Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-2321101c-3673-49c3-adde-694684f1c18a

Czasopismo

Transport Miejski i Regionalny

Tytuł artykułu

Zmienności natężeń ruchu na drogach wojewódzkich

Autorzy Spławińska, M. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Characteristics of traffic flow variability on the provincial roads
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Potrzeba podjęcia opisanych w artykule badań wynika z braku w literaturze branżowej, typowych dla dróg niższych klas, charakterystyk zmienności natężeń ruchu. Charakterystyki takie są niezbędne do planowania krótkotrwałych pomiarów i transponowania ich wyników na natężenie dobowe oraz na średniodobowe w roku (SDR). SDR stanowi podstawę wielu analiz planistycznych, projektowych i eksploatacyjnych układów komunikacyjnych i ich elementów. W artykule przedstawiono szczegółowe analizy zmienności dobowej, tygodniowej i sezonowej natężeń ruchu na drogach wojewódzkich w odniesieniu do ogółu pojazdów oraz pojazdów ciężkich. W przypadku zmienności dobowej, w celu podziału sieci dróg na odcinki jednorodne ruchowo, zastosowano dodatkowo narzędzie klasyfikujące w postaci analizy skupień. Przeprowadzone analizy pozwoliły na określenie zasad wykorzystywania w analizach ruchu na drogach wojewódzkich wskaźników zmienności tygodniowej i sezonowej, określonych dla dróg krajowych. Dotyczy to szczególnie transponowania pomierzonych natężeń dobowych na SDR. Określono także typowe profile zmienności dobowej ruchu umożliwiające transponowanie natężeń ruchu z pomiarów kilkugodzinnych na natężenie dobowe. Wykazując istotne różnice pomiędzy profilami zmienności ruchu na drogach wojewódzkich i krajowych, potwierdzono konieczność rozszerzenia badań zmienności ruchu na drogach wojewódzkich.
EN The need to raise the subject stems from the lack in subject literature typical for lower-class roads, traffic flow variability characteristics. Such characteristics are essential for planning short-term measurements and transposing their results into average daily traffic and annual average daily traffic (AADT). AADT is the basis for many planning, design and maintenance analyzes of communication systems and their components. The article presents a detailed analysis of the daily, weekly and seasonal variability of traffic volumes in relation to all vehicles and heavy vehicles. In the case of daily variability, a classification tool in the form of cluster analysis was used additionally. The conducted analysis allowed to define the principles of assigning indicators to weekly and seasonal variability set for national roads. This applies in particular to conversion of the measured daily volumes into AADT. It has also been specified typical daily variability profiles allowing for quick conversion of volumes from several hour measurements into the daily volume. Due to the proven differences between the profiles of traffic variability set for provincial and national roads, the need to extend the research of traffic flow variability on provincial roads has been confirmed.
Słowa kluczowe
PL drogi wojewódzkie   średni dobowy ruch w roku   SDR   zmienność natężeń ruchu  
EN provincial road   Annual Average Daily Traffic   AADT   traffic flow variability  
Wydawca Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej
Czasopismo Transport Miejski i Regionalny
Rocznik 2015
Tom nr 8
Strony 11--15
Opis fizyczny Bibliogr. 10 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Spławińska, M.
  • Politechnika Krakowska, Katedra Budowy Dróg i Inżynierii Ruchu, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków, msplaw@pk.edu.pl
Bibliografia
1. Ruch Drogowy 2010, Transprojekt – Warszawa Sp. z o.o.
2. Spławińska M., Podział sieci dróg na odcinki jednorodne ruchowo w celu zwiększenia dokładności szacowania SDR, Zeszyty Naukowo–Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej Oddział w Krakowie, /2014, nr 1(103).
3. Moduł pomiaru ruchu DLP-10. Instrukcja eksploatacji wersja 1.0. TELWAY Sp. z o.o., Kraków sierpień 2010.
4. Wytyczne pomiaru ruchu na drogach wojewódzkich w 2010 roku, Transprojekt-Warszawa Sp. z o.o., Warszawa 2009.
5. AASHTO Guidelines for Traffic Data Programs, American Association of State Highway and Transportation Officials, 1992.
6. Spławińska M., Charakterystyki zmienności natężeń ruchu i ich wpływ na eksploatację wybranych obiektów drogowych, Rozprawa doktorska, Politechnika Krakowska, Kraków 2013.
7. Federal Highway Administration (FHWA). Traffic Monitoring Guide, 2013.
8. Pinkofsky L., Typisierung von Ganglinien der Verkehrsstärke Und ihre Eignung zur Modellierung der Verkehrsnachfrage, Dissertation, Technische Universität Braunschweig, Aachen 2006.
9. Stanisz A., Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA PL na przykładach z medycyny, tom I, II, III. Kraków 2007.
10. Spławińska M., Określenie korzystnego czasowego zakresu pomiarów wyrywkowych do wyznaczania średniego dobowego ruchu w roku, „Drogownictwo”, 2015, nr 1.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-2321101c-3673-49c3-adde-694684f1c18a
Identyfikatory