Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-1949022a-0b91-49ce-9f28-882e89e649c2

Czasopismo

Polityka Energetyczna

Tytuł artykułu

Produkcja energii elektrycznej z nowych złóż węgla brunatnego jako potencjalne źródło wzrostu zamożności społeczeństwa i reindustrializacji

Autorzy Dudek, M.  Jurdziak, L.  Kawalec, W. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Electricity production from new lignite deposits as a potential factor in re-industrialization and increasing the wealth of society
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Warunkiem rozwoju gospodarczego kraju jest utrzymywanie cen energii na poziomie, który umoźliwia przemysłowi skuteczne konkurowanie na rynku międzynarodowym oraz zapobiega ubóstwu energetycznemu społeczeństwa, co jest niezbędne dla stabilnego wewnętrznego popytu na produkowane dobra i usługi. Dla polskiej energetyki oznacza to konieczność utrzymywania dużego udziału węgla brunatnego w krajowym miksie energetycznym. Wobec sczerpywania się złóż w obecnie eksploatowanych zagłębiach niezbędne jest udostępnianie nowych złóż na terenach, które dotychczas nie były objęte eksploatacją górniczą. Plany nowych inwestycji górniczych, jak również polityka ochrony złóż, czyli utrudnienia zagospodarowania terenu niezgodnie z ewentualną eksploatacją górniczą, generują poważne konflikty społeczne, których skutkiem może być trwałe uniemożliwienie strategicznych inwestycji górniczych. Autorzy proponują zastąpić stosowane dotychczas środki administracyjne (planowa ochrona złóż, przymusowy wykup terenów dla potrzeb inwestycji górniczej) narzędziami ekonomicznymi, które dobrze funkcjonują w krajach, w których właściciel terenu jest równocześnie właścicielem złoża zalegającego poniżej. Otóż oprócz kwoty wykupu terenu dla potrzeb eksploatacji górniczej, właścicielowi tego terenu kompania górnicza mogłaby zaoferować rentę eksploatacyjną, czyli udział w zyskach z tytułu eksploatacji złoża.Właściciel terenu byłby zatem zainteresowany eksploatacją złoża oraz uzyskiwałby przychód ze swojego terenu również po jego sprzedaży. Skala udziału w zyskach i terminarz wypłat dla właścicieli terenów mają istotny wpływ na wynik finansowy przedsięwzięcia górniczego (tu: górniczo-energetycznego), toteż potrzebne jest wnikliwe przeanalizowanie różnych wariantów renty. W artykule przedstawiono symulację wyniku finansowego docelowego planu rozwoju kopalni węgla brunatnego z uwzględnieniem renty eksploatacyjnej na podstawie studialnego zestawu danych. Obliczenia, modelowanie i symulacje wykonano w środowisku programu geologiczno-górniczego oraz specjalistycznego oprogramowania optymalizacji kopalń odkrywkowych.
EN The development of the national economy requires energy prices be kept low enough to allow domestic industry to successfully compete on an internationalmarket, as well as to prevent energy poverty among the people in order to maintain stable domestic demand for offered goods and services. For the Polish power generating industry, this means the necessity of keeping a high share of lignite in the energetic mix. As the currently exploited reserves are becoming depleted, the opening of new deposits in greenfields is compulsory. A lack of planning for new mining investments as well as policies protecting deposits – for example, the freezing of non-mining development in prospective mining areas – causes serious social conflicts that could eventually inhibit strategic mining investments. This analysis proposes to supersede the existing administrative approach to mining planning (planned protection of deposits, forced purchasing of terrain for the needs of mining activity) with economic incentives that work well in other countries where landowners also own the rights to deposits lying beneath their land. Landowners would then support the exploitation of the deposit to gain profits from their property after selling it to a mining company. The scale of the share of the profits and the schedule of payments to the landowners significantly influence the financial results of a mining enterprise (in the examined case, mining and power generating); therefore, various mining profit sharing scenarios are considered. This paper presents a simulation of the financial results of the “Life-Of-Mine” analysis for a surface lignite mine, with regard to mining profit sharing on the basis of study data. Calculations, modelling, and simulations have been carried out with the use of the geological and mining package and specialised open pit optimisation software.
Słowa kluczowe
PL górnictwo odkrywkowe węgla brunatnego   docelowy plan rozwoju   udział w zysku dla właścicieli zajętych terenów  
