Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-2bd26208-a54a-4eb8-821f-3e0be2ada545

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Projektowanie rozwoju publicznego transportu zbiorowego w planach transportowych na przykładzie województwa pomorskiego

Autorzy Kołodziejski, H. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Designing public transport development plans for transport on the example of the Pomorskie province
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Zrównoważony rozwój publicznego transportu zbiorowego wymaga określenia pożądanego podziału zadań przewozowych pomiędzy transport zbiorowy i indywidualny oraz sposobów działania umożliwiających osiągnięcie wyznaczonego celu. Instrumentem umożliwiającym osiągnięcie zamierzonego celu mają być plany transportowe. Obowiązek sporządzania tych planów wynika z ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, która szczegółowo określa ich zakres i formę. Przykład wypełniania tego obowiązku został przedstawiony na przykładzie planu dla województwa pomorskiego oraz planów miejskich dla Gdańska, Gdyni i Słupska oraz gmin, które przekazały tym miastom swoje kompetencje odnośnie organizacji transportu zbiorowego. Wszystkie poddane analizie plany spełniają ustawowe wymagania. Zawierają także projekcje rozwoju publicznego transportu zbiorowego. Na tej podstawie możliwe jest osiągnięcie celów startegii zrównoważonego rozwoju transportu. W planach tych powinno się jednak w większym stopniu uwzględniać rolę niezmotoryzowanego transportu indywidualnego, obejmującego przemieszczenia realizowane przy pomocy roweru i pieszo.
EN The dynamic development of individual motorisation causes a decrease in the number of passengers using public transport and a decline in the profitability of the communication lines. As a result, carriers providing services on a commercial basis are forced to rationalize the services offered, including the elimination of unprofitable links. The public transport is increasing the level of financial subsidies from the budgets of local governments. In this context, more and more often the question is asked about the future of public transport and a strategy that will ensure the sustainable development of the transport system: local, regional and national. The answer to this question requires the definition of the desired level of modal split between different modes of transport and the development of long-term transport plans, defining how this objective will be achieved.
Słowa kluczowe
PL plan transportowy   projektowanie rozwoju transportu   zrównoważony rozwój transportu   publiczny transport zbiorowy   postulaty przewozowe  
EN transport plan   design development of transport   sustainable transport   public transport   transport demands  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2014
Tom R. 15, nr 12
Strony 20--27
Opis fizyczny Bibliogr. 10 poz.
Twórcy
autor Kołodziejski, H.
  • Metropolitalny Związek Komunikacyjny Zatoki Gdańskiej
Bibliografia
1. Castells M., Local and Global: Cities in the Network Society, „Journal of Economic and Social Geography” 2002, No. 5 (93).
2. Dudek M., Szynowa komunikacja zbiorowa jako czynnik rozwoju miasta i aglomeracji, „Przegląd Komunikacyjny” 2011, nr 1-2.
3. Janecki R., Krawiec S., Stymulowanie rozwoju transportu w polskich regionach przez środki finansowe Unii Europejskiej w nowym okresie programowania 2007-2013, „Transport Miejski i Regionalny” 2007, nr 9.
4. Kłos-Adamkiewicz Z., Plan mobilności jako narzędzie realizacji zrównoważonego rozwoju transportu w miastach, „Logistyka” 2014, nr 2.
5. Uchwała nr 788/XXXVII/14 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie przyjęcia „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Województwa Pomorskiego”.
6. Uchwała nr L/679/14 Rady Miejskiej w Słupsku w sprawie przyjęcia „Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego na lata 2014-2024 dla Miasta Słupska i gmin ościennych, które zawarły z Mistem Słupsk porozumienie w sprawie wspólnej organizacji transportu publicznego”.
7. Uchwała nr XL/815/14 Rady Miasta Gdyni z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie przyjęcia „ Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Gdyni oraz miast i gmin objętych porozumienieniami komunalnymi na lata 2014-2025”.
8. Uchwała nr XLIX/1104/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie uchwalenia „Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla miasta Gdańska na lata 2014-2030”.
9. Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym: Dz. U. 2011, Nr 5, poz. 13 i Nr 228, poz. 1368.
10. Witkowski J., Rodawski B., Kołakowski T., Uproszczona metodyka diagnozowania popytu i jakości transportu zbiorowego w dużych aglomeracjach miejskich, „Transport Miejski i Regionalny” 2011, nr 2.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-2bd26208-a54a-4eb8-821f-3e0be2ada545
Identyfikatory