Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-068bd9b9-e44f-42ae-bc0e-90a0eba711d4

Czasopismo

Transport Miejski i Regionalny

Tytuł artykułu

Zasady projektowania wielkopowierzchniowych parkingów naziemnych przyjaznych dla krajobrazu i środowiska

Autorzy Sarna, A. 
Treść / Zawartość http://tmir.sitk.org.pl/
Warianty tytułu
EN Rules for designing parking lots friendly for landscape and environment
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Zasady: wpisywania parkingu w otaczający krajobraz, funkcjonalnego rozplanowania przestrzeni parkingowej, dotyczące wprowadzania roślinności na parking, zasady kształtowania nawierzchni na parkingach i gospodarowania wodą.
EN The rules of writing parking lots in landscape. The rules of functional designing of parking spaces. The rules referring to plants implementation in the parking area. The rules of paving creation at parking lots. The rules of effective water management.
Słowa kluczowe
PL parkingi   zielone parkingi   wielkopowierzchniowe parkingi  
EN car park   green parking space   parking lot  
Wydawca Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej
Czasopismo Transport Miejski i Regionalny
Rocznik 2010
Tom nr 3
Strony 18--24
Opis fizyczny Bibliogr. 8 poz., rys.
Twórcy
autor Sarna, A., anna.sarna@dhv.com
Bibliografia
1. Bach A., Frazik-Adamczyk M., Charakterystyka zagrożeń zieleni miejskiej ze szczególnym uwzględnieniem zieleni w ciągach komunikacyjnych, Urząd Miasta Krakowa, Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, Kraków 2006.
2. Baker D., Lampe L., Adams L., Clean and green, American City & County, Mar2007, Vol. 122 Issue 3, 2007.
3. Bell S., Elements of Visual Design in the Landscape, Spon Press, London & New York 2004.
4. Celestian S.B., Martin Ch.A., Rhizospher surface and air temperature, patterns and parking lots in Phoenix, Arnizona, „Journal od Arboriculture”, 2004, no 30(4).
5. Dąbrowski L. Sz., Zasady gospodarowania na obszarach NATURA 2000 w dolinach rzecznych, GWP Polska, 2004.
6. Dumnicki J., Kreczmer J., Remisz L. St., Parkingi w miastach, Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, Warszawa 1979.
7. Dunett N., Clayden A., Rain garedens. Managing water sustainably in the garden and designer landscape, Timber Press, Portland, Oregon 2007.
8. Dunphy R.,T., i inni, Parking requirements for shopping center, Urban Land Institute. Washington D.C. 2003.
9. Fairbrother N., The Nature of Landscape Design, Alfred A. Knopf. New York 1974.
10. Ferguson B.K., Porous Pavements, Taylor & Friends Group, Florida, USA, 2005.
11. Geiger W., Dreiseitl H., Nowe sposoby odprowadzania wód deszczowych. Poradnik retencjonowani i infiltracji wód deszczowych do gruntu na terenach zabudowanych, Oficyna Wydawnicza Projprzem-EKO, Bydgoszcz 1999.
12. Greene Th.C., Bell P.A. Baum A., Fisher J.D., Psychologia środowiskowa, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2004.
13. Green Parking Lot Case Study: Heifer International, Inc. Arkansas, USA, 2007.
14. Korzeniewski W., Parkingi i garaże dla samochodów osobowych, Centralny Ośrodek Informacji Budownictwa, Warszawa 2000.
15. Kosmala M., Rain garden – moda czy konieczność?, materiały ogólnopolskiej konferencji Woda w krajobrazie, Sosnowiec 23–24 października 2003.
16. Kwiecińska M., Projekt zieleńca z ogrodem deszczowym przy parkingu na osiedlu Potok w Warszawie, praca inżynierska w Katedrze Architektury Krajobrazu, SGGW, Warszawa 2007.
17. Metropolitan Concuil/Barr Engineering Co., Parking lot Designe, Impervious surface reduction, Minnesota
18. Nickels G.J., Sugimura D., Green Parking Lot, Departament of Planning & Development, Seattle 2005.
