Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-1a09bb5c-5d3e-4582-aeea-f874b0afd56e

Czasopismo

Transport Miejski i Regionalny

Tytuł artykułu

Standardy wyposażenia technicznego systemów transportu miejskiego – uwarunkowania i perspektywy zastosowania

Autorzy Gromadzki, M.  Grzelec, K. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Standards of technical equipment in public transport – conditions and perspectives of application
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Innowacje na rynku transportu miejskiego mają wymiar zarówno techniczny, jak i organizacyjny. Umożliwiły one w ostatnich 25 latach zwiększenie konkurencyjności transportu zbiorowego wobec samochodu osobowego i – w rezultacie – efektywną realizację założeń i celów polityki zrównoważonego rozwoju w miastach i aglomeracjach. Wprowadzanie do systemu transportu miejskiego rozwiązań opartych na innowacjach technicznych i technologicznych może być zdeterminowane: potrzebami pasażerów i dążeniem do podnoszenia jakości usług, oddziaływaniem producentów na rynek lub realizacją wymagań o charakterze formalno-prawnym. Niniejszy artykuł przedstawia analizę standardów wyposażenia technicznego transportu miejskiego przyjętych do realizacji w polskich miastach o liczbie mieszkańców powyżej 200 tysięcy. Porównano zakres zastosowania i plany ich wprowadzenia w poszczególnych miastach i na tej podstawie określono tendencję związaną z wyposażaniem systemów transportu miejskiego, wskazując równocześnie na określone uwarunkowania i uzasadnienie dla nowych technologii, do których należą: zdolność do zaspokajania, za pośrednictwem nowych rozwiązań, najważniejszych postulatów przewozowych, realizowanie założeń polityki transportowej zrównoważonego rozwoju, w tym norm ekologicznych, realizowanie założeń polityki społecznej, w tym poprawy dostępności do usług dla osób niepełnosprawnych, benchmarking, możliwości finansowe, kultura organizacyjna organizatora transportu.
EN Innovations in public transport have technical and organizational aspects. For the last 25 years innovations have enabled to increase the competitiveness of public transport in relation to private cars and resulted with an effective implementation of the principles and objectives of sustainable development in cities and agglomerations. Implementation of technical and technological innovations in public transport can be determined by: the needs of passengers and increasing the quality of services, impact of the producers on the market or implementation of the law. The article presents an analysis of standards of the technical equipment in public transport in Polish cities with a population over 200 thousand inhabitants. The scope of innovation and plans of its introduction in selected cities have been compared in the article and on this base a trend in the equipping urban transport systems, indicating as well conditions and justification for new technologies, including: the ability to fulfill the most important passenger demands, implementation of sustainable transport policy and environmental standards, implementation of social policy objectives and improving access to services for people with disabilities, benchmarking, financial capacity, organizational culture of transport organizer.
Słowa kluczowe
PL innowacje   transport miejski   wyposażenie pojazdu   standard  
EN innovations   urban transport   vehicle equipment   standard  
Wydawca Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej
Czasopismo Transport Miejski i Regionalny
Rocznik 2015
Tom nr 12
Strony 7--10
Opis fizyczny Bibliogr. 5 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Gromadzki, M.
autor Grzelec, K.
Bibliografia
1. Glapiński A., Schumpeterowska teoria przedsiębiorcy, czyli skąd się bierze pies, „Konsumpcja i Rozwój”, 2012, nr 1.
2. Fitzsimmons J.A., Fitzsimmons M.J., Service Management. Operations, Strategy and Information, Irwin – McGraw – Hill, 1998.
3. Starowicz W., Gretkowska K., Wyniki badań preferencji i ocen pasażerów w zakresie jakości komunikacji zbiorowej w Krakowie, „Transport Miejski”, 2003, nr 7–8.
4. Wyszomirski O., Funkcjonowanie rynku komunikacji miejskiej. WUG, Gdańsk 1997, s. 141.
5. Rynek usług transportowych w Polsce, red. D. Rucińska, PWE, Warszawa 2015.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-1a09bb5c-5d3e-4582-aeea-f874b0afd56e
Identyfikatory