Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-10b2535a-1b5f-4deb-b7f9-98353db8461f

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Rozwiązywanie szczególnych problemów transportowych z wykorzystaniem narzędzia GTALG

Autorzy Celiński, I.  Sierpiński, G.  Staniek, M. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Solving specific transport problems using GTALG tools
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule omówione zostały wybrane zagadnienia związane z rozwiązaniem kilku szczególnych problemów transportowych. Należą do nich m. in. problem transportu ładunków ponadgabarytowych, niebezpiecznych czy też wymagających zachowania szczególnej ostrożności w transporcie. Omawiana problematyka dotyczy ogólnie ładunków wymagających przemieszczenia w specyficzny sposób w odniesieniu do drogi transportu (wybór środka transportu i inne elementy procesu transportowego pominięto). Z uwagi na szeroki zakres problematyki rozważania zawężono głównie do wskazania danych niezbędnych do wyznaczenia specyficznej dla danego problemu trasy przewozu. W celu rozwiązania przedmiotowych problemów z wykorzystaniem wskazywanych danych zaproponowano wykorzystanie w przyszłości funkcjonalności planera podróży o nazwie Green Travelling (GT Planner) bazującego na algorytmie GTAlg (zmodyfikowany A*). W ramach tego narzędzia zaimplementowano mechanizmy wykorzystania otwartych źródeł danych, które pozwalają, w pewnych przypadkach, na wyznaczenie optymalnej trasy dla celów realizacji wykonania nietypowych zadań przewozowych. Warunkiem realizacji przedmiotowych zadań transportowych jest zgromadzenie w otwartych źródłach danych wszystkich niezbędnych informacji dla celów realizacji określonego procesu przewozowego i rozszerzenie funkcjonalności GT Planner. W artykule położono akcent na sposoby poszukiwania tych danych. W artykule wspomniano również na temat możliwości wsparcia realizacji tego typu przemieszczeń z wykorzystaniem funkcji heurystycznych zaimplementowanych w algorytmie GTAlg. Funkcje tego typu umożliwiają elastyczne rozwiązywanie nietypowych, a często również złożonych zadań transportowych. W artykule uwagę poświęcono również wykorzystaniu planerów podróży dla wsparcia akcji ratunkowych służb medycznych.
EN The article discusses selected issues related to the termination of several special transport problems. These include the problem of transportation of oversized cargo, hazardous or require special care goods during transport. Discussed the issue relates generally to loads requiring movement in a specific way in relation to road transport (choice of means of transport and other elements of the transport process omitted). Due to the wide range of issues article consider narrowed mainly to indicate the data necessary to determine the specific problem of the transport route. In order to solve these problems with the use of that result's Authors proposed use of the functionality travel planner called Green Travelling based on algorhythm GTAlg (modified A *). As part of this tool is implemented mechanisms use of open data sources that allow, in certain cases, to determine the optimal route for the purposes of the exercise of this type of transport tasks. The article also mentioned about the possibility to support the implementation of this type of movements using heuristics implemented in the algorithm GTAlg. These functions allow you to flexibly solve unusual and often complex tasks in transport. In the article attention is given to the use of travel planners to support rescue action by medical services.
Słowa kluczowe
PL planer podróży   GTALG   transport ładunków  
EN trip planner   GTALG   cargo transportation  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2016
Tom R. 17, nr 6
Strony 1268--1277
Opis fizyczny Bibliogr. 33 poz., rys., wykr., pełen tekst na CD
Twórcy
autor Celiński, I.
  • Katedra Systemów transportowych i Inżynierii Ruchu, Wydział Transportu, Politechnika Śląska, ul. Krasińskiego 8, 40-019 Katowice, ireneusz.celinski@polsl.pl
autor Sierpiński, G.
  • Katedra Systemów transportowych i Inżynierii Ruchu, Wydział Transportu, Politechnika Śląska, ul. Krasińskiego 8, 40-019 Katowice, grzegorz.sierpinski@polsl.pl
autor Staniek, M.
  • Katedra Systemów transportowych i Inżynierii Ruchu, Wydział Transportu, Politechnika Śląska, ul. Krasińskiego 8, 40-019 Katowice, marcin.staniek@polsl.pl
Bibliografia
1. Krajowy Rejestr Sądowy https://ems.ms.gov.pl/ krs/wyszukiwanie podmiotu (odsłona: 02-02-2016).
2. Rejestr Gospodarki Narodowej http://bip.stat.gov.pl/dzialalnosc -statystyki-publicznej/rejestr-regon/ (odsłona: 02-02-2016).
3. Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców www.cepik.gov.pl (odsłona: 02-02-2016).
4. System Analiz Samorządowych http://www.sas24.org/ (odsłona: 02-02-2016).
5. http://www.gddkia.gov.pl/ (odsłona: 02-02-2016).
6. https://www.openstreetmap.org/#map=5/51.500/-0.100 (odsłona: 02-02-2016).
7. http://www.mzum.katowice.pl/ (odsłona: 02-02-2016).
8. http://vterrain.org/Elevation/global.html (odsłona: 02-02-2016).
9. GoogleMaps https://www.google.pl/maps/ (odsłona: 02-02-2016).
10. Targeo.pl http://www.targeo.pl/_omijamy_korki_z_targeo.html (odsłona: 02-02-2016).
11. http://www.gddkia.gov.pl/pl/19/lista-utrudnien (odsłona: 02-02-2016).
12. Sierpiński G., Staniek M., Celiński I.: Research And Shaping Transport Systems With Multimodal Travels – Methodological Remarks Under The Green Travelling Project. Proceedings of ICERI2014 Conference, 17th-19th November 2014, Seville, Spain, pp. 3101-3107.
