Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-15412f2c-0c15-4562-bb09-afe2aaf92cb1

Czasopismo

Combustion Engines

Tytuł artykułu

Ocena jakości olejów napędowych wykorzystywanych do zasilania silników o ZS z wybranych olsztyńskich stacji paliw

Autorzy Ambrosewicz-Walacik, M.  Piętak, A. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Evaluation of the quality of diesel fuels used for powering diesel engines received from Olsztyn selected petrol stations
Konferencja International Congress on Combustion Engines (5 ; 24-26.06.2013 ; Bielsko-Biala, Poland)
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Celem pracy była ocena parametrów fizyko-chemicznych 10 próbek olejów napędowych zakupionych na olsztyńskich stacjach paliw. Próbki scharakteryzowano pod względem zawartości wody, lepkości kinematycznej w temp. 40°C, gęstości w temp. 15°C, liczby kwasowej, zawartości siarki, temperatury zapłonu i zablokowania zimnego filtra, stabilności oksydacyjnej w temp. 110°C oraz zawartości zanieczyszczeń stałych. Na podstawie przeprowadzonych analiz wykazano, że zakupione paliwa nie spełniły wymogu stabilności oksydacyjnej, której dopuszczalna wartość jest określona na poziomie powyżej 20 h. Pozostałe badane wyróżniki jakościowe były zgodne z wymaganiami norm.
EN The aim of the study was to evaluate physico-chemical parameters of 10 samples of diesel fuel purchased from Olsztyn stations. The samples were characterized for water content, kinematic viscosity at 40°C, density at 15°C, acid number, sulfur content, flash point and cold filter plugging point, oxidative stability at 110°C and solids content. Based on the analyzes it was shown that the fuel purchased did not meet the requirement oxidation stability, which limit value is set at a level above 20 hours. Other tested discriminants of quality were consistent with the requirements of the standards.
Słowa kluczowe
PL olsztyński rynek paliw   oleje napędowe   parametry fizykochemiczne  
EN petrol stations from Olsztyn   diesel fuels   physico-chemical parameters  
Wydawca Polskie Towarzystwo Naukowe Silników Spalinowych
Czasopismo Combustion Engines
Rocznik 2015
Tom R. 54, nr 3
Strony 963--967
Opis fizyczny Bibliogr. 29 poz., pełen tekst na CD
Twórcy
autor Ambrosewicz-Walacik, M.
  • Wydział Nauk Technicznych, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
autor Piętak, A.
  • Wydział Nauk Technicznych, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Bibliografia
[1] Ryczyński J.: Kontrola jakości paliw płynnych w łańcuchu transportowo-dystrybycyjnym. Zeszyty Naukowe WSOWL 2012, 1 (163), pp. 262-278.
[2] Bocheński C, Bocheńska A.: Olej rzepakowy paliwem do silników Diesla. Czasopismo Techniczne. Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, 2006, M-8, pp 133-142. http://suw.biblos.pk.edu.pl/resources/i1/i0/i1/i9/r1019/BochenskiC_OlejRzepakowy.pdf (21.05.2015 r.).
[3] AutoCentrum.pl. http.//www.autocentrum.pl/stacjepaliw/ województwo-warminskomazurskie/olsztyn (15.04.2015 r.).
[4] Polska Izba Handlowa http://www.autocentrum.pl/stacje-paliw/wojewodztwo-warminskomazurskie/olsztyn/najtansze-pb/ (15.04.2015 r.).
[5] Polska Izba Handlowa http://uokik.gov.pl/kontrole_stacji_hurtowni_paliw.php#faq1640 (16.04.2015 r.).
[6] PN-EN ISO 12937, 2005. Przetwory naftowe - Oznaczanie wody – Miareczkowanie kulometryczne metodą Karla Fischera.
[7] PN-EN 3104, 2004. Przetwory naftowe – Ciecze przezroczyste i nieprzezroczyste – Oznaczanie lepkości kinematycznej i obliczanie lepkości dynamicznej.
