Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-21d355e6-e516-4364-adbc-21436f1250ae

Czasopismo

Materiały Ceramiczne

Tytuł artykułu

An analysis of factors influencing the determination of refractory materials’ compression strength

Autorzy Gerle, A.  Czechowski, J.  Podwórny, J.  Dahlem, E. 
Treść / Zawartość http://www.ptcer.pl/mccm/pl/informacje
Warianty tytułu
PL Analiza czynników wpływających na oznaczenie wytrzymałości na ściskanie materiałów ogniotrwałych
Języki publikacji EN
Abstrakty
EN Cold crushing strength (CCS) testing is one of the basic tests conducted in order to characterize a refractory product. Compression strength is frequently a condition that must be fulfilled by a product to be technically accepted, and the result obtained in the test strongly depends on measuring conditions. For this reason, the applied measuring procedures must guarantee the repeatability and reproducibility of the obtained results. The standards in force specify CCS testing methods depending on the density of a product (dense and insulating products) and its form (shaped and unshaped products). These standards specify the requirements to be fulfilled by the dimensions of CCS test samples, their perpendicularity and parallelism, the requirements to be met by the machine used for CCS testing, the number of test samples as well as the sample loading rate during the test. However, not all standards sufficiently define all the requirements. Imprecise testing procedures and difficult to test inhomogeneous materials, such as refractories are, make it difficult to obtain repeatable and reproducible results and to compare them by different laboratories. The presented investigations are an initial part of international project ReStaR, aimed at specifying the factors which significantly influence among others the result of CCS testing. The investigations were based on experimental design methods and variance analysis, which allowed minimizing the number of experiments necessary to identify factors that have a considerable influence on CCS testing of refractory materials: dense shaped, insulating and unshaped products. It has been proved that the obtained result of CCS testing is significantly influenced by the quality of sample preparation and sample dimensions. In the case of insulating and unshaped products, an important factor turned out to be the rate of loading the sample during the test. In the case of all the types of materials subjected to testing, the use of a cardboard washer had a negative impact on the test result, reducing the value of strength and the repeatability of the obtained results.
PL Badanie wytrzymałości na ściskanie w temperaturze otoczenia (CCS) jest jednym z podstawowych badań wykonywanych w celu scharakteryzowania wyrobu ogniotrwałego. Wytrzymałość na ściskanie jest często warunkiem odbioru technicznego wyrobu, a wynik uzyskany w trakcie badania silnie zależy od warunków pomiarowych. Sprawia to, że stosowane procedury pomiarowe muszą gwarantować powtarzalność i odtwarzalność uzyskiwanych wyników. Obowiązujące normy precyzują metody badania CCS w zależności od gęstości wyrobu (wyroby zwarte i izolacyjne) oraz od postaci wyrobu (wyroby formowane i nieformowane). Normy te określają wymagania dotyczące wymiarów próbek do badania CCS, ich prostopadłości i równoległości, wymagań, które musi spełniać maszyna stosowana do oznaczania CCS, ilości badanych prób oraz szybkości obciążania próbki w trakcie badania. Jednak nie wszystkie normy definiują wszystkie wymagania w wystarczającym stopniu. Nieprecyzyjne procedury badawcze w połączeniu z trudnym do badań, niejednorodnym materiałem, jakim jest materiał ogniotrwały, utrudnia otrzymywanie powtarzalnych i odtwarzalnych wyników oraz ich porównywanie między laboratoriami. Prezentowane badania stanowią początkową część międzynarodowego projektu ReStaR, mającą na celu wskazanie czynników istotnie wpływających między innymi na wynik badania CCS. W badaniach wykorzystano metody planowania eksperymentów i analizy wariancji, co pozwoliło na zminimalizowanie ilości eksperymentów niezbędnych do zidentyfikowania czynników istotnie wpływających na wynik badania CCS ogniotrwałych wyrobów zwartych formowanych, izolacyjnych i nieformowanych. Wykazano, że istotny wpływ na uzyskiwany wynik badania CCS ma jakość przygotowania próbki oraz jej wymiary. W przypadku wyrobów izolacyjnych i nieformowanych istotna okazała się szybkość obciążania próbki w trakcie badania. W przypadku wszystkich trzech badanych rodzajów materiałów stosowanie tekturowej podkładki negatywnie wpływało na wynik badania, obniżając wartość wytrzymałości i zmniejszając powtarzalność uzyskanych rezultatów.
Słowa kluczowe
PL wytrzymałość na ściskanie   przygotowanie próbek   planowanie eksperymentu   normy badawcze  
EN cold crushing strength   sample preparation   experimental design   testing standard  
Wydawca Polskie Towarzystwo Ceramiczne
Czasopismo Materiały Ceramiczne
Rocznik 2015
Tom T. 67, nr 3
Strony 324--332
Opis fizyczny Bibliogr. 2 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Gerle, A.
  • Institute of Ceramics and Building Materials, Refractory Materials Division in Gliwice, Poland, a.gerle@icimb.pl
autor Czechowski, J.
  • Institute of Ceramics and Building Materials, Refractory Materials Division in Gliwice, Poland
autor Podwórny, J.
  • Institute of Ceramics and Building Materials, Refractory Materials Division in Gliwice, Poland
autor Dahlem, E.
  • Forschungsgemeinschoft Feuerfest e.V., Höhr-Grenzhausen, Germany
Bibliografia
[1] Plackett, P., Burman, J. P.: The design of optimum multifactorial experiments, Biometrika, 37, (1946), 305-325.
[2] Majdic, A., Hagemann, L., Lichomski, H.: Einfluss der gute der probekörperdruckflächen und der Druckplattenrauheit auf Mittlwer und Streubreite der Klatdruckfestigkeit Steine, Tonind. Zeit., 97, 9, (1973), 237-243
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-21d355e6-e516-4364-adbc-21436f1250ae
Identyfikatory