Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-1c55a2b0-44ef-4a60-b56a-54afcb19c37c

Czasopismo

Teka Komisji Urbanistyki i Architektury Oddział PAN w Krakowie

Tytuł artykułu

W stronę piękna przestrzeni miasta - refleksje architektoniczno-krajobrazowe

Autorzy Zieliński, M. 
Treść / Zawartość http://teka.pk.edu.pl/
Warianty tytułu
EN Towards the beauty of the cityscape - reflections on architecture and the landscape
Języki publikacji PL, EN
Abstrakty
PL Artykuł ma charakter refleksyjno-podsumowującego rozważania na temat zaproponowany przez organizatorów konferencji „W stronę piękna. O prawnych problemach estetyzacji przestrzeni publicznej. W ujęciu interdyscyplinarnym. To naukowe wydarzenie miało miejsce w kwietniu 2014 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Autor przyjął architektoniczną perspektywę rozważań, w której szczególną rolę odgrywa pojęcie krajobrazu miasta. Praca składa się z części wprowadzającej, w której przedstawiono uzasadnienie dla przyjętej perspektywy. W dalszej części pracy wykonano klasyfikację zaprezentowanych w wystąpieniach plenarnych i referatowych stanowisk, opinii i badań. Uogólnienie to ma charakter pięciopunktowej typologii, w ramach której zarysowały się ogólne zagadnienia problemowe. Naczelną tezą przyjętą w pracy jest twierdzenie, iż zagadnienia problemowe omawiane podczas konferencji są efektem współczesnego modelu gospodarowania przestrzenią, będącego wynikiem zbyt liberalnego podejścia po przemianach społeczno-ekonomicznych w 1989 roku. Stąd wniosek, że problemy istotne dla estetyki miast są skutkami, których przyczyn należy upatrywać w ogólnospołecznym i kulturowym podejściu do rzeczywistości. Z uwagi na cel pracy za jaki przyjęto podsumowanie i komentarz do wydarzenia naukowego jakim była gdańska konferencja, oraz rodzaj refleksji nad stawianymi podczas konferencji tezami, w pracy zrezygnowano z formułowania końcowych konkluzji. Prezentowane w pracy wnioski autorskie są jedynie głosem w dyskusji i dopełnieniem opinii wygłaszanych podczas wystąpień. W zamierzeniu artykuł ma skłaniać do szerokiego oglądu podnoszonych problemów, wyciągania własnych wniosków, a co najistotniejsze, ma stanowić zaczyn dla przyszłych dyskusji naukowych nad zagadnieniem piękna przestrzeni miast.
EN The essay is meant to be a reflection, a conclusion of sorts regarding the topic proposed by the organizers of the "Towards beauty." It is meant to be about the problems of introducing aesthetics to public spaces. From the point of view of many disciplines. This academic event took place in the April of 2014 at the Faculty of Law and Administration of the University of Gdańsk. The Author assumed the perspective of an architect when contemplating the problems being discussed. This approach emphasizes the role that is played by the concept of the urban landscape. The work is composed of an introduction, which illustrates the reasons for adopting this perspective. This part is followed by a classification of the stances and academic research that has been presented in the delivered lectures and essays. This generalization has the form of a typology composed of five points, which describe the general issues that were discussed. The overarching thesis of this is essay is the statement that the choice of problems that have been discussed at the conference are the result of a contemporary model of thinking about the management of space, which results from a much too liberal approach that has been adopted after the socioeconomic changes that occurred in 1989. This begs the question whether the issues that are important in the context of the aesthetics of cities are effects the causes of which could lie in society's approach to its reality. Due to the aim of this essay being a commentary on the academic event that was the Gdańsk conference and a sort of reflection on the issues that were being discussed there, the Author decided not to provide it with a conclusion at the end. The Author's comments contained in this work are only a voice in the discussion and a complementation of the opinions that have been presented during the conference. The article is supposed to elicit a familiarity with the presented issues so that the reader can form their opinions, and, what is perhaps even more important, provide the foundation for future academic discussion on the topic of the beauty of the cityscape.
