Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-27193472-7557-4fa6-be30-e16872e4207b

Czasopismo

Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury

Tytuł artykułu

Kruszywo jako czynnik kształtujący parametry cieplne betonów o niemodyfikowanej matrycy cementowej

Autorzy Garbalińska, H.  Strzałkowski, J. 
Treść / Zawartość http://www.oficyna.portal.prz.edu.pl/pl/zeszyty-naukowe/czasopismo-inzynierii-ladowej-s/
Warianty tytułu
EN Aggregates as the schaping factor of thermal parameters of unmodified cement matrix
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W niniejszej pracy poddano analizie wpływ użytego kruszywa na właściwości termiczne kompozytów betonowych o niemodyfikowanej matrycy cementowej. Przetestowano trzy rodzaje kruszyw: kruszywo kamienne o dużej szczelności oraz dwa kruszywa lekkie: keramzytowe oraz popiołoporytowe. Przeprowadzono rtęciowe badania porozymetryczne samych kruszyw, jak również betonów na ich bazie. Wykonane mieszanki betonowe charakteryzowały się niemodyfikowaną matrycą cementową, dzięki czemu możliwe było porównanie zróżnicowanych właściwości betonów wynikających z wariantowo dobranego kruszywa gruboziarnistego. W pracy przygotowano dwa rodzaje próbek: płytkowe do badań cieplnych oraz sześcienne potrzebne do przeprowadzenia testów wytrzymałości betonu na ściskanie. Próbki przez pierwsze 28 dni przechowywano w komorze klimatycznej w wysokiej wilgotności, następnie próbki umieszczono w powietrzno-suchych warunkach laboratoryjnych. Parametry termiczne betonów testowano przez pierwszy rok dojrzewania w zadanych przedziałach czasu. Podobnie wykonywano badania wytrzymałości na ściskanie po 7, 14, 28 dniach oraz po 3, 6 i 12 miesiącach dojrzewania betonu. W publikacji wykazano wyraźną korelację między porowatością kruszywa a przewodnością cieplną i ciepłem właściwym betonów. Struktura kruszywa miała również niebagatelny wpływ na tempo wysychania betonów. Przedstawiono także zależność między porowatością kruszyw a wytrzymałością betonu na ściskanie. W pracy pokazano także zdjęcia SEM przekrojów przez badane betony.
EN The paper presents the impact of aggregate on the thermal properties of concrete composites with non-modified cement matrix. Three types of aggregates were tested: normal aggregate of high tightness and two lightweight aggregates: leca and lytag. Mercury porosimetry tests were conducted on aggregates, as well as on the concretes made on their basis. Concrete mixes were characterized by an unmodified cement matrix which enabled to compare the diverse properties of concretes made with different aggregates. Two types of samples were prepared in this study: plates samples for the thermal tests and cubic samples necessary for the examination of the compressive strength. The samples were kept in climate chamber for the first 28 days in high humidity atmosphere, subsequently were put in laboratory air-dry conditions. Thermal parameters of the concretes were tested during the first year of curing at specified time intervals. Likewise compressive strength tests were conducted after 7, 14, 28 days and 3, 6 and 12 months of concrete curing. In the manuscript a high correlation was observed between the porosity of aggregates and the thermal conductivity and specific heat. The structure of the aggregate had a considerable impact on the pace of concretes drying. The association between the porosity and compressive strength was also presented. The paper also shows the SEM images of the cross-sections of the tested concretes.
Słowa kluczowe
PL keramzyt   kruszywo popiołoporytowe   kruszywo kamienne   przewodność cieplna   pojemność cieplna   porozymetria rtęciowa   badania SEM  
EN leca   lytag   normal aggregate   thermal conductivity   heat capacity   mercury porosimetry   SEM tests  
Wydawca Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej
Czasopismo Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury
Rocznik 2016
Tom z. 63, nr 3
Strony 95--104
Opis fizyczny Bibliogr. 6 poz., rys., tab., wykr.
Twórcy
autor Garbalińska, H.
  • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Katedra Fizyki Budowli i Materiałów Budowlanych, al. Piastów 50, 70-311 Szczecin, tel. 91 449 42 91, Halina.Garbalinska@zut.edu.pl
autor Strzałkowski, J.
  • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Katedra Fizyki Budowli i Materiałów Budowlanych, al. Piastów 50, 70-311 Szczecin, tel. 91 449 43 41, jstrzalkowski@zut.edu.pl
Bibliografia
[1] L. Domagała, „Wpływ poziomu wstępnego nawilżenia kruszywa popiołoporytowego na mrozoodporność konstrukcyjnych betonów lekkich”, Przegląd Budowlany, tom 85, nr 5, pp. 18-21, 2014.
[2] W. Kozioł, A. Ciepliński, Ł. Machniak i A. Borcz, „Kruszywa w budownictwie. Cz. 1. Kruszywa naturalne”, Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne, tom 4, pp. 98-100, 2015.
[3] W. Kozioł, A. Ciepliński, Ł. Machniak i A. Borcz, „Kruszywa w budownictwie. Cz. 2. Kruszywa alternatywne”, Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne, tom 5, pp. 35-40, 2015.
[4] T. Rucińska, O. Chańko i A. Nowicka, „Wpływ rodzaju cementu i kruszywa drobnoziarnistego na właściwości zapraw”, Materiały Budowlane, tom 12, pp. 80-82, 2015.
[5] P. Smarzewski i D. Barnat-Hunek, „Mechaniczne i mikrostrukturalne właściwości betonu wysokowartościowego z dodatkiem żużla paleniskowego”, Izolacje, tom 20, nr 10, pp. 26-32, 2015.
[6] A. Ślosarczyk, T. Kantel, M. Walaszkowski i P. Zasada, „Physical and mechanical characterization of structural lightweight concrete with synthetic aloxite additive”, Composites Theory and Practice, tom 15, nr 4, pp. 209-213, 2015.
Uwagi
Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę (zadania 2017)
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-27193472-7557-4fa6-be30-e16872e4207b
Identyfikatory
DOI 10.7862/rb.2016.190