Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-196b5c83-2b53-4e7b-af2e-7b0aad7b8918

Czasopismo

Chemik

Tytuł artykułu

Wykorzystanie metody LCA do szacowania poziomu obciążeń środowiska związanych z odzyskiem ołowiu z surowców wtórnych

Autorzy Kamińska, E.  Merkisz, J.  Kamiński, T. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Application of the LCA method to estimation of the level of environmental load associated with recovery of lead from recycled materials
Konferencja XIV Konferencja Ochrona Środowiska : przepisy, rozwiązania, interpretacje, trendy
Języki publikacji PL, EN
Abstrakty
PL Wypełnienie wymagań prawa UE w zakresie gospodarowania odpadami, w opisywanym przypadku zużytymi akumulatorami kwasowoołowiowymi, wymaga aby wszystkie zebrane akumulatory zostały poddane procesowi recyklingu. Zawarty w nich ołów powinien być odzyskany na poziomie 70%. W niniejszym opracowaniu przeprowadzono analizę środowiskową (LCA – Life Cycle Assessment) technologii recyklingu, w celu zbadania jej potencjalnego wpływu na środowisko. Otrzymane wyniki zostały przedstawione w kategoriach środowiskowych charakterystycznych dla dwóch wybranych metod LCA – Eco-Indicator99 oraz IMPACT 2000+. Zgodnie z zapisami norm w celu prawidłowego przeprowadzenia ekobilansu, należy określić granice analiz, procesy jednostkowe, nakłady materiałowe i energetyczne, odpady, emisje oraz wybrane kategorie wpływu, które umożliwiają prawidłową interpretację otrzymanych wyników. Wymienione działania zostały wykonane w ramach niniejszego opracowania.
EN EU legislations dedicated to management of wastes in particular to dealing with out-of-service lead and acid rechargeable batteries imposes the requirement to collect waste batteries and subject them to the recycling process in order to recover about 70% of lead contained therein. This paper describes how the method of Life Cycle Assessment (LCA) can be applied to the recycling technology to investigate its impact onto natural environment. The achieved results were structured to categories of environmental impact typical for two selected LCA methods – Eco- Indicator99 and IMPACT 2000+. According to the content of standards the correct process of ecological balance needs determination of boundary limits for the analyzes, unit (elementary) processes, consumption of materials and energy, wastes, emission of wastes and selected impact categories that enable interpretation of obtained results. All the foregoing measures were carried out within the described investigations.
Słowa kluczowe
PL ocena cyklu życia   LCA   ołów   recykling   odpady  
EN life cycle assessment (LCA)   lead   recycling   wastes  
Wydawca Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, ZW CHEMPRESS-SITPChem
Czasopismo Chemik
Rocznik 2013
Tom Vol. 67, nr 10
Strony 963--970
Opis fizyczny Bibliogr. 11 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Kamińska, E.
  • Pracownia Recyklingu, Centrum Badań Materiałowych i Mechatroniki, Instytut Transportu Samochodowego, Warszawa
autor Merkisz, J.
  • Instytut Silników Spalinowych i Transportu, Politechnika Poznańska, Poznań
autor Kamiński, T.
  • Centrum Zarządzania i Telematyki Transportu, Instytut Transportu Samochodowego, Warszawa
Bibliografia
1. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/66/WE z dnia 6 września 2006 r. w sprawie baterii i akumulatorów oraz zużytych baterii i akumulatorów oraz uchylająca dyrektywę 91/157/EWG.
2. PN-EN ISO 14040, Zarządzanie środowiskowe - Ocena cyklu życia - Zasady i struktura. PKN, Warszawa, 2006.
3. PN-EN ISO 14044, Zarządzanie środowiskowe - Ocena cyklu życia - Wymagania i wytyczne. PKN, Warszawa, 2009.
4. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów.
XIV Konferencja Ochrona Środowiska
5. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów i uchylająca niektóre dyrektywy. Dz. U. L 312 z 22.11.2008 г.
6. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Dz. U. 2013 poz. 817.
7. Kamińska E.: Analiza obciążeń środowiska związanych z recyklingiem samochodowych akumulatorów kwasowoołowiowych. Praca doktorska, Poznań, 2013.
8. http://www.pre-sustainability.com/content/eco-indicator-99, 26.08.2013 r.
9. Goedkoop М., Spriensma R.: 2000, The Eco-indicator 99. A damage oriented method for Life Cycle Assessment. Methodology report, PRé Consultants В.Ѵ, Netherlands.
10. SimaProv. 7.3.2.
11. Kowalski Z., Kulczycka J., Góralczyk М.: Ekologiczna ocena cyklu
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-196b5c83-2b53-4e7b-af2e-7b0aad7b8918
Identyfikatory