Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-0f27443b-f2af-4de2-b3ac-e9b4ef88a487

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Aspekt transportowy w monitoringu jakości usług publicznych na szczeblu lokalnym

Autorzy Kopeć, K. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Aspect of the transport in monitoring the quality of public services at the local level
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule omówiona została specyfika monitoringu jakości usług publicznych – czym jest oraz skąd się bierze jego coraz większe znaczenie w Polsce. Następnie przedstawiony został podział monitoringu jakości usług publicznych w różnych aspektach. Krótko wyjaśnione zostały też modele będące podstawą kształtowania monitoringu jakości usług publicznych. Na tle tych kwestii wprowadzających i teoretycznych przedstawiona została propozycja monitoringu jakości usług publicznych na szczeblu lokalnym. Następnym elementem artykułu jest omówienie aspektu transportowego w propozycji monitoringu jakości usług publicznych na szczeblu lokalnym. W ramach tej części artykułu przedstawiono w pierwszej kolejności założenia tego aspektu – w tym przede wszystkim system wskaźników monitoringu bezpośrednio związanych z aspektem transportowym, a w drugiej kolejności doświadczenia wynikające z implementacji aspektu transportowego monitoringu.
EN The paper discusses the specificity of monitoring the quality of public services – what it is and where its growing importance in Poland comes from. Next the division of monitoring the quality of public services in various aspects is presented. The underlying models in shaping monitoring the quality of public services are also briefly explained. At the background of these introductory and theoretical issues, the proposal for monitoring the quality of public services at the local level is presented. The next part of the paper constitutes an overview of the transport aspect in the proposal for monitoring the quality of public services at the local level. As part of this section of the paper, first of all, the premises of that aspect have been presented – in particular, including a system of indices of monitoring directly related to the transport aspect, and then the experience with implementation of the transport aspect of monitoring.
Słowa kluczowe
PL usługi publiczne   usługi transportowe   monitoring jakości  
EN public services   transportation services   quality monitoring  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2016
Tom R. 17, nr 12
Strony 1799--1804
Opis fizyczny Bibliogr. 40 poz., tab., pełen tekst na CD
Twórcy
autor Kopeć, K.
  • Uniwersytet Gdański, Wydział Oceanografii i Geografii, Instytut Geografii, Katedra Geografii Rozwoju Regionalnego, krzysztof.kopec@ug.edu.pl
Bibliografia
1. Bartoszewicz A., Herbst J., Ostrowski Ł., Starzyk K., Wygnański J. J., Od diagnozy do strategii. Partycypacyjne planowanie usług publicznych w samorządach lokalnych, Wydział Konsultacji Społecznych i Partycypacji Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy, Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”, Warszawa 2014, http://stocznia.org.pl/app/uploads/2016/01/od_diagnozy_do_strategii.pdf
2. Boyd J. R., The Essence of Winning and Losing, Atlanta 2010, http://pogoarchives.org/m/dni/john_boyd_compendium/essence_of_winning_losing.pdf
3. Bożykowski M., Dwórznik M., Giermanowska E., Izdebski A., Jasiński M., Konieczna-Sałamtin J., Styczeń J., Zając T., Monitorowanie losów absolwentów uczelni wyższych z wykorzystaniem danych administracyjnych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Raport końcowy, Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa 2014, http://eduentuzjasci.pl/images/stories/publikacje/ ibe-raport-monitorowanie-losow-absolwentow.pdf
4. Bukowska B., Jabłoński P., Sierosławski J. (red.), Podręcznik do monitorowania problemu narkotyków i narkomanii na poziomie lokalnym, Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Warszawa 2008.
5. Bulsuk K. G., Taking the First Step with the PDCA (Plan-Do-Check-Act) Cycle, 2009, www.bulsuk.com/2009/02/taking-first-step-with-pdca.html
6. Cegiełka D., Chrzanowska A., Klaus W., Wencel K., Przestrzeganie praw cudzoziemców umieszczonych w ośrodkach strzeżonych. Raport z monitoringu, Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, Warszawa 2011, http://interwencjaprawna.pl/docs/ ARE-211-monitoring-osrodki-strzezone.pdf
7. Czerwińska M., Gajdasz J., Hildebrandt A., Kopeć K., Kupc-Muszyńska B., Michalski T., Nowicki M., Susmarski P., Tarkowski M., Jak zaprojektować i wdrożyć system monitoringu jakości usług publicznych i jakości życia? Podręcznik wdrażania, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 2014, http://monitoring.ibngr.pl/wp-content/uploads/2015/02/Jak-zaprojektowac-i-wdrozyc-system.-Podrecznik-wdrazania.pdf
8. Czochański J. T., Monitoring rozwoju regionalnego. Aspekty metodologiczne i implementacyjne, „Studia KPZK PAN”, T. CXLIX, Polska Akademia Nauk, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, Warszawa 2013.
