Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-0bf4a355-9229-4bbf-9c8e-8eacdfc77a30

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Strategie radzenia sobie ze stresem a poczucie koherencji u pracowników zespołów ratownictwa medycznego. Cz. 1

Autorzy Netczuk-Gwoździewicz, M.  Gołębiowski, A. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Coping with stress and sense of coherence among workers of medical rescue teams. Part 1
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL We współczesnych badaniach nad zagadnieniem zdrowia rezygnuje się z modelu biomedycznego skłaniając raczej ku modelowi holistyczno-czynnościowemu, w którym zdrowie rozpatrywane jest, jako dynamiczny proces dążenia do osiągnięcia stanu równowagi miedzy jednostką, a jej środowiskiem fizycznym i psychospołecznym. Ważnym jest nie tylko to jak poszczególne czynniki stresogenne oraz zasoby badanego podmiotu wpływają na jego zdrowie, ale również jednoznaczne określenie optymalnych sposobów wykorzystania określonych zasobów w warunkach stresowych. Istnieją zawody, wykonywanie których wiąże się z ponadprzeciętnym poziomem zarówno kosztów zdrowotnych, jak i psychologicznych. Ponad wszelką wątpliwość do tej grupy zaliczyć można pracowników zespołów ratownictwa medycznego. Ustalenie zależności, jakie występują między poczuciem koherencji a stylami radzenia sobie ze stresem u pracowników zespołów stanowić będzie więc przedmiot tego projektu. Za bazę teoretyczną posłużą dwie koncepcje: transakcyjna teoria stresu R. Lazarusa, oraz salutogenetyczna teoria A. Antonovsky’ego.
EN In the contemporary research on the issue of health one resigns from the biomedical model inclining more towards a holistic and dysfunctional model which considers health as a dynamic process of striving to achieve balance between the individual and the physical and psychosocial environment. What is important is not only the way individual stressors and resources of the examined entity affect their health, but also the clear identification of how best to use specific resources under stress. There are professions which involve an above average level of health costs, as well as psychological ones. Beyond any doubt this group includes the employees of medical rescue teams. Determining dependencies that exist between a sense of coherence and styles of coping with stress among employees of teams will therefore be the subject of this project. There are going to be two concepts serving as a theoretical basis: transactional theory of stress by R. Lazarus and salutogenesis theory by A. Antonovsky.
Słowa kluczowe
PL stres   definicja stresu   radzenie sobie ze stresem   koherencja   poczucie koherencji   ratownik medyczny   sposoby radzenia sobie ze stresem  
EN stress   definition of stress   coping with stress   coherence   feeling of coherence   medical lifeguard   medical rescue teams   ways with coping with stress  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2016
Tom R. 17, nr 6
Strony 334--341
Opis fizyczny Bibliogr. 32 poz., pełen tekst na CD
Twórcy
autor Netczuk-Gwoździewicz, M.
  • Wydział Nauk o Bezpieczeństwie, Wyższa Szkoła Oficerka Wojsk Lądowych
autor Gołębiowski, A.
  • Wydział Nauk o Bezpieczeństwie, Wyższa Szkoła Oficerka Wojsk Lądowych
Bibliografia
1. Antonovsky A., Rozwikłanie tajemnicy zdrowia. Jak radzić sobie ze stresem i nie zachorować, Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa 2005.
2. Bartkowiak G., Człowiek w pracy. Od stresu do sukcesu w organizacji. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2009.
3. Boenisch C., Haney M., Twój stres, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2002.
4. Borkowski J., Radzenie sobie ze stresem, a poczucie tożsamości, DW Elipsa, Warszawa 2001.
5. Bryant R. A., Harvey A. G., Zespół ostrego stresu. Teoria, pomiar, terapia, PWN, Warszawa 2011.
6. Brzeziński J. M., Cierpiałkowska L., Zdrowie i choroba. Problemy teorii, diagnozy i praktyki. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2008.
7. Carson R. C., Butcher J. N., Mineka S., Psychologia zaburzeń. Człowiek we współczesnym świecie, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2003.
8. Dolińska-Zygmunt G., Podstawy psychologii zdrowia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
9. Henszen-Niejodek I., Ratajczak Z., (red.), Człowiek w sytuacji stresu. Problemy teoretyczne i metodologiczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2000.
10. Heszen I., Psychologia stresu, Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa 2013.
11. Heszen I., Sęk H., Psychologia zdrowia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
12. Kamińska M., Siewierski B., Skwara A., Szóstak A., Panowanie nad stresem, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2005.
13. Korcz I., Stres liderski. Zielona Góra 2004.
14. Lis-Turlejska M., Stres traumatyczny. Występowanie następstwa, terapia, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2002.
15. Lis-Turlejska M., Traumatyczne zdarzenia i ich skutki psychiczne, Wydawnictwo Instytutu Psychologii PAN, Warszawa 2005.
16. Litzke S. M., Schuh H., Stres, mobbing i wypalenie zawodowe, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2007.
17. Łosiak W., Natura stresu. Spojrzenie z perspektywy ewolucyjnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2007.
18. Łosiak W., Psychologia emocji Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2007.
19. Łosiak W., Psychologia stresu, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.
20. Martin P., Umysł, który szkodzi. Mózg, zachowanie, odporność i choroba, Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza, Warszawa 2011.
21. Ogińska-Bulik N., Kiedy łzy zamieniają się w perły - czyli o korzyściach wynikających ze zmagania się ze stresem, [w]: Zdrowie w cyklu życia człowieka, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012.
22. Pasikowski T., Struktura i funkcje poczucia koherencji: analiza teoretyczna i empiryczna weryfikacja [w]: Zdrowie – Stres – Zasoby, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań 2003.
23. Sapolsky R., Dlaczego zebry nie mają wrzodów. Psychofizjologia stresu, Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa 2011.
24. Sęk H., Salutogeneza i funkcjonalne właściwości poczucia koherencji [w]: Zdrowie - Stres - Zasoby, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań 2001.
25. Sęk H., Ścigała I., Stres i radzenie sobie w modelu salutogenetycznym [w]: Człowiek w sytuacji stresu, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2000.
26. Sheridan L., Radmacher Sally A., Psychologia zdrowia, Instytut Psychologii Zdrowia, Warszawa 1998.
27. Strelau J., Osobowość, a ekstremalny stres, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2004.
28. Strelau J., Zawadzki B., Kaczmarek M., Konsekwencje psychiczne traumy. Uwarunkowania i terapia, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2009.
29. Terelak J., Człowiek i stres, Oficyna Wydawnictwo Branta, Bydgoszcz-Warszawa 2008.
30. Terlak J. F., Psychologia stresu, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz 2001.
31. Terlak J., Źródła stresu, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Wyszyńskiego Warszawa 1999.
32. Vollrath N., Torgersen S., Personality types and coping, Personality and Individual Differences, 29.
Uwagi
PL Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-0bf4a355-9229-4bbf-9c8e-8eacdfc77a30
Identyfikatory