PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Bezpieczeństwo miejskiej komunikacji autobusowej w okresie rozwoju zrównoważonego transportu publicznego Rzeszowa w latach 2013-2016

Autorzy
Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Secure public bus transport during the development of sustainable public transport in Rzeszów in the years 2013-2016
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Artykuł jest próbą odpowiedzi na pytanie jak zaawansowane technologie zastosowane we współczesnych autobusach miejskich, znajdują odzwierciedlenie w rzeczywistej redukcji liczby zdarzeń drogowych i polepszeniu bezpieczeństwa użytkowania. Zbadano poziom zagrożenia bezpieczeństwa transportu wynikający z liczby kolizji i wypadków oraz liczby uszkodzeń układów autobusu w okresie 2013-2016 r. wdrażania i eksploatacji zrównoważonego transportu publicznego w Rzeszowie. Ocenę przeprowadzono za pomocą wskaźnika W₃, charakteryzującego poziomu zagrożenia bezpieczeństwa systemu transportowego wywołany intensywnością uszkodzeń układów autobusu w ciągu jednego roku oraz jego elementów: prawdopodobieństwo wystąpienia uszkodzenia analizowanego układu P(U*) oraz istotność wpływu uszkodzeń układów autobusów na zagrożenie bezpieczeństwa systemu transportowego.
EN
This article is an attempt to answer the question of how advanced technologies used in modern city buses are reflected in the actual reduction of traffic incidents and improved safety in use. The level of safety of transport caused by the number of collisions and accidents and the number of bus system failures in the period 2013-2016 was analyzed. The implementation and operation of sustainable public transport in Rzeszów. The assessment was carried out using the W₃ index. It evaluates the level of safety risk of the transport system caused by the intensity of the bus system damage within one year and its components: probability of failure of the analyzed system P(U*) and significance of the impact of bus system damage on the safety of the transport system.
Rocznik
Strony
287--296, CD
Opis fizyczny
Bibliogr. 47 poz., wykr.
Twórcy
autor
 • Politechnika Rzeszowska, Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa, 35-959 Rzeszów, jmichals@prz.edu.pl
Bibliografia
 • 1. Krystek R. (red.), Zintegrowany system bezpieczeństwa transportu: praca zbiorowa T.1, T.2, T.3. WKiŁ, Gdańsk 2009, 2010.
 • 2. Towpik K., Gołaszewski A., Kukulski J., Infrastruktura transportu samochodowego. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2006.
 • 3. Kiba-Janiak M., Key success factors for city logistics from the perspective of various groups of stakeholders. “Transportation Research Procedia” 2016, 12.
 • 4. Biała Księga – Plan tworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu – dążenie do osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu, KOM(2011) 144, wersja ostateczna. Bruksela, dnia 28.3.2011.
 • 5. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z 24 października 2007 r. W sprawie wspólnotowej strategii na rzecz zmniejszenia emisji CO2 pochodzących z samochodów osobowych i lekkich pojazdów dostawczych. 2007/2119(INI).
 • 6. Zielona Księga – w kierunku nowej kultury mobilności w mieście. Komisja Wspólnot Europejskich COM, 2007, 551, wersja ostateczna, Bruksela, dnia 25.9.2007.
 • 7. Traktaty. Wersja skonsolidowana. Karta praw podstawowych. Unia Europejska, PL marzec 2010.
 • 8. SafetyNet Work Package 3. State-of-the-art Report on Road Safety Performance Indicators. SafetyNet 2005.
 • 9. Świątecki P., Wojucka D. (red.), Bezpieczeństwo w publicznym transporcie zbiorowym. Kancelaria Senatu 2013. Konferencja Senackiego Zespołu Infrastruktury, 15 października 2012 r. Zeszyt 15/2013.
 • 10. Jackiewicz J., Czech P., Barcik J., Standardy jakości usług w komunikacji miejskiej - Część 1. Scientific Journal of Silesian University of Technology. Series Transport, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Seria: Transport, z. 67, Nr kol. 1832, 2010.
