Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-09bb18f6-0ff3-45c8-80b2-8e091ae79d05

Czasopismo

Prace Naukowe Instytutu Nafty i Gazu

Tytuł artykułu

Wykorzystanie modelowania 3D w programie PetroCharge do określania zasobów ilościowych ropy naftowej i gazu ziemnego z uwzględnieniem profilowań geofizyki wiertniczej

Autorzy Dudek, L.  Stadtmüller, M. 
Treść / Zawartość http://www.inig.pl/wydawnictwa-inig-pib/prace-naukowe-inig-pib
Warianty tytułu
Konferencja Geopetrol 2010 : nowe metody i technologie zagospodarowania złóż i wydobycia węglowodorów w warunkach lądowych i morskich : międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Zakopane, 20--23.09.2010
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Poster przedstawia wyniki modelowania 3D przy użyciu oprogramowania PetroCharge, uwzględniając metodyczne podejście do wykorzystania danych geofizyki wiertniczej, powiązanych z wynikami badań geochemicznych w profilu piaszczysto-ilastych utworów paleozoiku podłoża Karpat. Dzięki tego typu symulacji możemy ilościowo określić związek po- między poszczególnymi elementami, niezbędnymi do powstania złoża węglowodorów: skała macierzysta—kolektor—uszczelnienie. Można również uzyskać dokładniejsze informacje o: czasie geologicznym w jakim węglowodory mogły powstawać, ilości wygenerowanych węglowodorów ciekłych i gazowych, ekspulsji i procesie migracji wraz z wyznaczeniem ścieżek migracji i możliwych miejsc akumulacji. Modelowanie 3D uwzględniające procesy migracji obejmowało rejon Tarnów—Pilzno—Dębica. Symulacje wykonano na bazie cyfrowanych map geologiczno- strukturalnych paleozoicznego podłoża Karpat zewnętrznych i zapadliska przedkarpackiego pod redakcją Zbigniewa Buły i Ryszarda Habryna z 2008 r. [4]. Wykorzystano również profilowania geofizyki wiertniczej w celu przyporządkowania odpowiednich facji dla skał potencjalnie macierzystych i zbiornikowych, wyznaczono rzeczywistą miąższość warstw oraz ilościowo oszacowano zailenie, aby otrzymać jak najbardziej wiarygodne wyniki modelowań, kierując się zasadą: prawidłowy dobór parametrów gwarantuje poprawność modelu.
EN This poster presents 3D modeling results obtained by PetroCharge Simulation Programme using methodological approach to utilisation of well logging data combined with geochemical lab results for the Paleozoic sand-silt structures of Carpathian Basement. Using this type of simulation we can obtain quantitative relationship between particular elements necessary for creation of hydrocarbon basin: source rock—reservoir—seal. More detailed information can also be obtained, such as: in which geological period were these hydrocarbons generated, quanti ties of generated liquid and gaseous hydrocarbons, expulsion and migration processes with their migration paths and possible accumulation reservoirs. 3D modeling including migration processes covered the region: Tarnów— Pilzno — Dębica. Computer simulations were based on digitised geological-structural maps of Paleozoic Foredeep of the Outer Carpathians and Carpathian Fore-deep created by Zbigniew Buła and Richard Habryn in 2008 [4]. Data profiles obtained by geophysical well logging were also utilised in order to associate appropriate facies to its potential source and reservoir rocks; real thicknesses of the layers were obtained and quantitative assessment of contamination by silts was determined, to obtain most trustworthy results of simulations, following to the principle that correct choice of parameters guaranties model's accuracy.
Słowa kluczowe
PL modelowanie 3D   ropa naftowa   geofizyka wiertnicza  
EN 3D modeling   oil   drilling geophysics  
Wydawca Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy
Czasopismo Prace Naukowe Instytutu Nafty i Gazu
Rocznik 2010
Tom nr 170 wyd. konferencyjne
Strony 627--633
Opis fizyczny Bibliogr. 6 poz., rys., wykr.
Twórcy
autor Dudek, L.
  • Instytut Nafty i Gazu, Kraków
autor Stadtmüller, M.
  • Instytut Nafty i Gazu, Kraków
Bibliografia
[1] Passey Q.R., Greany S., Kulla J.B., Moretti F.J., Stroud J.D. — A practical method for organic richness from porosity and resistivity logs. AAPG Bulletin, vol. 74, 1990
[2] Hood A., Gutjahr C.C, Heacock R.L. — Organic metamorphism and the generation of petroleum. The AAPG, vol. 59, no 6, june 1975
[3] Henderson Petrophysics Services, strona internetowa — www hendersonpetrophysics.com
[4] Buła Z., Habryn R. — Atlas geologiczno-strukturalny paleozoicznego podłoża Karpat zewnętrznych i zapadliska przedkarpackiego. PIG, 2008
[5] Kotarba M.J., Wagner M., Więcław D., Kosakowski P., Kowalski A. — Potencjał węglowodorowy i charakterystyka geochemiczna substancji organicznej w profilu otworu Tarnawa-1. Prace PIG, CLXXIVPaleozoik podłoża centralnej części polskich Karpat zewnętrznych (rej on Liplas — Tarnawa), Warszawa 2001
[6] PetroMod Manual, Integrated Exploration System (IES)
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-09bb18f6-0ff3-45c8-80b2-8e091ae79d05
Identyfikatory