Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-0f819061-2f38-421e-b655-4633aa6e639d

Czasopismo

Nafta-Gaz

Tytuł artykułu

Problemy oznaczania zawartości pierwiastków w ciężkich paliwach pozostałościowych

Autorzy Wieczorek, A. 
Treść / Zawartość http://inig.pl/nafta-gaz/
Warianty tytułu
EN Problems in determining the element contents in heavy residual fuels
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule poruszono problem wpływu zastosowanej metodyki na uzyskiwane profile pierwiastkowe paliw pozostałościowych. Przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych dostępnymi w INiG – PIB technikami, tj. za pomocą: optycznej spektrometrii emisyjnej ze wzbudzeniem w plazmie indukowanej (ICP-OES), spektrometrii rentgenowskiej: z dyspersją fali (WD-XRF), z dyspersją energii (ED-XRF). Badaniom poddano próbki paliw pozostałościowych, w tym ciężkiego oleju opałowego, analizowanego w ramach międzynarodowych badań biegłości laboratoriów. Przeanalizowano otrzymane profile pierwiastkowe paliw pod kątem doboru odpowiedniej metodyki badań, ograniczeń wynikających z zastosowania konkretnych metod badawczych, jak i charakteru badanej próbki (wytrącanie osadów, wpływ dodatków stosowanych do tych paliw).
EN The article addresses the issue of the impact of the methodology used for elemental profiles obtained from residual fuels. It presents the results of a study available in the INiG – PIB, namely: optical emission spectrometry induced plasma (ICP-OES), X-ray spectrometry: wavelength dispersive (WD-XRF), an energy dispersive (ED-XRF). The study involved a sample of residual fuel, including heavy fuel oil analyzed in Round Robin proficiency tests. We analyzed received profiles of elemental fuel in terms of selection of a suitable research methodology, limitations resulting from the application of specific research methods, and the nature of the test sample (sediment precipitation, the effect of additives to the fuel).
Słowa kluczowe
PL paliwo pozostałościowe   spektrometria rentgenowska   profile pierwiastkowe   analiza wielopierwiastkowa  
EN residual fuel   X-ray spectrometry   elemental profiles   multielemental analysis  
Wydawca Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy
Czasopismo Nafta-Gaz
Rocznik 2016
Tom R. 72, nr 10
Strony 872--880
Opis fizyczny Bibliogr. 10 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Wieczorek, A.
  • Zakład Analiz Naftowych, Pracownia Analiz Instrumentalnych. Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy ul. Lubicz 25 A, 31-503 Kraków, agnieszka.wieczorek@inig.pl
Bibliografia
[1] Boss C. B., Fredeen K. J.: Podstawy, aparatura i metodyka atomowej spektrometrii emisyjnej z plazmą wzbudzoną indukcyjnie. Perkin Elmer 1989.
[2] Duda A.: Prawne i jakościowe aspekty stosowania paliw żeglugowych. Nafta-Gaz 2014, nr 12, s. 968-973.
[3] Jędrychowska S., Wieczorek A.: Analiza wielopierwiastkowa środków smarowych z wykorzystaniem techniki spektrometrii fluorescencji rentgenowskiej z dyspersją fali. Nafta-Gaz 2013, nr 6, s. 476-478.
[4] Kozak M.: Zastosowanie optycznej spektrometrii emisyjnej ze wzbudzeniem w plazmie indukowanej w badaniach przetworów naftowych. Nafta-Gaz 2010, nr 7, s. 606-612.
[5] Starink R. J.: Results of Proficiency Test Fuel Oil. February 2006. Institute of Interlaboratory Studies, March 2006; http://www.iisnl.com/pdf/IIS06F01X.pdf (dostęp: marzec 2016).
[6] Surygała J. (red.): Ropa naftowa: właściwości, przetwarzanie, produkty. Vademecum Rafinera. Warszawa, WNT, 2006.
[7] Szczepaniak W.: Metody instrumentalne w analizie chemicznej. Wyd. 4. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2002, s. 158-166.
Akty prawne i normatywne
[8] BN-80/0897-01.02 Analiza chemiczna molibdenu - Oznaczanie zawartości żelaza.
[9] PN-77/C/04029 Ropa naftowa i przetwory naftowe - Oznaczanie zawartości wanadu.
[10] PN-EN ISO 3170:2006 Ciekłe przetwory naftowe - Ręczne pobieranie próbek.
Uwagi
PL Artykuł powstał na podstawie pracy statutowej pt.: Określenie wpływu zastosowanej metodyki na uzyskiwane profile pierwiastkowe paliw pozostałościowych — praca INiG — PIB na zlecenie MNiSW; nr zlecenia: 61/TA/14, nr archiwalny: DK-4100-61/14.
PL Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-0f819061-2f38-421e-b655-4633aa6e639d
Identyfikatory
DOI 10.18668/NG.2016.10.13