Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-0bdf71e3-6164-43e9-bfe5-5b63326e85ec

Czasopismo

Przegląd Budowlany

Tytuł artykułu

Diagnostyka i modernizacja budynków wielkopłytowych (cz.2)

Autorzy Runkiewicz, L.  Szudrowicz, B.  Prejzner, H.  Geryło, R.  Szulc, J.  Sieczkowski, J. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Modernization and assessment of technical condition of precast concrete buildings (part 2)
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W pierwszej części artykułu przedstawiono metody oceny stanu technicznego budynków w aspekcie wymagań bezpieczeństwa konstrukcji oraz właściwości akustycznych, izolacyjnych i higieniczno-zdrowotnych. Z uwagi na różnorodność istniejących budynków mieszkalnych, a także wysokie oczekiwania użytkowników zaprezentowano możliwości modernizacyjne budynków wielkopłytowych, również w zakresie ingerencji w ustroje konstrukcyjne. Druga część zawiera informacje o sposobach modernizacji budownictwa wielkopłytowego na konkretnych przykładach.
EN The first part of the following paper presents methods of assessing technical conditions of buildings in terms of the requirements concerning construction safety, acoustical performance, the requirements regarding insulation properties as well as health and safety issues. Due to the variety of residential buildings and high expectations of their residents, possibilities of modernization of precast concrete buildings have been presented, including those that involve the alternation of lead bearing structures. The second part of this paper presents, on specific examples, methods of precast concrete buildings’ modernization
Słowa kluczowe
PL budynek wielkopłytowy   diagnostyka   modernizacja   wzmocnienie konstrukcji   termomodernizacja   izolacyjność akustyczna   warunki higieniczno-zdrowotne  
EN precast concrete panel building   diagnostics   modernization   structure strengthening   thermal retrofitting   sound insulation characteristics   health and hygiene conditions  
Wydawca Zarząd Główny Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa
Czasopismo Przegląd Budowlany
Rocznik 2014
Tom R. 85, nr 9
Strony 20--26
Opis fizyczny Bibliogr. 22 poz., il.
Twórcy
autor Runkiewicz, L.
  • Zakład Konstrukcji i Elementów Budowlanych, Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa
autor Szudrowicz, B.
  • Zakład Akustyki, Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa
autor Prejzner, H.
  • Zakład Fizyki Cieplnej, Instalacji Sanitarnych i Środowiska, Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa
autor Geryło, R.
  • Zakład Fizyki Cieplnej, Instalacji Sanitarnych i Środowiska, Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa
autor Szulc, J.
  • Zakład Konstrukcji i Elementów Budowlanych, Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa
autor Sieczkowski, J.
  • Dział Upowszechniania Wiedzy, Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa
Bibliografia
[1] Budynki wielkopłytowe - wymagania podstawowe. Zeszy1y 1+12. Seria: instrukcje, wytyczne, poradniki. ITB Warszawa 2002/2003
[2] Posiedzenie Komisji Infrastruktury nr 138 z dn. 08.05.2013 r. Kancelaria Sejmu. Biuro Komisji Sejmowych
[3] Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej. GUS 2013
[4] Ściślewski Z., Ochrona konstrukcji żelbetowych. Arkady, Warszawa 1999.
[5] Runkiewicz L., Uszkodzenia i zagrożenia budynków wielkopłytowych a potrzeby ich modernizacji i wzmacniania. Poradnik inspektora nadzoru, kierownika budowy i inwestora nr 3/2013. WACETOB
[6] Wierzbicki St., Sieczkowski J., Konstrukcje budynków wielkopłytowych z punktu widzenia zabezpieczenia przed awarią oraz możliwości ich modernizacji. XXVI Konferencja Naukowo-Techniczna „Awarie Budowlane” Szczecin-Międzyzdroje 2013
[7] Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dn. 02.10.2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu: Prawo budowlane, Dz.U. RP z dn. 29.11.2013 r., poz. 1409
[8] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz.U. z 1999 r. nr 74, poz. 836, zmiana Dz. U. z 2009 nr 2005 r. poz. 1584)
[9] Wójtowicz M., Możliwość awarii warstwowych ścian zewnętrznych budynków wielkopłytowych - problem realny czy sensacja medialna. XXV Konferencja Naukowo-Techniczna „Awarie Budowlane” Szczecin-Międzyzdroje 2011
[10] Krentowski J., Tribiłło R., Praktyczne aspekty wzmacniania zewnętrznych ścian warstwowych. Inżynieria i Budownictwo nr 1/2010
[11] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dz.U. nr 75, poz. 690 z późn. zm.
[12] Szudrowicz B. Sadowski J., Ochrona przed hałasem i drganiami w budynkach wielkopłytowych. Konferencja naukowo-techniczna „Możliwości techniczne modernizacji budynków wielkopłytowych na tle ich stanu technicznego”. Mrągowo 3-5 listopada 1999
[13] Podhorecki A. i in., Problematyka dotycząca rewitalizacji budynków wielkopłytowych. Ogólnopolska konferencja „Problemy techniczno-prawne utrzymania obiektów budowlanych”. GUNB Warszawa 2012
[14] Hoła J., Schabowicz K., Przeglądy obiektów budowlanych jako podstawa oceny ich przydatności do użytkowania. Ogólnopolska konferencja „Problemy techniczno-prawne utrzymania obiektów budowlanych”. GUNB Warszawa 2013
[15] Złożone systemy izolacji cieplnej ścian zewnętrznych budynków ETICS. Zasady projektowania i wykonywania. Seria: instrukcje, wytyczne, poradniki, ITB nr 447, Warszawa 2009
[16] Brunarski L., Jaworska K., Prejzner H., Problemy higieniczno-zdrowotne w budynkach wielkopłytowych, Konferencja naukowo-techniczna „Możliwości techniczne modernizacji budynków wielkopłytowych na tle ich aktualnego stanu”, Mrągowo, 3-5 listopad 1999
[17] Niesłochowski A., Badania higieniczne obiektów budowlanych wykonywane przez ITB w różnych regionach kraju. Materiały Konferencji Naukowo-technicznej „Instytut Techniki Budowlanej wobec aktualnych zadań budownictwa”, Tom 3, ITB, Warszawa 1988
[18] Obmiński A., Ocena możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest. Poradnik. ITB, Warszawa 2014
[19] Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12 marca 1996 r. w sprawie dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt stały ludzi, (MP nr 19, 1996, poz. 231)
[20] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 sierpnia 1998 r. w sprawie sposobów bezpiecznego użytkowania oraz warunków usuwania wyrobów zawierających azbest, Dz.U. nr 138, poz. 895, (zastąpione obecnie rozporządzeniem z dnia 2 kwietnia 2004 r., Dz.U.
[21] Ostańska A., Pasternak A., Przykłady dostosowania istniejących budynków wielkopłytowych do potrzeb osób niepełnosprawnych. Inżynieria i Budownictwo nr 8/2010
[22] Runkiewicz L., Wzmocnienia konstrukcji przy docieplaniu budynków z wielkiej płyty. Poradnik inspektora nadzoru, kierownika budowy i inwestora nr 7-8/2005. WACETOB
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-0bdf71e3-6164-43e9-bfe5-5b63326e85ec
Identyfikatory