Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-06ac7b5d-5d00-45bc-8067-bf467398935b

Czasopismo

Logistyka

Tytuł artykułu

Kilka refleksji historycznych o ekonomicznych uwarunkowaniach tworzenia i rozwoju sił morskich w Polsce po 1918 roku

Autorzy Drzewiecki, A. 
Treść / Zawartość http://www.czasopismologistyka.pl/
Warianty tytułu
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W najnowszych dziejach Polski, flota wojenna zajmuje ważne miejsce. Bogata bibliografia poświęcona temu zagadnieniu najczęściej ucieka się do eksponowania zagrożeń na polskim wybrzeżu, które były pochodną niespójności decyzji wersalskich. Korytarz pomorski i Wolne Miasto Gdańsk już w drugiej połowie lat 30. stały się obiektem napastliwej polityki III Rzeszy, która pogłębiała poczucie zagrożenie polskiej racji stanu. W tej sytuacji zorganizowanie odpowiednio silnej floty wojennej urastało do rangi zadania, które absorbowało liczne kręgi polityczne oraz ekonomiczne. To wówczas, nader często pojawiało się pytanie, czy Polskę stać na flotę wojenną i jaka ona miała być. Zdarzało się, że dyskusje na ten temat toczyły się w oderwaniu od realnych, ekonomicznych możliwości państwa. Wytwarzała się w ten sposób sytuacja, w której chciejstwo dominowało nad rozsądkiem, a tworzone z dużym entuzjazmem kolejne programy rozwoju floty wojennej nie miały żadnych szans powodzenia. Mając powyższe na uwadze, autor stara się wskazać na zależności istniejące pomiędzy kondycją gospodarczą państwa a flotą wojenną, jako jej pochodną.
EN In the recent history of Poland, the Navy occupies an import_ant position. A rich bibliography dedicated to this topic primarily focuses on threats to the Polish coast, which derived from inconsistent decisions adopted at the Treaty of Versailles. Both the Polish corridor and the Free City of Danzig became an object of the aggressive policy of the Third Reich already in the second half of 1930s, which aggravated the sense of fear in the Polish raison d'État (national interest). Thus, organising the adequately strong Navy acquired the status of a task, which nurtured both politicians and economists alike. At that time, on many occasions, a question resurfaced, whether Poland could afford to develop its Navy, and what the Navy should be like. It happened that the discussions on that topic failed to take account of the real economic potential of the state. Accordingly, a situation developed where a wish dominated the common sense, and the enthusiastically created programmes of developing the Navy had no chance of success. Bearing the above in mind, the authors attempts to indicate the relations between the economic conditions of the state, and the Navy, which depends on the economy.
Słowa kluczowe
PL polska flota wojenna   historia   rozwój po 1918 r.  
Wydawca Instytut Logistyki i Magazynowania
Czasopismo Logistyka
Rocznik 2012
Tom nr 5
Opis fizyczny Bibliogr. 30 poz., tab., pełen tekst na CD
Twórcy
autor Drzewiecki, A.
  • Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni
Bibliografia
1. Autoryzowana relacja adm. floty R. Łukasika;
2. Autoryzowana relacja wiceadm. H. Sołkiewicza;
3. Bagiński H., Wolność Polski na morzu, Warszawa 1951;
4. Barański L., Rozmowa z marszałkiem Śmigłym – Rydzem, „Zeszyty Historyczne”, Paryż 1972, z. 22;
5. Barthes R., Mitologie, Warszawa 2008;
6. Bortnowski W., Ze wspomnień o wrześniu 1939 roku, [w:] Wrzesień 1939 w relacjach i wspomnieniach, Wybór i opracowanie M. Cieplewicz, E. Kozłowski. Warszawa 1989;
7. Burhardt M., You ar not a sea going nation, Cap Villano 1929;
8. Chrzanowski B., Z wybrzeża i o wybrzeżu, Poznań 1917;
9. Drzewiecki A., Meandry polskiej polityki bałtyckiej, [w:] Półwysep helski. Historia orężem pisana, Toruń 2009;
10. Dyskant J. W., Polska Marynarka Wojenna w 1939 r., cz. 1, W przededniu wojny, Gdańsk 2000;
11. Filanowicz W., Jaka flota jest nam obecnie potrzebna, „Morze”, 1925, nr 4;
12. Flota Polska, Wydanie pamiątkowe pod protektoratem szefa Departamentu Morskiego admirała K. Porębskiego, Warszawa 1921;
13. Garliński J., Polska w drugiej wojnie światowej, Warszawa 1988;
14. Iwanowski W., Kampania wrześniowa 1939. Wysiłek zbrojny narodu polskiego w czasie II wojny światowej, Warszawa 1961;
15. Janowski A., Nad polskim morzem, Warszawa 1924;
16. Kieniewicz S., Historia Polski 1795 – 1918, Warszawa 2002;
17. Konopczyński W., Dzieje Polski nowożytnej, Warszawa 2003;
18. idem, Kwestia bałtycka do XX wieku, Gdańsk 1947;
19. Kotarski E., Sarmaci i morze, Warszawa 1995;
20. Krzywiec B., Jak należy traktować w Polsce sprawę marynarki wojennej, Wilno 1929;
21. Kożuchowski J., Na szlaku zagadnień morskich, „Morze” 1938, nr 11;
22. Labuda G., Zapiski kaszubskie, pomorskie i morskie, Gdańsk 2000;
23. Leitgeber R., Listy z Helu, Poznań 1924;
24. Loew P. O., Gdańsk. Między mitami, Olsztyn 2006;
25. Malinowski – Pobóg W., Najnowsza historia polityczna Polski 1864 – 1945, t. II, cz. 1, 1919 – 1939, Londyn 1956;
26. Nowacki T., Jeszcze o kampanii wrześniowej, „Zeszty Histroyczne”, Paryż 1968, z. 13;
27. Osmańczyk E., Sprawy Polaków, Katowice 1982;
28. Pertek J., Polacy na morzech i oceanach, t. 1, Poznań 1981;
29. idem, Mała flota wielka duchem, Poznań 1989;
30. Wasiutyński A., Kilka uwag o potencjale Polski przed r. 1939, „Bellona”, Londyn 1952, z. IV;
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-06ac7b5d-5d00-45bc-8067-bf467398935b
Identyfikatory