13. Sierpiński G., Celiński I., Staniek M.: Using Trip Planners In Developing Proper Transportation Behavior. International Science Index, Vol. 8, No 11/2014, Part III. pp. 482-490. eISSN: 1307-6892. ICTTE 2014: International Conference on Traffic and Transportation Engineering, November, 13-14, 2014 Venice, Italy.
14. Sierpiński G., Celiński I., Staniek M.: The Model of Modal Split Organisation in Wide Urban Areas using Contemporary Telematic Systems. Proceedings of The 3rd International Conference on Transportation Information and Safety, June 25 – June 28, 2015, Wuhan, P. R. China. IEEE Explore Digital Library. p. 277-283.
15. Celiński I., Sierpiński G., Staniek M.: Wykonywanie bezpiecznych przemieszczeń z wykorzystaniem specjalizowanego planera podróży. Magazyn Autostrady 5/2015. s. 133-138.
16. Okraszewska R., Nosal K., Sierpiński G.: The Role Of The Polish Universities In Shaping A New Mobility Culture - Assumptions, Conditions, Experience. Case Study Of Gdansk University Of Technology, Cracow University Of Technology And Silesian University Of Technology. Proceedings of ICERI2014 Conference (7th International Conference of Education, Research and Innovation), 17th-19th November 2014, Seville, Spain, pp. 2971-2979.
17. Sierpiński G., Staniek M., Celiński I.: New Methods For Pro-Ecological Travel Behavior Learning. 8th International Conference Of Education, Research And Innovation (ICERI2015), 16-18 November 2015, Seville, Spain ICERI2015 Proceedings, Edited by: L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres, Published by IATED Academy pp. 6926-6933.
18. Celiński I., Sierpiński G., Staniek M.: Przekroje multimodalne w sieciach transportowych. Logistyka – Nauka nr 4/2015. s. 2714-2723.
19. Sierpiński G., Celiński I., Staniek M.: Rejestracja zachowań komunikacyjnych w czasie rzeczywistym jako wsparcie organizacji i zarządzania transportem. Logistyka – Nauka nr 3/2015, s. 5273-5280.
20. Staniek M., Sierpiński G., Celiński I., Czech P., Barcik J.: Implementation of the public transport timetable in GTFS standard. Logistyka – Nauka nr 4/2015. s. 1507-1512.
21. Sierpiński G., Staniek M., Celiński I.: Travel behavior profiling using a trip planner. Transportation Research Procedia (2016) (in print).
22. Sierpiński, G., Staniek, M., Celiński, I.: Planowanie podróży proekologicznych z wykorzystaniem narzędzia Green Travelling Planner. In: 19th International Conference Computer systems aided science, industry and transport, p. 55, Zakopane (2015).
23. https://overpass-turbo.eu/# (odsłona; 09-02-2016).
24. Rozporządzenie ministra transportu i gospodarki morskiej z dnia 2 marca 1999 r.w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.Dz.U.1999.43.430; www.lex.pl (odsłona; 09-02-2016).
25. Tundys B.: Logistyka miejska. Teoria i praktyka. Wydanie 2, Difin 2013.
26. Macioszek, E.: Relationship Between Vehicle Stream in the Circular Roadway of a One-Lane Roundabout and Traffic Volume on the Roundabout at Peak Hour. In: Mikulski, J. (ed.) Transport Systems Telematics 2014. CCIS, vol. 471, pp. 110–119. Springer, Heidelberg (2014).
27. Macioszek, E., Sierpiński, G., Czapkowski, L.: Problems and Issues with Running the Cycle Traffic Through the Roundabouts. In: Mikulski, J. (ed.) Transport Systems Telematics. Communications in Computer and Information Science, vol. 104, pp. 107–114. Springer, Heidelberg (2010).
28. Macioszek, E., Sierpiński, G., Czapkowski, L.: Methods of Modeling the Bicycle Traffic Flows on the Roundabouts. In: Mikulski, J. (ed.) Transport Systems Telematics. Communications in Computer and Information Science, vol. 104, pp. 115–124. Springer, Heidelberg (2010).
29. Celiński, I, Sierpiński, G.: Koncepcja obliczania charakterystyki technicznej elementów infrastruktury drogowej z wykorzystaniem technologii GSM i GPS. Mag. Autostrady 2014 nr 5, s. 112-118.
30. Celiński, I., Sierpiński, G.: Podmiotowe podejście do wymiarowania sieci transportowych z wykorzystaniem technologii GSM i GPS. Mag. Autostrady 2014 nr 7, s. 44-49.
31. Celiński, I., Sierpiński, G.: GSM network telemetric capabilities supporting the construction of modal split focused traffic models. J. Intell. Transp. Urban Plan. 2013 vol. 1 issue. 1, s. 29-40.
32. Celiński,I. , Sierpiński, G.:The identification of movements as a support for urban transportation development - the concept of GSM technology usage. Contemporary transportation systems. Selected theoretical and practical problems. The transportation as the factor of the socio-economic development of the regions. Ed. by Ryszard Janecki, Stanisław Krawiec, Grzegorz Sierpiński. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2012, s. 23-36.
33. Sierpiński G., Celiński, I.: Use of GSM technology as the support to manage the modal distribution in the cities. Sustainable Automotive Technologies 2012. ICSAT 2012. Proceedings of the 4th International Conference. Eds. S. Subic [et al.].. Heidel-berg : Springer, 2012, s. 235-244.
Uwagi
PL Niniejszy artykuł powstał w ramach finansowania ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju projektu międzynarodowego w programie ERA-NET Transport III Future Travelling pt. A platform to analyze and foster the use of Green Travelling options (GREEN_TRAVELLING).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-10b2535a-1b5f-4deb-b7f9-98353db8461f
Identyfikatory