Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-163b308e-13b9-4874-944c-2875dba58f1f

Czasopismo

Inżynieria Ekologiczna

Tytuł artykułu

Określenie statusu troficznego oraz jakości wody rekreacyjnego zbiornika zaporowego Porąbka

Autorzy Jachniak, E.  Dobija, J. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN The designation of the trophic state and water quality of the Porąbka dam recreational reservoir
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule oszacowano poziom zeutrofizowania wody zbiornikowej za pomocą wybranych metod. Dodatkowo określono jakość wody zbiornika (potencjał ekologiczny, stan chemiczny, stan wód zbiornika) w oparciu o wybrane parametry. Wskaźniki biologiczne wskazały na znaczny poziom eutrofizacji wód zbiornika (głównie biomasa fitoplanktonu), a także na umiarkowany potencjał ekologiczny – III klasa (głównie makrobezkręgowce). Parametry fizykochemiczne nie przekraczały wartości granicznych dla I klasy jakości wód. Mimo tego, ogólny stan wód zbiornikowych został zaklasyfikowany jako zły (zadecydowały o tym elementy biologiczne i ich przynależność do III klasy potencjału ekologicznego).
EN In this publication the eutrophic level of the reservoir water, based on the chosen methods, was estimated. Additionally, in this publication the quality of the reservoir water (ecological potential, chemical state, state of the water), based on the chosen parameters, was defined. The biological indicators indicated on the significant level of the reservoir water eutrophication (mainly phytoplankton biomass) and on the moderate ecological potential – III class (mainly macroinvertebrates). The physical and chemical parameters didn’t exceed the boundary values for first water quality class. Despite this, the total state of the reservoir water was classified as bad, (biological elements had decided about this and their affiliation to III class of the ecological potential).
Słowa kluczowe
PL biomasa fitoplanktonu   zbiornik zaporowy   jakość wody  
EN biomass of phytoplankton   dam reservoir   water quality  
Wydawca Polskie Towarzystwo Inżynierii Ekologicznej
Czasopismo Inżynieria Ekologiczna
Rocznik 2017
Tom Vol. 18, nr 2
Strony 46--54
Opis fizyczny Bibliogr. 25 poz., tab., rys.
Twórcy
autor Jachniak, E.
  • Instytut Ochrony i Inżynierii Środowiska, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej ul. Willowa 2, 43-309 Bielsko-Biała, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, ul. Willowa 2, 43-300 Bielsko- Biała, ejachniak@ath.bielsko.pl
autor Dobija, J.
  • Instytut Ochrony i Inżynierii Środowiska, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej ul. Willowa 2, 43-309 Bielsko-Biała, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, ul. Willowa 2, 43-300 Bielsko- Biała
Bibliografia
1. Antón-Garrido B., Romo S., Villena M.J. 2013. Diatom species composition and indices for determining the ecological status of coastal Mediterranean Spanish lakes. Anales del Jardín Botánico de Madrid, 70(2), doi: 10.3989/ajbm. 2373, 122–135.
2. Baleta F.N., Bolaños J.M. 2016. Phytoplankton identification and water quality monitoring along the fish-cage belt at Magat dam reservoir, Philippines. International Journal of Fisheries and Aquatic Studies, 4(3), 254–260.
3. Beghelli F.G. dS., Frascareli D., Pompêo M.L.M., Moschini-Carlos V. 2016. Trophic state evolution over 15 years in a Tropical reservoir with low nitrogen concentrations and cyanobacteria predominance. Water, Air, and Soil Pollution, 227 (3), doi. org/10.1007/s11270–016–2795, 195–110.
4. Bucka H., Wilk-Woźniak E. 2007. Glony pro- i eukariotyczne zbiorowisk fitoplanktonu w zbiornikach wodnych Polski Południowej. Instytut Ochrony Przyrody – PAN, Kraków, ss. 352.
5. Carlson R.E., 1977. A trophic state index for lakes. Limnology and Oceanography, 22 (2), 361–369.
