Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-23ac3def-27c8-4875-8b16-e8ae51e36a87

Czasopismo

Inżynieria Ekologiczna

Tytuł artykułu

Wpływ odprowadzania odpadów żywnościowych do miejskiej sieci kanalizacyjnej na stężenie CHZT ścieków komunalnych w Olsztynie

Autorzy Janczukowicz, W.  Rodziewicz, J.  Mielcarek, A.  Wolter, A. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN The impact of food waste discharge into the municipal sewerage on cod concentration in urban wastewater in Olsztyn
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Operatorzy oczyszczalni w Polsce od kilkunastu lat obserwują wzrost stężenia zanieczyszczeń ścieków surowych, zwłaszcza w odniesieniu do substancji organicznych. To efekt ograniczenia zużycia wody, renowacji sieci, wzrostu zamożności społeczeństwa, powszechnego marnotrawstwa żywności. Najpoważniejszym działaniem wpływającym na skład ścieków miejskich jest stosowanie w obiektach gastronomicznych młynków koloidalnych i odprowadzanie do kanalizacji rozdrobnionych odpadów żywnościowych. To nagminne zachowanie zostało zauważone i zanegowane w 2010 roku we wspólnym stanowisku GIS i MŚ. Zdecydowanie za późno, co potwierdza sytuacja zaobserwowana w olsztyńskiej oczyszczalni ścieków, gdzie największy skok wartości ChZT zaobserwowano w latach 2008–2010. Średnie stężenie ChZT ścieków w latach 2011–2014 było prawie dwukrotnie wyższe niż w roku 1996 a RLM rzeczywiste jest bliskie wartości projektowej, pomimo tego, że obciążenie hydrauliczne obiektu nieznacznie przekroczyło 50% wartości obliczeniowej. Usuwanie tak dużych ładunków zanieczyszczeń organicznych generuje wysokie koszty, których można by uniknąć zagospodarowując racjonalnie odpady gastronomiczne.
EN The operators of wastewater treatment plants in Poland have been observing an increase in the concentration of raw sewage for several years. In particular for organic substances. This is the effect of water consumption reduction, restoration of the sewerage networks, growing wealth, widespread waste of food. The most serious adverse, influencing on the municipal wastewater composition is colloid mills application in gastronomical objects and the discharge of shredded food waste to sewer. That widespread behavior has been noticed and negated, in 2010 year, by the common position of GIS and the ME. Far too late, which confirms the situation observed at the Olsztyn wastewater treatment plant, where the biggest increase of COD values was observed in 2008–2010. The average concentration of COD of sewage in the period 2011–2014 was almost twice higher than in 1996, real PE is close to the design value, despite the fact that the hydraulic load of the object slightly exceeded 50% of design value. Removing such large organic pollutant loads generates high costs, that could be avoided by reasonable food waste management.
Słowa kluczowe
PL odpady gastronomiczne   młynki koloidalne   ChZT ścieków komunalnych   RLM  
EN food waste   colloid mills   municipal wastewater COD   PE  
Wydawca Polskie Towarzystwo Inżynierii Ekologicznej
Czasopismo Inżynieria Ekologiczna
Rocznik 2016
Tom Nr 47
Strony 68--73
Opis fizyczny Bibliogr. 20 poz., rys.
Twórcy
autor Janczukowicz, W.
  • Katedra Inżynierii Środowiska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, ul. Warszawska 117a, 10-719 Olsztyn, jawoj@uwm.edu.pl
autor Rodziewicz, J.
  • Katedra Inżynierii Środowiska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, ul. Warszawska 117a, 10-719 Olsztyn
autor Mielcarek, A.
  • Katedra Inżynierii Środowiska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, ul. Warszawska 117a, 10-719 Olsztyn
autor Wolter, A.
  • Katedra Inżynierii Środowiska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, ul. Warszawska 117a, 10-719 Olsztyn
Bibliografia
1. Dzwolak W. 2010. Gdzie wyrzucać, żeby nie szkodzić? Niebezpieczne odpady kuchenne i sposoby ich zagospodarowania. Przegląd Gastronomiczny, 64 (10), 3.
2. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE w sprawie odpadów oraz uchylająca niektóre dyrektywy. Dz.U.UE.L.08.312.3.
3. FAO. 2011. Global food losses and food waste. Extent, causes and prevention. Study conducted for the International Congress Save food at Interpack. Düsseldorf.
4. http://www.barnstablecountyhealth.org/ia-systems/information-center/compendium-of-information-on-alternative-onsite-septic-system-technology/grease-and-oil-in-restaurant-wastewater [dostęp: 18.05.2015].
5. http://www.eea.europa.eu/pl/sygna142y/sygnaly-2014/artykuly/od-produkcji-po-odpady-2013 [dostęp: 12.05.2015].
6. Leonkiewicz J. 2011. Potrzeba wspólnego stanowiska. Kwestia utylizacji odpadów gastronomicznych. Bezpieczeństwo i Higiena Żywności, 4, 40–42.
7. Łucewicz-Piotrowska M. Operat wodnoprawny na odprowadzanie ścieków komunalnych z aglomeracji Olsztyn, Województwo Warmińsko-Mazurskie do rzeki Łyny. Styczeń 2015.
8. Pargieła W. 2008. Rozbudowa i modernizacja olsztyńskiej oczyszczalni ścieków Łyna. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Ochrony Środowiska i Rybactwa.
9. Piotrowska S., Jastrzębowska J. 1997. Wpływ intensywności napowietrzania na skład biocenozy osadu czynnego w Miejskiej Oczyszczalni ścieków w Olsztynie. Akademia Rolniczo-Techniczna im. M. Oczapowskiego w Olsztynie, Wydział Ochrony Wód i Rybactwa Śródlądowego.
10. Polska na talerzu 2015. Raport firmy MACRO CASH & CARY, http://www.grupaiqs.pl/wpcontent/uploads/2015/04/raport_polska_na_talerzu_2015.pdf [dostęp: 29.12.2015].
11. Rodziewicz J., Janczukowicz W., Filipkowska U. 2014. Odpady gastronomiczne – narastający problem w eksploatacji sieci kanalizacyjnych i oczyszczalni ścieków. Technologia wody. 38 (6), 98–103.
12. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 142/2011 z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 określającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, oraz w sprawie wykonania dyrektywy Rady 97/78/WE w odniesieniu do niektórych próbek i przedmiotów zwolnionych z kontroli weterynaryjnych na granicach w myśl tej dyrektywy.
13. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określające przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego).
14. Stanowisko Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie usuwania odpadów gastronomicznych z zakładów żywienia zbiorowego z dnia 02.06.2010 r.
15. Światowy Dzień Żywności z Bankami Żywności. Wyniki najnowszych badań. http://www.ngo. pl//x/1668329 [dostęp: 29.12.2015].
16. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.).
17. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z późn. zm.).
18. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach Dz.U. 2013 poz. 21.
19. Waldron A., Gibson S., Pohl L., Labas K. 2012. Anaerobic digestion of cafeteria waste reducing Clarkson’s environmental footprint. Project report. New York State Pollution Prevention Institute.
20. Wieczorek A. 2005. Pokonsumpcyjne jak komunalne. Nowości Gastronomiczne, 3 (6), 28–29.
Uwagi
PL Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-23ac3def-27c8-4875-8b16-e8ae51e36a87
Identyfikatory
DOI 10.12912/23920629/62849