Słowa kluczowe
PL krajobraz   miasto   kultura   piękno  
EN cityscape   culture   beauty  
Wydawca Polska Akademia Nauk, Oddział w Krakowie
Politechnika Krakowska, Wydział Architektury
Czasopismo Teka Komisji Urbanistyki i Architektury Oddział PAN w Krakowie
Rocznik 2014
Tom T. 42
Strony 187--203
Opis fizyczny Bibliogr. 24 poz.
Twórcy
autor Zieliński, M.
  • Politechnika Krakowska, Wydział Architektury, Instytut Architektury Krajobrazu
Bibliografia
1. Bogdanowski J., 1976, Kompozycja i planowanie w architekturze krajobrazu, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Wrocław, Warszawa, Kraków, Gdańsk,
2. Bogdanowski J.,Łuczyńska-Bruzda M., Novák Z., 1979, Architektura Krajobrazu, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa-Kraków,
3. Böhm A., 1994, Architektura krajobrazu jej początki i rozwój, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków,
4. Böhm A., 2006, Planowanie przestrzenne dla architektów krajobrazu O czynniku kompozycji, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków,
5. Böhm A., 2004, „Wnętrze” w kompozycji krajobrazu, Wybrane elementy genezy analizy porównawczej i zastosowań pojęcia, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków,
6. Chmielewski J. M., 2010, Teoria urbanistyki w projektowaniu i planowaniu miast, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej,
7. Collins G., Crosemann Collins Ch., 2006, Camillo Sitte The birth of modern city planning with a translation of the 1889 Austrian edition of his City Planning According to Artistic Principles, Denver Publications, INC, Mineola, New York,
8. Cullen G., 1971, The Concise Townscape, Architectural Press,
9. Cullen G., 2011, Obraz Miasta wydanie skrócone, wyd. Ośrodek ”Brama Grodzka - teatr NN”, Lublin,
10. Gyurkovich J., 2010, Architektura w przestrzeni miasta, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków,
11. Kosiński W., 2011, Miasto i piękno miasta, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków,
12. Kosiński W., 2012, Dobro i piękno - miejsca przyjazne człowiekowi w miastach przed-modernistycznych. Idee, projekty, realizacje, [w:] Przestrzeń i Forma, nr 18, Wyd. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Szczecin,
13. Kosiński W., 2013, Dobro i piękno - miejsca przyjazne człowiekowi w miastach modernistycznych. Idee, projekty, realizacje, [w:] Przestrzeń i Forma, nr 19, Wyd. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Szczecin,
14. Kosiński W., 2013, Dobro i piękno - miejsca przyjazne człowiekowi w miastach modernizmu po 1945. Idee, projekty, realizacje, [w:] Przestrzeń i Forma, nr 20, Wyd. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Szczecin,
15. Lynch K., 2011, Obraz miasta, wyd. Archiwolta, Kraków,
16. Ozimek P. Böhm A., Ozimek A., Wańkowicz W., 2013, Planowanie przestrzeni o wysokich walorach krajobrazowych przy użyciu cyfrowych analiz terenu wraz z oceną ekonomiczną, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków,
17. Sarzyński P., 2012, Wrzask w przestrzeni, Wydawnictwo Polityka, Warszawa,
18. Springer F., 2013, Wanna z kolumnadą, Reportaże o polskiej przestrzeni, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec,
19. Studium koncepcji regulacji estetyki miasta, Raport z badań przeprowadzonych wśród przedstawicieli Rad Dzielnic i Rad Osiedli w Gdańsku, 2012, Biuro Rozwoju Gdańska, Gdańsk, PDF,
20. Waśkiewicz A., 2011,Obywatel twórcą ładu społecznego: Machiavelli, Rousseau, de Tocqueville, [w:] Partycypacja publiczna O uczestnictwie obywateli w życiu wspólnoty lokalnej, 2011, red. Olech A., wyd. Instytut Spraw Publicznych, Warszawa,
21. Wejchert K.,1984, Elementy kompozycji urbanistycznej, Wydawnictwo Arkady, Warszawa,
22. Wiland M., 2009, Liberalna polityka przestrzenna,[w:] Człowiek i Środowisko,
23. Witruwiusz, 1956, O architekturze ksiąg dziesięć, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa,
24. Zachariasz A., 2006, Zieleń jako współczesny czynnik miastotwórczy ze szczególnym uwzględnieniem roli parków publicznych, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków,
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-1c55a2b0-44ef-4a60-b56a-54afcb19c37c
Identyfikatory