Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-2644a49f-7755-46db-a88d-2568ffcaaa0c

Czasopismo

Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury

Tytuł artykułu

Zalecenia normowe w ocenie stanu technicznego drogowej konstrukcji inżynierskiej na przykładzie badań wybranych cech fizyko-chemicznych

Autorzy Skrzypczak, I.  Kogut, J.  Buda-Ożóg, L.  Kujda, J. 
Treść / Zawartość http://www.oficyna.portal.prz.edu.pl/pl/zeszyty-naukowe/czasopismo-inzynierii-ladowej-s/
Warianty tytułu
EN The assessment of the technical condition of the bridge by the study of selected features of physico-chemical structural properties recommended by various standards
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Ważnym zagadnieniem mającym decydujący wpływ w ocenie stanu technicznego całej konstrukcji ma jakość materiału konstrukcyjnego, z którego jest on wykonany. Dla żelbetowych wiaduktów drogowych zagrożeniem dla betonu są: dwutlenek węgla, zawarty w atmosferze, chlorki, pochodzące z soli powszechnie stosowanych do odladzania oraz związki siarki pochodzące ze spalin. W wyniku kombinacji tych agresywnych czynników następuje albo zobojętnianie betonu albo skażenie go. Głównym aspektem poruszanym w pracy są różne zalecenia normowe dotyczące zawartości chlorków w betonie konstrukcyjnym oraz próba ich weryfikacji według podejścia probabilistycznego. Celem artykułu jest ocena stanu betonu w elementach wiaduktu w oparciu o wyniki badań laboratoryjnych. Badaniami objęto rdzenie betonowe pobrane z różnych elementów badanego obiektu, które w obserwacjach makroskopowych nie wykazywały uszkodzeń korozyjnych. Wykonano badania fizyko-mechaniczne betonu, określono jego skład oraz zawartości chlorków, siarczanów i zasięg karbonatyzacji. Korzystając ze standardowej procedury stwierdzono przekroczenie wartości progowej chlorków dla spodu konstrukcji. Ryzyko inwestora dla przekroczenia wartości progowej oszacowano na podstawie przyjętych funkcji gęstości na ok. 1%.
EN There is an important issue that have a decisive impact in the assessment of the technical condition of the entire structure. It is the quality of material, from which the structure is made. As far as the reinforced concrete bridges on roads are concerned the damage of concrete may be provided either by the carbon dioxide from the atmosphere, or the chloride derived mainly from a salt commonly used for deicing, or the sulfur compounds originating from the exhaust of vehicles. As a result of the combination of these aggressive components occurs the neutralization and/or contamination of concrete. The main aspect of this paper are different recommendations specified by standards for the content of chlorides in concrete construction, and an attempt to verify them by probabilistic approach. The aim of this article is to assess the condition of the concrete in the structural elements of the bridge mainly based on the results of laboratory tests. The study includes the concrete cores obtained from the different elements of the object, which in the macroscopic observations did not exhibit damage by the corrosion. This study of the physical and mechanical properties of concrete, which determined its composition and the content of chlorides, sulphates and extent of carbonation has been performed. Using the standard procedure, we received exceeded the value of chloride in to the bottom of the structure. The risk for the investor exceeding the threshold value was estimated on the basis of the adopted density function for approx. 1%. Using to evaluate the chloride content in the concrete probabilistic method, you can identify risk of corrosion of reinforcing steel for virtually all components and an increased risk of the investor, as defined at the level of 5%.
Słowa kluczowe
PL most drogowy   beton   chlorek  
EN road bridge   concrete   chloride  
Wydawca Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej
Czasopismo Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury
Rocznik 2016
Tom z. 63, nr 3
Strony 421--430
Opis fizyczny Bibliogr. 8 poz., rys.
Twórcy
autor Skrzypczak, I.
  • Politechnika Rzeszowska, Zakład Geodezji i Geotechniki, ul. Poznańska 2, 35-959 Rzeszów; tel. 178651010, izas@prz.edu.pl
autor Kogut, J.
autor Buda-Ożóg, L.
  • Politechnika Rzeszowska, Katedra Konstrukcji Budowlanych, ul. Poznańska 2, 35-959 Rzeszów, lida@prz.edu.pl
autor Kujda, J.
Bibliografia
[1] PN-EN 1504-9 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji z betonu. Definicje, wymagania, sterowanie jakością i ocena zgodności.
[2] PN-EN 206-1: 2003 Beton Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.
[3] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie, Dz.U. Nr 63 z dn. 03.08.2000.
[4] Wilczak M. i inni, Badania betonu most przez rzekę Krzczonówka w miejscowości Pcim w ciągu drogi krajowej nr 7 km 709+310, Katedra Mostów, Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukaszewicza, Rzeszów, maj-czerwiec 2007.
[5] Owsiak Z., Ocena stanu betonu w elementach wiaduktu drogowego, Przegląd Budowlany 5/2007, s.24-27.
[6] PN EN 1992 -1-1:2008. Eurocod 2. Projektowanie konstrukcji z betonu.
[7] Hinrichs W., Compliance assessment of concrete: a probabilistic approach for the content of chlorides, 9-th International Probabilistic Workshop, Braunschweig 2011, s.209-220.
[8] N-EN 1990: 2004. Podstawy projektowania konstrukcji. PKN, Warszawa, 2004.
Uwagi
Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę (zadania 2017)
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-2644a49f-7755-46db-a88d-2568ffcaaa0c
Identyfikatory
DOI 10.7862/rb.2016.225