Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-2c26fa7f-5b1c-41de-937d-7faa05bc49cb

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Bezpieczeńsywo energetyczne, a planowanie dostaw paliw w przedsiębiorstwach energetycznych

Autorzy Krajewska, R.  Łukasik, Z. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Energy security and planning fuel supply in energy companies
Języki publikacji PL
Abstrakty
EN W artykule omówiono planowanie dostaw paliw w przedsiębiorstwie energetycznym w kontekście bezpieczeństwa energetycznego. Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego jest najistotniejszym celem polityki energetycznej. Przedsiębiorstwa energetyczne, aby zagwarantować ciągłość dostaw energii, muszą posiadać odpowiednie zapasy paliw. Prawidłowo dobrane procesy zaopatrzenia mogą zasadniczo ograniczyć zapasy węgla w magazynach, jednocześnie gwarantując utrzymanie bezpieczeństwa energetycznego.
EN Paper discussed the planning of fuel supplies in the energy company in the context of energy security. the most important goal of energy policy is ensuring energy security. Energy companies, to ensure the continuity of energy supply must have adequate supplies of fuel. Properly selected procurement processes can essentially reduce coal inventories in warehouses, while ensuring the maintenance of energy security.
Słowa kluczowe
PL bezpieczeństwo energetyczne   dostawa paliw   przedsiębiorstwo energetyczne   planowanie   polityka energetyczna   zapasy paliw   ciągłość dostaw energii elektrycznej  
EN energy security   fuel supply   energy company   planning   energy policy   continuity of electricity supply   fuel stocks  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2016
Tom R. 17, nr 10
Strony 174--179
Opis fizyczny Bibliogr. 32 poz., wykr.
Twórcy
autor Krajewska, R.
  • Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, Wydział Transportu i Elektrotechniki, Instytut Systemów Transportowych i Elektrotechniki, Zakład Logistyki i Marketingu, r.krajewska@uthrad.pl
autor Łukasik, Z.
  • Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, Wydział Transportu i Elektrotechniki, Instytut Automatyki i Telematyki, Zakład Automatyzacji Procesów
Bibliografia
1. Chaberek M., Makro- i mikroekonomiczne aspekty wsparcia logistycznego, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2002.
2. Christopher M., Logistics and supply chain management: creating value-added networks. Pearson Education, 2005.
3. Dołęga W., Bezpieczeństwo energetyczne w krajowych i unijnych regulacjach prawnych. Energetyka Cieplna i Zawodowa, nr 1/2010.
4. Energetyka Cieplna w liczbach - 2011, Urząd Regulacji Energetyki, Warszawa, wrzesień 2012.
5. Europejska Karta Energetyczna: http://www.energycharter.org/process/european-energycharter-1991/ [wgląd: styczeń 2015]
6. Gajdzik B., Kurp A., Polityka zapasów w systemie obsługi infrastruktury produkcji na przykładzie elektrociepłowni - analiza ABC/XYZ, Gospodarka Materiałowa i Logistyka, 7/2012.
7. Garbol J., Optymalizacja zapasów paliw w przedsiębiorstwie energetycznym na przykładzie Energia Kogeneracja Sp.z o.o., Zarządzanie XXXVIII. Zeszyt 404. Toruń 2011.
8. Kamiński J., Saługa, Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management, T. 30, z.1, 2014.
9. Komunikat Komisji do Rady Europejskiej i Parlamentu Europejskiego z dnia 10 stycznia 2007 r. – Europejska polityka energetyczna, COM(2007) 1.
10. Kopalnie węgla w Polsce: http://gornictwo.wnp.pl/kopalnie/ [wgląd: wrzesień 2015]
11. Krajewska R., Łukasik Z., Alternatywne dostawy paliw dla rynku energetycznego w Polsce, TTS 9/2012.
12. Krajewska R., Łukasik Z., Model procesu zaopatrzenia elektrociepłowni w węgiel opałowy, Logistyka 1/2016.
13. Krajewska R., Łukasik Z., Obsługa klienta jako podstawowy element kształtowania strategii logistycznej przedsiębiorstw, Logistyka 3/2011.
14. Krajewska R., Łukasik Z., Zapewnienie płynności dostaw paliw stałych do elektrociepłowni poprzez sprawne zarządzanie ryzykiem operacyjnym. Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy transportowe, 3/2013.
15. Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej (EEAP) 2007, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa, czerwiec 2007 r.
16. Łukasik. Z., Nowakowski W., Kuśmińska-Fijałkowska A., Zarządzanie bezpieczeństwem infrastruktury krytycznej, Logistyka 4/2014.
17. Obwieszczenia Ministra Gospodarki z dnia 14 sierpnia 2009 r. w sprawie sprawozdania z wyników nadzoru nad bezpieczeństwem zaopatrzenia w energię elektryczną (M.P. Nr 56, poz. 771).
18. Obwieszczenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie polityki energetycznej państwa do 2030 r. (M.P. Nr 2, poz. 11).
19. Pfohl H.C., Systemy logistyczne. Podstawy organizacji i zarządzania, Wydawnictwo Biblioteka Logistyka, Poznań 2001.
20. Polityka energetyczna Polski do 2025 roku, Minister Gospodarki i Pracy, Zespół do spraw polityki energetycznej, Załącznik do Obwieszenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 1 lipca 2005 r. (M.P. nr 42 poz. 562).
21. Polityki energetycznej Polski do 2030 r., Ministerstwo Gospodarki, Załącznik do uchwały nr 202/2009 Rady Ministrów Z dnia 10 listopada 2009 r.
22. Prawo energetyczne – Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 2002 r. nr 135, poz. 1144 z póź. zm.).
23. Program dla elektroenergetyki, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa, 27 marca 2006 r.
24. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zapasów paliw w przedsiębiorstwach energetycznych z dnia 12 lutego 2003 r. (Dz. U. nr 39, poz. 338 ze zm.).
25. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Polityki Społecznej w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeń w obrocie energią elektryczną z dnia 23 kwietnia 2004 r. (Dz.U. z 2004 nr 105 poz. 1114).
26. Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych z dnia 15 stycznia 2007 r. (Dz.U. z 2007 nr 16 poz. 92).
27. Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego z dnia 4 maja 2007 r. (Dz.U. 2007 nr 93 poz. 623).
28. Strategia Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko perspektywa do 2020 roku, Ministerstwo Gospodarki i Ministerstwo Środowiska, Warszawa, kwiecień 2014 r.
29. Szymla W., Efekty restrukturyzacji przedsiębiorstw sektora elektroenergetycznego a bezpieczeństwo energetyczne Polski po 1989 r., Zarządzanie Publiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, nr 4 (26), 2013.
30. Śliwczyński B., Planowanie logistyczne. Podręcznik do kształcenia w zawodzie technik logistyk, ILiM, Poznań 2008.
31. Układ Europejski ustanawiający stowarzyszenie miedzy Rzecząpospolitą Polską, z jednej strony, a Wspólnotami Europejskimi i Państwami Członkowskimi, z drugiej strony, Bruksela, 16 grudnia 1991 r. (Dz.U. z 1994 r. nr 11, poz.38 z póź. zm.).
32. Witkowski J., Zarządzanie łańcuchem dostaw: koncepcje, procedury, doświadczenia, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2010.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-2c26fa7f-5b1c-41de-937d-7faa05bc49cb
Identyfikatory