PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Ochrona jednolitych części wód podziemnych w aspekcie realizacji małych elektrowni wodnych

Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Groundwater bodies protection in terms of small hydropower plants realization
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Nadrzędnym celem Ramowej Dyrektywy Wodnej 2000/60/WE jest ochrona wód i środowiska wodnego dla przyszłych pokoleń. Osiągnięcie dobrego stanu wszystkich części wód następuje poprzez określenie i wdrożenie koniecznych działań w ramach zintegrowanych programów działań w państwach członkowskich. Wydzielone tzw. jednolite części wód, zarówno powierzchniowe, jak i podziemne, należy chronić, aby przyszłym pokoleniom pozostawić je w dobrym stanie ilościowym i jakościowym. Inwestycje w energetykę odnawialną, uznawane są w świetle Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych za źródła energii promowane ze względu na troskę o środowisko. Tym samym korzyści z realizacji takich przedsięwzięć są wysoko cenione zarówno w skali regionalnej, jak i skali globalnej, szczególnie ze względu na zmiany klimatyczne oraz postępujące zanieczyszczenie środowiska. Krajowe doświadczenia w realizacji małych elektrowni wodnych świadczą jednak o wysokim stopniu niejednoznaczności i budzą wiele kontrowersji. Wpływ zarówno pozytywny, jak i negatywny realizacji MEW, jest wysoko zależny od indywidualnej lokalizacji oraz od aktualnego stanu środowiska. W artykule przedstawione zostały obowiązujące przepisy prawne oraz wskazane możliwe oddziaływania przedsięwzięcia ograniczone do analizy wpływu na ochronę jednolitych części wód podziemnych.
EN
The ultimate objective of the Water Framework Directive 2000/60/ EC is protection of waters and water environment for the future generations. Achieving good condition of all parts of waters is done by setting up and implementing the necessary actions within the integrated programmes in the member states. The selected the so-called uniform parts of waters (both surface and underground) should be protected to be left in good quantity and quality condition for the future generations. Investments in renewable sources of energy are recognised, in the light of the European Parliament and Council Directive 2009/28/EC of 23 April 2009 on the promotion of the use of energy from renewable sources as promoted sources of energy due to the care for the environment. Thus, the benefits from execution of such investments are highly valued in both regional and global scale, especially in reference to climatic changes and continued pollution of the environment. National experience in execution of small hydropower plants prove, however, high degree of ambiguity and pose many controversies. Both positive and negative effect of execution of small hydropower plants highly depend on the specific location and on the current condition of the environment. The article presents the legal regulations in force and the possible interactions of the project limited to the analysis of the effect on protection of uniform parts of groundwater.
Rocznik
Tom
Strony
883--894
Opis fizyczny
Bibliogr. 13 poz., rys.
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji, Katedra Inżynierii Sanitarnej i Gospodarki Wodnej, a.operacz@ur.krakow.pl
autor
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji, Katedra Inżynierii Sanitarnej i Gospodarki Wodnej, kotowski.tomasz@gmail.com
Bibliografia
 • Borecki T., Pierzgalski E., Żelazo J. (2004) Woda jako strategiczny czynnik rozwoju obszarów niezurbanizowanych. Gospodarka Wodna nr 6, s. 221-227.
 • Chełmicki W. (2002) Woda. Zasoby, degradacja, ochrona. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa.
 • Karlikowska J., Karpińska-Rzepa A. (2008) Soil and unsaturated zone as a store of the contaminants and protective barrier for groundwater. Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie „Chemia i Ochrona Środowiska”, t. 12, s. 163-173.
 • Operacz A., Operacz T., Tomalik J. (2012) Wpływ realizacji małych elektrowni wodnych na warunki hydrogeologiczne. Technika Poszukiwań Geologicznych, Geotermia, Zrównoważony Rozwój nr 2/2010, s. 55-61.
 • Pociask-Karteczka J. [red.] (2003) Zlewnia. Właściwości i procesy. Uniwersytet Jagielloński, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej. Kraków.
 • Program Małej Retencji w woj. dolnośląskim, 2006. Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu.
 • Suchocka M. (2011) Wpływ zmiany warunków siedliskowych na stan drzewostanu na terenach inwestycji. Człowiek i Środowisko 35 (t. 2), s. 73-91.
 • Syposz-Łuczak B. (2010) Gospodarowanie wodami powierzchniowymi i podziemnymi w Polsce. Technika Poszukiwań Geologicznych, Geotermia, Zrównoważony Rozwój nr 1-2/2010, s. 151-160.
 • Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2001 Nr 115, poz. 1229 z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określania rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397).
 • Ramowa Dyrektywa Wodna 2000/60/WE (RDW) z dnia 23 października 2000 r. ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej.
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniająca i w następstwie uchylająca dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE. http://www.malaretencja.pl (Program Mała Retencja, 14.03.2016).
Uwagi
Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę (zadania 2017).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-12e57ffc-6683-45c0-811c-b94ce611ea11
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.