Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-1e0eff2e-5505-477e-a8b1-757c75e43287

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Infrastruktura transportu w koncepcji zagospodarowania przestrzennego kraju

Autorzy Dyr, T. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Koncepcja zagospodarowania przestrzennego kraju, zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, określa uwarunkowania, cele i kierunki zrównoważonego rozwoju kraju oraz działania niezbędne do jego osiągnięcia. Istotną jej częścią jest rozmieszczenie obiektów infrastruktury transportowej. Z tego punktu widzenia Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 (KPZK 2030) jest najważniejszym krajowym dokumentem strategicznym dotyczącym zagospodarowania przestrzennego kraju, mającym istotny wpływ na kierunki inwestycji infrastrukturalnych w sektorze transportu. Uwzględniając znaczenie KPZK 2030 dla długoterminowego rozwoju gospodarczego i wpływ tej koncepcji na plany i programy rozwoju infrastruktury transportowej, w niniejszym artykule przedstawiono najważniejsze postanowienia tego dokumentu. Podjęto także próbę oceny wpływu przyjętej koncepcji na rozwój systemu transportowego w Polsce.
Słowa kluczowe
PL infrastruktura transportowa Polski   zagospodarowanie przestrzenne   KPZK   sieć transportowa  
EN Polish transport infrastructure   spatial planning   transport network  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2013
Tom R. 14, nr 11
Strony 22--30
Opis fizyczny Bibliogr. 14 poz., il.
Twórcy
autor Dyr, T.
  • Wydział Ekonomiczny, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu
Bibliografia
[1] Biała Księga „Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu - dążenie do osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu”. COM (2011) 144.
[2] Boni M. (red.), Raport Polska 2030. Wyzwania rozwojowe. Zespół Doradców Strategicznych Prezesa Rady Ministrów, Warszawa 2009.
[3] Communication from the Commission A Sustainable Europe for a Better World: A European Union Strategy for Sustainable Development. COM (2001) 264.
[4] Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 661/2010/UE z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie unijnych wytycznych dotyczących rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej. Dz Urz WE L 204 z 05.08.2010, str. 1-129.
[5] Dyr T., Finansowanie rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej. Technika Transportu Szynowego 2012, nr 3.
[6] Dyr T., Kozubek P. R., Ocena transportowych inwestycji infrastrukturalnych współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej. Spatium, Radom 2013.
[7] Dyr T., Strategia rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej. Technika Transportu Szynowego 2012, nr 1-2.
[8] Dyr T., Strategia rozwoju transportu do 2020 roku. Technika Transportu Szynowego 2012, nr 1.
[9] Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów Czysta energia dla transportu: europejska strategia w zakresie paliw alternatywnych. COM (2013) 17.
[10] Komunikat Komisji Europa 2020 - Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu. COM (2010) 2020.
[11] Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030. Załącznik do uchwały nr 239 Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2011 r. M. P 2012, poz. 252.
[12] Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Dz U 2012, poz. 674.
[13] Strategia Rozwoju Transportu do 2020 r. (z perspektywą do 2030 r.). Załącznik do uchwały nr 6 Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2013 r. M. P. 2013, poz. 75.
[14] Wniosek Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające instrument „Łącząc Europę". KOM (2011) 665.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-1e0eff2e-5505-477e-a8b1-757c75e43287
Identyfikatory