Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-2b236d5d-736c-4e25-a003-3337477a94e6

Czasopismo

Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska

Tytuł artykułu

Numeryczne modelowanie pola elektromagnetycznego w uproszczonym modelu człowieka

Autorzy Podlodowska, J. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Numerical modeling of electromagnetic fields in simplified model of human
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Artykuł zawiera opis badań, mających na celu przedstawienie numerycznego modelu prądów wirowych indukowanych w uproszczonym modelu człowieka przez zewnętrzne pole magnetyczne o częstotliwości 50 Hz. W pierwszej części pracy zawarto opis wpływu pola elektromagnetycznego na organizm człowieka. Następnie scharakteryzowano model wykorzystany do badania, a ostatnią część poświęcono metodom numerycznym, opisowi matematycznemu modelu oraz analizie numerycznej i porównaniu wyników z normami obowiązującymi w kraju i UE.
EN The article contains description of the research works, aimed to present a numerical model of eddy currents induced in a simplified model of a human under influence of 50 Hz external magnetic field. In the first part of the paper the influence of electromagnetic field on the human body has been described. Then, the model used for the research has been characterized. Finally, numerical methods, mathematical description of the model, as well as numerical analysis and comparison of the results referred to the Polish and EU standards have been included in the past part of the paper.
Słowa kluczowe
PL indukcja elektromagnetyczna   prądy wirowe   pole elektromagnetyczne   częstotliwość   modele numeryczne  
EN electromagnetic induction   eddy currents   electromagnetic fields   frequency   numerical models  
Wydawca Politechnika Lubelska
Czasopismo Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska
Rocznik 2014
Tom nr 4
Strony 49--52
Opis fizyczny Bibliogr. 17 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Podlodowska, J.
  • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Studenckie Koło Naukowe Informatyków przy Katedrze Zastosowań Matematyki i Informatyki, joanna086@interia.eu
Bibliografia
[1] Jaworski M.: Przegląd norm i przepisów w zakresie ochrony przed oddziaływaniem pól elektromagnetycznych 50 Hz obowiązujących w różnych krajach, Poznań, 2003.
[2] Karpowicz J., Gryz K.: Zasady oceny zagrożeń elektromagnetycznych związanych z występowaniem prądów indukowanych i kontaktowych, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 4(58), 2008.
[3] Krawczyk A.: Bioelektromagnetyzm, Komitet Elektrotechniki PAN, PTZE, Warszawa, czerwiec 2002, 2-25.
[4] Miaskowski A., Krawczyk A., Ishihara Y.: Computer modelling of magnetotherapy in orthopedic treatments, COMPEL: The International Journal for Computation and Mathematics in Electrical and Electronic Engineering, Vol. 29 Iss: 4, 2010, pp. 1015 – 1021.
[5] Pluta W.: Oddziaływanie linii wysokiego napięcia prądu stałego na środowisko, Wrocław, 1994.
[6] PN-80/Z-08052: Ochrona pracy. Niebezpieczne i szkodliwe czynniki występujące w procesie pracy. Klasyfikacja.
[7] PN-N-18002::2000: Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Ogólne wytyczne do oceny ryzyka zawodowego.
[8] Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 2 stycznia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy, Dz.U. nr 4, poz. 36.
[9] Sawicki B.: Modelowanie prądów wirowych w środowisku słabo przewodzącym z wykorzystaniem wektorowego potencjału elektrycznego T, Rozprawa doktorska, Warszawa, 2003.
[10] Schöberl J.: NETGEN - 4.X, tutorial, March 3, 2010, dostępne na stronie: http://www.hpfem.jku.at/netgen/.
[11] Serwis internetowy: akropolis.pol.lublin.pl/users/jpkmb/MRS.pdf.
[12] Serwis internetowy: Gryz K., Karpowicz J.: Pola elektromagnetyczne, Centralny Instytut Ochrony Pracy, Państwowy Instytut Badawczy, dostępne na stronie: http://nop.ciop.pl/m6-5/m6-5_4.htm.
[13] Serwis internetowy: http://itis.ethz.ch/itis-for-health/tissueproperties/database/low-frequency-conductivity.
[14] Serwis internetowy: http://paraview.org.
[15] Serwis internetowy, http://pl.wikipedia.org.
[16] Serwis internetowy: http://speag.com/products/semcad/overview.
[17] Sikora J.: Numeryczne metody rozwiązywania zagadnień brzegowych, Politechnika Lubelska, Lublin, 2011.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-2b236d5d-736c-4e25-a003-3337477a94e6
Identyfikatory
DOI 10.5604/20830157.1130186