Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-1946b711-653f-4fd1-9869-3611e3c55d79

Czasopismo

Ekonomia i Zarządzanie

Tytuł artykułu

Ekopaliwa źródłem czystej energii dla transportu

Autorzy Wasiak, A.  Orynycz, O. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Ecological fuels as the source of clean energy for transportation
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W perspektywie najbliższych lat wzrost liczby samochodów będzie przyczyniał się do zwiększania zapotrzebowania na energię, a więc i zużycie ropy naftowej. Stwarza to problemy związane ze wzrostem zanieczyszczeń środowiska naturalnego, a szczególnie atmosfery, wymuszając zwiększanie wymagań w zakresie jego ochrony. Równocześnie, wiele sygnałów wskazuje na wyczerpywanie, przynajmniej tych najbardziej dostępnych, źródeł ropy naftowej Konieczne jest więc prowadzenie intensywnych badań nad poszukiwaniem paliw zastępczych. Prowadzone są zarówno poszukiwania nowych źródeł paliw kopalnych (na przykład gaz łupkowy), jak i paliw alternatywnych. Alternatywą umożliwiającą wyrównanie potencjalnych niedoborów ropy naftowej staje się produkcja biopaliw ciekłych, które mogą, przynajmniej przez pewien czas, stanowić nowe źródło energii dla rynku motoryzacji i nie będą przynosić negatywnych skutków ekologicznych. Zastosowanie estrów metylowych oleju rzepakowego jest próbą odpowiedzi na rozwiązanie problemów energetyki i ochrony środowiska. Poziom substytucji paliw kopalnych przez RME ma wpływ na wielkość emisji CO2, która jest uważana za główną przyczynę antropogenicznych zmian klimatu. W artykule omówiono skalę potencjalnego zapotrzebowania na biopaliwo dieslowskie, które można stosować jako paliwo jednoskładnikowe, bądź w mieszaninie z paliwami mine-ralnymi oraz podstawowe technologie produkcji. Dokonano również analizy efektywności energetycznej podsystemu agrarnego, stanowiącego podstawę surowcową produkcji biopaliwa.
EN In the perspective of the closest years the growth of a number of cars will contribute to enlarging energy demand, and to the consumption of oil. This creates problems connected to the growth of pollution of natural environment, particularly the atmosphere, extorting enlarging of the requirements with respect to environmental protection. Simultaneously, many signals indicate exhausting, at least these most accessible, sources of oil. That is why it is necessary to search for supplementary fuels. The intensive investigations are led in both the search for the new resources of mineral fuels (e.g. the shale gas), as well as for alternative fuels. Production of liquid biofuels appears to be an alternative enabling, at least during a certain time, the replacement for the potential shortages of oil, making up the new source of energy for road transport. Moreover the use of biofuels will not increase the negative ecological results. The use of the methyl esters of rapeseed oil is the attempted solution of the problems occurring in energetic economy and environmental protection. The level of substitution of mineral fuels by and RME has the influence on the CO2 emission, which is considered as the main cause for the anthropogenic climate change. The paper presents the scale of the potential demand for biodiesel that can be used as the single component fuel or in the mixture with mineral fuels. The technological routes of the biodiesel production are also described. Analysis of the energetic efficiency of agricultural subsystem, being the basis assuring resources for biofuel production, is also presented.
Słowa kluczowe
PL biopaliwa   biodiesel   rzepak   transport  
EN biofuels   biodiesel   rape   transportation  
Wydawca Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej
Czasopismo Ekonomia i Zarządzanie
Rocznik 2013
Tom Vol. 5, no. 4
Strony 127--144
Opis fizyczny Bibliogr. 9 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Wasiak, A.
  • Politechnika Białostocka, Wydział Zarządzania, Katedra Zarządzania Produkcją, a.wasiak@pb.edu.pl
autor Orynycz, O.
Bibliografia
1. Białecka-Florjańczyk E., Stolarzewicz I., Kucharski D. (2009), Mikrobiologiczne metody otrzymywania biodiesla, Biotechnologia 4(87)
2. Dyrektywa 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 roku ustanawiająca system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspól-nocie oraz zmieniająca dyrektywę Rady 96/61/WE, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 2003, (L 275/32)
3. European Commission (2010), EU energy and transport in figures, Statistical Pockebook
4. Jastrzębska G. (2007), Odnawialne źródła energii i pojazdy proekologiczne, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa
5. Menes E., Słoński D. (2010), Energochłonność i emisja dwutlenku węgla generowana przez transport krajów tworzących UE, Transport Samochodowy 2
6. Orynycz O. (2012), Perspektywy rozwoju produkcji biopaliw ciekłych w indywidualnych gospodarstwach rolnych, Zarządzanie i Finanse 10 (2/1)
7. Papworth I., Donnelly B., Skinder I. (2007), UIC study on Railways and Biofuels, UIC biofuels workshop, Paris
8. Poskrobko B. (2009), Wpływ idei zrównoważonego rozwoju na politykę państwa i regionów, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok
9. Sitnik L.J. (2004), Ekopaliwa silnikowe, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-1946b711-653f-4fd1-9869-3611e3c55d79
Identyfikatory