[8] PN-EN ISO 3675, 2004 - Ropa naftowa i ciekłe przetwory naftowe - Laboratoryjne oznaczanie gęstości - Metoda z areometrem.
[9] PN-EN 14104, 2004 - Produkty przetwarzania olejów i tłuszczów - Estry metylowe kwasów tłuszczowych (FAME) - Oznaczanie liczby kwasowej.
[10] PN-EN ISO 20884, 2012 - Przetwory naftowe - Oznaczanie zawartości siarki w paliwach do pojazdów samochodowych – Rentgenowska spektrometria fluorescencyjna z dyspersją fali.
[11] PN-EN 3679, 2007 - Oznaczanie temperatury zapłonu - Szybka metoda równowagowa w tyglu zamkniętym.
[12] PN–EN 116, 2001. Oleje napędowe i oleje opałowe lekkie - Oznaczanie temperatury zablokowania zimnego filtru.
[13] PN-EN 15751, 2008 - Paliwa silnikowe – Estry metylowe kwasów tłuszczowych (FAME) jako paliwo lub komponent paliwa do silników Diesla - Oznaczanie stabilności oksydacyjnej w teście przyspieszonego utleniania.
[14] PN–EN 12662, 2009. Ciekłe przetwory naftowe - Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń w średnich destylatach.
[15] PN-EN 590, 2013-12. Paliwa do pojazdów samochodowych - Oleje napędowe - Wymagania i metody badań.
[16] Zaprawa P.: Detekcja wody w oleju napędowym przy pomocy tomografu pojemnościowego. http://bambus.iel.waw.pl/pliki/ogolne/prace%20IEL/243/04.pdf. (16.04.2015 r.).
[17] Karasiński A., Wierzba P.: Odwadnianie oleju napędowego z wykorzystaniem hydrofobizowanych spieków polimerowych. Inż. Ap. Chem. 2014, 53, 3, pp. 155-156.
[18] Malewicz K.: Wpływ lepkości paliwa na działanie systemu spalania w silniku o zapłonie samoczynnym. http://malewicz.po.opole.pl/%28artyku_263%20malewicz%20krzysztof%29.pdf. (13.04.2015 r.).
[19] Kiernicki Z.: Analiza porównawcza wtrysku biopaliwa rzepakowego i paliwa ropopochodnego. Journal of KONES Internal Combustion Engines 2000, pp. 170-178.
[20] Bocheński C.I.: Wpływ ciśnienia wtrysku i lepkości oleju napędowego na proces rozpylenia paliwa w silnikach z ZS. http://www.panol.lublin.pl/wydawnictwa/Motrol6/Bochenski.pdf. (13.04.2015 r.).
[21] Luft S., Kozioł S.: Wybrane wyniki badań dwupaliwowego silnika o ZS zasilanego głównie paliwem LPG. Journal of KONES Internal Combustion Engines 2003, 10 (1-2), pp. 1-9.
[22] Merkisz J., Kozak M., Bielaczyc P., Szczotka A.: An investigation of influence of diesel fuel sulphur content on particulates emissions from direct-injection common rail diesel vehicle. Journal of KONES Internal Combustion Engines 2002, 3-4, pp. 214-223.
[23] Sher E.: Handbook of Air Pollution from Internal Combustion Engines; Pollutant Formation and Control. Academic Press San Diego USA 1998.
[24] Olesiak S., Stępień Z. Zagadnienia smarności ciekłych paliw silnikowych. Czasopismo Techniczne M 2008, 7-M, pp. 251-263.
[25] Wasilewicz-Niedbalska W.: Metanoliza. W: Biodiesel, gliceryna, pasza z rzepaku. Red. W. Podkówka. Wyd. Ucz. AT-R, Bydgoszcz, 2004, pp. 44-71.
[26] Sacha D.: Ocena stabilności oksydacyjnej paliw do silników o zapłonie samoczynnym według projektowanych wymagań CEN. Nafta-Gaz 2013, 68 (11), pp. 858-867.
[27] ASTM D 7467, 2009 - Standard Specification for Diesel Fuel Oil, Biodiesel Blend (B6 to B20).
[28] Baczewski K., Kałdoński T.: Paliwa do silników o zapłonie iskrowym. WKŁ. Warszawa 2008.
[29] Sacha D.: Zawartość zanieczyszczeń stałych w paliwach do silników Diesla, w aspekcie wymagań stawianych przez Światową Kartę Paliw. Nafta-Gaz 2010, 66 (4), pp. 302-306.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-15412f2c-0c15-4562-bb09-afe2aaf92cb1
Identyfikatory