Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-07a6dba9-e765-49c8-ad50-94eaae4f914a

Czasopismo

Prace Instytutu Odlewnictwa

Tytuł artykułu

Wpływ zawartości Sn na odporność korozyjną stopów żelaza

Autorzy Jagielska-Wiaderek, K.  Bala, H.  Denis-Brewczyńska, D. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Effect of Sn content on corrosion resistance of iron
Języki publikacji PL, EN
Abstrakty
PL W pracy scharakteryzowano odporność na korozję kwasową sześciu stopów żelaza zawierających dodatki od 0,007 do 1,03% wag. cyny. Stopy te uzyskano przez przetapianie w piecu Tammana czystego żelaza (99,98% Fe) z dodatkami spektralnie czystej cyny. Otrzymane wytopy poddano badaniom odporności na korozję kwasową, wykonując przyśpieszony test na korozję atmosferyczną, badania elektrochemiczne oraz pomiary szybkości korozji (określane z analizy roztworów korozyjnych na zawartość Fe2+). Wykonane pomiary elektrochemiczne pokazują, że zarówno w środowisku kwasu siarkowego, jak i zakwaszonego siarczanu sodu obecność 0,007−1,03% Sn w żelazie nie wykazuje istotnego wpływu na szybkość korozji badanych stopów. Uzyskane wartości ikor(wyznaczone na drodze ekstrapolacji do Ekor, jak i na podstawie Rp), w granicach ich błędu pomiarowego, można uznać za niezależne od zawartości cyny w stopie. Obserwuje się jednak wpływ obecności cyny na przebieg korozji atmosferycznej w kwaśnej mgle solnej – szybkość ta ulega zmniejszeniu w miarę wzrostu zawartości Sn w analizowanych próbkach.
EN The study characterizes the acid corrosion resistance of six iron alloys containing additions from 0.007 to 1.03 wt. % of tin. The alloys were obtained by way of remelting in a Tamman furnace made of pure iron (99.98% Fe) with additions of spectrally pure tin. The obtained melts underwent studies of acid corrosion resistance by means of an atmospheric corrosion test, electrochemical tests and corrosion rate measurements (determination from the analysis of the corrosion solutions in respect of the Fe2+content). The performed electrochemical measurements show that both in the environment of sulfuric acid and acidified sodium sulfate, the presence of 0.007−1.03% Sn in the iron does not exhibit a significant effect on the corrosion rate of the examined alloys. The obtained values of icor(determined by way of extrapolation to Ecorand based on Rp), within their measurement error, can be treated as independent of the tin content in the alloy. However, one can observe the effect of the presence of tin on the course of atmospheric corrosion in the acid salt spray – this rate is reduced with an increase of the Sn content in the analyzed samples.
Słowa kluczowe
PL cyna   odlewnicze stopy Fe-Sn   szybkość korozji   korozja atmosferyczna  
EN tin   Fe-Sn casting alloys   corrosion rate   atmospheric corrosion  
Wydawca Instytut Odlewnictwa
Czasopismo Prace Instytutu Odlewnictwa
Rocznik 2017
Tom Vol. 57, no. 1
Strony 3--10
Opis fizyczny Bibliogr. 9 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Jagielska-Wiaderek, K.
  • Politechnika Częstochowska, Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów, Katedra Chemii, Al. Armii Krajowej 19, 42-200 Częstochowa, Polska, karina@wip.pcz.pl
autor Bala, H.
  • Politechnika Częstochowska, Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów, Katedra Chemii, Al. Armii Krajowej 19, 42-200 Częstochowa, Polska
autor Denis-Brewczyńska, D.
  • Politechnika Częstochowska, Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów, Katedra Ekstrakcji i Recyrkulacji Metali, Al. Armii Krajowej 19, 42-200 Częstochowa, Polska
Bibliografia
1. Derda W., J. Siwka. 2014. Cyna w procesach metalurgii stali. W Polska metalurgia w latach 2011−2014, red. K. Świątkowski, 69−86. Kraków: Wydawnictwo Naukowe AKAPIT.
2. Smakowski T., R. Ney, K. Golas (red.). 2014. Bilans gospodarki surowcami mineralnymi Polski i świata. Warszawa: Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy.
3. Miettinen J. 2008. „Thermodynamic description of the Cu–Fe–Sn system at the Cu–Fe side”. Calphad 32 (3) : 500−505, DOI: 10.1016/j.calphad.2008.06.003.
4. Malkiewicz T. 1976. Metaloznawstwo stopów żelaza. Warszawa–Kraków: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
5. Jun W.S., P.S. Yun, E.C. Lee. 2004. „Leaching behavior of tin from Sn–Fe alloys in sodium hydroxide solutions”. Hydrometallurgy 73 (1−2): 71−80.
6. Kucharski M. 2010. Recykling metali nieżelaznych. Kraków: AGH.
7. Tuncuk A., V. Stazi, A. Akcil, E.Y. Yazici, H. Deveci. 2012. „Aqueous metal recovery techniques from e-scrap: Hydrometallurgy in recycling”. Minerals Engineering 25 (1) : 28−37.
8. PN-H-04624:1976 Korozja metali – Badanie laboratoryjne przyspieszone w kwaśnej mgle solnej.
9. Shreir’s Corrosion. 2010. Polarization Resistance. 4th Edition, 2, 1466−1467. UK: Elsevier – Acad. Press.
Uwagi
Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę (zadania 2017).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-07a6dba9-e765-49c8-ad50-94eaae4f914a
Identyfikatory
DOI 10.7356/iod.2017.01