Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-11589da5-405f-4d5d-be4f-0e7496710ec6

Czasopismo

Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury

Tytuł artykułu

Rodzaje metod sekwestracji CO2

Autorzy Lubańska, Z.  Grudniewski, T.  Chodyka, M.  Nitychoruk, J. 
Treść / Zawartość http://www.oficyna.portal.prz.edu.pl/pl/zeszyty-naukowe/czasopismo-inzynierii-ladowej-s/
Warianty tytułu
EN Types of methods of CO2 sequestration
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Z pojęciem ochrony środowiska wiąże się bardzo szeroko w ostatnim czasie omawiane zagadnienie dotyczące ograniczenia emisji CO2. Konsekwencją globalnych zmian klimatu wywołanego przez ludzi jest wzrost stężenia atmosferycznego gazów cieplarnianych, które powodują nasilający się efekt cieplarniany. Wzrasta na świecie liczba ludności, a co za tym idzie wzrasta konsumpcja na jednego mieszkańca, szczególnie w krajach szeroko rozwiniętych gospodarczo. Protokół z Kioto ściśle określa działania jakie należy podjąć w celu zmniejszenia stężenia dwutlenku węgla w atmosferze. Pomimo maksymalnej optymalizacji procesu spalania paliw kopalnianych wykorzystywanych do produkcji energii, zastosowania odnawialnych źródeł energii zmiana klimatu jest nieunikniona i konsekwentnie będzie postępować przez kolejne dekady. Prognozuje się, że duże znaczenie odegra nowoczesna technologia, która ma za zadanie wychwycenie CO2 a następnie składowanie go w odpowiednio wybranych formacjach geologicznych (CCS- Carbon Capture and Storage). Eksperci są zgodni, że ta technologia w niedalekiej przyszłości stanie się rozwiązaniem pozwalającym ograniczyć ogromną ilość emisji CO2 pochodzącą z procesów wytwarzania energii z paliw kopalnych. Z analiz Raportu IPCC wynika, iż technologia CSS może się przyczynić do ok. 20% redukcji emisji dwutlenku węgla przewidzianej do 2050 roku [3]. Zastosowanie jej napotyka na wiele barier, nie tylko technologicznych i ekonomicznych, ale także społecznych. Inną metodą dającą ujemne źródło emisji CO2 jest możliwość wykorzystania obszarów leśnych o odpowiedniej strukturze drzewostanu. Środkiem do tego celu, oprócz ograniczenia zużycia emisjogennych paliw kopalnych (przy zachowaniu zasad zrównoważonego rozwoju) może być intensyfikacja zalesień. Zwiększanie lesistości i prawidłowa gospodarka leśna należy do najbardziej efektywnych sposobów kompensowania antropogenicznej emisji CO2. W pracy omówiono najważniejsze metody sekwestracji CO2 i przedstawiono krótką charakterystykę.
EN The concept of environmental protection involves very widely discussed issue concerning the reduction of CO2 emissions. The consequence of global climate change caused by humans is an increase of atmospheric concentrations of greenhouse gases which cause the intensifying greenhouse effect. The world population is increasing , and hence the consumption per capita i salso increasing, especially in economically developed countries. The Kyoto Protocol sets out strict measures to be taken to reduce the concentration of carbon dioxide in the atmosphere. Despite maximum optimization of combustion of fossil fuels used for energy production, the use of renewable energy, the climate change is inevitable and consequently will proceed over the next decades. It is predicted that the modern technology which aims to capture CO2 and store it in wellselected geological formations (CCS- Carbon Capture and Storage) will play an important role. Experts agree that in the near future this technology will become a solution to reduce the enormous amount of CO2 emissions coming from energy production from fossil fuels. The analyses of the IPCC report show that the CSS technology can contribute to approximately 20% reduction in emissions of carbon dioxide by 2050 [3]. Its application faces obstacles, not only technological and economic, but also social. Another method of giving a negative source of CO2 emissions is the ability to use forest areas with suitable structure stand. The means to reach the aim, in addition to limited consumption of emission-generating fossil fuels (while maintaining the principles of sustainable development) may be the intensification of afforestation. Increasing afforestation and proper management of forests is one of the most effective ways to compensate of anthropogenic CO2 emissions. The paper discusses the main methods of CO2 sequestration and presents a short overview.
