Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-13b31efc-4532-48e0-b776-619181c0ee93

Czasopismo

Mining Science

Tytuł artykułu

Model rozwoju sieci dróg szybkiego ruchu w oparciu o analizę ogłoszonych przetargów

Autorzy Machniak, Ł. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Development model of the roads network based on an analysis of the issued invitations for tender
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Rozwinięta sieć infrastruktury transportowej z uwagi na pełnioną rolę jest bardzo ważna dla wszystkich mieszkańców kraju. Kształt tej infrastruktury musi sprzyjać rozwojowi gospodarczemu, który następuje poprzez wzrost wielkości oraz liczby przedsiębiorców, generujących miejsca pracy oraz przychody samorządów i Skarbu Państwa. Na koniec stycznia 2016 roku zrealizowano ok. 41% planowanej docelowej długości dróg szybkiego ruchu. W zakończonych przetargach wyłoniono wykonawców na budowę ok. 1180 km dróg (15%), a 730 km dróg (9%) objętych było postępowaniami przetargowymi. Pozostałe 35% długości dróg pozostaje do budowy w latach przyszłych, w tym 12% ma ważne decyzje środowiskowe, a dla 1850 km dróg (23%) takich decyzji nie wydano. W oparciu o dane dotyczące zakończonych postępowań przetargowych oraz analizę blisko 140 przetargów, opracowano szczegółowy harmonogram budowy w latach 2016–2021, obejmujący łącznie ok. 1900 km dróg ekspresowych i autostrad. Budownictwo drogowe, zwłaszcza nowe inwestycje, są jednym z ważniejszych rynków dla wielu materiałów budowlanych, w tym kruszyw. Opracowany harmonogram może stanowić ważne źródło informacji o potencjalnym zapotrzebowaniu na kruszywa.
EN Developed transport infrastructure due to the performed role is very important for all residents of the country. The shape of this infrastructure needs to support economic development, which occurs through an increase in the size and number of businesses that generate jobs and income of local governments and the State Treasury. At the end of January 2016 it was carried out approx. 41% of the planned target length of motorway and expressway. In completed tenders were selected contractors for the construction of approx. 1180 km of roads (15%). Approx. 730 km of roads (9%) were covered by a tender processes. The remaining 35% of the length of roads is to build in future years, of which 12% have an important environmental decision, and for roads with a length of approx. 1850 km (23%), such a decision has not been issued. Based on data on the completed tender procedures and the analysis of nearly 140 tenders, a detailed construction schedule was developed, in the years 2016 to 2021, covering a total of approx. 1900 km of expressways and highways. Road construction, in particular new investments are one of the most important markets for many construction materials, including but not limited aggregates. Developed schedule may constitute an important source of information on the potential demand for aggregates.
Słowa kluczowe
PL budowa dróg   droga szybkiego ruchu   prognoza rozwoju   rozwój sieci drogowej  
EN construction of highways   forecast   road network development  
Wydawca Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii, Instytut Górnictwa Politechniki Wrocławskiej
Czasopismo Mining Science
Rocznik 2016
Tom Vol. 23, Special Issue 1
Strony 83--94
Opis fizyczny Bibliogr. 6 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Machniak, Ł.
  • AGH w Krakowie, Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, Katedra Górnictwa Odkrywkowego, machniak@agh.edu.pl
Bibliografia
1. GDDKiA, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Archiwum 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010 (dostęp on-line).
2. GUS, Bank Danych Lokalnych, Główny Urząd Statystyczny w Warszawie.
3. Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2008–2012, Załącznik do Uchwały nr 163/2007 Rady Ministrów z dnia 25 września 2007 r.
4. Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2011–2015, Załącznik do Uchwały nr 10/2011 Rady Ministrów z dnia 25 stycznia 2011 r.
5. Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014–2023 (z perspektywą do 2025), Załącznik do Uchwały nr 156/2015 Rady Ministrów z dnia 8 września 2015 r.
6. www.skyscrapercity.com, SSC, Infrastruktura drogowa (dostęp on-line).
Uwagi
PL Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-13b31efc-4532-48e0-b776-619181c0ee93
Identyfikatory
DOI 10.5277/mscma1622308