Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-1cf32df0-3e5d-4b2e-b439-28fa8c60792c

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Uwarunkowania funkcjonowania i rozwoju światowego rynku biopaliw transportowych

Autorzy Motowidlak, U. 
Treść / Zawartość http://www.ceref.pl/index.php/Autobusy/index http://www.autobusy-test.com.pl/
Warianty tytułu
EN Aspects of performance and development of word market of transport biofuels
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Wyczerpywanie się zasobów paliw kopalnych oraz groźby globalnego ocieplenia klimatu powodują, że rozwój produkcji biopaliw transportowych nabiera coraz większego znaczenia. Biopaliwa transportowe produkowane z surowców odnawialnych mają przyczynić się do zmniejszenia zależności transportu od surowców ropopochodnych przy jednoczesnym pozytywnym wpływie na stan środowiska. Redukują one, bowiem efekt cieplarniany, ograniczają emisję związków toksycznych i są biodegradowalne. Dodatkowo sektory usługowe zajmujące się produkcją i logistyką biopaliw tworzą nowe miejsca pracy i mogą przyczynić się do rozwoju obszarów wiejskich. Światowe raporty o biopaliwach wskazują, że szybki wzrost produkcji tych paliw stanowi coraz większą konkurencję dla rynku żywności oraz może doprowadzić do szkód w środowisku naturalnym. Unia Europejska, jako największy producent biodiesla na świecie, w odpowiedzi na te wątpliwości wprowadziła kryteria zrównoważonego rozwoju do certyfikacji produkcji biopaliw.
EN The depletion of fossil fuel resources and the danger of global warming cause, that the development of transport biofuels’ production becomes more and more important. The transport biofuels produced from renewable resources should contribute to the reduction of transport request for oil products and to the gaining of environmental benefits. The mentioned biofuels reduce green house effect and emission of toxic compounds. In addition to this the sectors dealing with production and logistic of biofuels create new jobs and can contribute to the development of rural areas. The word reports about biofuels show, that the rapid production growth of those biofuels makes a competition for the food market and lads to the environmental damages. As a result of those doubts EC as the greatest world producer of biodiesel introduced the rules of sustainable development to the certification of biofuels production.
Słowa kluczowe
PL rynek biopaliw   biopaliwa transportowe  
EN biofuels market   transport biofuels  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2013
Tom R. 14, nr 3
Strony 819--831
Opis fizyczny Bibliogr. 21 poz., wykr., pełen tekst na CD
Twórcy
autor Motowidlak, U.
  • Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Instytut Informatyki i Ekonomik Stosowanych, Zakład Logistyki, umotowidlak@onet.eu
Bibliografia
1. Duszczyk M., Będzie nowe paliwo. Samochodom grożą awarie, Dziennik Gazeta Prawna, 15.04.2010.
2. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r., w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniająca i w następstwie uchylająca dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE.
3. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/30/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. zmieniająca dyrektywę 98/70/WE odnoszącą się do specyfikacji benzyny i olejów napędowych oraz wprowadzającą mechanizm monitorowania i ograniczania emisji gazów cieplarnianych oraz zmieniająca dyrektywę Rady 1999/32/WE odnoszącą się do specyfikacji paliw wykorzystywanych przez statki żeglugi śródlądowej oraz uchylająca dyrektywę 93/12/EWG.
4. Energy, transport and environment indicators, European Commission, Luxembourg 2011.
5. EU energy and transport in figures, European Commission, 2011.
6. Golec K., Biopaliwa -uwarunkowania i perspektywy na rynku paliw alternatywnych, Biopaliwa -konferencja Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, 5.02.2007, www.autoflesz.pl/artykuly/453,Biopaliwa_konferencja_na_Uniwersytecie_Technologiczno_Przyrodniczym_w_Bydgoszczy.html, (05.06.2012).
7. Grzelakowski A. S., Polityka transportowa UE na II dekadę XXI w. wobec nowych wyzwań rozwoju transportu, Logistyka 1/2010.
8. http://www.euractiv.com/en/energy/eu-renewable-energy-policy, (04.05.2012).
9. Kupczyk A., Stan obecny i perspektywy wykorzystania biopaliw transportowych w Polsce na tle UE. Część III, Instrumenty wsparcia rozwoju biopaliw, Energetyka i Ekologia, czerwiec-lipiec 2007.
10. Kupczyk A., Wasiak G., Madej M., Osiak J., Biopaliwa transportowe na świecie i w Unii Europejskiej, Gospodarka Materiałowa i Logistyka, nr 6/2011.
11. Mapa drogowa na rzecz energii odnawialnej. Energie odnawialne w XXI wieku: budowa bardziej zrównoważonej przyszłości, COM(2006) 848, Bruksela 2007.
12. Motowidlak U., Mobilność Europy w pierwszej dekadzie XXI wieku, Pieniądze i Więź, Kwartalnik naukowy poświęcony problematyce ekonomicznej, prawnej i społecznej, nr 2 (51)/2011.
13. Motowidlak U., Polityka transportowa a rozwój zrównoważony, [w:] Implementacyjne aspekty wdrażania zrównoważonego rozwoju, pod red. D. Kiełczewskiego, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok 2011.
14. Renewable Energy Road Map Renewable energies in the 21st century: building a more sustainable future. IMPACT ASSESSMENT, SEC(2006) 1719, Brussels 2007.
15. Rosiak E., Łopaciuk W., Krzemiński M., Produkcja biopaliw i jej wpływ na światowy rynek zbóż oraz roślin oleistych i tłuszczowów roślinnych, IERiGś Państwowy Instytut Badawczy, nr 29 Warszawa 2011.
16. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2007 r. w sprawie Narodowych Celów Wskaźnikowych na lata 2008-2013, Dz.U. 2007 nr 110 poz. 757.
17. Skrzyńska M., pełnomocnik zarządu ds. systemów ISO, Dział Systemów Zarządzania Rafinerii Trzebinia, http://archiwum.komunalny.pl/archiwum/index.php?mod=tekst&id=13048, (12.06.2012).
18. Wieloletni program promocji biopaliw lub innych paliw odnawialnych na lata 2008-2014, Minister Gospodarki, dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 24 lipca 2007.
19. Word Energy Outlook, IEA, www.worldenergyoutlook.org, (15.05.2012).
20. www.energianews.pl, (19.07.2012).
21. www.euractiv.com/en/energy/eu-renewable-energy-policy (20.06.2012).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-1cf32df0-3e5d-4b2e-b439-28fa8c60792c
Identyfikatory