Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-07d9ec0a-5d99-4063-8d86-3ce3d3b2e382

Czasopismo

Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie

Tytuł artykułu

Odpowiedzialność cywilna przedsiębiorcy górniczego za szkody w gruntach rolnych i leśnych

Autorzy Malik, A. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Civil liability of a mining company for damages in agricultural and forest lands
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Publikacja porusza zagadnienie odpowiedzialności przedsiębiorców górniczych za szkody wyrządzone w gruntach rolnych i leśnych w związku z prowadzeniem zakładu górniczego, omawiając charakter prawny oraz zasady tej odpowiedzialności, przesłanki kreujące obowiązek restytucyjny przedsiębiorcy górniczego, a także sposób naprawienia szeroko pojętych szkód w gruntach rolnych i leśnych.
EN This article defines the legal boundaries of civil liability of a mining company for damages in agricultural and forest lands in connection with operation of a mining plant, to the extent resulting from the Geological and Mining Law. The individual sections of this article pertain to the legal nature and principles of this liability, reasons for the restitution duty of mining companies as well as for other entities that may be responsible for the damage. The article also provides a detailed description of typical methods for repairing broadly-defined mining damage in agricultural and forest lands, to the extent of both the actual damage and the loss of profit caused by the damage. The article also discusses the issue of the burden of proof in the proceedings related to the reparation of mining damage and indicates extrajudicial settlement of disputes regarding mining damage.
Słowa kluczowe
PL odpowiedzialność cywilna   przedsiębiorca górniczy   szkody górnicze   grunty rolne   grunty leśne  
EN liability   mining entrepreneur   mining damage   agricultural land   forest land  
Wydawca Wyższy Urząd Górniczy
Czasopismo Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie
Rocznik 2016
Tom nr 11
Strony 20--29
Opis fizyczny Bibliogr. 44 poz.
Twórcy
autor Malik, A.
  • Radca prawny, OIRP Katowice
  • Uniwersytet Śląski, Katowice
Bibliografia
1. Czachórski W., Brzozowski A., Safjan M., Skowrońska-Bocian E.: Zobowiązania. Zarys wykładu. Wyd. LexisNexis, Warszawa 2004, s. 104.
2. Dbamy o środowisko naturalne. Materiały JSW S.A. (niepublik.).
3. Dolecki H.: Postępowanie cywilne. Zarys wykładu. Wyd. LexisNexis, Warszawa 2007.
4. Fuchs D., Malik A.: Odpowiedzialność cywilna przedsiębiorcy górniczego a dopuszczalność finansowania przedsięwzięć służących ochronie powierzchni na obszarach górniczych z ubezpieczeniowych funduszy prewencyjnych. Mat. konf.: Ochrona powierzchni na terenach górniczych kopalń w subregionie zachodnim województwa śląskiego, Wyd. ZO Rybnik SITG, Rybnik – Jastrzębie-Zdrój 2011, s. 116.
5. http://www.kwsa.pl/pozostala_dzialalnosc/likwidacja_szkod/zasady_i_tryb_postepowania.
6. http://www.nowiny.pl/72523-32-w-skali-richtera-tynk-lecial-na-glowy.html.
7. Lipiński A.: Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 29 lutego 1996 r., sygn. akt: III CZP 15/96, OSP z 1997 r., z. 7–8, s. 386.
8. Lipiński A., Mikosz R.: Ustawa prawo geologiczne i górnicze. Dom Wyd. ABC, Warszawa 2003.
9. Kowalski A.: Liniowe nieciągłe deformacje powierzchni w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym. Mat. konf. Ochrona powierzchni na terenach górniczych kopalń w subregionie zachodnim województwa śląskiego, Wyd. ZO Rybnik SITG, Rybnik – Jastrzębie-Zdrój 2011, s. 52.
10. Mikosz R.: Naprawianie szkód wyrządzonych ruchem zakładu górniczego w gruntach rolnych i leśnych (zagadnienia wybrane). Rejent 1999, nr 9, s. 175.
11. Mikosz R.: Odpowiedzialność za szkody wyrządzone ruchem zakładu górniczego. Zakamycze 2006, s. 109.
12. Nowy Leksykon PWN. Warszawa 1998 (s. 1755).
13. Orzeczenie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 25 listopada 1999 r., sygn. akt: I ACa 603/99, OSA z 2001, z. 3, poz. 15.
14. Orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 5 lipca 1967 r., sygn. akt: I PR 174/67, OSNCP 1968, nr 2, poz. 26.
15. Orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia oraz z 17 czerwca 1969 r., sygn. akt: II CR 165/69, OSPiKA 1969, z. 7–8, poz. 155.
16. Orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 19 czerwca 2001 r., sygn. akt: UKN 424/00, OSNP z 2003 r, nr 6, poz. 155.
17. Orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 13 grudnia 2001 r., sygn. akt: IV CKN 1563/00, Lex 52720.
18. Orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 29 stycznia 2002 r., sygn. akt: V CKN 690/2000, LexPolonica nr 385513.
19. Radwański Z., Olejniczak A.: Zobowiązania – część ogólna. Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2008.
20. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie planów ruchu zakładów górniczych (Dz.U. poz. 372).
21. Rzetecka-Gil A.: Komentarz do art. 435 K.c. Lex 2011.
22. Schinohl Z., Kopiec W.: Oddziaływanie na środowisko podziemnych zakładów górniczych nadzorowanych przez OUG w Rybniku. Mat. konf. Ochrona powierzchni na terenach górniczych kopalń w subregionie zachodnim województwa śląskiego, Wyd. ZO Rybnik SITG, Rybnik – Jastrzębie-Zdrój 2011, s. 116.
23. Sośniak M.: Elementy winy nieumyślnej w procesie cywilnym, Prace Nauk. Uniwersytetu Śląskiego, nr 68. Rozprawy prawnicze VI, Katowice 1975.
24. Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 13 czerwca 2003 r., sygn. akt: III CZP 32/03, OSN z 2004 r., nr 4, poz. 51.
25. Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 24 lutego 2004 r., sygn. akt: III CZP 120/2003, OSNC z 2005 r., z. 5, poz. 81.
26. Uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 11 stycznia 1960 r., sygn. akt I CO 44/59, OSN 1960, nr 4, poz. 92.
27. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2016 r. poz. 380, z późn. zm.).
28. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2005 r. Nr 228, poz. 1947, z późn. zm.).
29. Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U. z 2015 r. poz. 909, z późn. zm.).
30. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2016 r. poz. 1131, z późn. zm.).
31. Ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1578, z późn. zm.).
32. Wyrok Najwyższego Sądu Administracyjnego z dnia 21 grudnia 2005 r., sygn. akt: II GSK 139/2005, LexPolonica nr 395509.
33. Wyrok Najwyższego Sądu Administracyjnego z dnia 2 kwietnia 2007 r., sygn. akt: II OSK 1018/06, Lex: 320098.
34. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 29 września 2010 r., sygn. akt: V ACa 208/2010, LexPolonica nr 2497119.
35. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 13 listopada 2008 r., sygn. akt: I ACa 714/08, Lex 518083.
36. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 11 lipca 1957 r., sygn. akt: II CR 304/57, OSN z 1958 r., nr 3, poz. 76.
37. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 6 czerwca 1974 r., sygn. akt: I CR 275/74, Lex 7515.
38. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 9 lutego 1976 r., sygn. akt: IV CR 2/76, Lex: 7799.
39. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 27 stycznia 1999 r., sygn. akt: II CKN 165/98, OSNC z 1999 r., nr 9, poz. 148.
40. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 5 stycznia 2001 r., sygn. akt: V CKN 190/00 (niepubl.).
41. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 22 października 2010 r., sygn. akt: III CSK 333/2009, LexPolonica nr 2550996.
42. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 20 stycznia 2011 r., sygn. akt: I CSK 200/2010, LexPolonica nr 2596759.
43. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 26 stycznia 2012 r., sygn. akt: II SA/Bk 119/09, Lex nr: 554099.
44. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 17 listopada 2004 r., sygn. akt: II SA 4116/03, Lex: 164705.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-07d9ec0a-5d99-4063-8d86-3ce3d3b2e382
Identyfikatory