9. Czochański J., Krajobraz w systemie monitoringu planowania i rozwoju przestrzennego. Założenia do monitoringu na poziomie regionalnym, „Problemy Ekologii Krajobrazu” 2010, T. XXVI, Problemy zagospodarowania, ochrony i monitoringu krajobrazów strefy przygranicznej, s. 59-74.
10. Czochański J., System monitoringu regionalnego jako narzędzie badań krajobrazowych i zarządzania przestrzenią, „Problemy Ekologii Krajobrazu” 2009, T. XXIII, Ekologia krajobrazu – problemy badawcze i utylitarne, s. 97-104.
11. Drygas M., Nurzyńska I., Rosner A., Stanny M., Zagórski M., Monitoring rozwoju obszarów wiejskich. Etap I. Synteza, Forum Inicjatyw Rozwojowych, Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej, Warszawa 2014, http://www.efrwp.pl/dir_upload/photo/ 4686b84733f0c98e118138122248.pdf
12. Duda J., Jeżowski A., Misiąg W., Nowak B., Szlachta J., Zaleski J., Mierzenie ilości i jakości usług publicznych jako element programu rozwoju instytucjonalnego, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Warszawa 2004, www.dobrepraktyki.pl/ zalaczniki/mierzenie_jakosci.pdf
13. Dziemianowicz W., Szmigiel-Rawska K., Baczyńska N., Charkiewicz J., Iwańczak B., Rybacka M., Sekuła A., Podręcznik metodologiczny systemu monitoringu innowacyjności województwa mazowieckiego wraz ze Słownikiem, GEOPROFIT, ECORYS, Warszawa 2013, http://docplayer.pl/3628950-Podrecznik-metodologiczny-systemu-monitoringu-innowacyjnosci-wojewodztwa-mazowieckiego-wraz-ze-slownikiem.html
14. Guidance document on monitoring and evaluation. The programming period 2014–2020, European Commission, Bruxelles 2014, http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/2014/working/wd_2014_en.pdf
15. Jacoby Ch., Monitoring und Evaluation von Stadt- und Region-alentwicklung. Einführung in Begriffswelt, rechtliche Anforderungen, fachliche Herausforderungen und ausgewählte Ansätze, [w:] Ch. Jacoby (red.), Monitoring und Evaluation von Stadt- und Regionalentwicklung, Arbeitsmaterial der ARL, Nr 350, Akademie für Raumforschung und Landesplanung, Hannover 2009, s. 1-24.
16. Janicka-Panek T., Monitorowanie (skuteczne i nieuciążliwe) podstawy programowej wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Warszawa 2014, http://www.bc.ore.edu.pl/Content/600/monitorowanie_interaktywny.pdf
17. Jasiński L. J., Spójność ekonomiczna i społeczna regionów państw Unii Europejskiej, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2012.
18. Kaminska A., Ewaluacja i monitoring projektów badawczo-rozwojowych jako narzędzie wspomagające zarządzanie projektami. Studium przypadku międzynarodowego projektu p.n. „Matches – Towards the Modernization of Higher Education Institutions in Uzbekistan”, „Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae”, 2014, Rok 18, Nr 4/2014, s. 91-111.
19. Kopeć K., Michalski T., Monitoring jakości usług publicznych samorządów. Przykład z województwa pomorskiego, [w:] W. Szymańska (red.), Elementy rozwoju społecznego regionów nadmorskich, seria: Regony Nadmorskie, nr 22, Wydawnictwo Bernardinum, Gdańsk-Pelplin 2014, s. 46-59.
20. Kudłacz T., Kopeć M., Koncepcja systemu monitorowania polityk publicznych w województwie lubuskim, Lubuskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne, Zielona Góra 2013, http://lubuskie.pl/uploads/pliki/strategia/Koncepcja_monitorowania_polityk_publicznych_w_WL_KUDŁACZ.pdf
21. Malczewski A. (red.), Monitorowanie problemu narkotyków i narkomanii, Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, Warszawa 2013.