Słowa kluczowe
PL pochłanianie   utylizacja CO2   ograniczenie emisji CO2  
EN absorption   disposal of CO2   carbon sequestration   CO2 emissions  
Wydawca Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej
Czasopismo Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury
Rocznik 2016
Tom z. 63, nr 3
Strony 239--246
Opis fizyczny Bibliogr. 12 poz., rys.
Twórcy
autor Lubańska, Z.
  • Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Zakład Informatyki, ul. Sidorska 95/97, 21-500 Biała Podlaska; tel. 833449989 w. 255, z.lubanska@dydaktyka.pswbp.pl
autor Grudniewski, T.
  • Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Zakład Informatyki, ul. Sidorska 95/97, 21-500 Biała Podlaska; tel. 833449989 w. 909, gisbourne2@gmail.com
autor Chodyka, M.
  • Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Zakład Informatyki, ul. Sidorska 95/97, 21-500 Biała Podlaska; tel. 833449989 w. 286, m.chodyka@dydaktyka.pswbp.pl
autor Nitychoruk, J.
  • Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Zakład Budownictwa, ul. Sidorska 95/97, 21-500 Biała Podlaska; tel. 833449989 w. 907, wnet.dziekan@pswbp.pl
Bibliografia
[1] www.fe.doe.gov {dostęp 2016-05-14}.
[2] Klara S.M.: Pathways to suistainable use of fossil energy. Carbon sequestration “The Path Forward”, Energy for the New Millenium, 2002, www.netl.doe.gov {dostęp 2016-05-14}.
[3] IPCC: report:”Energy Technology Perspectives. Scenarios & Strategies to 2050”, ODCE 2008.
[4] Dubiński J., Solik–Heliasz E., Uwarunkowania geologiczne dla składowania dwutlenku węgla [w:] Uwarunkowania wdrożenia zeroemisyjnych technologii węglowych w energetyce. Praca zbiorowa pod red. M. Ściążko. Wyd. IChPW, Zabrze 2007.
[5] Gąsiorowska E.: Technologia CCS –szansa czy ślepa uliczka? Studia BAS Nr 1(21), s. 219– 236, 2010.
[6] Goldberg i in. 2001 – Goldberg, P., Chen, Z.Y., O’Connor, W., Walters, R. i Ziock, H. 2001. CO2 mineral sequestration studies in US. First National Conference on Carbon Sequestration. Washington, USA p. 14– 17 May 2001.
[7] Huijgen W.J.J., Comans R.N.J., − Carbon dioxide sequestration by mineral carboantion. ECN−Publications, 2003.
[8] Huijgen W.J.J., Comans R.N.J.: Carbon dioxide sequestration by mineral carboantion. ECN-Publications, 2003.
[9] Fauth J.D., Goldberg P.M., Knoer J.P., Soong Y., O`Connor W.K., Dahlin D.C., Nilsen D.N., Walters R.P., Lackner K.S., Ziock H.J., McKelvy M.J., Chen Z.Y., − Carbon dioxide storage as mineral carbonates. Division Fuel Chemistry, Vol. 45, No 4, 2000, p. 708−712.
[10] Huijgen W.J.J. Carbon dioxide sequestration by mineral carbonation. feasibility of enhanced natural weathering as a CO2 emission reduction technology. Thesis, Energy Research Centre of The Netherlands, 232 p., 2007.
[11] Mazurkiewicz M., Piotrowski Z., Pomykała R., Zawiesina popiołowo−wodna jako środek transportu CO2 do zrobów kopalni podziemnych. Materiały Szkoły Gospodarki Odpadami, Kraków, 2004.
[12] Kakizawa M., Yamasaki A., Yanagisawa Y., A new CO2 disposal process using artificial rock weathering of calcium silicate accelerated by acetic acid. Energy, Vol. 26, 2001, p. 341−354.
Uwagi
Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę (zadania 2017)
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-11589da5-405f-4d5d-be4f-0e7496710ec6
Identyfikatory
DOI 10.7862/rb.2016.206