EN lignite surface mining   life-of-mine plan   profit sharing payments for landowners of acquired terrain  
Wydawca Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN
Czasopismo Polityka Energetyczna
Rocznik 2014
Tom T. 17, z. 4
Strony 187--203
Opis fizyczny Bibliogr. 23 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Dudek, M.
autor Jurdziak, L.
autor Kawalec, W.
Bibliografia
[1] BEDNARCZYK, J. 2008. Perspektywiczne scenariusze rozwoju wydobycia i przetworzania węgla brunatnego na energię elektryczną. Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal t. 11, z. 1, s. 73–88.
[2] Bloomberg 2014. Sustainable Energy in America Factbook. Bloomberg New Energy finance.
[3] DUDEK, M., JURDZIAK, L. i KAWALEC, W. 2014. Renta eksploatacyjna z zysku dla właścicieli nieruchomości w obszarze górniczym jako akcelerator strategicznych inwestycji górniczych. Referat na konferencję Szkoła Eksploatacji Odkrywkowej, wrzesień 18–19, Kraków. Przegląd Górniczy (przyjęty do druku).
[4] DUDEK, M., JURDZIAK, L. i KAWALEC, W. 2014. Znaczenie kosztów nabycia terenu w projekcie kopalni odkrywkowej węgla brunatnego. Referat na konferencję Szkoła Eksploatacji Odkrywkowej, wrzesień 18–19, Kraków. Przegląd Górniczy (przyjęty do druku).
[5] GABRYŚ H.L., 2014. Elektroenergetyka w Polsce 2014. Z wyników roku 2013 i nie tylko – osądy bardzo autorskie. Energetyka czerwiec, s. 321–323.
[6] GALETAKIS, M. i VAMVUKA, D. 2009, Lignite Quality Uncertainty Estimation for the Assessment of CO2 Emissions. Energy & Fuels 23.
[7] GRUDZIŃSKI, Z. 2011. Wpływ opłat środowiskowych wynikających z parametrów jakościowych węgla na koszty produkcji energii elektrycznej. Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management t. 27, z. 1, s. 115–127.
[8] GRUDZIŃSKI, Z. 2012. Koszty środowiskowe wynikające z użytkowania węgla kamiennego w energetyce zawodowej. Rocznik Ochrony Środowiska t. 15, s. 2249–2266.
[9] GRUDZIŃSKI, Z. 2013. Konkurencyjność paliw w wytwarzaniu energii elektrycznej. Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal t. 16, z. 4, s. 8–105.
[10] GURGUL, H. i LACH, Ł. 2011. The role of coal consumption in the economic growth of the Polish economy in transition. Original Research Article Energy Policy Vol. 39, Is. 4, April, Pages 2088–2099.
[11] GUS 2014. Rocznik statystyczny przemysłu 2013. GUS. Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa.
[12] JURDZIAK, L. 2012. Czy grozi nam ubóstwo? Skutki Analiza potencjalnych skutków unijnej polityki walki z globalnym ociepleniem dla gospodarstw domowych w Polsce. Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal t. 15, z. 3, s. 23–50.
[13] JURDZIAK, L. i KAWALEC,W. 2011a, Procesy i narzędzia przetwarzania danych przestrzennych przy optymalizacji rozwoju kopalni odkrywkowej na przykładzie złoża Legnica. Wiadomości Górnicze R. 62, nr 7/8.
[14] JURDZIAK, L. i KAWALEC,W. 2011b, Elektrownia jako zakład przeróbki kopalni węgla brunatnego – nowe możliwości optymalizacji łącznych działań. Górnictwo i Geoinżynieria R., 35, z. 3.
[15] ŁASKI, K., OSIATYŃSKI, J. i ZIĘBA, J. 2010. Mnożnik wydatków państwowych i szacunki jego wielkości dla Polski. Materiały i studia nr 246. NBP, Warszawa.
[16] MIKOŁAJUK, H. 2013. Elektroenergetyka 2012 – wyniki finansowe. Prezentacja na konferencji naukowo-technicznej Rynek Energii Elektrycznej REE 2013, Nowe Regulacje prawne a rzeczywistość, Rynek Kazimierz Dolny, 7–9 maja 2013.
[17] PB, 2013. Puls Biznesu 28/30-06-13 Dz./Nr 122. Państwo dostaje z podatku CIT 30 mld rocznie. 150 największych płatników zasila budżet blisko 16 mld zł. Najwięcej płacą sektory: finansowy, energetyczny, metalowy i paliwowy.
[18] PB 2014. Puls Biznesu 30-06-14 Dz./Nr 122, s. 26–27. Najwięksi przelali do budżetu 9 mld. KGHM to największy płatnik CIT – w rok zapłacił 1,5 mld zł. Jednak wśród branż najbardziej dochodowa jest energetyka.
[19] PPEJ 2014. Program polskiej energetyki jądrowej. Minister Gospodarki, Pełnomocnik Rządu do spraw Polskiej Energetyki Jądrowej, 28 stycznia 2014.
[20] UBERMAN, R. i NAWORYTA, W. 2012. Korzyści dla społeczności i gmin Gubin oraz Brody z zagospodarowania złoża węgla brunatnego „Gubin”. Węgiel Brunatny nr 3/80.
[21] WIEDERMANN, K. 2008. Koncepcja efektów mnożnikowych w wyznaczaniu wpływu przedsiębiorstw na otoczenie społeczno-gospodarcze. Prace Komisji Geografii Przemysłu, nr 11, Warszawa–Kraków 2008.
[22] ZE PAK 2014a. Zespół Elektrowni „Pątnów–Adamów–Konin” S.A. „Wyniki za 2013 r.” Prezentacja wyników za 2013 r. http://ri.zepak.com.pl/upload/aggregate/ZEPAK_Prezentacja_2013_4Qpl.pdf
[23] ZE PAK 2014b. Zespół Elektrowni Pątnów–Adamów–Konin S.A. Sprawozdanie Zarządu z działalności spółki w 2013. Marzec.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-1949022a-0b91-49ce-9f28-882e89e649c2
Identyfikatory