22. Michalski T., Kopeć K., Doświadczenia z wdrażania monitoringu jakości usług publicznych na szczeblu lokalnym (przykład z województwa pomorskiego), [w:] S. Sitek (red.), „Stare i nowe” problemy badawcze w geografii społeczno-ekonomicznej, Zeszyt 5, Polskie Towarzystwo Geograficzne, Oddział Katowicki, Sosnowiec 2013, s. 47-59.
23. Michalski T., Kopeć K., Monitoring jakości usług publicznych samorządów szczebla lokalnego narzędziem podnoszenia spójności społecznej, „Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae” 2015, Rok 19, Nr 4/2015, tom I, s. 139-150.
24. Michalski T., Kopeć K., Monitoring usług publicznych jako narzędzie podnoszenia jakości usług świadczonych przez samorząd terytorialny szczebla lokalnego, „Pieniądze i Więź” 2014, rok XVII, nr 2 (63), s. 149-161.
25. Michalski T., Miejsce monitoringu przeciwdziałania narkomanii w całościowym programie monitoringu jakości usług publicznych, „Serwis Informacyjny Narkomania” 2015, nr 4 (72), s. 22-27.
26. Michalski T., Problems of monitoring the social situation at the local level (on the example of the Pomeranian voivodeship, Poland), [w:] C. Mądry (red.), Regions and their socio-economic growth, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2013, s. 117-123.
27. Michalski T., Propozycja systemu monitoringu jakości usług publicznych na szczeblu lokalnym, [w:] S. Ciok, K. Janc (red.), Współczesne wyzwania polityki regionalnej i gospodarki przestrzennej, T. 2., seria: Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego 33/2, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 2014, s. 93-103.
28. Mielewczyk J., Pobłocka M., Monitorowanie zjawiska narkotyków i narkomanii w Sopocie, „Serwis Informacyjny Narkomania” 2013, Nr 3 (63), s. 44-48;
29. Mytlewski A., Monitoring ekonomiczny przedsiębiorstw, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2007.
30. Namieśnik J., Chrzanowski W., Szpinek P. (red.), Nowe horyzonty i wyzwania w analityce i monitoringu środowiskowym, Centrum Doskonałości Analityki i Monitoringu Środowiskowego, Gdańsk 2003.
31. Nauczanie języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej w szkołach woj. Opolskiego, Kuratorium Oświaty w Opolu, Opole 2012, http://www.kuratorium.opole.pl/wwse/nauczanie_jezyka_mniejszosci_raport.pdf,
32. Posern-Zielińska M. (red.), Analiza usług publicznych w miastach. Wyniki badań, Związek Miast Polskich, Poznań 1999.
33. Posern-Zielińska M. (red.), Monitorowanie usług publicznych w miastach. Tom II. Analiza porównawcza, Związek Miast Polskich, Poznań 2003.
34. Prokop P., Bielak A., Szlęzak R., Stachyra M., Gostkowski R., Program aktywności samorządowej PAS – innowacyjne narzędzie uspołecznionego procesu monitorowania usług publicznych. Podręcznik, Fundacja Inicjatyw Menedżerskich, Lublin 2014, http://fim.org.pl/wp-content/uploads/2012/03/Podrecznik_ PAS.pdf
35. Rokicki B., System monitorowania i ewaluacji polityki spójności w Polsce, „Gospodarka Narodowa” 2011, Nr 3, s. 87-104.
36. Sobierajski T., Raport końcowy z przeprowadzonego w 2013 roku monitorowania procesu wdrażania podstawy programowej kształcenia w zawodach, Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, Warszawa 2014, http://www.koweziu.edu.pl/download.php?plik=p6_raport_koncowy_kraj_monitorowanie2013.pdf
37. Trutkowski C. (red.), Badania jakości usług publicznych w samorządzie lokalnym, Związek Miast Polskich, Poznań 2013.
38. Zarządzanie i kontrola Funduszu Spójności. Ogólny podręcznik, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2007.
39. Zwoliński Z. (red.), GIS – teledetekcja środowiska, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2012.
40. Михальські Т., Копець К., Моніторинг якості публічних послуг органів місцевого самоврядування: польський досвід, „Публічне управління: теорія та практика” 2014, t. 4, s. 17-24.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-0f27443b-f2af-4de2-b3ac-e9b4ef88a487
Identyfikatory