19. Nowakowska-Błaszczyk A., Współczesne metody odprowadzania wód opadowych, które można zastosować dla terenów Warszawy, materiały seminarium „Kierunki rozwoju systemów odprowadzania i oczyszczania wód opadowych dla terenów m. st. Warszawy”, Warszawa 2005.
20. Parrott J., The Ins and Outs of Stormwater Management, Planning, Nov 2007, Vol. 73 Issue 10.
21. Polityka Transportowa dla miasta stołecznego Warszawy, Uchwala nr XXVI/193/89 Rady st. Warszawy z 27.11.1995 r.
22. Projekt Polityki Ekologicznej Państwa lata 2007–2010 z uwzględnieniem perspektyw na lata 2011–2014, Ministerstwo Środowiska, Warszawa 2006.
23. Pstrągowska U., Dobór drzew i krzewów do przestrzeni przy parkingach na przykładzie Warszawy oraz propozycje projektowe, praca inżynierska w Katedrze Architektury Krajobrazu, SGGW, Warszawa 2007.
24. Quigley M.F., Lawrence T., Multi–Functional Landscaping: Putting Your Parking Lot DesignRequirements to Work for Water Quality, Food, Agricultural and biological Engineering, Ohio State University, 2000.
25. Rodie S.N., Feehen K.A., American Nurseryman, 6/1/2008, Vol. 207 Issue 11, p. 14–23.
26. Sarna A., Parkingi w miastach jako elementy krajobrazu, „Transport Miejski i Regionalny”, 2009, nr 11.
27. Sarna S., Zasady i kryteria programowania, planowania oraz projektowania parkingów w miastach, Biuro Planowania Rozwoju Warszawy, Warszawa 1985.
28. Section Plannin Services Departament Town of Oakville, Landscape designe guidelines – Site plan submission & approval process, Ontario, 2000.
29. Strategia rozwoju zintegrowanego systemu transportowego Warszawy na lata 2007–2013, Urząd m. st. Warszawy.
30. Strategia zrównoważonego rozwoju transportu na lata 2007–2015, Urząd m. st. Warszawy.
31. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta stołecznego Warszawy, uchwała Rady m. st. Warszawy nr LXXXII/2746/2006 z 10 października 2006.
32. Szczepanowaska H., Drzewa w mieście, Hortpress, Warszawa 2001.
33. Theim J. i zespół., Opracowanie zasad określenia wskaźników parkingowych w planach miejscowych i dla inwestycji w Warszawie, Biuro Inżynierii i Transportu, Poznań 2006.
34. Timmermans H., Borgers A.,Van der Waerden P., The impact of the parking situation in shopping centres on store choice behaviour, Urban Planning Group, Eindhoven University of Technology, The Netherlands, 1998.
35. Thomas J., M., Wolters R.O., Managing Storm Water with Hot–Mix Asphalt Pavements, Construction Bulletin, 7/28/2008, Vol. 293 Issue 30.
36. Thomson W.J., Sorvig K., Sustainable Landscape Construction. A guide to green building outdoor, Second edition, Island Press, Washington, DC, 2008.
37. Tyndorf T., Design Guidelines for ‘Greening’ Surface Parking Lots, Toronto City Planning, Toronto 2007.
38. Wańkowicz W. i inni., Załącznik nr 2 do Raportu nr 1, Badania komunikacyjne, Prognoza skutków budowy na terenie m. st. Warszawy obiektów handlowych o powierzchni sprzedażowej powyżej 2000 m2 dla rynku pracy, komunikacji, istniejącej sieci handlowej oraz zaspokojenia potrzeb i interesów konsumentów wraz ze stosowną analizą terenów w zakresie możliwości ich wykorzystania pod budowę ww. obiektów, przy uwzględnieniu zapisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym i ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Kraków 2003.
39. Wise S., Green Infrastructure Rising. Planning, Aug/Sep2008, Vol. 74 Issue 8.
40. Wolski P., O powierzchni biologicznie czynnej w rozporządzeniu, planach miejscowych i w praktyce projektowej, „Urbanista”, 2003, nr 7.
41. Virginia Departament of Forestry., Rain Gardens Technical Guide. A landscape tool to improve water quality, Wirginia 2008.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-068bd9b9-e44f-42ae-bc0e-90a0eba711d4
Identyfikatory