Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-0d6d15d8-5b92-4c59-8996-43c3f4e1cc96

Czasopismo

Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury

Tytuł artykułu

Remont zabytkowego ogrodzenia Letniego Pałacu Lubomirskich w Rzeszowie

Autorzy Wróbel, K.  Kubiszyn, W. 
Treść / Zawartość http://www.oficyna.portal.prz.edu.pl/pl/zeszyty-naukowe/czasopismo-inzynierii-ladowej-s/
Warianty tytułu
EN Repairs of historical fence of the summer Lubomirski Palace in Rzeszów
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Letni Pałac Lubomirskich wraz z otoczeniem jest jednym z najcenniejszych zabytków architektury niesakralnej w Rzeszowie. W roku 2013 Okręgowa Izba Lekarska zakupiła Pałac od ostatnich właścicieli - rodziny Nieciów na swoją siedzibę. Zaplanowano remont całego kompleksu. Prace remontowe budynku są w toku. W 2015 roku przeprowadzono gruntowny remont ogrodzenia z uwagi na jego katastrofalny stan techniczny. Cel główny jaki przyświecał działaniom, to zachowanie (w maksymalnym możliwym stopniu) substancji istniejącej. Wyremontowano i zabezpieczono przed oddziaływaniem wilgoci gruntowej i atmosferycznej trzy strony ogrodzenia, pozostawiając stronę wschodnią. Remont polegał na naprawie i wzmocnieniu słupów od ul. Dekerta, wzmocnieniu i zabezpieczeniu przed dalszymi uszkodzeniami istniejącej ściany oporowej oraz dobudowie fragmentu ściany koniecznego do utrzymania stabilności ogrodzenia, przebudowie pozostałych słupów z dwóch stron posesji oraz murków pomiędzy słupami. Wszystkie słupy zabezpieczono głowicami żelbetowymi odwzorowującymi kształt zastanych. Odcinek frontowy, wszystkie naroża i wejście od ul. Dekerta zaakcentowano ustawiając na słupach ozdobne wazy. Wykonano nową bramę wjazdową z wykorzystaniem elementów starej bramy, jej skrzydła ozdobiono replikami herbu Lubomirskich wykutymi w blasze, a bramkę obok bramy wykonano odwzorowując istniejącą od strony ul. Dekerta. Przęsła stalowe ogrodzenia - po naprawie i renowacji wykorzystano istniejące. W referacie szczegółowo opisano stan techniczny ogrodzenia przed remontem oraz sposób i zakres wykonanych prac remontowych.
EN Lubomirski Summer Palace and its surroundings is one of the most valuable, not sacred monuments of Rzeszow. In 2013 it was bought by the Regional Medical Chamber from the last private owners and was allocated for its headquarters. Comprehensive overhaul of whole facility was planned, repair works of the building are currently in progress. In 2015 Medical Association conducted a thorough renovation of the fence, necessary because of its catastrophic condition. The main objective was to preserve existing substance to the maximum possible extent. Three sides of the fence, apart from the east side, were repaired and protected against the effects of ground and atmospheric moisture. Renovation consisted of repairing and strengthening the columns along the Dekerta street, strengthening and protection against further damage the existing retaining wall and its extension, necessary to maintain the stability of the fence. There was also performed a reconstruction of remaining columns and brick walls between them. All the columns were secured with reinforced concrete heads in a shape with replicates the existing ones. Front section, all the corners and entrance from the Dekerta street were accented by setting decorative vases on each columns. New gateway was made using old elements, its leaves were decorated with replicas of the Lubo mirski coat of arms carved in the steel plate. Small gate next to the main one was made by mapping the existing one from the Dekerta street. The existing steel fence spans were reused after their repair and renovation. The paper describes in details the technical condition of the fence before the renovation, the way and range of the performed repair work.
Słowa kluczowe
PL stan techniczny   zabezpieczenie   korozja biologiczna   słup   ściana oporowa  
EN technical condition   protection   biological corrosion   column   retaining wall  
Wydawca Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej
Czasopismo Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury
Rocznik 2016
Tom z. 63, nr 3
Strony 533--542
Opis fizyczny BIbliogr. 4 poz., rys., zdj.
Twórcy
autor Wróbel, K.
  • Politechnika Rzeszowska, Katedra Konstrukcji Budowlanych, ul. Poznańska 2, 35-959 Rzeszów; tel. 178651553, wrobel@prz.edu.pl
autor Kubiszyn, W.
  • Politechnika Rzeszowska, Katedra Konstrukcji Budowlanych, ul. Poznańska 2, 35-959 Rzeszów; tel. 178651553, wkubisz@prz.edu.pl
Bibliografia
[1] Kotula F.: Tamten Rzeszów, Wydawnictwo LIBRI RESSOVIENSES, Rzeszów 1997.
[2] Karta Ewidencji Zabytku obiektu zabytkowego "Zespół Pałacu Letniego Lubomirskich" wypełniona 31.VIII.1959r. przez T. Żurawską.
[3] http://www.rzeszow.pl/miasto-rzeszow/historia/zabytki-rzeszowa/palac-letnilubomirskich {dostęp 30.04.2016 r.}.
[4] Ekspertyza stanu technicznego ogrodzenia Letniego Pałacu Lubomirskich. Opracowana przez WIK K. Wróbel i W. Kubiszyn w maju 2015 r.
Uwagi
Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę (zadania 2017)
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-0d6d15d8-5b92-4c59-8996-43c3f4e1cc96
Identyfikatory
DOI 10.7862/rb.2016.237