Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-0839e7f8-b55a-40f4-9e24-0d1659028ba3

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Potencjał techniczny słomy jako surowca energetycznego w województwie lubelskim

Autorzy Kurzydłowska, I.  Rachoń, L. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Technical potential of straw as an energy source in the region of Lublin
Konferencja EKOENERGIA ‘2012 : Energia odnawialna w nauce i praktyce (7 ; 26-27.10.2012 ; Lublin, Polska)
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule poruszony został temat przeznaczenia biomasy rolniczej na cele energetyczne. Do biomasy pozyskiwanej z rolnictwa na cele energetyczne zalicza się: odpady z produkcji roślinnej (słoma) i zwierzęcej (gnojowica, obornik i pozostałości poubojowe), a także biomasę pozyskiwaną z trwałych użytków zielonych i celowych upraw roślin energetycznych. Negatywne zmiany zachodzące w środowisku naturalnym spowodowały wzrost zainteresowania biomasą rolniczą uważaną za proekologiczną alternatywę dla nieodnawialnych i szkodliwych paliw konwencjonalnych. Wywnioskowano jednak, iż celowe uprawy energetyczne nie mogą być uznane za paliwo ograniczające degradację środowiska, gdyż przyczyniają się do jej nasilenia. W opracowaniu skupiono się więc na nadwyżce słomy, uznając ją za ekologiczne i bezpieczne źródło biomasy stałej. Stwierdzono, iż dzięki odpowiedniemu zagospodarowaniu technicznego potencjału słomy, może stać się ona cennym surowcem energetycznym.
EN In the following article the use of agricultural biomass for energy purposes is discussed. Biomass obtained from agriculture for energy purposes includes: wastes from the production plant (straw) and animal (slurry, manure and slaughter byproducts) and biomass extracted from permanent grassland and intentional energy crops. Adverse changes in the environment has increased the interest in agricultural biomass considered as eco-friendly alternative to non-renewable and harmful conventional fuels. Intentional energy crops can not be regarded as limiting fuel environmental degradation, as it contributes to its severity. The study focused on the surplus straw, recognizing it as organic and secure solid biomass. It was found that by proper use of the straw technical potential, it could become a valuable energy resource.
Słowa kluczowe
PL słoma   potencjał techniczny słomy   biomasa rolnicza  
EN straw   technical potential of straw   agricultural biomass  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2012
Tom R. 13, nr 10
Strony 81--84
Opis fizyczny Bibliogr. 21 poz., tab., pełen tekst na CD
Twórcy
autor Kurzydłowska, I.
  • Uniwersytet Przyrodniczy, Lublin
autor Rachoń, L.
  • Uniwersytet Przyrodniczy, Lublin
Bibliografia
[1] Celińska A.: Charakterystyka różnych gatunków upraw energetycznych w aspekcie ich wykorzystania w energetyce zawodowej. Polityka energetyczna 2009, t. 12, z. 2/1.
[2] Chalecka K.: Możliwości wykorzystania odnawialnych zasobów energetycznych w Polsce. Acta Universitatis Nicolai Copernici, Ekonomia XLI - Nauki Humanistyczno-Społeczne 2010, z. 397.
[3] Denisiuk W.: Słoma - potencjał masy i energii. Inżynieria Rolnicza 2008, nr 2(100).
[4] Denisiuk W.: Słoma jako paliwo. Inżyniera Rolnicza 2009, nr 1(110).
[5] Faber A., Kuś J., Matyka M.; Uprawa roślin na potrzeby energetyki. Wyd. W&B Wiesław Drzewiński, Warszawa 2009.
[6] Gostomczyk W.: Możliwości wykorzystania biomasy energetycznej w aktywizacji obszarów popegeerowskich. Barometr Regionalny 2011, nr 3(25).
[7] Kołodziej A.: Brykiety ze słomy. Wyd. Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach, Barzkowice 2010.
[8] Korycińska A.: Stan rozwoju sektora bioenergii. Odnawialne źródła energii nowym wyzwaniem dla obszarów wiejskich w Polsce . Wyd. Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA, Opole 2009.
[9] Kościk B., Olchowik J., Kowalczyk-Juśko A., Siuta-Olcha A., Kościk K., Matyjasek T.: Analiza potencjału odnawialnych źródeł energii w powiecie lubartowskim i możliwości jego wykorzystania wraz z rekomendowanymi projektami. Projekt Energetyczni Kreatorzy Zmian, Lublin 2011.
[10] Kwaśniewski D.: Ocena produkcji i potencjalnych możliwości wykorzystania słomy do celów grzewczych na przykładzie powiatu Żywieckiego. Inżynieria Rolnicza 2008, nr 6(104).
[11] Łucka I. A.: Brykiety ze słomy. Wyd. Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach, Barzkowice 2010.
[12] Oniszk-Popławska A., Curkowski A., Wiśniewski G., Dziamski P.: Energia w gospodarstwie rolnym. Wyd. Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju, Warszawa 2011.
[13] Piechocki J.; Analiza możliwości wykorzystania biomasy pochodzenia rolniczego w bilansie energetycznym województwa Warmińsko-Mazurskiego. Inżynieria Rolnicza 2011, nr 1(126).
[14] Sapek A., Sapek B.: Znaczenie biopaliwa w pozyskiwaniu energii odnawialnej. Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie 2012, t. 12 z. 1 (37).
[15] Skonecki S., Potręć M., Laskowski J.: Właściwości fizyczne i chemiczne odpadów rolniczych. Acta Agrophysica 2011, 18(2).
[16] Sławińska M., Kowalczyk-Juśko A.: Efekt środowiskowy i ekonomiczny zamiany nośnika energii cieplnej w wybranym przedsiębiorstwie, Międzynarodowa konferencja naukowa nt.: Przedsiębiorstwa wobec zmian klimatu 2011.
[17] Stanowisko Komitetu Ochrony Przyrody PAN w sprawie uprawiania w Polsce roślin energetycznych. Biuletyn Komitetu Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk 2010, vol. 1.
[18] Szeremeta J.: Słoma jako paliwo wykorzystywane do celów energetycznych. Globenergia 2011, nr 1.
[19] Terlikowski J.: Biomasa z trwałych użytków zielonych jako źródło energii odnawialnej. Problemy Inżynierii Rolniczej 2012, z. 1 (75).
[20] Wiśniewki G.: Określenie potencjału energetycznego regionów Polski w zakresie odnawialnych źródeł energii - wnioski dla Regionalnych Programów Operacyjnych na okres programowania 2014-2020. Wyd. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2011.
[21] Wojewódzki Program Rozwoju Alternatywnych Źródeł Energii dla Województwa Lubelskiego. Raport II Uwarunkowania. Biuro Planowania Przestrzennego w Lublinie, Lublin 2004.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-0839e7f8-b55a-40f4-9e24-0d1659028ba3
Identyfikatory