Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-06f9a401-3786-4c25-8b2c-009d9ca0fd7b

Czasopismo

Budownictwo i Prawo

Tytuł artykułu

Nowe zasady istotnego odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę

Autorzy Smarż, J. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN New rules for significant withdrawal from an approved construction project or other building permit conditions
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Realizując inwestycję, inwestor może dokonać pewnych zmian, pod warunkiem, że nie będą one miały charakteru "istotnego". W przeciwnym wypadku powinien wystąpić o zmianę pozwolenia na budowę. Problem pojawia się jednak zawsze przy prawidłowej kwalifikacji planowanych odstępstw. Ma on zostać rozwiązany przez zmianę przepisów, jaka nastąpiła w ramach ostatniej nowelizacji Prawa budowlanego, w której ustawodawca doprecyzował pojęcie "istotnego" i "nieistotnego" odstąpienia, określając zakres dokonania możliwych odstępstw od podstawowych paramentów obiektu. Przedmiotowa zmiana jest istotna, ponieważ niewłaściwa kwalifikacja może skutkować wszczęciem postępowania naprawczego, które jest długotrwałe i wiąże się z wstrzymaniem realizacji inwestycji oraz zwiększeniem kosztów jej realizacji.
EN In carrying out the investment, the investor may make some changes, provided that they will not be of "substantial" nature. Otherwise, he should apply for changing the building permit. However, the problem always arises with the correct classification of planned deviations. It is to be solved by amending the regulations that took place under the last amendment to the Construction Law, in which the legislator clarified the concept of "significant" and "irrelevant" withdrawal, defining the scope of possible deviations from the basic parameters of the object. This change is important because incorrect classification may result in the initiation of remedial proceedings, which is lengthy and involves the suspension of investment and the increase in the cost of its implementation.
Słowa kluczowe
PL Ustawa prawo budowalne   odstępstwo od projektu   odstępstwo istotne   odstępstwo nieistotne   procedura naprawcza   projekt budowlany   pozwolenie na budowę   warunki zabudowy  
EN building law   withdrawal from the project   significant withdrawal   irrelevant withdrawal   remedial proceeding   construction project   building permit   conditions of development  
Wydawca Oficyna Wydawnicza POLCEN Sp. z o.o.
Ośrodek Informacji "Technika instalacyjna w budownictwie''
Czasopismo Budownictwo i Prawo
Rocznik 2018
Tom R. 21, nr 1
Strony 5--9
Opis fizyczny Bibliogr. 4 poz.
Twórcy
autor Smarż, J.
  • Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego, Radom
Bibliografia
[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r. poz. 290, z późn. zm.).
[2] F. Wasilewski, Jak ocenić istotność odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego?, Wolters Kluwer, Warszawa 2016 r.
[3] A. Ostrowska, Decyzja o zmianie pozwolenia na budowę - uwagi na tle art. 36a Prawa budowlanego, [w:] Przestrzeń i nieruchomości jako przedmiot prawa administracyjnego. Publiczne prawo rzeczowe, pod red. I. Niżnik-Dobosz, Warszawa 2012, s. 545.
[4] J. Śliwa, Istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę, [w:] "Nieruchomości" 2015, Nr 10, s. 11. Na temat postępowania w sprawie istotnych odstępstw od zatwierdzonego projektu lub innych warunków pozwolenia na budowę zob. interpretację GUNB - strona internetowa: www.gunb.gov.pl.
Uwagi
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2018).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-06f9a401-3786-4c25-8b2c-009d9ca0fd7b
Identyfikatory