Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-2406eaf7-53ca-4364-ae16-1accb8bd3c7d

Czasopismo

Rynek Energii

Tytuł artykułu

Konkurencyjność rynku energii elektrycznej w Polsce

Autorzy Nagaj, R. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Competitiveness of electricity market in Poland
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Celem artykułu było przeanalizowanie metod oceny konkurencyjności rynków energii elektrycznej w Unii Europejskiej oraz ocena jak Polska wygląda w tym obszarze gospodarki na tle innych państw unijnych. Ponadto z uwagi na podejmowane w Polsce działania regulacyjne mające na celu dalszy rozwój mechanizmów rynkowych i wdrożenie założeń trzeciego pakietu liberalizacyjnego Unii Europejskiej w odniesieniu do elektroenergetyki, autor starał się ocenić zmiany w tym aspekcie w latach 2013-2015. Przeprowadzona analiza wskazała, że jest to rynek na tyle specyficzny, że wskazane jest jego badanie przy pomocy szerokiego wachlarza mierników, których zestaw autor zaproponował w ramach syntetycznego wskaźnika konkurencji, przy pomocy którego zbadał rynek energii elektrycznej Polsce. Przeprowadzone w pracy badania wskazały, że poziom konkurencyjności w analizowanym okresie poprawił się.
EN The aim of the article was to analyze methods of assessing the competitiveness of electricity markets in the European Union and to assess the electricity market’s competitiveness in Poland compared to other EU countries. Furthermore, the author tried to assess the changes in the electricity market in Poland in 2013-2015 due to regulatory actions which took place here because of the development of market mechanisms and the implementation of the objectives of the third liberalization package of the European Union in relation to the electricity sector. The analysis showed that this market is so specific that it is recommended that it should be tested with the help of a wide range of measures, a set of which the author proposed within the synthetic indicator of competition. Using this synthetic indicator the author examined the electricity market in Poland. The research carried out in the paper showed that the level of competitiveness in Poland during the studied period increased.
Słowa kluczowe
PL rynek energii elektrycznej   konkurencyjność   liberalizacja  
EN electricity market   competitiveness   liberalization  
Wydawca KAPRINT
Czasopismo Rynek Energii
Rocznik 2017
Tom Nr 2
Strony 3--10
Opis fizyczny Bibliogr. 20 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Nagaj, R.
  • Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Instytut Ekonomii, Katedra Makroekonomii, wasik@wneiz.pl
Bibliografia
[1] ACER: Annual Report on the Results of Monitoring the Internal Electricity and Gas Markets in 2015: Key Insights and Recommendations. Publications Office of the European Union, Luxembourg 2016. http://www.acer.europa.eu/Official_documents/Acts_of_the_Agency/Publication/ACER%20Market%20Monitoring%20Report%202015%20-%20KEY%20INSIGHTS%20AND%20RECOMMENDATIONS.pdf, 27.01.2017.
[2] ACER/CEER: Annual Report on the Results of Monitoring the Internal Electricity and Gas Markets in 2015: Retail Markets. Ljubljana-Brussels, 2016. http://www.acer.europa.eu/official_documents/acts_of_the_agency/publication/acer%20market%20monitoring%20report%202015%20-%20electricity%20and%20gas%20retail%20markets.pdf, 05.02.2017.
[3] Bundesnetzagentur: Monitoring report 2015. Bonn 2016, https://www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/Downloads/EN/BNetzA/PressSection/ReportsPublications/2015/Monitoring_Report_2015_Korr.pdf?__blob=publicationFile&v=4, 30.01.2017.
[4] CEER: Annual Report 2015. Brussels 2015. http://www.ceer.eu/portal/page/portal/EER_HOME/EER_PUBLICATIONS/ANNUAL_REPORTS/AR/AR2015_Final.pdf, 27.01.2017.
[5] Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/72/WE z 13 lipca 2009r. dotycząca wspólnych zasad rynku we-wnętrznego energii elektrycznej i uchylająca dyrektywę 2003/54/WE (Dz.U. UE Nr L 211 z 14.08.2009).
[6] European Commission: Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions: Energy Roadmap 2050. COM(2011) 885 final. Brussels 15.12.2011.
[7] European Commission: Report from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions: Energy prices and costs in Europe. SWD(2016) 420 final. Brussels 30.11.2016. http://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/com_2016_769.en_.pdf, 07.02.2017.
[8] IPA Advisory Limited: Ranking the Competitiveness of Retail Electricity and Gas Markets: A proposed methodology. London 2015. http://www.acer.europa.eu/en/Electricity/Market%20monitoring/Documents_Public/IPA%20Final%20Report.pdf, 28.01.2017.
[9] Komisja Wspólnot Europejskich: White Paper: An Energy Policy for the European Union, COM(95) 682 final. Brussels 13.12.1995. http://europa.eu/documentation/official-docs/white-papers/pdf/energy_white_paper_com_95_682 .pdf, 11.09.2012.
[10] Komisja Wspólnot Europejskich: Zielona Księga: Europejska strategia na rzecz zrównoważonej, konkurencyjnej i bezpiecznej energii, KOM(2006) 105 wersja ostateczna. Bruksela 8.3.2006. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2006:0105:FIN:pl:PDF, 14.09.2012.
[11] Nagaj R.: Polityka klimatyczno-energetyczna a ceny detaliczne energii elektrycznej w wybranych krajach Unii Europejskiej. Rynek Energii, nr 1, 2016, s. 11-21.
[12] Nagaj R.: Regulacja rynku energii elektrycznej w Polsce – ex ante czy ex post. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2016.
[13] Nagaj R.: Zniekształcenia poznawcze gospodarstw domowych na rynku detalicznym energii elektrycznej w Polsce. Rynek Energii, nr 2, 2015, s. 25-31.
[14] Newbery D.: Reforming Competitive Electricity Markets to Meet Environmental Targets. EPRG Working Paper, no. 1126, Cambridge Working Paper in Economics, no. 1154, http://www.econ.cam.ac.uk/research/repec/cam/pdf/cwpe1154.pdf, 29.01.2017.
[15] Ofgem: State of the Market Assessment. 27 March 2014. https://www.ofgem.gov.uk/ofgem-publications/86804/assessmentdocumentpublished.pdf, 30.01.2017.
[16] URE: Sprawozdanie z działalności Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w 2013 roku. URE, Warszawa 2014.
[17] URE: Sprawozdanie z działalności Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w 2015 roku. URE, Warszawa 2016.
[18] Zawada M., Pabian A., Kucęba R.: Konkurencja na rynku energii elektrycznej. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie, nr 2, 2016, s. 289-298.
[19] Strona internetowa TGE, https://tge.pl/pl/155/raporty-miesieczne, 07.02.2017.
[20] Strona internetowa Urzędu Regulacji Energetyki, http://www.ure.gov.pl/ftp/ure-kalkulator/ure/formularz_kalkulator_html.php, 09.02.2017.
Uwagi
Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę (zadania 2017).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-2406eaf7-53ca-4364-ae16-1accb8bd3c7d
Identyfikatory