Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-0df6f0ab-9e96-4705-a701-59fdf336e0f1

Czasopismo

Logistyka

Tytuł artykułu

Kapitał społeczny a logistyka

Autorzy Skawińska, E. 
Treść / Zawartość http://www.czasopismologistyka.pl/
Warianty tytułu
EN Social Capital and Logistics
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Artykuł zawiera rozważania wynikające z głębokich studiów literatury badanego problemu. Celem artykułu jest przedstawienie znaczenia kapitału społecznego jako zbioru instytucji nieformalnych w rozwoju logistyki. Praca składa się z dwóch części. W pierwszej omówiono warunki instytucjonalne rozwoju logistyki, a druga zawiera refleksje nad kapitałem społecznym Polski, jako zbiorem instytucji nieformalnych w kontekście rozwoju logistyki. Autorka udokumentowała potrzebę budowy wyższej jakości kapitału społecznego nie tylko w skali makro i mezo ale i mikro, podkreślając szczególne potrzeby w tym zakresie w firmach logistycznych. Sformułowała wniosek o zasadności zarządzania kapitałem społecznym w organizacjach logistycznych.
EN The article addresses considerations stemming from an in -depth study of the body of literature on the problem inquestion. The purpose of the paper is to high light the importance of social capital as a set of informal institutions in the development of logistics. It consists of two parts. The first part discusses the institutional conditions of logistics development, while the second presents reflections on Poland’s social capital as a set of informal institutions, in the context of logistics development. The author documented the need to build a higher quality social capital not only on a macro -, meso - but also micro -scale, high lighting individual needs required by logistics companies. She put forward a proposal on the legitimacy of managing social capital in logistics organizations.
Słowa kluczowe
PL kapitał społeczny   logistyka  
Wydawca Instytut Logistyki i Magazynowania
Czasopismo Logistyka
Rocznik 2012
Tom nr 5
Strony 2--4
Opis fizyczny Bibliogr. 14 poz.
Twórcy
autor Skawińska, E.
  • Politechnika Poznańska
Bibliografia
1. Skawińska E. (red.), Badanie kapitału społecznego. Diagnoza stanu i perspektywy wzrostu, WSB w Poznaniu, Poznań 2011.
2. Czapliński J., Panek T. (red.), Diagnoza społeczna. Warunki życia Polaków, Vizja Press &IT Warszawa 2011, [w:] www.dia gno za.com (do stęp: 09.07. 2012).
3. Fukuyama F., Wielki wstrząs, Bertelsman Media Sp. z o. o., Warszawa 2000.
4. Fukuyama F., Zaufanie. Kapitał społeczny a droga do dobrobytu, Wydawnictwo Nauko - we PWN, Warszawa – Wrocław 1997.
5. Gajowiak M., Kapitał społeczny. Przypadek Polski, PWE, Warszawa 2012.
6. Gajowiak M., Koncepcja kapitału społecznego, [w:] Badanie kapitału społecznego. Diagnoza stanu i perspektywy wzrostu, WSB w Poznaniu, Poznań 2011.
7. Hockuba Z., Nowa ekonomia instytucjonalna – czy zdominuje nasze myślenie w rozpoczynającym się stuleciu?, VII Kongres Ekonomistów Polskich, Z -2, sesja 1, PTE, War szawa 2001.
8. North D. C., Institutions, Institutional Change and Economic Performance, Cambridge University Press, New York, 1990.
9. Bylok F., Kwiatek A. (red.), Oblicza kapitału społecznego. Studium teoretyczne i empiryczne, Politechnika Częstochowska, Częstochowa 2008.
10. Piasecki R., Znaczenie rozwiązań instytucjonalnych dla rozwoju gospodarczego krajów słabiej i średnio rozwiniętych, [w:] Nowa ekonomia instytucjonalna, Rudolf S. (red.), Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji, Kielce 2005.
11. Putnam R., Demokracja w działaniu. Tradycje obywatelskie we współczesnych Włoszech, Wydawnictwo ZNAK, Kraków 1995.
12. Ratajczak M., Instytucjonalizm – wzbogacenie czy alternatywa ekonomii głównego nurtu, [w:] Ład instytucjonalny w gospodarce, Pol sza kiewicz B., Boehlke J. (red.), tom I, UMK To ruń 2005.
13. William son O., Ekonomiczne instytucje kapitalizmu, PWN, Warszawa 1998.
14. Zachowania ludzi w organizacji, By lok F., Robak E. (red.), Politechnika Częstochowska, Częstochowa 2008.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-0df6f0ab-9e96-4705-a701-59fdf336e0f1
Identyfikatory