Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-085941d3-1003-4476-96e0-e403c18f8575

Czasopismo

Proceedings of ECOpole

Tytuł artykułu

Rozpoznawanie niekorzystnych zjawisk mogących stwarzać ryzyko w komunalnej oczyszczalni ścieków

Autorzy Łój-Pilch, M.  Zakrzewska, A.  Zielewicz, E. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Recognition of unfavourable events that may pose a risk on municipal sewage treatment plant
Konferencja ECOpole’17 Conference (4-7.10.2017 ; Polanica Zdrój, Poland)
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Oczyszczalnie ścieków są obiektami technicznymi, których zadaniem jest usunięcie substancji stałych i rozpuszczonych, koloidów oraz zawiesin ze ścieków przed odprowadzeniem ich do odbiornika. Wykorzystuje się w tym celu procesy mechaniczne, biologiczne i chemiczne. W części mechanicznej stosuje się te same podstawowe procesy separacji i sedymentacji, służące do odseparowania cząstek mineralnych i łatwoopadalnych cząstek organicznych, natomiast na technologię części biologicznej i chemicznej mają wpływ (zgodnie z obowiązującym aktualnie rozporządzeniem MŚ) przede wszystkim równoważna ilość mieszkańców (RLM) oraz rodzaj odbiornika. Komunalne oczyszczalnie ścieków można ogólnie podzielić na takie, w których nie zachodzi konieczność usuwania związków biogennych (mogą bazować na technologii złóż biologicznych), oraz takie, w których usuwane są związki azotu i fosforu, bazujące głównie na osadzie czynnym. Dodatkowo, w zależności od jakości ścieków i wymagań odbiornika można stosować doczyszczanie chemiczne. Różnorodność procesów i konstrukcji występujących na oczyszczalni ścieków generuje powstawanie zjawisk stwarzających ryzyko dla podstawowego celu oczyszczalni. Zidentyfikowanie tych zjawisk w poszczególnych elementach ciągów technologicznych stanowi podstawę procesu zarządzania ryzykiem obiektu technicznego.
EN Wastewater treatment plants are technical facilities designed to remove solids and dissolved solids, colloids and suspensions from wastewater before drainage them to the receiver. For this purpose, mechanical, biological and chemical processes are used. The mechanical section consists of the basic processes used to separate mineral solids and easily settleable organic solids, however the technology of the biological and chemical sections depends on (according to the current Regulation Minister of the Environment) Equivalent number of inhabitants and type of outfall. Municipal sewage treatment plants can generally be divided for those that do not need to remove biogenic compounds (they can be based on the technology of biological filters) and those in which nitrogen and phosphorus compounds are removed, mainly based on activated sludge. Moreover, depending on the quality of the waste water and the requirements of the receiver, chemical sewage treatment can be used. Variety of applied processes and construction at wastewater treatment plants causes the occurrence of unfavourable events that pose a risk to the primary purpose of a treatment plant. Identifying those events is the basis for the risk management process in a technical facility.
Słowa kluczowe
PL identyfikacja ryzyka   urządzenia ciągów technologicznych   oczyszczanie mechaniczne   oczyszczanie biologiczne   oczyszczanie chemiczne   przeróbka osadów ściekowych  
EN risk identification   technological process equipment   mechanical sewage treatment   biological sewage treatment   chemical sewage treatment   sewage sludge treatment  
Wydawca Towarzystwo Chemii i Inżynierii Ekologicznej
Czasopismo Proceedings of ECOpole
Rocznik 2018
Tom Vol. 12, No. 1
Strony 195--201
Opis fizyczny Bibliogr. 10 poz., tab.
Twórcy
autor Łój-Pilch, M.
  • Instytut Inżynierii Wody i Ścieków, Politechnika Śląska, ul. S. Konarskiego 18a, 44-100 Gliwice, tel. 32 237 16 98, magdalena.loj-pilch@polsl.pl
autor Zakrzewska, A.
  • Instytut Inżynierii Wody i Ścieków, Politechnika Śląska, ul. S. Konarskiego 18a, 44-100 Gliwice, tel. 32 237 16 98
autor Zielewicz, E.
  • Instytut Inżynierii Wody i Ścieków, Politechnika Śląska, ul. S. Konarskiego 18a, 44-100 Gliwice, tel. 32 237 16 98
Bibliografia
[1] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego. Dz.U. 2014, poz. 1800. http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20140001800.
[2] Korombel A. Praktyczne zastosowanie wybranych metod identyfikacji ryzyka. Zesz Nauk Uniw Szczecińskiego. 2011; 640. Finanse, rynki finansowe, ubezpieczenia nr 38. http://www.wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/38-2011/FRFU-38-707.pdf.
[3] Raspotnig C, Opdahl A. Comparing risk identification techniques for safety and security requirements. JSystem Software. 2013;86(4):1124-1151. DOI: 10.1016/j.jss.2012.12.002.
[4] Ericson CA. Hazard Analysis Techniques for System Safety. New Jersey: John Wiley & Sons; 2015. ISBN: 1119101727, 9781119101727.
[5] Haimes YY. Risk Modeling, Assessment and Management. Wiley Series in Systems Engineering and Management. New Jersey: John Wiley & Sons; 2015. ISBN: 111901798X, 9781119017981.
[6] Iwanejko R, Rybicki S. Zarządzanie ryzykiem dla oczyszczalni ścieków. Gaz, Woda Techn Sanit. 2008;2:10-13. http://www.sigma-not.net/download.php?token=x7e104a72dcef3ced16fada0d57385d79.
[7] Tchankova L. Risk identification - basic stage in risk management. Environ Manage Health. 2002;13(3):290-297, DOI: 10.1108/09566160210431088.
[8] Kasap D, Kaymak M. Risk Identification. Step of the Project Risk Management. Int Conf Manage Eng Technol. Portland, 2007. DOI: 10.1109/PICMET.2007.4349543.
[9] Praca zbiorowa, Poradnik eksploatatora oczyszczalni ścieków. Poznań: PZiTS Oddział w Poznaniu; 1997. ISBN 9788389696380.
[10] Kuśnierz M, Świerczek E. Infrastruktura krytyczna a niezawodność systemu odprowadzania i oczyszczania ścieków w niekorzystnych warunkach pogodowych. Infrast Ekol Terenów Wiejskich. 2014:I(1):125-135. DOI: 10.14597/infraeco.2014.1.1.010.
Uwagi
PL Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2019).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-085941d3-1003-4476-96e0-e403c18f8575
Identyfikatory
DOI 10.2429/proc.2018.12(1)019