 • 11. Albertsson P., Falkmer T., Is there a pattern in European bus and coach incidents? A literature analysis with special focus on injury causation and injury mechanisms. “Accident Analysis and Prevention” 2005, 37.
 • 12. Feng S., Li Z., Ci Y., Zhang G., Risk factors affecting fatal bus accident severity: Their impact on different types of bus drivers. Accident Analysis and Prevention 2016, 86.
 • 13. Mallia L., Lazuras L., Violani C., Lucidi F., Crash risk and aberrant driving behaviors among bus drivers: The role of personality and attitudes towards traffic safety. “Accident Analysis and Prevention” 2015, 79.
 • 14. Raporty Komendy Głównej Policji w zakresie wypadków drogowych w latach 2010-2016.
 • 15. Jamroz K., Kustra W., Budzynski M., Zukowska J., Pedestrian protection, speed enforcement and road network structure the key action for implementing poland's vision zero. “Transportation Research Procedia” 2016, 14.
 • 16. Li D., Zhao Y., Bai Q., Zhou B., Ling H., Analyzing injury severity of bus passengers with different movements. Traffic Injury Prevention 2017, 18 (5).
 • 17. Informacja o wynikach kontroli bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce. Najwyższa Izba Kontroli, Departament Komunikacji i Systemów Transportowych 2011 r. www.nik.gov.pl.
 • 18. Gaca S., Suchorzewski W., Tracz M.: Inżynieria ruchu drogowego. Teoria i praktyka. WKŁ, Warszawa 2008.
 • 19. Sandecki T., Komentarz do warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Cz. 1 i Cz. 2. Zagadnienia techniczne. Biuro Projektowo-Badawcze Dróg i Mostów Transprojekt. GDDiA, Wydanie 2 uaktualnione i uzupełnione, Warszawa 2002-2003.
 • 20. Jamroz K., Metoda zarządzania ryzykiem w inżynierii drogowej. Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej. Gdańsk 2011.
 • 21. Droździel P., Komsta H., Rybicka I., Analiza uszkodzeń układów bezpieczeństwa w pojazdach komunikacji zbiorowej na przykładzie Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Lublinie. „Logistyka” 2012, 3.
 • 22. Mariański M., Autokary wielkiej turystyki. „Transport Technika Motoryzacyjna” 2010, 7/8.
 • 23. Wicher J., Bezpieczeństwo samochodów i ruchu drogowego. Wyd. 3 rozszerzone, WKŁ, Warszawa 2012.
 • 24. Murray W., Newnam S., Watson B., Davey J., Schonfeld C., Evaluating and improving fleet safety in Australia. Department of Transport and Regional Services Australian Transport Safety Bureau. Road Safety Research Grant Report 2003.
 • 25. Reński A., Bezpieczeństwo czynne samochodu: Zawieszenia oraz układy hamulcowe i kierownicze. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2011.
 • 26. Piątkowski P., Lewkowicz R., Bezpieczeństwo w pojazdach komunikacji miejskiej. TRANSCOMP – XIV International Conference Computer Systems Aided Science, Industry and Transport, Zakopane, 2013.
 • 27. Kaplan S., Prato C.G., Risk factors associated with bus accident severity in the United States: A generalized ordered logit model. “Journal of Safety Research” 2012, 43 (3).
 • 28. Jeyakumar P. D.; Devaradjane G., Improvement of the frontal structure of a bus for crash accidents. ASME International Mechanical Engineering Congress and Exposition Location, Houston, 2013, 11.
 • 29. Regulamin nr 94 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów w odniesieniu do ochrony osób przebywających w pojeździe w przypadku zderzenia czołowego. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, PL, 28.5.2010.
 • 30. Prochowski L., Żuchowski A., Samochody ciężarowe i autobusy. WKŁ, Warszawa 2011.
