace Metals in Tripton, Zooplankton, Zoobenthos, Reeds and selected Lakes in North – Central Poland. Internat, Rev. Hydrobiol. 1988, 83, pp. 5–6, 505–526.
21. Żbikowski J., Struktura populacji pelofilnego mabrozoobentosu zbiornika włocławskiego [Structure of the Population of Pelophilic Macrozoobenthos of the Włocławek Reservoir], doctoral thesis, in litt., Department of Hydrobiology, Nicolaus Copernicus University in Toruń, 1985.
22. Żelazo J., Uwarunkowania przyrodnicze zagospodarowania dolnej Wisły [Environmental Considerations of Development of the Lower Vistula River], Acta Energetica 2013, issue 2/15, pp. 69–76.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-2c8e6176-468e-43fa-b122-96edefbd25de
Identyfikatory