PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Metodologia identyfikacji zakładów przemysłowych stwarzających ryzyko wystąpienia skutków awarii poza swoim terenem

Wybrane pełne teksty z tego czasopisma
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Methodology for identifying industrial facilities which pose a risk of accident effects outside their area
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Dokonano analizy pozwalającej na zidentyfikowanie zakładów tzw. niesevesowskich (podprogowych), mogących stwarzać zagrożenie wystąpienia skutków awarii poza swoim terenem przy wykorzystaniu ogólnie dostępnych danych. Metodologia identyfikacji zakładów opierała się na analizie przeznaczenia terenów, profili działalności, złożoności procesów technologicznych oraz rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych.
EN
A review, with 15 refs., of legislative regulations used for identifying non-Seveso establishments, which may pose a risk of accident consequences outside their territory by using generally available data. The methodol. was based on the anal. of destination of industrials plants areas, activity profiles, complexity of technol. processes, types and amts. of hazardous substances.
Czasopismo
Rocznik
Strony
1000--1005
Opis fizyczny
Bibliogr. 15 poz., tab.
Twórcy
 • Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej
 • Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego – Państwowy Instytut Badawczy, ul. Nadwiślańska 213, 05-420 Józefów
 • Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego – Państwowy Instytut Badawczy, ul. Nadwiślańska 213, 05-420 Józefów , jtepinski@cnbop.pl
Bibliografia
 • [1] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, Dz. U. 2019, poz. 1396.
 • [2] Ustawa z dnia 23 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw, Dz. U. 2015, poz. 1434.
 • [3] Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, Dz. U. 2016, poz. 138.
 • [4] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie poważnych awarii objętych obowiązkiem zgłoszenia do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, Dz. U. 2003, nr 5, poz. 58.
 • [5] J.S. Michalik, A. Gajek, Warunki bezpieczeństwa w zakładach przemysłowych użytkujących materiały niebezpieczne w ilościach stwarzających ryzyko wystąpienia zagrożenia poza swoim terenem, innych niż zakłady kwalifikowane jako zakłady o dużym lub zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa 2010.
 • [6] Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Dz. U. 2018, poz. 1945.
 • [7] A. Gajek, J.S. Michalik, H. Rutkowska, P. Janik, D. Dziwulski, S. Zając, Opracowanie systemu zarządzania bezpieczeństwem w zakładach zagrażających poważną awarią przemysłową, niebędących zakładami dużego lub zwiększonego ryzyka. Opracowanie zasad i kryteriów do identyfikacji zakładów niesevesowskich, które zagrażają poważną awarią przemysłową, Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa 2008.
 • [8] J.S. Michalik, A. Gajek, Bezp. Pracy. Nauka Praktyka 2008, nr 3, 8.
 • [9] A. Gajek, J.S. Michalik, H. Rutkowska, P. Janik, D. Dziwulski, S. Zając, Bezp. Pracy 2010, nr 3, 12.
 • [10] A. Gajek, J.S. Michalik, P. Janik, D. Dziwulski, S. Zając, A. Adamczyk, S. Sakrajda, W. Rybacki, Bezp. Pracy. Nauka Praktyka 2010, nr 4, 14.
 • [11] Rejestr zdarzeń o znamionach poważnych awarii i poważnych awarii w latach 1998–2013, źródło: www.gios.gov.pl
 • [12] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, Dz. U. 2003, nr 164, poz. 1587.
 • [13] Sprawozdanie Polski za lata 2012–2014, sporządzone przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska przy współpracy z Komendą Główną Państwowej Straży Pożarnej w związku z wymogiem art. 19 ust. 4 dyrektywy 96/82/WE w sprawie kontroli niebezpieczeństwa poważnych awarii związanych z substancjami niebezpiecznymi, spełniające warunki określone w Decyzji Komisji Europejskiej z dnia 30 czerwca 2011 r. nr K(2011) 4598, Warszawa 2015.
 • [14] Materiał merytoryczny dotyczący metodologii identyfikacji zakładów (przedsiębiorstw/obiektów przemysłowych), które w ramach prowadzonej działalności stwarzają ryzyko wystąpienia skutków awarii poza swoim terenem, https://evaris.cnbop.pl/?page_id=12, dostęp 25 marca 2020 r.
 • [15] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006, Dz. U. L 353 z 31.12.2008 z późn. zm.
Uwagi
Opracowanie rekordu ze środków MNiSW, umowa Nr 461252 w ramach programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" - moduł: Popularyzacja nauki i promocja sportu (2020).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-29cb1217-2aec-4b38-bbc4-50f9cec16f82
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.