6. Gruca-Rokosz R. 2013. Stan troficzny zbiornika zaporowego Rzeszów. Journal of civil engineering, environment and architecture, t. XXX, z. 60 (3/13), 279–291.
7. Heinonen P. 1980. Quantity and composition of phytoplankton in Finnish inland waters. Publ. Water res. Inst., Nat. Board of waters, Finland, 37, 1–91.
8. Jachniak E. 2010. Wpływ czynników fizykochemicznych oraz hydrologicznych na przebieg procesów eutrofizacyjnych w wybranych zbiornikach zaporowych południowej Polski. Praca doktorska. Uniwersytet Rolniczy, Kraków, ss. 236.
9. Jachniak E., Suchanek I. 2015. Eutrofizacja zbiornika zaporowego Tresna w aspekcie jego rekreacyjnego wykorzystania. Inżynieria Ekologiczna, 44, doi: 10.12912/23920629/60042, 170–177.
10. Jaguś A. 2011. Ocena stanu troficznego wód zbiorników kaskady Soły. Proceedings of ECOpole, 5 (1), 233–238.
11. Järvinen M., Drakare S., Free G., Lyche-Solheim A., Phillips G., Skjelbred B., Mischke U., Ott I., Poikane S., Søndergaard M., Pasztaleniec A., Wichelen J.V., Portielje R. 2013. Phytoplankton indicator taxa for reference conditions in Northern and Central European lowland lakes. Hydrobiologia, 704, 97–113.
12. Jodłowski A., Gutkowska E. 2012. Ocena stanu troficznego wód zbiornika Sulejowskiego na podstawie indeksu Carlsona. Inżynieria i Ochrona Środowiska, 15 (4), 341–351.
13. Kabziński A.K.M., Grabowska H. 2008. Rozwój zakwitów sinicowych w Polsce na przykładzie zbiornika sulejowskiego. Gospodarka Wodna, 5, 194–207.
14. Kasza H. 2009. Zbiorniki zaporowe. Znaczenie – eutrofizacja – ochrona. ATH, Bielsko – Biała, ss. 366.
15. Lund J.W.G., Kipling C., Le Gren E.D. 1958. The inverted microscope method of estimating algal numbers and the statistical basis of estimation by counting. Hydrobiologia, 1, 144–170.
16. Osuch-Chacińska L., Bałus S., Bores-Meinike D., Drzyżdżyk W., Fiedler K., Olszewski A., Ryżak R., Stanach-Bałus K. 2007. Kaskada rzeki Soły. Zbiorniki Tresna, Porąbka, Czaniec. Monografia. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie, Warszawa, ss. 167.
17. Rott E. 1981. Some results from phytoplankton counting intercalibrations. Schweiz. Z. Hydrol., 43/1, Birkhäuser Verlag Basel, 34–62.
18. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych [Dz. U. z 2016 r., poz. 1178].
19. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2016 r., w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych [Dz.U. 2016, poz.1187].
20. Saghi H., Karimi L., Javid A.H. 2015. Investigation on trophic state index by artificial neural networks (case study: Dez Dam of Iran). Appl Water Sci. 5, doi: 10.1007/s13201–014–0161–2, 127–136.
21. Stachowicz K., Czernoch M. 1992. Charakterystyka ekologiczna zbiorników zaporowych na Sole. Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, Warszawa, ss. 72.
22. TieGang Z., JingQiao M.., HuiChao D., DeFu L. 2011. Impacts of water release operations on algal blooms in a tributary bay of Three Gorges Reservoir. Science China. Technological Sciences, 54(6), doi: 10.1007/s11431–011–4371–7, 1588–1598.
23. Trojanowska A.A., Izydorczyk K. 2010. Phosphorus fractions transformation in sediments before and after cyanobacterial bloom: implications for reduction of eutrophication symptoms in dam reservoir. Water Air Soil Pollut., 211, doi: 10.1007/ s11270–009–0299-y, 287–298.
24. Wilk-Woźniak E. 2003. Phytoplankton – formation reflecting variation of trophy in dam reservoirs. Ecohydrology and Hydrobiology, Proceedings of the XX th International Phycological Symposium, 3 (2), 213–219.
25. Yang X, Xiang Wu X., Hao H., He Z. 2008. Mechanisms and assessment of water eutrophication. Journal of Zhejiang University Science B, 9 (3), doi:10.1631/jzus.B0710626, 197–209.
Uwagi
PL Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę (zadania 2017).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-163b308e-13b9-4874-944c-2875dba58f1f
Identyfikatory
DOI 10.12912/23920629/68317