 • 31. Mikusova M., Crash avoidance systems and collision safety devices for vehicle occupants. Conference on Dynamics of Civil Engineering and Transport Structures and Wind Engineering (DYN-WIND), Trstena, Slovakia, 2017, 107.
 • 32. SafetyNet Work Package 3. State-of-the-art Report on Road Safety Performance Indicators. SafetyNet 2005.
 • 33. Dostępna komunikacja miejska. Samorząd równych szans. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego, Kraków 2009.
 • 34. Cafuso S., Di Graziano A., Pappalardo G., Road safety issues for bus transport management. “Accident Analysis & Prevention” 2013, 60.
 • 35. Anund A., Ihlström J., Fors C., Kecklund G., Filtness A., Factors associated with self-reported driver sleepiness and incidents in city bus drivers. Industrial Health 2016, 54 (4).
 • 36. Goh K., Currie G., Sarvi M., Logan D., Factors affecting the probability of bus drivers being at fault in bus-involved accidents. “Accident Analysis and Prevention” 2014, 66.
 • 37. Chow A.H.F., Li S., Zhong R., Multi-objective optimal control formulations for bus service reliability with traffic signals. “Transportation Research Part B-Methodological” 2017, 103.
 • 38. Delgado F., Munoz J.C., Giesen R., How much can holding and/or limiting boarding improve transit performance? “Transportation Research Part B: Methodological” 2012, 46 (9).
 • 39. Phillips W., del Rio A., Carlos M.J., Delgado F., Giesen R., Quantifying the effects of driver non-compliance and communication system failure in the performance of real-time bus control strategies. “Transportation Research Part A-Policy and practice” 2015, 78.
 • 40. Wretstrand A., Holmberg B., Berntman M., Safety as a key performance indicator: Creating a safety culture for enhanced passenger safety, comfort, and accessibility. “Research in Transportation Economics” 2014, 48.
 • 41. Chamier-Gliszczynski N., Bohdal T., Wskaźniki oceny mobilności miejskiej w aspekcie ochrony środowiska. Rocznik Ochrona Środowiska 2016, 18 (1).
 • 42. Dyrektywa 2005/55/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 września 2005 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do działań, które należy podjąć przeciwko emisji zanieczyszczeń gazowych i cząstek stałych przez silniki wysokoprężne stosowane w pojazdach oraz emisji zanieczyszczeń gazowych z silników o zapłonie iskrowym zasilanych gazem ziemnym lub gazem płynnym stosowanych w pojazdach (Tekst mający znaczenie dla EOG).
 • 43. Merkisz J., Jacyna M., Merkisz-Guranowska A., Pielecha J., Stojecki A., Emisja zanieczyszczeń ze źródeł transportowych w rzeczywistych warunkach ruchu. „Technika Transportu Szynowego” 2013, 10.
 • 44. Ambroziak T., Pyza D., Merkisz-Guranowska A., Jachimowski R., Ocena wpływu transportu drogowego na degradację środowiska przy różnej strukturze pojazdów. Wydawnictwo Politechniki Warszawskiej, Warszawa-Poznań 2014.
 • 45. Zhang S., Wu Y., Liu H., Huang R., Yang L., Li Z., Fu L., Hao J., Realworld fuel consumption and CO2 emissions of urban public buses in Beijing. Applied Energy 2014, 113.
 • 46. Woropay M., Bojar P., Analiza i ocena uszkodzeń wybranych podzespołów autobusów oraz ich wpływ na zagrożenia w miejskim systemie transportowym, „Archiwum Motoryzacji” 2007, 2.
 • 47. Woś P., Michalski J., Wojewoda P., Bezpieczeństwo autobusowego systemu transportu publicznego miast metropolitalnych Wrocławia i Rzeszowa w 2014 roku. „Autobusy, Bezpieczeństwo i ekologia”, 2016, 6.
Uwagi
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2018)
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-16608de5-4bec-4469-92bc-912a6f006ff0
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.