Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-12ff270b-3651-4c77-8785-0c75cbb94d35

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Wpływ właściwości mechanicznych konstrukcji betonowej nawierzchni lotniskowej na stan jej nośności

Autorzy Wesołowski, M.  Blacha, K. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Influence of mechanical properties of construction concrete airfield pavements in state of the load bearing capacity
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Podstawowym rodzajem nawierzchni lotniskowych stosowanym w naszych warunkach krajowych są nawierzchnie z betonu cementowego. Zasadniczym i zarazem najważniejszym parametrem eksploatacyjnym nawierzchni lotniskowych jest nośność, rozumiana jako zdolność układu konstrukcyjnego do przenoszenia obciążeń pochodzących od statków powietrznych w określonym czasie. Obok obciążeń generowanych przez statki powietrzne, na stan nośności betonowych nawierzchni lotniskowych wpływa wiele czynników zewnętrznych, w tym warunki atmosferyczne. Ponadto, bardzo istotny wpływ na stan nośności nawierzchni lotniskowych wykonanych w technologii betonu cementowego mają właściwości betonu (fizyczne, mechaniczne, reologiczne i odporność na oddziaływanie środowiskowe), z którego wykonano nawierzchnię lotniskową oraz stan i rodzaj podłoża gruntowego znajdującego się bezpośrednio pod ocenianą konstrukcją nawierzchni. Bezpieczeństwo wykonywania operacji lotniczych przez statki powietrzne na betonowych nawierzchniach lotniskowych zależy od wszystkich wyżej wymienionych właściwości, z których największy wpływ posiadają parametry mechaniczne. W artykule zaprezentowano zależności, przedstawiające wpływ zmieniających się parametrów mechanicznych betonu na końcowe wyniki nośności ocenianych nawierzchni.
EN The main types of airfield pavements used in our domestic conditions are concrete pavements. The main and at the same time the most important performance parameter of airfield pavements is a load bearing capacity is understood as the ability of the design to transfer loads from the aircraft at a specified time. In addition to loads generated by aircraft, on the condition of airfield pavement load bearing capacity of concrete is influenced by many external factors, including weather conditions. In addition, a very significant impact on the load bearing capacity of airfield pavements made in the technology of cement concrete to concrete properties (physical, mechanical, rheological properties and resistance to environmental impact), with its construction of infrastructures and the condition and the type of the ground located directly below the assessed design surface. Safety of air operations by aircraft on concrete airfield pavements depends on all of the above properties, which have the greatest impact mechanical properties. The article presents the dependence of the effect of changing mechanical parameters of concrete on the bottom load bearing capacity rated pavements.
Słowa kluczowe
PL nawierzchnia lotniskowa   nawierzchnia betonowa   odporność betonu  
EN airfield pavement   concrete pavement   resistance of concrete  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2016
Tom R. 17, nr 12
Strony 495--502
Opis fizyczny Bibliogr. 6 poz., il., wykr., tab., pełen tekst na CD
Twórcy
autor Wesołowski, M.
autor Blacha, K.
Bibliografia
1. Jamroży Z., Beton i jego technologie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
2. Wesołowski M., Nośność mobilnych pokryć kompozytowych stosowanych do odbudowy nawierzchni lotniskowych, Rozprawa doktorska, WAT, Warszawa 2012.
3. NO-17-A500:2016 Nawierzchnie lotniskowe i drogowe. Badania nośności.
4. Neville A. M., Właściwości betonu, Polski Cement Sp. z o.o., Kraków 2012.
5. Blacha K., Wesołowski M., Zależność wskaźnika nośności PCN od liczby operacji lotniczych przy określaniu nośności konstrukcji nawierzchni lotniskowych metodą ACN-PCN, Logistyka nr 6/2014.
6. Blacha K., Wesołowski M., Analiza stanu nośności układu sztywnego konstrukcji nawierzchni lotniskowej według założeń metody ACN-PCN, Logistyka nr 6/2015.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-12ff270b-3651-4c77-8785-0c75cbb94d35
Identyfikatory