Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-268dc7c2-6037-455e-9214-9934bb075589

Czasopismo

Problemy Transportu i Logistyki

Tytuł artykułu

Odpowiedzialność spedytora w ramach umowy spedycji

Autorzy Kuźnik, M. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Forwarding agents’s liability under a forwarding contract
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Celem artykułu jest dokonanie analizy reguł odpowiedzialności kontraktowej znajdujących zastosowanie w stosunku do spedytora. Regulacja umowy spedycji prowadzi do wniosku, że odpowiedzialność spedytora za szkody wyrządzone przez osoby trzecie, którymi spedytor posługuje się przy wykonywaniu zlecenia, nie została uregulowana w sposób jednolity. Odpowiedzialność ta została oparta na różnych podstawach prawnych w zależności od statusu danej osoby. W przypadku dalszych spedytorów i przewoźników zastosowanie znajdzie odpowiedzialność oparta na zasadzie winy w wyborze unormowana w art. 799 k.c., niezależnie od zakresu, w jakim zakresie doszło do powierzenia czynności. Z kolei w odniesieniu do innych osób niż spedytorzy i przewoźnicy zastosowanie znajdzie co do zasady reguła z art. 474 k.c. Za działania lub zaniechania tych osób spedytor będzie ponosić odpowiedzialność jak za działania lub zaniechania własne.
EN The purpose of this article is to analyze the rules of contractual liability applicable to the forwarding agent. The regulation of the forwarding contract leads to the conclusion that the forwarding agent’s liability for damage caused by third parties, which the forwarding agent uses while performing the order, has not been regulated in a uniform manner. This responsibility was based on different legal bases depending on the status of a given person. In the case of other forwarding agents and carriers, the forwarding agent is liable for such persons unless he is not at fault in choosing them, regardless of the extent to which the performance of a contract was entrusted. In turn, in relation to other persons than forwarding agents and carriers, applies the rule regulated in art. 474 of Polish Civil Code. The forwarding agent will be liable for actions or omissions of such persons as for his own actions or omissions.
Słowa kluczowe
PL umowa   spedycja   spedytor   odpowiedzialność  
EN forwarding contract   forwarding agent   liability  
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Czasopismo Problemy Transportu i Logistyki
Rocznik 2017
Tom nr 4 (40)
Strony 165--174
Opis fizyczny Bibliogr. 35 poz.
Twórcy
autor Kuźnik, M.
  • Wydział Finansów i Ubezpieczeń, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice e-mail: michal.kuznik@ue.katowice.pl , michal.kuznik@ue.katowice.pl
Bibliografia
1. Ambrożuk, D., Dąbrowski, D., Wesołowski, K. (2014). Prawo przewozowe. Komentarz. LEX.
2. Ciszewski, J. (red.) (2014). Kodeks cywilny. Komentarz. Warszawa: LexisNexis.
3. Gudowski, J. (red.) (2017). Kodeks cywilny. Komentarz. T. V: Zobowiązania. Część szczegółowa. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
4. Jaworski, A. (2012). Prawo przewozowe. Komentarz. Warszawa: LexisNexis.
5. Kidyba, A. (red.) (2017). Kodeks cywilny. Komentarz. Zobowiązania - część szczególna. LEX.
6. Kozłowski, Ł. (2006). Glosa do wyroku SN z dnia 27 stycznia 2004 r., II CK 389/02, Glosa nr 3, s. 97-102.
7. Kwaśniewski, Z. (1979). Umowa spedycji. Warszawa: Wydawnictwo Komunikacji i Łączności. Ogiegło, L. (1978). Umowa spedycji. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
8. Radwański, Z. (red.) (1981). System prawa cywilnego. T. III, cz. 2: Prawo zobowiązań - część szczegółowa. Wrocław: Ossolineum.
9. Rajski, J. (1976). Umowa spedycji w ujęciu Kodeksu cywilnego. Studia Cywilistyczne, XXVII, 131-149.
10. Rajski, J. (2001). System prawa prywatnego. Prawo zobowiązań - cześć szczegółowa. Warszawa: C.H. Beck.
11. Strachowska, R. (2012). Ustawa o transporcie drogowym. Komentarz. LEX/el.
12. Ustawa z 23.04.1964 - Kodeks cywilny. Dz.U. 2017.459. T.j. z 2.03.2017.
13. Ustawa z 15.11.1984 - Prawo przewozowe. Dz.U. 2017.1983. T.j. z 25.10.2017.
14. Ustawa z 6.09.2001 o transporcie drogowym. Dz.U. 2016.1907. T.j. z 28.11.2016.
15. Wesołowski, K. (1998). Glosa do wyroku SA w Warszawie z 7.11.1995 r. I ACr 606/95, OSA 1997/7-8, poz. 45. OSP, 10, poz. 172.
16. Wesołowski, K. (2004). Odpowiedzialność spedytora za czynności powierzone innym osobom. Problemy Transportu i Logistyki, 3, 139-148.
17. Włodyka, S. (red.) (2001). System prawa prywatnego. Prawo umów w obrocie gospodarczym. Warszawa: C.H. Beck.
18. Wyrok SA w Białymstoku z 15.03.2006. I ACa 48/06. OSA 2006/1, poz. 21.
19. Wyrok SA w Gdańsku z 17.04.2014. V ACa 136/14. LEX nr 1496392.
20. Wyrok SA w Katowicach z 19.09.2016. V ACa 485/16. LEX nr 2122994.
21. Wyrok SA w Szczecinie z 23.12.2014. I ACa 461/14. LEX nr 1683320.
22. Wyrok SA w Szczecinie z 2.11.2016. I ACa 446/16. LEX nr 2184484.
23. Wyrok SA w Szczecinie z 29.12.2016. I ACa 804/16. LEX nr 2256958.
24. Wyrok SA w Warszawie z 7.11.1995. I ACr 606/95. OSA 1997/7-8, poz.45.
25. Wyrok SA w Warszawie z 12.11.1996. I ACr 673/96. OSA 1997/6, poz. 40.
26. Wyrok SA w Warszawie z 7.10.2002. I ACa 1188/02. Wokanda 2003/12/42.
27. Wyrok SA w Warszawie z 19.12.2007. VI ACa 400/07. Apel.-W-wa 2008/3/85.
28. Wyrok SA w Warszawie z 12.11.2014. VI ACa 89/14. LEX nr 1785798.
29. Wyrok SA w Warszawie z 7.09.2016. I ACa 1421/15. LEX nr 2237387.
30. Wyrok SN z 19.02.2002. IV CKN 732/00, niepubl.
31. Wyrok SN z 25.09.2003. V CK 204/02. LEX nr 602312.
32. Wyrok SN z 27.01.2004. II CK 389/02. OSNC 2005/2/3.
33. Wyrok SN z 6.10.2004. I CK 199/04. LEX nr 146332.
34. Wyrok SN z 16.10.2004. I CK 199/04. LEX nr 146332.
35. Wyrok SN z 18.02.2004. V CK 227/03. LEX nr 1044062.
Uwagi
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2018).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-268dc7c2-6037-455e-9214-9934bb075589
Identyfikatory