Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-225bfe50-29f7-4d07-b677-476e7e18f2a1

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Komunikacja autobusowa w obszarze funkcjonalnym aglomeracji warszawskiej i łódzkiej

Autorzy Pomykała, A.  Raczyński, J.  Bużałek, T. 
Treść / Zawartość http://www.ceref.pl/index.php/Autobusy/index http://www.autobusy-test.com.pl/
Warianty tytułu
EN Bus passenger transport in Warsaw-Łódź Functional Area
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Jednym z najbardziej rozległych i zaludnionych pasm osadniczych w Polsce jest pasmo obejmujące aglomeracje łódzką i warszawską. W ostatnich kilkudziesięciu latach charakteryzuje się ono wysoką dynamiką rozwoju, a jednym z jego skutków jest szybki wzrost zapotrzebowania na transport, zwłaszcza pasażerski, pomiędzy tymi aglomeracjami. Związane to jest z intensyfikacją powiązań gospodarczych pomiędzy aglomeracjami oraz z tworzeniem się międzyaglomeracyjnego rynku pracy. Obie aglomeracje oraz obszar pomiędzy nimi w analizach gospodarczych i przestrzennych w Polsce określony został jako Warszawsko-Łódzki Obszar Funkcjonalny (WŁOF), będący częścią Makroregionu Centralnego, obejmującego województwa mazowieckie i łódzkie. W niniejszym artykule przedstawiono czynniki determinujące rozwój rynku przewozów pasażerskich w tym obszarze, ze szczególnym uwzględnieniem komunikacji autobusowej.
EN One of most extensive and populated urbanized areas in Poland is settlement strips Łódź and Warsaw. In several dozen last years it is characterized by high dynamics of the development, and a fast rise in the demand for the transport, especially passenger, between these urbanized areas. It is tied with the intensification of economic connections and with being formed of the labour market between these agglomeration. Both agglomerations and area between them in economic and spatial analyses in Poland were definite as Warsaw-Łódź Functional Area (WŁOF) being a part of the Central Macroregion spreading through Mazovian and Łódź provinces. In this article factors determining the development of the market of passenger transports in this area, with special taking into account a bus service were described.
Słowa kluczowe
PL sieć drogowa   komunikacja autobusowa   Warszawa-Lódź  
EN road network   bus transport   Warsaw-Łódź  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2016
Tom R. 17, nr 7-8
Strony 30--37
Opis fizyczny Bibliogr. 9 poz., il., tab.
Twórcy
autor Pomykała, A.
  • Instytut Kolejnictwa w Warszawie
autor Raczyński, J.
  • Instytut Kolejnictwa w Warszawie
autor Bużałek, T.
  • UM Łódź, Wydział Strategii Miasta
Bibliografia
1. Bużałek T., Raczyński J., Połączenie Łodzi i Kielc jako element krajowej sieci kolejowej - stan obecny i perspektywy rozwoju, „Technika Transportu Szynowego” 2013, nr 9.
2. Dyr T., Finansowanie rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej, „Technika Transportu Szynowego” 2012, nr 3.
3. Dyr T., Infrastruktura transportu w koncepcji zagospodarowania przestrzennego kraju, „Autobusy - Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe” 2013, nr 11.
4. Dyr T., Kozubek P. R., Ocena transportowych inwestycji infrastrukturalnych współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej, Instytut Naukowo-Wydawniczy „Spatium”, Radom 2013.
5. Dyr T., Pomykała A., Raczyński J., Finansowanie rozwoju sieci TEN-Tz instrumentu „Łącząc Europę", „Technika Transportu Szynowego” 2015, nr 4.
6. Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030, załącznik do uchwały nr 239 Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2011 r.: M. P. 2012, poz. 252.
7. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1315/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie unijnych wytycznych dotyczących rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej i uchylające decyzję nr 661/2010/UE: Dz. Urz. WE L 348 z 20.12.2013, s. 1-128.
8. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1316/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiające instrument „Łącząc Europę”, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 913/2010 oraz uchylające rozporządzenia (WE) nr 680/2007 i (WE) nr 67/2010: Dz. Urz. WE, L 348 z 20.12.2013, s. 129-171.
9. Strategia Rozwoju Polski Centralnej do roku 2020 z perspektywą 2030, załącznik do uchwały nr 107 Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r.: M. P. 2015, poz. 736.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-225bfe50-29f7-4d07-b677-476e7e18f2a1
Identyfikatory